انتشار مقالات منتخب اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی در سیویلیکا

مجموعه مقالات اولین همایش ملی  تربیت بدنی و علوم ورزشی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.اولین همایش ملی  تربیت بدنی و علوم ورزشی 13 تا 14 اردیبهشت 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر نجف آباد  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) http://www.callforpapers.irدر این کنفرانس 150عنوان مقاله تخصصی شامل 1296  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش ملی  تربیت بدنی و علوم ورزشی

تأثير روزه داري بر وضعيت سلامت عمومي و ميزان شادكامي افراد فعال و غير فعال حركتي
ارتباط بين سبك هاي دفاعي مديران رضايتمندي كاركنان از آنها درسازمان تربيت بدني استان اصفهان
تأثير وضعيت كوله پشتي بر راه رفتن و پارامترهاي بيومكانيكي
اثر فعاليت ورزشي درمانده ساز درمحيط با رطوبت نسبي ثابت و دماي بالا و پايين بر بروز عارضه برووكواسپاسم ناشي از ورزش پسران تمرين كرده
اثرات نوشيدني الكتروليت كربوهيدرات در آزمون مهارتهاي خاص فوتبال
كمردرد دوران بارداري و 1 سال پس از زايمان
مقايسه عددي نيروي دراگ وارد بر توپ فوتبال و راگبي با استفاده از نرم افزارFLUENT
مطالعه پژوهشي وتوصيفي ،مقايسه اي، آنتروپومتري ، تركيب بدن و ريخت شناسي بازيكنان تكواندوكار نخبه شهرستان نجف آباد با همتايان خود از كشورهاي ديگر
واكنش هورمون رشد و عامل رشد شبه انسوليني 1 (GH و IGF-1) به يك جلسه تمرين در آب در كودكان
ارتباط ميزان فعاليت بدني با غلظت لپتين و ليپوپروتئين هاي سرم خون بانوان چاق
مقايسه ي اثر سه نوع برنامه ي ورزشي بر آمادگي جسماني زنان سالمند ساكن آسايشگاه
مطالعه عوامل بازدارند مشاركت شهروندان شهرستان شيراز در ورزش همگاني از ديدگاه آقايان
مقايسه تعادل ايستا، ن يمه پويا و پوياي ژيمناست هاي مبتدي و حرفه اي 6 تا 8 ساله با تأكيد بر برخي ويژگيهاي آنتروپومتري
ارزيابي وضعيت سواد فن آوري اطلاعات در سازمان هاي ورزشي ايران
تأثير مكمل هاي هم انرژي كربوهيدرات و BCAA بر شاخص هاي غير مستقيم تخريب عضله پس از فعاليت مقاومتي برون گرا
تحليل گردشگري ورزشي در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT
رابطه بين مولفه هاي سازمان يادگيرنده و خلاقيت مديرا ن و معاونان در اداره هاي تربيت بدني استان اصفهان
نقش سبك مقابله در تعديل اثر استرس بر سلامت عمومي بازيكنان حرفه اي هندبال ايران
بررسي اثر دو فاصله استراحتي بر گلبولهاي سفيد خون و برخي از متغيرهاي ايمني هومورال پس از يك جلسه تمرين ويژه آماده سازي
شيوع ناهنجاري هاي وضعيتي ستون فقرات دانش آموزان دختر و ارتباط آن با فاكتورهاي آمادگي جسماني
تأثير مكمل سازي اسيد چرب امگا- 3 بر شاخص التهابي CRP و شاخصهاي آسيب سلولي سرمي پس از يك جلسه تمرين مقاومتي در هندباليستهاي مرد جوان
نقش رسانه هاي گروهي در ايجاد فشارهاي رواني و عملكرد ورزشكاران
بررسي ادراك بازيكنان از منابع قدرت مربيان و ارتباط آن با رضايتمندي ورزشكاران ليگ برتر هندبال بانوان كشور
ارتباط بين ميزان استفاده از اينترنت و درجه تحقيق ابعاد سازمان يادگيرنده در كميته ملي المپيك
ارتباط هوش هيجاني با كيفيت زندگي كاري دبيران تربيت بدني مقطع متوسطه استان زنجان
ارتباط بين رقابت پذيري سازماني با مديريت دانش در كاركنان آكادمي ملي المپيك و فدراسيون هاي ورزشي منتخب
بررسي معيارهاي عملكرد حركتي به منظور ارزيابي عصب شناختي آسيب ورزشي ضربه به سر
تأثير ورزش شنا بر خود پنداره و ابعاد آن در زنان سالمند عضو كانون بازنشسته گان شهرستان گناباد
اثر خستگي جسماني بر توجه و تعادل نوجوانان
بررسي عوامل بازدارنده مشاركت در فعاليت هاي بدني اوقات فراغت دانشجويان پسر دانشگاههاي تهران
ميزان تحليل رفتگي و خودكارآمدي داوران فوتبال و ارتباط آن با برخي از ويژگيهاي دموگرافيك داوران استان گلستان
تأثير هشت هفته تمرين استقامتي با و بدون عصاره ي پسته ي وحشي (بنه) بر بيان ژن ABCG5 كبد موش هاي صحرايي ماده
مقايسه و اثر تمرينات پليوبال و وزنه تمريني اندام فوقاني بر قدرت و دقت شوت هندبال در بازيكنان پسر هندباليست
اثر 6 هفته دويدن روي نوار گردان با و بدون عصاره آبي ميوه عناب، بر سطوح AgRP در هيپوتالاموس موشهاي صحرايي ماده
اثر آبزدايي به روش سونا و آبگيري مجدد بر برخي پارامترهاي اكوكارديوگرام كتي گيران به دنبال اجراي يك آزمون كارسنج دستي
مطالعه ارتباط بين حداكثر پرش عمودي، ويژگي هاي آنتروپومتري و ركورد در وزنه برداران نخبه كشور
بررسي ارتباط شاخص هاي آنتروپومتريك با انحرافات مركز ثقل در ژيمناست ها، كشتي گيران و غير ورزشكاران
ارزيابي مديريت كيفيت جامع (TQM) در بخش توليدي صنعت ورزش كشور
اعتبار و روايي سنجي دستگاه ليزر در ارزيابي نوسانات قامت
The Effect of Aerobic Activity Pattern on Testosterone to Cortisol Serum Ratio in Active Young Men
بررسي پيامدها و بازگشت به بازي در فوتباليست هاي داراي ACL باز سازي شده طي 1 سال بعد از جراحي
تاثير مصرف كافئين بر زمان اجراي آزمون دوي 045 متر در دانش آموزان پسر دوري متوسط
آگاهي دبيران تربيت بدني از مدريت آسيب هاي ورزشي در دبيرستان هاي شهر شيراز
بررسي تاثير يك دوره مصرف مكمل كوآنزيم Q10 بر شاخص هاي هوازي و بي هوازي بازيكنان فوتسال
مقايسه تاثير ماساژ ورزشي، كشش ايستا و استراحت غير فعال در اندام تحتاني بر ميزان تعادل پويا و توان انفجاري تكواندوكاران جوان
عوامل اقتصادي- اصلاع رساني و بازار يابي جذب كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت ورزش كشور
ارتباط رضايت شغل و تعهد سازماني در كاركنان فدراسيون هاي ورزشي
طراحي و اعتبار يابي معادله اي براي پيش بيني ميانگين توان بي هوازي كشتي گيران نخبه با تكيه بر اندازه هاي آنتروپومتريكي
رابطه Hsp، ك ورتيزول و كراتين كيناز خون پس از يك فعاليت تناوبي در پسران ورزشكار
اثر بازخورد به كوششهاي دقيق و غير دقيق بر انگيزش و يادگيري
بررس و اولويت بندي علل ع دم رغبت فرهنگيان استان ما زندران به فعاليت هاي ورزشي با تأكيد بر سوق دهنده ها و موانع بازدارنده
مقايسه سلامت عمومي، مهارتهاي ارتباطي و كيفيت زندگي كاري اعضاي هيئت علمي فعال و غير فعال حركتي دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي
اثر تغيير پذيري تمرين و تداخل زمينه اي بر اكتساب و يادگيري مهارت شوت بسكتبال
بررسي و مقايسه اثر كوتاه مدت كشش ايستا و پويا بر روي قدرت عضلاني اندام فوقاني مردان ورزشكار
مقايسه تأثير تمرين ذهني و تمرين ايزومتريك بيشينه بر قدرت عضلات چنگش(گريپ) سالمندان
رابطه بين ويژگيهاي آنتروپومتريكي و فيزيولوژكي با موفقيت كشتي گيران فرنگي نخبه
بررسي ارتباط بين ميزان چربي هاي نقاط سه سرباز، فوق خاصره، ران تحت كتفي، شكمي، PBF، وزن چربي با bmi, LBW و VO2max كاراته كارهاي نخبه ي ايران
بررسي رابطه ي استقامت عضلات تنه با كمردرد مزمن و مقايسه ي آنها در زنان سالم و مبتلا به كمردرد مزمن
Somatotype, and body composition of competitive female tennis, table tennis, badminton, and squash players
مقايسه تأثير دوازده هفته ورزش در آب و داروي گياهي منستروگل بر ديسمنوره اوليه
اثر تمرين هوازي بر ليپوپروتئين هاي پلاسما در زنان با سندرم تخمدان پلي كيستيك
اثر يك دوره تمرين يوگا بر سطح سروتونين پلاسما زنان افسرده داراي اضافه وزن
نقش انواع رسانه ها در توسعه خصوصي سازي با تاكيد بر ورزش قهرماني
بررسي و مقايسه نگرش و گرايش دانشجويان دانشگاه شاهد به فعاليت بدني و ورزش و ارائه راهكارهايي جهت افزايش مشاركت دانشجويان به فعاليت هاي حركتي
تأثير يك دوره برنامه منتخب آب درماني بر برخي متغيرهاي آنتروپومتريكي و درماني بيماران استئوآرتريت
تغييرات شاخص هاي FEV1 و PEF در دو فصل (زمستان و بهار) قبل و پس از فعاليت فزاينده در نوجوانان پسر تمرين كرده و تمرين نكرده
اثر دما و رطوبت نسبي محيط و فعاليت بدني بر پاسخ هاي برنكواسپاسم ناشي از ورزش در نوجوانان ورزشكار نخبه پسر
نيمرخ ناهنجاري هاي بدني ورزشكاران تنيس روي ميز
تأثير تمرين فزاينده ورزشي بر mRNA آنزيم كاتالاز لنفوسيتي مردان فوتباليست
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و اضطراب رقابتي در ورزشكاران مرد و زن
بررسي اثر ورزش در زنان مبتلا به افسردگي(مطالعه موردي: زنان مبتلا به افسردگي بخش روان پزشكي بيمارستان الزهرا در اصفهان)
تأثير يك برنامه تمرينات تركيبي منتخب بر چابكي، شاخص توده بدن و درصد چربي بازيكنان نونهال دختر نخبه بدمينتون
رابطه بين تيپ بدني با انحناي لوردوز ستون فقرات در دختران 15-17 ساله تهراني
ميزان شيوع آسيبهاي ورزشي در دانش آموزان هنرستان تربيت بدني دختران
ارتباط بين شاخص هاي تركيب بدني با عملكرد ريوي در دانش آموزان چاق
اثر مصرف قرص سير بر دور كمر WR، دور باسن HR، نسبت دور كمر به باسن (WHR) و BMI به همراه 6 هفته فعاليت بدني منظم در زنان ميانسال كم فعال و چاق
بررسي ارتباط بين ابعاد هوش هيجاني و اثر بخشي در معلمان تربيت بدني
بررسي و مقايسه ابزارهاي تحليل بيومكانيكي پا
مقايسه منبع كنترل (دروني- بيروني) و احساس تنهايي در دانشجويان ورزشكار زن و مرد
بررسي ارزشها و ارتباط آنها با رفتار تماشاگران ورزشي
تعيين رابطه بين فعاليت بدني با ميزان استرس شغلي در كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
شيوع استفاده از مواد مكمل و نيروزا و آگاهي نسبت به عوارض آن در بين بدنسازان مرد و زن تهران (1390)
تاثير مسابقات ورزشي بر سلامت رواني و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر تهران
مقايسه ماركر التهابي HS-CRP و HDL در زنان ميانسال فعال و غير فعال
بررسي رابطه بين مؤلفه هاي (تصميم گيري و تعاملات) الگوي سايبرنتيك با خلاقيت سازماني در اداره كل تربيت بدني استان اصفهان
بررسي رابطه بين آموزش ضمن خدمت و كارآيي دبيران تربيت بدني شهرستانهاي استان تهران
مقايسه سلامت روحي و جسمي قبل و بعد از يك دوره تمرينات ثباتي در زنان مبتلا به كمردرد مزمن غير اختصاصي
رابطه شيوه فرزند پروري خانواده هاي عشاير با ميزان فعاليت بدني و اضافه وزن در ميان دانش آموزان 17-15 ساله با تأثير نقش جنسيت
ارتباط بين مديريت مشاركتي و اثر بخشي سازماني كاركنان باشگاه فولاد مباركه سپاهان
مقايسه تأثير دو روش نمايش زنده و نماشي ويدئويي مدل ماهر بر اكتساب و يادداري و انتقال مهارت دريبل بسكتبال
مقايسه كيفيت زندگي كارمندان ورزشكار و غير ورزشكار شركت توزيع برق استان لرستان
بررسي نقش تفريحات ورزشي بر پديده ي فرسودگي شغلي كارمندان شركت كننده در ورزش هاي همگاني شهر تهران
بررسي تأثير ابعاد سرماي اجتماعي بر فرسودگي شغلي در معلمان ورزش مرد شهر تهران
شيوه هاي كاهش سريع وزن عوارض آن از ديدگاه كشتي گيران نخبه مازندران
ارتباط كيفيت زندگي كاري با بهره وري عملكرد معاونين ورزش بانوان دانسگاههاي ايران براساس مدل اچيو
بررسي وضعيت تغذيه و رژيم غذايي نوجوانان فوتباليست شهر اصفهان
مقايسه تاثيرتركيب تمرينات ذهني و بدني برقابليت جهت يابي فضايي دانش آموزان نابينا
رابطه ي بين شاخص كتلت با تركيبات و تيپ بدن ورزشكاران
نيمرخ آنتروپومتريكي، فيزيولوژيكي و بيومكانيكي كشتي گسران تيم ملي فرنگي بزرگسالان
تأثير هشت هفته تمرين استقامتي با و بدون عصاره ي پسته ي وحشي (بنه) بر بيان ژن( ABCG(4 كبد و غلظت كلسترول كبدي در موش هاي صحرايي ماده
بررسي عوامل خدماتي موثر بر جذب و حفظ تماشاگران فوتبال
تاثير نيمرخ هاي آنتروپومتري اوزان مختلف وتفاوت اين فاكتورها درتكواندوكاران نخبه و آماتور شهرستان نجف آباد
مقايسه رابطه آمادگي جسماني با عملكرد تحصيلي در دانش آموزان پسر ورزشكار و غير ورزشكار
رابطه هوش سازماني با تعالي سازماني
مقايسه عزت نفس و اضطراب حالتي بازيكنان فوتسال
مطالعه عوامل مؤثر بر بروز خشونت از ديدگاه تماشاگران تيم فوتبال تراكتور سازي تبريز در فصل 91-1390 ليگ برتر ايران
مقايسه ي توان بي هوازي با لاكتيك كشتي گيران آزاد و فرنگي كار تيم ملي بزرگسالان
مقايسه بهزيستي روانشناختي و تاب آوري در برابر استرس در نوجوانان دختر و پسر ورزشكار
تأثير تمرينات با دستگاه هاي ورزشي پارك بر قدرت مچ دست، دست و پا زنان جوان، ميانسال و سالمند
اثر 4 و 8 هفته تمرين استقامتي منظم بر برخي شاخص هاي انعقادي موش هاي صحرايي نر در دوران بلوغ
بررسي تأثير 8 هفته تمرين ايروبيك بر آهن و ذخاير آهن خون دختران جوان غير ورزشكار
تاثير يك جلسه فعاليت زيربيشينه بر تهويه ي ريوي افراد ورزشكار و غيرورزشكار
تأثير يك دوره تمرين طناب زدن بر سطوح هموگلوبين، آهن سرم، فريتين سرم و گيرنده ترانسفرين دختران دانشجو
مقايسه ميزان هيجان خواهي تماشاگران فوتبال تيم تراكتور سازي تبريز با افراد عادي
مقايسه كنترل عواطف و ارزيابي تصوير تن در افراد ورزشكار و غير ورزشكار
مقايسه تراكم ماده معدني استخوان ستون مهره ها و گردن استخوان ران دونده هاي استقامتي نخبه زن و مرد
مقايسه برخي ناهنجاريهاي اسكلتي بين زنان ورزشكار و غير ورزشكار 18 تا 35 سال
پيش بيني ميزان شيوع آسيب هاي ورزشي از طريق منبع كنترلي دروني و بيروني
آسيبهاي بسكتبال بانوان شهرستان نجف آباد
بررسي اثر آلكالوز القائ شده برميزان لاكتات، بيكربنات، PH خون و عملكرد ورزشي در اسكيت بازان
بررسي مقايسه اي شيوع، علل و پيامدهاي آسيبهاي ورزشي بين زنان تكواندوكار با تجربه و مبتدي
رابطه تغييرات لوردوز كمري با BMI مادر در دوران بارداري
اثر همسويي و دگرسويي بر تعادل دختران ورزشكار در شرايط متفاوت دشواري تكليف
مقايسه شاخص هاي انتروپومتريك در ژيمناست ها، كشتي گيران و غير ورزشكاران
بررسي نقش نيروي عضلاني در انحرافات مركز ثقل ورزشكاران نخبه و غير ورزشكاران
رابطه وراثت با طول، قطر، ارتفاع و چربي برخي از اندام ها در جوانان ورزشكار و غيرورزشكار
تأثير يك دوره برنامه تميني هشت هفته اي ثبات ناحيه مركزي بر كنترل شاخص ثبات پاسچر پويا در فوتباليستهاي جوان
بررسظي رابطه بين آمادگي حركتي و جسماني با فيزيولوژيك كاراته كاهاي نخبه ايران
تأثير خستگي بر تعادل پوياي فوتباليستهاي جوان نخبه سالم و داراي ناپايداري عملكرد مچ پا
ارتباط بيه تركيب بدني با عملكرد ريوي در بيماران MS
بررسي نقش هوش هيجاني و حمايت هاي سازماني دريافت شده بر كارآفريني سازماني كا ركنان فعال و غير فعال حركتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه
تأثيرات خود گفتاري آموزشي و انگيزشي بر عملكرد حركتي دانشجويان پسر
بررسي و مقايسه اثر كوتاه مدت كشش ايستا و پويا بر روي قدرت عضلاني هم طول زنان جوان
رابطه بومي بودن پوشاك ورزشي با ميزان تعهد و رضايت مصرف كنندگان
رابطه بين نفوذ اجتماعي مديران و توانمند سازي شغلي كاركنان از ديدگاه كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختياري
آسيب هاي هفته هفتم تا هفدهم تيم فوتبال پرسپوليس در ليگ برتر
نقش عوامل برگزاري مسابقات بربروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيم فوتبال سپاهان
مقايسه سبك رهبري مربيان فوتبال ليگ برتر خراسان رضوي بر اساس نوع كارآمدي
مقايسه برخي ازمتغيرهاي آمادگي حركتي وجسماني كاراته كاهاي نخبه ي ايران و پاكستان
بررسي علل آسب هاي ورزشي دانشجويان رشته تربيت بدني
مقايسه ميزان چربي پنج نقطه از بدن، درصد چربي (PBF)، وزن چربي، وزن خالص بدن (LBW) و BMI كاراته كاهاي نخبه ي ايران و پاكستان
تأثير يك دوره تمرين شناي كرال سينه بر اتساع قفسه سينه ي دختران سالم 9 ساله
عوامل مؤثر بر انتخاب نوع ورزش براي حمايت مالي
اندازه گيري و تعيين نورم آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي دانش آموزان پسر
مطالعه عوامل بازدارنده مشاركت زنان شهرستان نجف آباد در ورزش همگاني
توصيف و مقايسه انگيزش بيروني ورزشكاران تيم هاي معلولين در المپيك 2008 پكن
مطالعه مهارتهاي شناختي- رفتاري شادي بخش معلمان مرد تربيت بدني و ارتباط آن با توانائيهاي حركتي و عملي آنها
بررسي سطح رضايت زناشوئي در ميان همسران مربيان حرفه اي استان اصفهان
بررسي حداكثر قدرت عضلات همسترينگ و چهار سر راني و ارتباط آن با ميزان آسيب ديدگي رباط صليبي قدامي زانو
The effect of selected diet on some physiological characteristics of professional archers, women in luteal period
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید