مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی گردید.

http://www.callforpapers.ir

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 51عنوان مقاله تخصصی شامل 229  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تأثير ستون هاي سنگي بر روي پايداري شيرواني ها با استفاده از روش هاي تعادل حدي Limit Equilibrium Method
ارزيابي رفتار و سطوح اطمينان قاب خمشي ويژه و قاب مهاربندي
برآورد پارامترهاي مقاومتي خاك هاي شهرستان بابل با استفاده از نتايج آزمايش درجاي نفوذ مخروط
بررسي اثر تغيير جهت نشت بر نيروي تراوش در سدهاي خاكي و دايكهاي ساحلي با استفاده از مدل فيزيكي
بررسي اجمالي قراردادهاي دو عاملي EPC در پروژه هاي عمراني كشور
بررسي اهميت اجراي مهندسي ارزش با رويكرد مهندسي عمران
برسي تاثيرات ميزان استفاده از پرليت در بتن فوق سبك
بررسي راهكارهاي موثر در مديريت سبد پروژه ها
بررسي فضاهاي خالي بتن و استفاده از پوزولان هاي سيليسي در كاهش نفوذپذيري بتن
بررسي نانو سيمان ها و نانو بتن و تاثيرات آن ها بر صنعت ساختمان
بررسي نقاط حادثه خيز جاده و ارائه راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش تصادفات (مطالعه موردي:جاده زنجان خرمدره)
تاثير تغيير زاويه فاز پالس مصنوعي حوزه نزديك نوع Cبر رفتار سازه با قاب خمشي فولادي
تحليل توصيفي عوامل مؤثر در بروز تصادفات منجر به فوت (مطالعه ي موردي؛ استان خراسان شمالي)
تعيين ضريب رفتار يك سازه بيست طبقه بتن مسلح ساخته شده به روش قالب تونلي و مقايسه ضريب رفتار آن با استاندارد 2800 ايران
سنجش ارزشمندي دانش روانشناسي محيطي در رويكرد بلند مرتبه سازي با توجه به معماري پايدار
صنعت ساختمان سازي و توسعه پايدار
طراحي مدل شبكه هاي عصبي جهت پيش بيني هزينه در پروژه هاي ساختماني
مدل سازي سه بعدي مقاوم سازي قاب بتن آرمه با بادبند فلزي با ABAQUS
مقايسه عملكرد لرزه اي قابهاي با ويژگي جمع شدگي در ارتفاع داراي سيستم مهاربندي كمانش ناپذير (BRBF) و برون محور (EBF)
مقايسه ميزان ميلگرد مصرفي در قابهاي بتنآرمه با سيستم قاب خمشي تنها در مقابل سيستم قاب خمشي همراه با ديوار برشي
نحوه مدلسازي و تحليل غير خطي ساختمان بنايي غير مسلح وارائه راهكارهاي بهسازي
نقش مهندسي ارزش در بهبود مديريت ريسك
ارزيابي پارامترهاي مقاومت برشي خاكهاي لسي اصلاح شده با مواد افزودني رايج در شهرستان گرگان
ارزيابي لرزهاي سازههاي فولادي كوتاه، متوسط و بلند مطابق طراحي بر اساس عملكرد
ارزيابي تاثير تكيه گاه هاي الاستومري بر رفتار ديناميكي پايه پل هاي بتني
آشنايي با بتن خود متراكم و استاندارد هاي آن
بتن غلتكيRCCملاحظات و كاربرد آن
بررسي اجمالي طرح احداث تونل طويل ريلي البرز
بررسي چگونگي شناسايي نقاط حادثه خيز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) مطالعه موردي:جاده زنجان- خرمدره
بررسي اثرات حفاري بر ميزان نشست ساختمانهاي مجاور تونل
بررسي آزمايشگاهي ترميم و تقويت ستون هاي بتني آسيب ديده استوانه اي توسط ورقهاي GFRP و CFRP
بررسي تأثير آرايش ستون هاي ساختمان فولادي با سيستم قاب خمشي در تحمل بارهاي جانبي
بررسي دقت مدلسازي اتصالات قاب هاي خمشي فلزي ويژه در برآورد احتمال خرابي
بررسي مكانيزم خوردگي فولاد در بتن مسلح وتاثير مواد سيليسي بر كاهش خوردگي
بهسازي ساختمان فلزي با ميراگر TADAS
تئوري خاك هاي غيراشباع و بررسي جريان آب در اين نوع خاك ها
تاثير نانو ذرات سيليكا بر روي بتن هاي اليافي
تحليل پايداري ديوار خاك مسلح
تحليل عددي پايدارسازي گودبرداري ها با در نظرگرفتن تغييرات مشخصات مكانيكي خاك
تحليل نشستهاي سد ستارخان به روش اجزاء محدود ومقايسه با نتايج ابزاربندي در دوران بهرهبرداري
تونل تاسيسات شهري و نقش آن در روند مديريت شهري
جداگرهاي لرزه اي مغناطيسي
خسارت پيش بيني شده ساختمانها براي سطوح مختلف عملكرد در برابر زلزله
ساخت پل هاي سريع الاحداث
سيستم هاي نوين نگهداري زمستاني زيرساخت حمل و نقل جاده اي
طبقه بندي خسارت ناشي از زلزله براي ساختمان هاي بتن مسلح
مسير هاي فوتوكاتاليستي: از آزمايش هاي آزمايشگاه تا كاربرد هاي در مقياس واقعي
مطالعات ژئوتكنيكي ساختگاه سد سيمره با استفاده از برداشت هاي ژئوفيزيكي
مقايسه روش هاي سازه اي قديمي و نوين مهار سيلاب
مقايسه روش هاي فازي و AHP در ارزيابي پايداري: سياست كاهش الودگي ترافيكي
بررسي اثر مدلسازي چشمه اتصال در ارزيابي رفتار لرزهاي قاب خمشي فولادي ويژه
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید