دسترسی به مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم زیستی در سیویلیکا

مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم زیستی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی علوم زیستی ۱۰ تا ۱۱ اسفند 1390  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر فلاورجان  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۳۱۸عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۳۱۰  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش ملی علوم زیستی

تصفیه بیولوژیکی پساب حاوی فلز سمی Zn2+ بوسیله جلبک دریایی
اثرنانوذرات اکسید روی بربافت کبد موش آزمایشگاهی نژادBalb/c
بررسی ارتباط پلی مورفیسم پروموتور ژنC3 درناحیه EREs با سقطهای مکرر خودبخودی
مطالعه اثرغلظت های مختلف سرب و اسید سالیسیلیک بربرخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاهچه های ۱۰و۲۰روزه رقم اکاپی
بررسی اثرات ناشی ازمیانکنش بین مورفین و پروپرانولول براضطراب و حافظه درموشهای صحرایی نربالغ براساس الگوی Test-retest
بررسی تشریح مقایسه ای غلاف sheet درگونه های PhalarisL.خانواده غلات درایران
بررسی هیستوشیمیایی رشد ونمو غضروف مهره درلارو ماهی قزل الای رنگین کمان Oncorhynchusmykiss
ارزیابی مشخصاتکمی توده های همسال جنگلکاری گونه کاج بادامی Pinuspinea L. درحومه گرگان
ارزیابی تلقیح سویه باکتری ریزوبیوم Rhizobium leguminosarum بربرخی صفات کمی گیاه لوبیا درشرایط آب و هوایی گرم و مرطوب گیلان
بررسی رفتارمیوزی و عدد کروموزومی چهارجمعیت گونه A.reuterianus ازبخش Microphysa جنسAstragalus درایران
مطالعه گرده برخی گونه های جنسTaraxacumWiggers گل قاصد ازبخش Asteraceae:Cichorieae ErythrocarpaHannd-mzt.
بررسی اثردو گونه قارچ میکوریزGlomus intraradices Glomus mosseae درگیاه ریحان سبزOcimumbasilicum تحت تنش شوری
تاثیر پرایمینگ بذربرشاخص های جوانه زنی و بعضی پارامترهای فیزیولوژیکی ذرت فوق شیرین رقم basin
بررسی مقایسه ای تولید اسیدآمینه تریپتوفان توسط بیوکاتالیزورهای سلولی آزاد و تثبیت شده E.coli
بررسی تاثیر متانول برخصوصیات بیوشیمیایی نخود Cicer arietinum L تحت تنش خشکی
بررسی اثرکاتچین چای سبزبریادگیری اجتنابی غیرفعال درموشهای صحرائی ماده بالغ نژاد ویستار
بررسی ساختارژنتیکی ماهی سنگسرمعمولی درخلیج فارس با استفاده ازنشانگرهای A F LP
طراحی بیوسنسوراندازه گیری گلوکز با استفاده ازالکترود اصلاح شده با نانوذرات اکسید کادمیم و آنزیم گلوکز اکسیداز
بررسی ویژگیهای مرفولوژیک ۳ گونه آنابنا دربخش جنوبی خزر
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام بومی گندم نان ایران براساس صفات مورفولوژیک
ارزیابی کیفیت آب چاه های روستاهای شهرستان رشت
مقایسه اثرمیکوریز و سیلیس برمقاومت خیاردرختی نسبت به کاهش آب آبیاری درشرایط کشت هیدروپونیک
مقایسه تنوع ژنتیکی بین جمعیت های زیرگونهT. boeoticum sps.boeoticum با استفاده ازنشانگرهایISSR IRAP REMAP
تاثیر نمک درهیدرولیز پرتوسط باسیلوس های دریازی
بررسی تنوع درون گونه ای گیاهTanacetumpolycephalum براساس ترکیبات اسانسهای روغنی
محاسبه تغییرات مربع میانگین جابجائی مهارکننده های داکسی گوانوزین کیناز ازطریق شبیه سازی دینامیک مولکولی
ارزیابی ژنتیکی هیبریدهای بین گونه ایی پنبه
اثرات عصاره الکلی بخشهای هوایی گیاه ختمی گوشه دار Alcea angulata برمیزان چربی خون درخرگوشهای نر
جداسازی و شناسایی باکتریهای مقاوم به فلزات سنگین
استفاده از dna و تکنیک انگشت نگاری برای گروه بندی و مقایسه باکتریهای شاخه و بذرگیاه بنهPistacia mutica
اثرات استفاده از سیاه دانهNigella sativa L به عنوان محرک رشد درجیره های کم پروتئین برعملکرد مرغهای تخمگذار تجاری
بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت های خرماPhoenix dactylifera L.بااستفاده ازنشانگرRAPD
تولید و بهینه سازی آنزیم پروتئاز قلیائی از گونه های استاندارد وبومی باکتری باسیلوس
بررسی فراوانی و پراکنش و تنوع گونه ای سیانوباکتریهای دردریای خزر محدوده تنکابن تا امیر آباد ۱۳۸۸
بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره حلالهای آلی دوگونه ازهپاتیک و یک گونه ازخزه
استخراج وخالص سازی آنزیم اوره آز ازمنابع گیاهی سویا
اثرات تک استرس طولانی مدت sps و بتااسترادیول روی پاسخ ترس زمینه پس ازالقاء فشارروانی پس ازسانحه PTSD درموش صحرایی نر
واکنش برخی گونه های۳C وC4 به افزایش غلظت co2 درشرایط گلخانه
بررسی میکرومورفولوژی میوه گونه های جنس Anchusa ازتیره گاوزبان درایران
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه اناربا غلظت ۲۰% برتغییرات RBC,RDW MCV MCHC Hb Hct خون ناشی ازمصرف داروی ایرینوتکان هیدروکلراید Irinotecan Hcl درموش سوری نر
مقایسه اثرات ضدباکتریایی عصاره اتانلی و اسانس روغنی برگهای گیاه بادرنجبویه درمهار رشد باکتریاستافیلوکوکوس آرئوس درشرایط In vitro
استخراج و جداسازی موادموثره فنل و تانن گیاه سیاه گینه Dendrostelleralessertii
تاثیر منابع کربن لیپیدی و منابع نیتروژن مختلف برتولید آنزیم لیپاز ازیک سویه بومیGeobacilllus stearothermophilus
مطالعه بیوسیستماتیکی بخشه ViolaازسردهViola درایران
میکرومورفولوژی فندقه و اهمیت تاکسونومیکی آن درارزیابی زیرطایفه های سیکورینه تیره آفتابگردان درایران
مقایسه دوجاذب برگ درخت کنار و خاکستر برگ درخت کنار برای حذف فلز کادمیم ازمحیط آبی
استخراج وخالص سازی آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین ازبافت ریه شتر و بررسی اثرمهاری کپتوپریل برفعالیت آن
مطالعه آناتومی مقایسه ای ۲گونه کماFerula .L درخراسان رضوی
بررسی رفتاده توده زنبورعسل مازندرانی درمقابل کنه واروآ
مقایسه ی خواص ضدباکتریایی گلهای بالغ و نابالغ Achilleawilhelmsii
تعیین AFM1 درنمونه های شیردامداریهای صنعتی با الیزا
بررسی دامنه میزبانی گونه Leveillulataurica دراستان اصفهان
اثرحلالهای آلی برپایداری سینتیکی آنزیم الاستاز حاصل ازسودوموناس آئروجینوزا و کایمرالاستاز و ترمولیزین
مطالعه وضعیت سیتوژنتیکی گونه های خارشتردرایران
مطالعه ساختارتشریحی ساقه برخیازگونه های Juncaceae Juncus درشمال شرق ایران
تاثیر سطوح مختلف تنش شوری برجوانه زنی گونه زردتاغ Halloxylon persicumاز دشت سلم آبادسربیشه
گیاه پالایی و نقش آن درمدیریت و پاکسازی خاکهای آلوده
واکنش اجزاء عملکرد سویا به تراکم کاشت
مطالعه ارتباط بین پوشش درختی وی ول و عناصر ماکروی خاک با استفاده ازرگرسیون لجیستیک درمنطقه سردشت اذربایجان غربی
بررسی ارتباط بین سه عنصرFe Mn P با درصد پوشش درختی گونه مازودار ازطریق روش تخمین ژئواستاتیک درمنطقه کردستان
بررسی اثرمیزان مصرف آب و کود برعملکرد گوجه فرنگی درسیستم کود آبیاری
بررسی اثرعصاره ی الکلی گیاه زوفایی Thymbra spicata برمیزان چربی خون درموشهای بزرگ آزمایشگاهی نر
مطالعه تنوع ژنتیکی گونه دیپلوئیدurartuTriticum با استفاده ازسه مارکرIRAP, ISSR & REMAP درایران
شناسایی Lactobacillus plantarumدرLAB های جداشده اززیتون بومی ایران به روش Touch-Up PCR
اثرمیکوریز و باکتریهای همیار بربرخی شاخصهای رشد گیاه استویا
بررسی اثرمتقابل سیتوکنین و اکسین درباززایی مستقیم از ریزنمونه های مختلف گیاه فلفل دلمه ای Capsicum annuum L.
شناسایی سویه های بومی باسیلوس مولد آلفا آمیلاز و کلونینگ ژن آلفاآمیلاز درE.coli
گزارش و معرفی قارچهای ماکروسکپی کف جنگلهای بلوط شهرستان نکا استان مازندران
مقایسه و بررسی ویژگیهای روغن و میزان اسیدهای چرب دررقم زراعی شهابی گیاه خرما دراستان بوشهر
بررسی اثرسطوح کلرورسدیم برتغییرات میزان کلروفیل درگیاه سیب زمینی
مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره Macrosiph on Satureja
تولید و بهینه سازی SCO درمخمرهای مولد چربی یارویالیپولیتیکا۳۲۸۶ کاندیدا گالی ویارویالیپولیتیکاM7
شناسای فون کفشدوزک های مزارع یونجه شهرستان خرم آباد
بررسی تجمع فلزات سنگین سرب کادمیم و مس دربافت عضله و کبد ماهی کفال دریای خزر
معرفی گونه های درختی و درختچه ای مناسب برای جنگلکاری درشهر ایلام
گروه بندی پوشش گیاهی جنگل عطاکوه لاهیجان
تعیین سن گونه هایی ازسوسماربااستفاده ازشمارش حلقه های فلس
اثرPH محیطی درتاثیر تیتانیوم بررشد ورنگیزه های جلبک تک سلولی Dunaliella
داده کاوی وبکارگیری آن درطبقه بندی دامها و پیش بینی سختزایی
ارزیابی وضعیت تغذیه نیتروژنی درکلزا Brassica napus L. درشرایط گرگان
گزارش جدیدگونه Phalaris canariensis برای اولین بارازجنوب ایران
مطالعه ساختارتشریح برگ گونه های Cyperaceae Cyperus درشمال شرق ایران
بررسی اثررنگهای نوراصلی برمیزان رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss
مطالعه سمیت حاد آفت کش ارگانوفسفره دیازینون بربچه ماهی سیم دریای خزر
تغییرات مقادیرپرولین و کلروفیل برگ درسطوح مختلف کلسیم درگیاهچه های لوبیا قرم رقم کلی Phaseolus vulgaris L. درشرایط تنش شوری
جداسازی و شناسایی Aureobasidiumpullulans مولد سوربیتول
انجماداسپرم بز مرخز درمحلول هیپرتونیک حاوی نسبت های مساوی رافینوز ولاکتوز
واکنش فیزیولوژیکی جولخت بدون پوشینه به منابع تامین نیتروژن و فسفر
بررسی برخی شاخصهای رشد جولخت بدون پوشینه به منبع تامین نیتروژن و فسفر
ارزیابی کمی و کیفی اسپرم کپورمعمولی ۱۷۵۸Cyprinuscarpio Linnaeus
اثرات ماده بیهوشی لیدوکائین هیدروکلرید برخواص فیزیکی و شیمیایی آب درزمان شبیه سازی حمل و نقل بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان
تعیین فون بنتیکنهرخرمارود شهرستان آزادشهر
مطالعه ذخایروپراکنش سیاه ماهیان رودخانه کشکان استان لرستان
اثرمهارکنندگی عصاره بخشهای هواییRumexalveolatus برروی باکتریهای پاتوژن
مطالعه و بررسی فلورستیک منطقه آب گرم معدنی شهرستان فردوس
بررسی تنوع زیستی و غنای گونه ای درارتباط با جهت جغرافیایی درمنطقه حفاظت شده دنای غربی
مطالعه تنوع درون گونه ایAfanAchilleabiebersteinii با استفاده ازمارکرفلوریستیک – اکولوژیک دراستان های همدان و سنندج
بررسی تمایز و رشد ونمودرم پوست درلارو اولیه ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchusmykiss
اندازه گیری و مقایسه گروه های آلکالوئید کل الکالوئیدی و دانه و پوست و آبمیوه ارقام پوست نازک و پوست کلفت انارساوه Punicagranatom
کاربرد قارچها دربیوراکتورهای تصفیه کننده فاضلابها
اثرات تنش شوری برخصوصیات فیزیولوژیک ارقام میشن و کرونائیکی درختان زیتون
بررسی و مقایسه اثرهورمون گرلین و عصاره هیپوفیز روی تخمدان ماهی بنی Barbus sharpeyi
ارزیابی لاینهای موتانت برنج حاصل ازجهش زایی با موتاژن EMS براساس تغییرات توالیهای ISSR
عوامل کیفی آب درپرورش توام ماهی و میگو و گیاهان دارویی درسیستم آکواپونیک
غربال کردن تعدادی از ارقام یونجه های یکساله ازنظر مقاومتشان به تنش خشکی با استفاده ازخصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی درمحیط گلخانه
مروری برکاربرد فیزیولوژی مولکولی مدرن و فارماکولوژی درسلولهای بنیادی سرطانی
بررسی اثرماده نونیل فنل اتوکسیلات برسطح سرمی هورمون ۱۷بتا استرادیول درماهی های نابالغ زبرا سیچلاید
بررسی تاثیرعصاره الکلی دوگونه گانودرما بررشد تریکوفیتون روبروم تریکوفیتون وروکوزوم و تریکوفیتون منتاگروفایتیس
ویژگیهای آنتی اکسیدانی عصاره متانولی قارچ کانودرما لوسیدیوم
اثرعناصرغذایی و آبیاری بررشد اسطوخدوس
اثرعناصرغذایی و آبیاری برماده ی موثره ی اسطوخدوس
مطالعه تنوع گونه ای جنسHordeum جووحشی درسطح ایران
بررسی تنوع ژنتیکی گونه ی دیپلوئیدی Triticum boeoticum subsp.thauodarدرایران با استفاده ازمارکرهای ملکولی
اولین گزارش از ماهی خانواده Pseudochromidae و گونه Pseudochromismelas دردریای مکران عمان
بررسی بیوتکنیک تکثیروپرورش سیچلاید جک دمپسی بعنوان یک گونه ماهی زینتی وارداتی به ایران
بررسی نقش ژنتیک درسرطان کولورکتال
سلولهای مصنوعی و کاربرد آنها
بررسی میزان پروتئین قندمحلول ونامحلول درپاسخ به غلظت های متفاوت کلرید کلسیم درجداکشت های گیاه میخک درشرایط درون شیشه
بررسی اثرعوامل محیطی برمیزان مقاومت گیاه به یون کرومات گیاه عدسک آبی به منظور تعیین توانایی این گیاه درپالایش فاضلابهای صنعتی
ارزیابی مقاومت نمونه های ژنتیکی سیب زمینی نسبت به بیماری لکه موجی سیب زمینی ناشی ازقارچ Alternaria tenuissima درشرایط درون شیشه ای
استخراج و مقایسه میزان ماده اولئوروپین درارقام گوناگون زیتون درمنطقه رودبار
نقش قارچهای میکوریزی و سالیسیلیک اسید برمیزان رنگیزه های فتوسنتزی گیاه ریحانOcimum basilicum L درزمینهای آلوده به فلز آلومینیوم
کارکردهای تالاب گاوخونی و لزوم حفاظت بهینه از آن
مقایسه برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاهان جنس آلوئه و گاستریا
تشریح مقایسه ای ساقه برخی ازگونه هایMalvaceae Alceaدرخراسان شمالی جنوبی رضوی
معرفی گونه های ختمی Alcea spp. Malvaceae خراسان و بررسی پراکنش آنها
اثرتغییرات یونی اسپرم روی کارایی تکثیر مصنوعی قزل آلای رنگین کمان Walbaum 1792 Oncorhynchusmykiss
الگوی حساسیت آنتیبیوتیکی ایزوله های ادراری اشریشیاکلی ازدوبیمارستان قم درسال ۱۳۹۰
بتالاکتامازهای طیف وسیع درجدایه های ادراری یرسینیا درمشهد
بررسی اثرات نانوذرات اکسید آهن برتعدادوتحرک اسپرم درموش سوری نر
بررسی وضعیت پراکنش و مصرف گیاه دارویی زرشک دراستان لرستان
بررسی نشانگرهای ژنتیکی BMS1004 و BMS2361 درگوسفندان نژادکردی شمال خراسان
مقایسه اثرات ضدباکتریایی اسانس روغنی برگهای گیاه بادرنجبویه درمهاررشد باکتری اشریشیاکلیدرشرایط In vitro و مقایسه آن با چند آنتی بیوتیک
بررسی اثرات ضدقارچی نانوذرات نقره با قطر۴نانومتربرروی قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس Aspergillus fumigatus
انتقال مستقیم الکترون درسیتوکروم c با استفاده ازالکترود خمیرکربن تغییر یافته با نانوذرات اکسیدکادمیوم
تاثیرنانواکسیدتیتانیوم برجوانه زنی و رشد دانه رست های گوجه فرنگی
ترسیم ابردرخت SUPER TREE به منظور استنباط فیلوژنتیکی جانوران
بررسی شیوع سویه ی انتروهموراژیک اشریشیاکلی و منابع آلودگی آن و افزایش نگرش افراد نسبت به این بیماری و مقایسه ی درصد تاثیر گذاری اطلاع رسانی درکاهش ابتلا به این بیماری درجوامع روستایی شهرستان مرند
موثرترین روش تولید ماهی کپورعلفخوار Ctenopharyngodonidella تریپلوئید عقیم با تاکید بردستکاری ژنتیکی
اثرات دگرآسیبی مقادیرمختلف برگ درخت گردوی خوراکی Juglanregia برمیزان پرولین و فعالیت آنزیم پراکسیداز درنخود فرنگی Cicerarietinum
بررسی اثرات تنش اسمزی برجوانه زنی گیاهچه های فستوکا با استفاده ازپلی اتیلن گلیکول
بررسی تاثیر عصاره آبی – الکلی زعفران برتغییرات گلبولهای سفید رتهای مبتلا به آسم تجربی
بررسی رقابت علف هرز کنجد شیطانی با کنجد زراعی درشرایط IWM
معرفی فلورمخمل کوه خرم آباد استان لرستان
رابطه ی آنزیم بتالاکتامازی OXA-10 وموتاسیون nalc درسویه های سودوموناس آئروژینوزا تولید کننده ESBL و فافد ESBL
بررسی اثرنانوذرات دی اکسید تیتانیوم بربیومارکرهای استرس اکسیداتیو درکرم خاکی قرمز Lumbricus rubellus
اندازه گیری میزان باقیمانده نیتریت درفراورده های گوشتی دراستان لرستان به روش اسپکتوفتومتری
مطالعه کالوس زایی و باززایی گیاه ازطریق کشت جنین رسیده دردو رقم برنج Oryza sativa L. متحمل به خشکی
مطالعه و بررسی میزان آلودگی افراد به سویه باکتری اشریشاکلی انتروتوکسیژنیک درشهرستان مرند
بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیرگورامی کوتوله Colisalalia درآکواریوم
بررسی برخی ازمهمترین عوامل موثردرپراکنش قارچهایTrametes gibbossa Ganoderma applanatum Fomes fomentarius درجنگل شصت کلاته گرگان
بررسی وضعیت روند تراکم و زیتوده مهاجم غیربومی شانه دارMnemiopsis leidyi و زئوپلانکتون درحوضه جنوبی دریای خزر
استفاده ازروش انرژی متابولیسمی برای تعیین ظرفیت چرایی مراتع راهکاری برای استفاده بهینه ازعلوفه مراتع
مقایسه الگوی آللی نشانگرهای Homo-ISSR Hetero-ISSR دربک کراس های پنبه دیپلوئید
اثرعصاره ورمی کمپوست برجوانه زنی بذرورشد دانه رست سیاهدانه
تاثیرعصاره ورمی کمپوست برتقویت بنیه بذراسفرزه
محاسبه تابع توزیع شعاعی مهارکننده های dGTP, dGDP, dGMP, dIMP dITP باداکسی گوانوزین کیناز
اثرحلال های مختلف برترکیبات فیتوشیمیایی ۲گونه قارچ گانودرما
بررسی غلظت جیوه دربافت عضله میگوی سفید هندی PenaeusIndicus درخورجعفری
شناسایی گروه های گیاهی درمنه زارهای Aucheriartemisia boiss. درمنطقه اشن و ارتباط آنها با عوامل محیطی
بررسی نگرش اقشارمختلف جامعه نسبت به علم ژنتیک و تحلیل چالشهای اخلاقی کلونینگ انسان و افزایش نگرش افراد نسبت به این علم و مقایسه ی درصد تاثیر گذاری اطلاع رسانی دربهبود اوضاع شبیه سازی
اثراسموپرایمینگ برمولفه های جوانه زنی و مرحله گیاهچه ای گوجه فرنگی دردماهای مختلف
اثر پاکلوبوترازول روی میزان کربوهیدرات دانه رست های لوبیاPhaseolus vulgaris تحت تنش دمای پایین
بررسی عوامل موثربررنگرزی الیاف پشم با گیاه Chrozophora sabulosa به روش تاگوچی
بررسی تغییرات کمی رونوشت ژن آرژنین دکربوکسیلاز طی تیماربا سالسیلیک اسید درگندم Triticum aestivum
آنالیز متابولیسم گیاهی و بررسی کارکردی هگزوکیناز پلاستیدیک جدید درنموگیاهان و جداسازی و تعیین خصوصیات آن ازNicotiana tabacum
تولید ریشه های موئین با دوسویه اگروباکتریوم رایزوژنز درگیاه بنگ دانه Hyoscyamus niger
بررسی دانه های گرده درتعدادی ازگونه های جنسCarduus L. ازتیره Asteraceae بامیکروسکوپ نوری LM
بررسی خاصیت ضدمیکروبی اسانس بذرهای شوید anethum araveolens و گشنیز coriangrum sativum برروی استافیلوکوکوس اورئوس اشرشیاکلی ۰۱۵۷:H7 سالمونلاتیفی موریوم با استفاده ازآزمایش حساسیت رقت درمحیط مایع
مکان یابی کارآمدترین روشهای بیولوژیکی حفاظت ازمراتع با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی
تغییرات مورفولوژیک – فیزیولوژیک ریشه ماش درپاسخ به پیش تیمار آن با هورمون ۲٫۴-D و باکتری آزوسپیریلیوم
مطالعه مراحل رشد ونمو و حضوربرخی ترکیبات قندی درغده تناسلی نر ماهی طلالRastrelligerKanagurt
دونالیلاسالینا کارخانه تولید بتاکاروتن و گلیسرول ازکشف تا ژنوم
مطالعه اثرضدقارچی عصاره های آبی الکلی آلکالوئیدی و فنلی اندامهای اناررقم آلک Punicagranitum L. var.Alak ساوه برروی قارچ کاندیدا البیکانزCandida albicans
مطالعه و مقایسه تشریحی دوگونه tenellaTorilis leptophyllaTorilis ازتیره Umbeliferae
درمرتع Artemisia herba alba بررسی تاثیر قطع و چرا برتولید بیوماس گونه دجینگ خاش
بدست آوردن نشانگرژنتیکی برای تعیین جنسیت پسته و بنه با استفاده از DNA وpcr
تاثیر تزریق درون مغزی آگونیست گرلین GHPR-2 برروی هورمون تستوسترون درموشهای صحرائی نر نژادویستار
مقایسه اثرگلیسرول بررشد باکتریهای Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus O157 :H Escherichia coli
مطالعه بیوسیستماتیکی جنس Phleum Poaceae درایران
ارتباط آدیپسین هورمون بافت چربی با سندرم تخمدان پلی کیستیک
بررسی تاکسونومیکی و بیوسیستماتیکی جنس Alopecurus درایران
بررسی تاثیر سایت پرورش میگوی مند برمیزان تولید محیط پیرامون با استفاده ازشاخص TRIX
تاثیر تنش خشکی و مقادیر مختلف سولفات پتاسیم و سولفاتروی بربرخی تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مقاومت به خشکی درذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴
تاثیر عناصرپتاسیم و روی برفیزیولوژی مقاومت به خشکی درذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴
بررسی خصوصیات دانه گرده دربرخی ازگونه های گروه grumosae ازجنس آلاله Ranunculus ازخانواده Ranunculaceae
تعیین الگوی پراکنش گونه کرفس کوهی KelussiaodoratissimaMozaff درمراتع کوهستانی زاگرس مرکزی منطقه دیشموک دراستان کهگیلویه و بویراحمد
مطالعه پوشش گیاهی مراتع مناطق بیابانی وکویری مطالعهموردی منطقه اسد آباد شهرستان نهبندان
بررسی تنوع درون گونه ای گیاه Achilleaaleppica دراستانهای کردستان و همدان با استفاده ازمارکرفلوریستیک با تاکید برتاثیر عوامل اکولوژیکی برویژگیهای ریخت شناسی
بررسی میزان افسردگی ناشی ازآسم تجربی براساس تستهای رفتاری دررت
مطالعه فندقه برخی گونه های جنسTaraxacumWiggers گل قاصد ازبخش Asteraceae:Cichorieae ErythrocarpaHannd-mzt205
بررسی باکتریولوژیکی ماست سنتی و صنعتی دراستان چهارمحال و بختیاری
جداسازی سویههای بومی Sinorhizobium meliloti ازMedicago sativa درناحیه خلجستان استان قم و بررسی تحمل به نمک و دامنه حرارتی رشد جدایه ها
اثرعصاره هیدروالکلی گیاه بومادران برسلولهای خونی درموشهای کوچک آزمایشگاهی
اثرفلز روی بربرخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه مرزه
ارتباط کمرین هورمون بافت چربی با سندرم تخمدان پلی کیستیک
بهینه سازی در روند تولید بیواتانول ازطریق تاثیر اسید کلریدریک دردما و زمان های مختلف برضایعات نخل خرما
عملکردهای ژن STAT5A
بررسی تاثیر کربنات لیتیم درایجاد تغییرات بافتی بیضه موشهای صحرایی نر نژادویستار
اثرکاتچین چای سبزبروزن بدن وگلوکز خون دررت های نرنژاد ویستار
بررسی آناتومی مقایسه ای ساقه دو گونه بنگ دانه L. Hyoscyamus درخراسان رضوی
بررسی اثرآللوپاتی درخت اکالیپتوس برروی گونه های زراعی و تنوع گونه ای
بررسی سودوموناس آئروجینوزا و کلی فرم ها درعرقیات گیاهی پاستوریزه
مطالعه وب ررسی هیستولوژیکی مراحل تشکیل و تمایزغضروف جسم مهره درلارو اولیه تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus
ریزپیوندی بادام وحشی Amygdaluslycioides با بادام خوراکی AmygdaluscommunisL درمحیط درون شیشه
استخراج و تعیین محتوایترپن فنلو موسیلاژ ساقه برگ گلبرگ و دانه ختمی دارویی Althaeaofficinalis L.
مطالعه اثرمقادیرمختلف اکسین IAA و کینتین Kin برتشکیل کالوس و اندام زایی درگیاه ختمی دارویی Althaeaofficinalis
بررسی فعالیت ضدمیکروبی موادموثره گیاه بنفشه معطربومی ایران برباکتری گرم منفی E.coli ATCC25922 و تعیین زمان دوام اثرات ضدمیکروبی آن
تاثیر پتاسیم سیلیکات و نانوسیلیس برفاکتورهای فتوسنتزی درتوت فرنگی
مطالعه تشریحی ساقه ۲گونه ازجنسCyclotrichiumتیره نعنا دراستان لرستان
مطالعه ریخت شناسی گونه های جنسPanicum L. درایران
مطالعه تشریحی ساقه جهت شناسایی ۲ گونه ازجنس Lamiaceae Nepeta
بررسی اثرسالیسیلات درشرایط تنش خشکی برپارامترهای رشد گیاه نعناع فلفلیMenthapiperita L
معرفی قارچهای مایکوریزایی آربوسکولار همراه با برنج درمنطقه لایین استان خراسان
بررسی فلوریستیک علفهای هرزحوزه تالاب بین المللی پریشان
ارزیابی واکنشهای آنتی اکسیدانی برخی ژنوتیپ های مرکبات تحت تنش شوری
بررسی اثرچندین پیش تیمار شیمیایی و هورمونی برروی برخی شاخصهای جوانه زنی گیاه ماریتیغالSilybummarianum
بررسی تغییرات رنگدانه و درصد محتوی آب برگ برخی بیوتیپ های مرکبات تحت تنش شوری
استفاده ازپروتئین ها به منظور شبیه سازی بایونانو روبات ها
بررسی تنوع درون گونه ای درFabaceae Prosopisjuliflora درایران
تعیین درصد فراوانی منوسیتهای خون و مقایسه آن درجنس نروماده وزغ سبز تورانی
مقایسه آزمون جوانه زنی هدایت الکتریکی و تترازولیوم درارزیابی قدرت بذرگیاه دارویی علف چای Hypericum perforatum L.
ارزیابی مصرف سوخت و اثرات زیست محیطی آن درسه روش کاشت با سانتریفیوژ خطی کار و کمبینات درتولید گندم
رابطه بین جوانه زنی و آزمایشات ویگوربذر درجمعیت های مختلف گیاه دارویی علف چای Hypericum perforatum L
بررسی اثرمنگنزوسالیسیلیک اسید برآنزیم کاتالاز و پراکسیداز دو رقم پرتو و گوهرماش سبز Vigna radiate L. WILEZEK
بررسی اثرمنگنز و سالیسیلیک اسید برمقدار کلروفیل a,b روی دو رقم پرتو و گوهرماش سبز Vigna radiate L. WILEZEK
ترجیح میزبانی ونحوه استقرار قارچ های طاقچه ای روی درختان جنگلی
استخراج و اندازه گیری آلکالوئید کل و گروه های آلکالوئیدی برگ کاسبرگ و ساقه گیاه سنبله ای ارغوانی Stachysinflata
اثرات نانوذرات اکسید آهن برسلولهای خونی و میزان آنزیم های کبدی موجوددرخون موش صحرایی نر
بررسی روشهای بیولوژیکی شیمیایی و فیزیکی تصفیه پساب
بررسی فیتوشیمیایی گل ومیوه لیموعمانی Citrusaurantifolia Swingleدرمراحل تکوین
مقایسه میزان قندهای محلول و نشاسته تحت تیمار توام سرب و اسید سالیسیلیک درریشه و اندام هوایی گیاهچه های ۲۰ روزه دو رقم کلزا
اثرسالیسیلک اسید برمحتوای کلروفیل گیاه نعنا فلفلی تحت تنش خشکی
بررسی فیلوژنی جنسEuphrasia Orobanchaceae درایران
اثرضدالتهاب غیراستروئیدی فلونیکسین مگلومین برتولید مثل تلیسه های هلشتاین
اکولوژی و تیپ بندی پوشش گیاهی جنگلهای پدهPopuluseuphratica Olivier درنواحی خشک مطالعه موردی: حاشیه رودخانه تاریم
بررسی پیش تیمار اسید سالیسیلیک برروی خصوصیات کیفی علوفه ذرت
بررسی پوشش گیاهی جنگل نور مازندران
بررسی پوشش گیاهی جنگل سینگان استان مازندران
تدوین دستورالعمل مدیریت زیست محیطی پسماندهای دامی مناطق روستایی مطالعه موردی روستاهای شهرستان آبادان
نقش پروتئین NFkB درآپوپتوز
شناسایی آلودگی باکتریهای دان مصرفی جوجه های نیمچه گوشتی درمرغداری های استان ایلام
بررسی آلودگی باکتریایی دست کارگران مرغداریهای گوشتی استان ایلام
مکانیسم های ملکولی ایجاد کننده سرطان معده
معرفی گیاهان دارویی منطقه ی حفاظت شده هلالی گناباد – بجستان، خراسان رضوی
بررسی فراوانی مخمرهای مالاسزیا دربیماران مبتلا به درماتیت سبوروئیک شهر اصفهان
ارتباط امنتین هورمون بافت چربی با سندرم تخمدان پلی کیستیک
مطالعه ی همبستگی صفات کاریولوژیکی درجمعیت هایی ازViciadasycarpa
تاثیر پلی اتیلن گلیکول PEG برمیزان سطح ویژه برگی SLA و میزان رشد نسبی PGR و کلروفیل کلa+b دورقم گندم زراعی Triticumaestivum L سرداری و مرودشت
شناسایی و کلون کردن ژن peroxisomal APX به منظور مقاومت به تنش اکسیداتیو
انسانی کردن آنتی بادیهای نوترکیب
بررسی پروفایل بیانMicroRNA در سرطان مری
بررسی آناتومی مقایسه ای دوگونه Rumex Rumex crispus L dentatesL ازخانوادهPolygonaceae علف هفت بنددراستان خراسان
مطالعه غیرطبیعی شدن دمایی ۳۰۸ برهمکنش کمپلکس های فلزی سالن با dna طحال گاوی
اثربرهمکنش تستوسترون و هورمون رشد برغلظت گرلین درگوسفندهای ماده با رژیم غذایی مختلف
تاثیر اتیل متان سولفونات ems برباززائی گیاه اطلسی
بررسی شیوع سویه های مقاوم دارویی کلبسیلاپنومونیه درافرادمبتلا به عفونت ادراری شهرستان مرند
ماهی گل خورک p.dussumerie به عنوان شاخص زیستی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ایPAHs
پروتئین متالوتیونین به عنوان بیومارکردرماهی اسکات S.argus
بررسی ساختاررویشی چندگونه ازعلف هفت بندPolygonaceae Polygonum درایران
کاربرد نشانگرمولکولی ssr درجمعیت های گیاهی
بررسی اثرفارموکولوژیکی دوزپایین آسپیرین برپانکراس جنین موش صحرایی نژاد ویستار
تشخیص سالمونلا انتریکا سروتیپ تایفی موریوم درگوجه فرنگی به روش PCR با استفاده ازپرایمرهای اختصاصی ژنhilA
اثرعصاره حرا و ویتامین C برفاکتورهای التهابی آرتریت روماتوئید درموش صحرائی
اثرتنش هیپوکسی روی بیوماس ریشه و برگ ارقام مختلف گیاه آفتابگردان
بررسی اثرعصاره آبی دارچین برروند آپپتوز درسلولهای لوسمی حاد میلوئیدی رده HL-60
اندازه گیری گلوتاتیون درمقادیر ناچیز با استفاده ازالکترود اصلاح شده با نانولوله های کربنی
بررسی پراکنش گونه Carpinus orientalis Betulaceae درایران
بررسی ترمودینامیکی و طیف سنجی برهمکنش کمپلکس مس – پیروکسیکام و ct-DNA
مقایسه درصد فنل کل تانن هیدرولیزی و تانن متراکم با دو روش وزنی و جذب نوری دراندامهای برگ کاسبرگ و ساقه گیاه سنبله ای ارغوانی Stachys inflata Benth.
ارزیابی برخی از خصوصیات زراعی و عملکرد هیبریدهای جدید بهاره کلزا
تاثیر تراکمهای مختلف کاشت و رقم برعملکرد صفات کمی هیبریدهای جدید سورگوم علوفه ای درمنطقه گرگان
مطالعه وضعیت تغذیه نیتروژنی گیاه گندم درمرحله خوشه رفتن و تاثیر آن برمحیط درساری
بررسی تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی درسرطان پروستات
برریس تاثیر تنش شوری و آسکوربات برجوانه زنی و پارامترهای رشد دانه رست گلرنگ رقم گلدشت
بررسی غلظت سرب دربرخی گونه های گیاهی اطراف معدن سنگ آهن همدان
بررسی مقایسه ای نانوذرات اکسید آهن پوشش دار با DMSA و بدون پوشش برفعالیت کلیه درموشهای کوچک آزمایشگاهی
بررسی اثرسطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه Nigella sativa L برفراسنجه های کیفی تخم مرغ
اثرتنش خشکی بربرخی صفات رویشی گیاه دارویی انیسون Pimpinella anisum L. جمعیت منطقه سبزه وار
بررسی الگوهای انتشار جنس Vicia Fabaceae درایران
بررسی تنوع کاریوتیپی درهفت جمعیت ازدوگونه جنس Secale با استفاده ازسیستم آنالیز تصویری
بررسی رفتارلانه سازی درعقربهای حفار استان خوزستان
توزیع بیوجغرافیایی عقربهای استان ایلام
اثرهیومکس وبیومین برصفات مورفولوژیک دو رقم جو تحت شرایط کم آبی
بررسی آناتومی مقایسه ای دوواریته پونه Menthalongifolia L. HUDSON دراستان خراسان
گلیوبلاستوما مولتی فرم
بررسی فعالت اگزوپکتینازی قارچ جداشده ازنارنگی برروی سبوس گندم
کنترل لارو کولکس پیپینس با استفاده ازحشره کش میکروبی جدیدتولید شده توسط باکتری باسیلوس تورینژینسیس از پساب کارخانه نشاسته
آنالیز محاسباتی درکینازهای تنظیم کننده سیگنال خارج سلولی ازدانیلا ویریدیس
بررسی ساختارتشریحی بخشه SclerosiumازسردهViola
بررسی مقایسه ای میکرومورفولوژی دانه های گرده ی جمعیتهایی ازدوگونه Cardaria draba L. Desv. Cheiranthus cheiri L. ازتیره شب بوBrassicaceae درایران
بررسی مقایسه ای آناتومی برگ جمعیتهایی ازدوگونه Cardaria draba L. Desv. وCheiranthus cheiri L. ازتیره شب بوBrassicaceae درایران
بررسی فلورستیک علفهای هرز مزارع زعفران و ارایه راهکارهای بهبود کنترل آن
نقش تالابها به عنوان سیستمهای کم هزینه درتصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی
معرفی فلورگیاهان دارویی منطقه سرپنیران
شرح مراحل مختلف رشد سه رقم آفتابگردان Helianthus.annuus.L با استفاده ازشاخص BBCH
بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره های آبی الکلیوترپنوئیدی اندامهای فرفیون بلوچستانی Euphorbia-seguieriana برباکتری استافیلوکوکوساورئوسstaphylococcus.areus استرپتوکوکسای پنومونیه streptococci.pneumoniae اشرشیاکلی Escherichia coli
بررسی اثرعوامل فیزیولوژیکی درریز ازدیادی پسته P. Vera
فعالیت آللوپاتیک بخشهای مخلتف گیاه اسپندPeganum harmala L برعفل هرزتاج خروسAmaranthus celisia
گزارش ۶گونه قارچ کلاهک دار جدید ازخانوادهAgaricaceae درمنطقه جنگلی شصت کلاته گرگان برای اولین باراز ایران
استخراج و سنجش آلکالوئید کل و گروه های چهارگانه آلکالوئیدی دردانه ساقه و برگ پسته رقم اکبری Pistacia vera L.varAkbari
بررسی اثردوره نوری برترکیب اسیدهای چرب درریز جلبک Chlorella vulgaris
بررسی اثرشوری برترکیب اسیدهای چرب درریزجلبک Chlorella vulgaris
پراکنش قارچهای سم اسبی دردرختان پهن برگ و سوزنی برگ ایران
مقایسه غلظت هیدروکربن های آروماتیک سرطانزا و غیرسرطانزا دررسوبات سواحل استان هرمزگان
بررسی اثرات استفاده ازسطوح مختلف پودرسماق درخوراک برفراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
تنوع گونه ای گیاهان خشکی زی و آبزی دارای پتانسیل حذف آلاینده های زیست محیطی با تاکید برنمونه های رودخانه زاینده رود
بررسی ساختارتشریحی ساقه تعدادی ازگونه های Ephedra L. Ephedraceae درشمال شرق ایران
بررسی اثرسرب و اسید سالیسیلیک برمقدار پرولین دردو رقم گیاه لوبیاphasaeolous vulgaris L
تاثیر دزهای مختلف اشعه گاما برمحتوی قندهای محلول و نامحلول پروتئین و پرولین درازدیادی گیاه آلوئه ورا aloe vera
همزمان سازی فحلی درگله های گوسفند روستایی و افزایش بهره وری درتولید
مطالعه آنزیمی الاستاز و کایمرالاستاز و ترمولیزین درحلالهای اتانول متانول و ایزوپروپانول
اثرآللوپاتیک گیاه مورد Myrtus communis L. برجوانه زنی بذرورشد علفهای هرزخرفه Portulaca oleracea L و سلمه ترهChenopodium album L.
بررسی تاثیرعصاره های هیدروالکلی میوه انار با غلظت ۲۰% برتغییراتRBC ، Hct ،Hb ، MCHC ، MCV ، RDW خون شناسی ازمصرف داروی ایرینوتکان هیدروکلراید Irinotecan Hcl درموش سوری نر
بررسی فونستیک و تاکسونومیک زیرخانواده Xyleninae Noctuidae, Lepidoptera دراستان سیستان و بلوچستان
گزارش جدید یک جنس و پنج گونه از خانواده Noctuidae Lepidoptera برای فون استان سیستان و بلوچستان
بررسی آلودگی قارچهای ساپروفیت دربادام زمینی شهراصفهان
تاثیرعصاره گیاه پونه برفراسنجه های خونی موش کوچک آزمایشگاهی
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید