مجموعه مقالات همایش ملی جریان و آلودگی هوا در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی گردید.

http://www.callforpapers.ir

همايش ملي جريان و آلودگي هوا


به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 70عنوان مقاله تخصصی شامل 686  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درهمایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعيين غلظت فلزات سنگين (سرب، كروم و كادميوم) موجود در ذرات هوادر دو منطقه مسكوني و ترافيكي شهر مشهد
راه كارهاي كاهش آلودگي هوا در حمل و نقل هوايي
مقايسه خواص فيزيكي و شيميايي بيوديزل حاصل از روغن كرچك بااستفاده از كاتاليستهاي بازي، اسيدي و نانواكسيد منيزيم
تأثير هيبريداسيون خودروي پژو ۴۰۵ در كاهش ميزان آلودگي هوا
بهبود استاندارد آلايندههاي هوا در تونلتوحيد بواسطه آغشته سازي ديوارههاي تونل با تركيبات نانوفتوكاتاليست-بتوني
بررسي آلايندههاي هوا در داخل وسايل نقليه سواري در حالِ حركت: مطالعه موردي بزرگراه رسالت
مدلسازي رياضي و تحليل ترافيك شهري جهت كاهش آلودگي هوا توسط الگوريتم مورچگان
سبز بام ها و نقش آنها در فضاي سبز شهري در جهت كاهش آلودگي هوا دركلان شهرها
راهبرد مديريت تراكم شهري و نقش آن در كاهش آلودگي هواي شهر
اثرات مبدلهاي كاتاليستي در كاهش انتشار آلايندهها
بررسي شاخص هاي آلودگي هوا در شهر تهران طي دوره سه ساله ۱۳۹۰-۱۳۸۸
بررسي روند تغييرات بلندمدت آلودگي هوا و عوامل هواشناسي مؤثر بر آن در شهر تهران (طي دوره ۱۰ ساله)
هزينههاي زيست محيطي حاصل از قطع درختان در پروژههاي شهري
بررسي سطح آلاينده هاي هوا در حوالي بزرگراه ها و عوامل موثر بر آن درتهران
آلودگي هوا و زبالههاي بيمارستاني در شهر تهران
امكان سنجي بهره گيري از سامانه هاي بام سبز درميان مناطق مختلف شهرداري تبريز
مديريت زيست محيطي مناطق مسكوني و شهري (مطالعه موردي: شهرستان قائمشهر)
بررسي مسائل و چالشهاي آلودگي هوا در كلانشهرها (مطالعه موردي: كلانشهر مشهد)
اصلاح فرآيندهاي پالايش گاز طبيعي براي كاهش ميزان انتشار آروماتيكهايBTEXبه اتمسفر
بهره گيري از ضرايب انتشار در راستاي ارزيابي و تخمين آلودگي هوا (منوكسيد كربن) ناشي از انواع مدهاي سفر(مطالعه موردي: كلانشهر تهران)
مطالعه ي اثرات زيست محيطي آلاينده هاي منتشره از نيروگاه حرارتي تبريز (گازهاي NoxSO2)
پالايش فلزات سنگين در مناطق صنعتي بوسيله درختان
بررسي آلودگي هاي ناشي از نشت مركاپتان در ايستگاه هاي تقليل فشار گاز
اندازه گيري بنزن به روش طيف سنجي فروسرخ با تبديل فوريه، روش پردازش آماري داده ها و تهيه ي نقشه ي انتشار بنزن: مطالعه موردي توزيع بنزن در هواي مجتمع پتروشيمي تبريز
مدلسازي جريان انتشار دي اكسيد گوگرد نيروگاه بر اساس تاثير پذيري ازخط ساحلي
تحليل مكاني پديده گرد و خاك در استان آذربايجانشرقي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS
شناسايي منشأهاي نقطه اي طوفان هاي گرد و غبار و مناطق تحت تأثير به روش تفسير چشمي
مقايسه قابليت روش هاي طبقه بندي خودكار تصاوير، هيبريد و مدل سازي در شناسايي مناطق تحت تأثير طوفان هاي گرد و غبار
مقايسه ي دو طرحواره ي گسيل غبارMBA و شائو
تجزيه و تحليل آماري وقوع طوفان هاي گرد و غبار(مطالعه موردي حوزه آبخيز جاماش استان هرمزگان
بررسي يك توفان منتخب گرد و غبار در دوره ۲۰۰۰-2009 (توفان ۱-17سپتامبر ۲۰۰8)
بررسي انتشار ذرات نمك به محيط پيرامون در اثرخشك شدن درياچه اروميه
تحليل طوفان هاي گرد و غبار در ايستگاه سرپل ذهاب با استفاده از رسم گلغبار (۱۹۸۶-2009)
غلظت كل مس و سرب در گرد و غبار شهري كرمان در مقايسه با خاكهاي منطقه
توليد بيومالچ گياهي براي تثبيت ريزگردها
بررسي پروژههاي موفقCO2EORجهان و تاثير آنها بر گرمايش جهاني
تأثير ازن تروپوسفري بر روي رشد و عملكرد گياهان
كمي سازي و بررسي اثرات بهداشتي ناشي از آلاينده يO3در هواي شهركرمانشاه با استفاده از مدلAIR Q
بررسي غلظت برخي از فلزات سنگين در غبارهاي اتمسفري منطقهي لنجانات اصفهان
برآورد اثرات بهداشتي ناشي از در معرض قرار گرفتن با آلايندهNO2 با استفاده از مدلAir Q در شهر اهواز در سال ۱۳۸۸
بررسي اثرات پديده گرد و غبار بر سلامت و محيط زيست با تأكيد بر استان خوزستان
ارزيابي ريسك سرطان ناشي از تنفس تري هالومتان هادر طي دوش گرفتن
آلودگي هوا در محيط هاي بسته و راهكارهاي كاهش آن
بررسي تاثير آلودگي هاي هوا، صوت، منظر و نور بر راندمان كاري كاركنان دبيرستانهاي برخي مناطق تهران مطالعه موردي بر روي دبيرستان هاي مناطق ۱،2و10و11 تهران
بررسي و مقايسه اثرات آلودگي هوا بر شاخصهاي سلامت كشورهاي منتخب سند چشمانداز با توسعه يافته
بررسي و مدلسازي اثر آلودگي هوا بر سلامت با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
مدلسازي آلودگي هواي شهر مشهد با استفاده از شاخصPSI در محيطGIS
مطالعه مشخصات كمي و كيفي ذرات هوابرد پرتوزا در يك راكتور تحقيقاتي
بررسي آلايندههاي هوا به روش طيفسنجي تبديل فوريه مادونقرمز FTIR
بررسي الگوهاي سينوپتيكي اينورژن درتهران با استفاده از تحليل عاملي
مدلسازي جريان دراطراف ساختمان هاي بلندشهري مطالعه موردي برج بين المللي تهران
واكاوي آلودگي هواي تهران با شاخص هاي ترموديناميكي جو (در شرايط داراي باد)
اصلاح ضرائب مدل گوس به كمك پردازش موازي و حل عددي جريان براي پخش آيروديناميكي آلاينده ها در محيطهاي هندسي پيچيده
بررسي الگوي پخش آلاينده ها در اصفهان به كمك مدل گوس
بهينه سازي پارامترهاي طراحي يك سوزاننده PCBs
تحليل حساسيت نتايج مدل AERMOD نسبت به تغيير پارامترهاي كاربري اراضي
مدلسازي پراكنش آلاينده هاي هوا در نيروگاه سيكل تركيبي ۱۰۰۰ مگاواتي انديمشك
شبيه سازي جريان پخش آلودگي با تغيير كميت هاي هواشناختي با استفاده از مدل فلوئنت
مدلسازي انتشار گاز دي اكسيد گوگرد از دودكشنيروگاه حرارتي شركت پارس خودرو در فصل زمستان
ارزيابي ميزان انتشار گازهاي CH4 CO2 در يك ايستگاه تقويت فشار گازآسماري در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب ايران با كاربرد ضريب انتشار
تاثير تاشدگي وردايست بر روي غلظت ازن كلي جو
بررسي رخداد وارونگي هوا در امكان سنجي بارورسازي و كاهش آلودگي-هاي جوي در منطقه درياچه اروميه
شاخص كيفيت بهداشتي هواي شهر اصفهان در سال هاي ۱۳۸۷ و ۱۳8۸
تحليل جزيره حرارت شهر با استفاده از سنجش از دور: مطالعه موردي شهراصفهان
پيش بيني انتشار گاز دي اكسيد كربن در ايران براي افق زماني ۱۴۰۴ با استفاده از مدلARIMA
كاربردGISدر شبيه سازي مدل پراكندگي خاكستر در فوران احتمالي آتشفشان دماوند
بررسي آماري -همديدي پديده آلودگي هوا در شهر اصفهان
بررسي تغييرات مونواكسيدكربن با استفاده از مدل هايGARCH وARCHمطالعه موردي شهر شيراز
مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي
تخمين سزيم جذبي در حيوانات آبزي دريا بر اثر حوادث هسته اي و آلودگي هوا با مواد پرتوزايي
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید