انتشار مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه در بانک مقالات و کنفرانسهای تخصصی کشور (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.irhttp://www.callforpapers.irبه گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 216عنوان مقاله تخصصی شامل 2143  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در

http://www.callforpapers.ir

http://www.callforpapers.irکنفرانس ملی زلزله و سازه

بررسي تغييرات پريود ارتعاشي قابهاي خمشي فولادي درمحدوده غيرخطي
تعيين ضريب رفتارديواربرشي فولادي بادرنظرگرفتن اثرات بازشو
مقايسه عملكرد لرزه اي قاب خمشي فولادي بهسازي شده بامهاربند كمانش تاب و مهاربند واگرا
ارزيابي زمان تناوب طبيعي ساختمان هاي بتن آرمه با درنظرگرفتن تاثير ميانقاب
بررسي عددي اثرتغييرات سربار برپايداري ديوارهاي ميخكوبي شده درشرايط لرزه اي با روش المان محدود
Fire Effect on Behavior of I shape Beam-to-Pipe Column Connections in Oil Platform Decks
بررسي تاثير مشخصات مكانيكي مصالح برعملكرد ديواربرشي مركب تحت بارهاي استاتيكي افزايش يابنده
Safe Room; a Typical Retrofitting Method for Masonry Buildings
Optimum Design of Scallop Domes
شناسايي خرابي درسازه ها با استفاده ازيك روش بهينه سازي چندمرحله اي مبتني برالگوريتم جامعه پرندگان
طراحي بهينه قاب فولادي صفحه اي داراي سيستم ديواربرشي فولادي با استفاده از الگوريتم ازدحام ذرات
بهينه سازي مبتني برعملكرد قابهاي خمشي فولادي با استفاده ازالگوريتم اجتماع ذرات
بررسي اثرپالايش شتاب نگاشت هاي زمين لرزه براساس شاخصهاي شكل طيفي روي پاسخ غيرخطي سيستم هاي چنددرجه آزاد
معرفي يك سيستم مهاربندي با عملكرد دوسطحي
Fireproofing Effects of I Section Beam-to-CHS Column Connections Behaviour in Oil Platform Decks at Elevated Temperature
Improved Methods of I shape Beam-to-Pipe Column Connections Behaviour in Fire
اثرزلزله و بررسي رفتارلرزه اي گنبدهاي معلق لاملا
آناليز حساسيت قابهاي فولادي نسبت به ناكاملي هاي هندسي و مصالح
سنجش عملكرد ميراگرهاي جرمي مختلف دركنترل نوسان هاي سازه
بهينه سازي قاب فولادي صفحه اي توسط الگوريتم فراكاوشي اصلاح شده ازدحام ذرات
بررسي اثرميخكوبي درخاك ريزدانه شهراهواز بعنوان سازه موقت درگودبرداري
بررسي پارامترهاي تاثير گذار بررفتار خمشي تيربتني مسلح شده با ميلگرد FRP
اصلاح ضرايب طراحي خمشي آيين نامه ACI440.1 درتيربتني مسلح شده با ميلگرد FRP
اثرموقعيت و نوع بازشو درجذب انرژي ديوارهاي برشي فولادي
بررسي رفتارلرزه اي و ضريب رفتار مخازن هوايي آب با درنظرگرفتن اثراندركنش خاك و سازه
پيش بيني خوردگي سازه هاي بتن آرمه با استفاده ازشبكه عصبي مصنوعي
بررسي تاثيربعدساختمان برروي زمان تناوب اصلي سازه درقاب خمشي فولادي
بكارگيري روش شبه استاتيك درتحليل لرزه اي گروه شمع
ارزيابي لرزه اي پل چهاردهانه فولادي با درنظر گرفتن اثراندركنش خاك – سازه
تحليل اندركنش خاك و سازه درپل بتني سهدهانه با استفاده ازتقابل دو كد flac,SAP2000
توسعه ضوابط پيچشي استاندارد 2800
بررسي اثرنوع اتصالات بررفتار لرزه اي قابهاي فولادي مقاوم سازي شده با ديواربرشي فولادي
اثرات مولفه هاي افقي و قائم زلزله هاي حوزه نزديك درپاسخ چرخه اي پلهاي بتني با پايه هاي كوتاه و بلند
محاسبه ي فركانس طبيعي سازه هاي قاب محيطي
مقايسه زمان تناوب اصلي سيستم هاي مختلف CBF
مقايسه اتلاف انرژي زوال مقاومت افت سختي و شكل پذيري درانواع مختلف سيستم CBF
مقايسه نتايج آناليز مودال پوش آور دوجهته با آناليز ديناميكي غيرخطي درسازه هاي بتني نامتقارن درپلان با ديواربرشي – قاب خمشي
An Investigation on Crack Closing Effect In Buckling Analysis of Simply Supported Column
ارزيابي روش استاتيكي فزاينده غيرخطي مودي درپاسخ لرزه اي قابهاي نامنظم بتني درارتفاع
Evaluation of Dynamic Responses of the Base-Isolated Buildings under Earthquake Excitations
حل عددي معادله حاكم بررفتار ديناميكي قابهاي برشي يك درجه آزادي با استفاده از توابع موجك B- اسپلاين درجه 2
بررسي كارايي تعمير و تقويت ساختمان هاي موجود با استفاده ازميراگرها
بررسي ميراگرهاي غيرفعال دربهبود پاسخ لرزه اي درمقاوم سازي سازه ها
بررسي تاثير ميراگرهاي جرمي درسازه هاي با ارتفاع زياد درزلزله و باد
تحليل قابليت اطمينان سدهاي بتني وزني با استفاده ازشبيه سازي مونت كارلو
بررسي رفتار لرزه اي سيستم سازه اي قاب خرپايي با چيدمان متناوب
Analysis and Rehabilitation Scheme for Long-Span Masonry Arch Bridges
آناليز سازه اي و طرح بهسازي سدتاريخي گلستان
تحليل لرزه اي ديواربرشي كوتاه به روش اجزاء محدود
ارزيابي رفتار لرزه اي قابهاي مهاربندي شده زانويي
تعيين ضريب مقاومت افزون ديوارهاي برشي فولادي با سخت كننده توسط آناليز استاتيكي غيرخطي فزاينده
Prediction of Median IDA Curve Using Data Envelopment Analysis
ارائه يك مدل بهينه يابي براي تشخيص خرابي درسازه براساس ماتريس نرمي ديناميكي
بررسي رفتارخودبازگشتي قابهاي مهاربندي شده هم محورSelf -centering با استفاده ازتحليل استاتيكي غيرخطي
بررسي تاثير اندركنش خاك و سازه بربهينه سازي قابهاي فولادي تحت قيد فركانس
بررسي تاثيراستفاده ازتيرعميق انتقالي دررفتارسازه هاي بلند با حذف ستون درطبقه تحتاني
ارائه مدل رياضي براي تحليل تقريبي تنش محوري درسازه هاي بلند
Rehabilitation of Monuments and Old Buildings by Application Lime/Cement Mortars
بررسي پاسخ تونلهاي غوطه ورتحت امواج لرزه اي
ارزيابي عملكرد هيسترزيس اتصالات خمشي ستون درختي داراي تيركوتاه با بال عريض شده
مقايسه تحليل نيروي جانبي معادل و تحليل طيف واكنش درآيين نامه هاي IBC2009,UBC97
ارزيابي الگوهاي بارجانبي زلزله درساختمان هاي بلندنامنظم درارتفاع درحالت خاص
بررسي رفتارلرزه اي مهاربندهاي BRBF,CBF,Chevron تحت اثرزلزله هاي حوزه نزديك گسل
تغييرات مدول برشي خاكهاي دانه اي به صورت تابعي ازتنش و كرنش
تعميم اصل جمع آثار قوا براي تحكيم مصالح غيرخطي درحوزه زمان
Seismic Behavior of SCBFs with Reduced Braced Span
تعيين فركانس طبيعي صفحات تركدار با استفاده ازروش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته DLSM
برآورد زاويه اصطكاك داخلي ماسه انزلي براساس نتايج آزمايش نفوذاستاندارد
بررسي رفتارقابهاي خمشي مهاربندي شده داراي اتصالات صفحه كناري با ابعاد متغير مهاربند
Application of Technical Textile in Structural Health Monitoring
مدل سازي و مقاوم سازي ديواربنايي با استفاده ازتسمه هاي فولادي قائم يك طرفه و دوطرفه
Seismic vulnerability of conventional structures in Iran with fragility curve (Case study of structures in Tabriz)
تعيين منحني بارافزون و نقطه عملكرد تونل با درنظر گرفتن اندركنش خاك و سازه
Finite Element Analysis of a Steel Plate With and Without a Crack
Mode I Fracture Toughness of Unidirectional Composites
طراحي بهينه ميراگرجرمي تنظيم شده برپايه مفهوم سختي مختلط
بررسي ضعف مهاربندهاي همگراي معمولي درمقابل خستگي سيكل پايين و مقايسه آنها با مهاربندهاي كمانش ناپذير
بررسي كاربرد سيستم تركيبي ازمهاربندهاي برون محور و زانويي يا پيكربندي قيچي
تعديل گراديان كرنش دراتصالات خمشي جان شكافدار درمقايسه با انواع ديگراتصالات خمشي
بررسي عملكرد سازه هاي بتني طراحي شده با روش طراحي مستقيم مبتني برتغيير مكان و روش نيروئي
بررسي تاثير تعداد دهانه هاي مهاربندي برسيستم هاي دوگانه فولادي
مطالعات ميزلرزان انواع ستونهاي بتن آرمه مقاوم سازي شده
تحليل حساسيت تاثير طول تيرپيوند درضريب شكل پذيري سيستم مهاربندي خارج ازمركز EBF
تعيين و مقايسه ضريب رفتار لرزه اي قابهاي مهاربندي زانويي ضربدري و واگرا
بررسي رفتار لرزه اي اتصالات بتني تقويت شده بوسيله انواع مختلف ورقهاي frp
كاهش فضاي جستجودرعيب يابي سازه ها مبتني برشاخصهاي افزاينده
بررسي حاشيه اطمينان درطراحي لرزه اي شالوده ها براساس دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود
ارزيابي عملكرد سازه هاي بتني طراحي شده با روش طراحي مستقيم براساس عملكرد
طراحي ميراگر جرمي تنظيم شده ي چندگانه فعال براي سازه هاي غيرخطي هيسترسيس
Study of Seismic Behavior of a Tall Eccentrically Braced Frame Dual System Based on ASCE 7-05
مكان يابي بهينه ي TMD درسازه هاي فولادي غيرخطي با هدف كاهش شاخص خرابي
تحليل ديوارهاي حائل طره اي درحالت شبه ديناميكي با شبكه عصبي مصنوعي
Sliding Stability of Concrete Gravity Dam Using Dynamic Finite Element Analysis Compared to Rigid Block Method
ارزيابي روابط كاهندگي درتطبيق با مجموعه داده هاي فلات ايران
مدل سازي پايداري شيبهاي سدهاي خاكي درشرايط بهره برداري مختلف درمقابل زلزله با استفاده ازنرم افزار المان محدود دوبعدي
بررسي عملكرد ميراگرويسكوز مايع و مهاربند زانويي درسازه هاي فولادي
بررسي تاثير مشخصات مكانيكي خاك برعملكرد تاسيسات مدفون فولادي تحت اثرانفجار
بررسي تاثير نوع پايه برپاسخ ديناميكي مخازن هوايي بتني
تاثير مولفه قائم زلزله بررفتار سازه هاي بتني درزلزله هاي حوزه نزديك
بررسي تحليل احتمالاتي ريسك لرزه اي Seismic PRA و كاربرد آن درايران
بررسي رفتارلرزه اي قاب بتني تقويت شده با ورقهاي CFRP
مقايسه پاسخ هاي مختلف درعيب يابي گنبدها مبتني برشبكه عصبي
كنترل فعال بهينه سازه هاي غيرخطي با مدل رفتاري Bouc-wen
تحليل قابليت اعتماد درتعيين ظرفيت باربري مجاز شمعهاي تحت بارمحوري با استفاده ازروش رويه پاسخ
رفتارلرزه اي قابهاي فولادي متشكل ازديوار برشي ساخته شده از ورق كركره اي
بررسي عملكرد ستونهاي بتني ديواري با مقاطع + وTو L نسبت به مقاطع معمول مربع مستطيل
تحليل ديناميكي غيرخطي مادي برج آبگير با درنظرگرفتن اندركنش آب و سازه
استفاده ازپيش تنيدگي خودمحور براي تقويت مهاربند فولادي
آناليز استاتيكي سيستم تركيبي قاب محيطي هسته مركزي مهاربازويي و كمربند خرپايي درساختمانهاي بلند
بررسي تاثيرنفوذپذيري خاك برسختي ديناميكي پي هاي نواري واقع برخاكهاي اشباع توسط روش تركيب اجزا محدود و اجزا نامحدود
ارزيابي عملكرد ميراگرهاي ويسكوالاستيك و اصطكاكي پال الحاقي درسازه هاي بتني توسط نرم افزار ABAQUS
مقايسه پارامترهاي روشهاي بهبود عملكرد اتصالات تيرپيوندبرشي به ستون درقابهاي مهاربندي واگرا
application of natural element method NEM in reinforced slope analysis
بررسي آسيب پذيري لرزه اي سازه هاي بتن مسلح با استفاده ازمنحني شكنندگي
تحليل سازه اي و طرح بهسايز تونل انتقال آب تاريخي شوشتر
روش كاربردي جهت تعيين پاسخ پيچشي سازه هاي قاب ديوار نامتقارن تحت اثربارهاي لرزه اي
بررسي رفتار تيربتن مسلح هوشمند با استفاده از آلياژهاي حافظه دار شكلي با خاصيت فوق الاستيك
Earthquake Effects and Buckling of Railroad Tracks
بهينه سازي پارامترهاي ميراگرجرمي تنظيم شونده با استفاده ازالگوريتم رقابت استعماري
Determination of the Critical Seismic Acceleration and permanent displacement in Earth structures
Improving the Condition of Skeletal Structures Stiffness Matrices Using Genetic Algorithm (GA)
كاربرد ميراگرشكافدارلوله اي فولادي CSSD بررفتارخرابي شبكه هاي تخت دولايه فضاكار و ارزيابي خرابي پيشرونده درآنها
بررسي گسيختگي پيشرونده برسكوهاي ثابت فلزي دريايي مقاوم سازي شده با ميراگراصطكاكي دوراني
بررسي اثرزلزله برپارامترهاي بهينه ي ميراگرجرمي تنظيم شده ي چندگانه
كاربرد ميراگرفولادي شكافدار لوله اي CSSD درسازه هاي قاب خمشي فولادي
seismic fragility analysis of a pile -supported wharf
Optimization of EBF frames using uniform deformation theory
A study of tension fields effects on plastic moment of intermediate HBEs in steel plate shear wall
مقايسه رفتاراتصال گيردار متعارف OMC با رفتاراتصال گيردار بال آزاد FFC
مدلسازي و آناليز ديناميكي سدسنگريزه اي با هسته رسي به روش تفاضل محدود
تحليل پايداري سدخاكي درآبگيري و تخليه سريع مخزن سد به روش تعادل حدي
بررسي تاثير نحوه اتصال ورق بادبند به تير درقابهاي مهاربندي شده واگرا EBFs
مكان يابي خرابي درسازه ها با استفاده ازمفهوم انرژي كرنشي
خوشه بندي روابط كاهندگي درارزيابي خطرپذيري لرزه اي
بررسي مقاومت افزون سيستم لرزه برجانبي TRF بتن مسلح با استفاده ازتحليل هاي فزاينده استاتيكي و ديناميكي غيرخطي
Extension of STA pushover procedure to bi-directional excitation, considering constant load pattern
Evaluation of current pushover procedures for bi-axial asymmetric buildings under bi-directional excitation
مدلسازي ستونهاي مركب CES دورپيچ شده با CFRP
بررسي اثرات نسبت لاغري بررفتارچرخه اي ديوارهاي برشي آلومينيومي با سخت كننده
Structural Damage Identification Based on Modal Data and Wavelet Analysis
بررسي اثرات تراكم ديناميكي پرانرژي برسازه هاي مجاور
Forced vibration of SDOF dynamic systems subjected to harmonic loads by means of Green’s function
بررسي شدت اسيب ناشي ازروانگرايي درسازه هاي مجاورمسير مترو تبريز
مقايسه قاب با اتصالاتگيردار و ساده دربرابر نشست تحكيم زيرشالوده
جداسازي لرزه اي سازه ها با ازاستفاده ازستونهاي استخواني شكل درطبقه اول با خصوصيات ميرايي و بازگشت به حالت اوليه
Seismic response analysis of layered soils considering effect of surcharge mass
Stress and Deformation Behavior of Eyvashan Dam
Comparing the Seismic Behavior of Ribbed, Schwedler and Diamatic Single-Layer Lattice Domes by Using Time History Analyses
بررسي آزمايشگاهي مقاومت فشاري بتن حاوي پودرلاستيك تايرضايعاتي
بررسي عملكرد لرزه اي قابهاي خمشي فولادي طراحي شده برمبناي مبحث دهم با استفاده ازمنحنيهاي شكنندگي
ارزيابي روشهاي توليد مولفه هاي پيچشي جنبش زمين
مقاوم سازي سازه هاي قاب خمشي فولادي قديمي با استفاده ازديوار برشي فولادي
آناليز ارتعاشي كف بتني پيش تنيده تحت بارهاي هارمونيك قدم زدن
مطالعات عددي برعملكرد و رفتاركمانشي ورق اتصال بادبندي
Active control of high rise building structures using fuzzy logic and linear quadratic regulator algorithms with(ATMD)damper
آناليزپاسخ لرزه اي زمين به روش بهينه شده موجكي توابع انتقال
ارزيابي دقت روش تحليل پوش آور درتخمين پاسخ لرزه اي سازه هاي بتني جداسازي شده ي پايه بوسيله جداگرهاي لاستيكي سربي
بررسي اندركنش مهاروخاك درپايدارسازي جداره تونل ها با استفاده ازمطالعات عددي
تعيين درصد تغييرات فرونشست هاي منطقه اي با توجه به كاهش برداشت آب ازچاه هاي آب
مقايسه روشهاي مختلف قابليت اعتماد ظرفيت باربري پي هاي روي توده سنگ با روش مونت كارلو
بررسي كنترل نيمه فعال رفتارقاب برشي 11 طبقه مجهز به ميراگربزرگ مقياس MR مبتني برمدل وارون
مقايسه ضريب رفتارقابهاي فولادي كوتاه مرتبه مهاربندي شده با بادبندي قطري و بادبندي زانويي و ديواربرشي فولادي
Finite Element Simulation and Theoretical Approach of Laminated Rubber Bearings in Base-Isolated Structures
مشخصات لرزه اي پانلهاي ديواربرشي فولادي سردنورد شده با پوشش فولادي
تحليل غيرخطي تيرهاي دوسرگيردار بتن مسلح با بتن مقاومت بالا مقاوم سازي شده با CFRP
بررسي اثرتوالي لرزه اي برروي نيازهاي جابجايي نسبي قابهاي خمشي فولادي ويژه با ارتفاع بلند
مقاوم سازي اتصال خورجيني با جكت بتني
بررسي نيروهاي تكيه گاهي و ضريب زلزله درسيستم هاي تركيبي قاب فولادي ساده و ديوارپانلي سه بعدي تحت بارهاي تناوبي
Effect of Incident Seismic Waves on Accidental Eccentricity of Structures
تاثيرجداسازاصطكاكي درپاسخ غيرخطي قابهاي خمشي فولادي تحت زلزله هاي حوزه دورونزديك گسل
مدل غيرخطي نئوپرن و كليدبرشي پلها
بررسي تاثير مولفه قائم نيروي زلزله برجابجايي افقي سازه با اثرP-D درآناليز ديناميكي غيرخطي
مقايسه ضوابط ساده سازي بهسازي لرزه اي آيين نامه نيوزلندبا ضوابط دقيق FEMA-356 براي قابهاي خمشي فولادي
ارزيابي روشهاي توليد شده مولفه هاي گهواره اي جنبش زمين
آناليز تقريبي قاب محيطي درساختمان هاي بلند
بررسي مخزن بدون ديواره پاندولي مياني و باديواره پاندولي مياني ازطريق فرمولاسيون و حل عددي
Design and Analysis of Base Isolation with MA TLAB
مدل سازي نرم افزاري تحليل پايداري سدخاكي درحالت استاتيك و ديناميك درانتهاي مرحله ساخت مطالعه موردسدبينالود
بررسي رفتار و عملكرد مهاربندهاي كمانش ناپذير دراثرانفجار
بررسي آزمايشگاهي تاثير نسبت شن به سنگدانه بربارگذاري دوره اي و جذب انرژي
رفتاربتن خودتراكم تحت بارگذاري دوره اي فشاري با افزايش محدوده سرعت
عملكرد آزمايشگاهي مقاوم سازي تيرهاي نامعين مستطيلي شكل پس تنيده داراي بتن خودمتراكم مقاومت بالا به روش EBR و روش NSM
An investigation on the fresh and mechanical properties of selfcompacted lightweight concrete containing LECA
بررسي عملكرد اتصالات قابهاي برون محور تحت زمين لرزه ميدان نزديك
بررسي ميزان نفوذخوردگي درنمونه هاي بتن آرمه معمولي و مقاومت بالا تحت اثرتغييرات عرض تركهاي كاور
مقايسه روشهاي تحليلي پوش آور استاتيكي غيرخطي و ديناميكي تاريخچه زماني درسازه هاي دريك جهت قاب خمشي و درجهت ديگر بادبندي
آناليز سازه اي مقبره امام زاده جعفر
Seismic Performance Assessment of a Two Span Concrete Bridge by Applying Incremental Dynamic Analysis
بررسي آزمايشگاهي عوامل موثربرتغييرات مدول عكس العمل بسترخاك رمبنده غيراشباع
ارزيابي رفتارستونها درساختمان هاي بتن مسلح با سيستم دوگانه و بررسي سطوح عملكرد براساس دستورالعمل بهسازي لرزه اي
مطالعه پارامتري برروي رفتار فونداسيون گسترده متكي برشمع درخاك رسي نرم و لايه اي با استفاده از مدلسازي عددي
تحليل ارتعاش آزاد ورقهاي چندلايه كامپوزيتي بادرنظرگرفتن تئوري برشي مرتبه سوم با استفاده ازروش ايزوژئومتريك
تحليل ديناميكي غيرخطي فزاينده IDA گنبدهاي فضاكار
اثرات مدلسازي كوله ها دررفتارلرزه اي پلهاي بتني
بررسي عملكرد ميراگرجرمي تنظيم شده براي كاهش پاسخ لرزه اي ساختمان هاي بلندمرتبه
بررسي كارايي ديواره ي انعطاف پذيرداخلي درمخازن مكعبي براي كنترل بارلرزه اي روي ديواره
A Study on the Use of Reinforcing Lateral Arch-Trusses in Barrel Vault Structures for Improving their Seismic Behavior
Comparison the structural nonlinear response under traditional IDA and Conditional Spectrum-based selected earthquakes for use in IDA
طرح بهينه شبكه هاي دولايه فضاكاربا درنظرگرفتن قيود قابليت اطمينان
عيب يابي چندگانه درسازه ها براساس تابع پاسخ فركانس اندازه گيري شده
مقايسه ضوابط بارگذاري نشريه 123 با راهنماي طراحي لرزه اي تاسيسات آبرساني ژاپن JWWA براي طراحي مخازن مدفون بتني
مقايسه نتايج حاصله ازتحليل هاي استاتيكي فزاينده و ديناميكي فزاينده
مقايسه عملكرد ميراگرهاي ويسكوز درقابهاي با سيستم هاي مهارجانبي متفاوت
بهينه سازي موقعيت سنسورها جهت تشخيص خرابي سازه ها با استفاده ازتعبير هندسي
تاثير جهت زلزله برعملكرد لرزه اي سازه هاي سه بعدي بتني با توزيع نامتقارن ديواربرشي
بهبود الگوريتم اجتماع ذرات توسط آناليز حساسيت جهت تشخيص خرابي سازه ها
بهينه سازي لرزه اي مبتني برقابليت اطمينان قابهاي فولادي
آشكارسازي آسيب با استفاده ازالگوريتم گروه ذرات براساس نتايج آناليز مودال
A study on lateral support systems of Ottoman historical structures
فن آوري اطلاعات و تحول درمديريت بحران
بررسي رفتارغيرخطي تيرهاي بتن مسلح مقاوم سازي شده با ورقهاي FRP
بررسي خواص مكانيكي بتن سبك سازه اي
بررسي عددي تاثير بازشو درميانقاب بررفتارقابهاي بتن مسلح تحت بارجانبي استاتيكي و لرزه اي درون صفحه اي به روش اجزاء محدود
بهينه سازي سازه هاي خرپايي با استفاده از الگوريتم تركيبي ازدحام ذرات و جستجوي هارموني
طراحي بهينه ي چليك ها و گنبدهاي فضاكار دربرابر زلزله
قابليت اعتماد لرزه اي قابهاي خمشي فولادي ويژه بادرنظرگرفتن اثرات چشمه اتصال
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید