مشاهده مجموعه مقالات اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی در بانک مقالات تخصصی کنفرانسهای کشور(سیویلیکا)

مجموعه مقالات اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی 19 آذر 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر ماهشهر برگزار گردید.http://www.callforpapers.ir

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 141عنوان مقاله تخصصی شامل 774 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی

رشد جمعيت و مصرف منابع آب در ايران
تاثير ميدان مغناطيسي دركنارفرايند ترسيب شيميايي درحذف سختي
تصفيه آب و فاضلاب صنعتي
بهينه سازي فعاليت ميكروارگانيسم ها درانواع تصفيه هاي صنعتي
اندازه گيري و بررسي غلظت نيترات و نيتريت موجود در پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب فرودگاه امام خميني (ره) و مقايسه آن با استاندارد هاي محيط زيست
بررسي عوامل موثردرتوليد THMs درگندزدايي آب
Batch study of manganese adsorption onto granular activated carbon
حذف آلودگي هاي پساب هاي صنعتي به كوك نانو ذرات فتوكاتاليستي تيتانيوم
نقش فناوري هاي نوين نانو در تصفيه پساب ها
نقش كاتاليست NIS2 برپايه نانولوله كربني mesoporous جهت حذف H2S موجوددرگاز
مروري بر انواع راكتورهاي كاويتاسيون هيدروديناميك، روشي نوين در تصفيه آب
كاويتاسيون: يك روش كمكي در عمليات فاضلاب
آبهاي خاكستري و روشهاي بازيافت و استفاده بهينه از آن درايران
بررسي دفع و بازيافت پسماندهاي شهري به روش AHP
Study of manganese removal from industrial wastewaters by adsorption in two states: batch and continuous
پيش بيني تشكيل رسوب كربنات كلسيم كلسيت درفرايند تزريق آب به ميدان نفتي سيري ايران
مصرف آب درصنايع نفتي
بررسي جذب سطحي تعادلي تركيبات بنزني بر جاذب كربن فعال وتحليل آماري مدل هاي ايزوترم آن
بررسي روند تغييرات بارش بر منابع آب (مطالعه موردي شهريزد)
مروري بر فرايند لجن فعال روشي در تصفيه پساب هاي صنعتي (تصفيه خانه پساب صنعتي كارگاههاي كارون شركت ملي حفاري اهواز)
بررسي تصفيه پساب صنعتي نساجي به روش الكتروشيميايي
بررسي تصفيه پساب يك واحد توليد مواد غذايي با استفاده از حوضچه هاي هوادهي
حذف جامدات معلق ازآب درياچه بزنگان به وسيله شناورسازي با هواي محلول و بررسي چندپارامتر درآب اين درياچه
بررسي و محاسبه ميزان اتلاف انرژي از تله هاي بخار واحد MTBE پتروشيمي بندر امام و ارائه راهكارهايي جهت صرفه جويي انرژي
بررسي PH موادبازدارنده كلر وديگر پارامترهاي موثربركيفيت آب برجهاي خنك كننده واحد MTBEپتروشيمي بندر امام
بررسي تاثير خوردگي روي شكست صفحات نگهدارنده زيرين بستر جاذب هاي سطحي در واحد جداسازي هوا در پتروشيمي فجر
پيش بيني تشكيل رسوب كربنات آهن FeCO3)درفرايند تزريق آب به ميدان نفتي سيري ايران
استخراج فنل ازمحلولهاي آبي توسط حلال كلروفرم به روش استخراج با احلال
تهيه نرم افزار كاربردي آزمايشگاه آب شرب در محيط Excel 2007
بررسي اثر افزودني هاي متفاوت بر ساختار و عملكردغشاهاي پليمري پلي اتر سولفون در بهبود عملكرد تصفيه آب
كاربرد روش انعقاد شيميايي در تصفيه فاضلاب صنايع غذايي
بررسي مزايا و معايب فرآيندهاي متداول درتصفيه پساب هاي نفتي
تصفيه پساب هاي نفتي با استفاده از فرآيندهاي تركيبي UF و RO
بررسي تخريب فوتوكاتاليتيكي رنگ هاي آلي توسط نانوكامپوزيت فسفوتنگستات گاما آلومينيوم اكسيد تهيه شده به روش الحاقي
استفاده از نانورس اصلاح شده با دي اتيلن تري آمين براي خروج يك رنگ آنيوني
مطالعه و بررسي روش هاي حذف فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي
بررسي روش هاي تصفيه آب هاي آلوده به MTBE
تأثير ميدان مغناطيسي بر تصفيه پساب هاي صنعتي
مقايسه تاثير عملكرد منعقد كنندهاي آلوم و FeCl3 جهت كاهش COD پساب واحد PVC پتروشيمي بندر امام به روش انعقاد الكتريكي
بهگزيني استاتيكي پارامتر هاي موثر بر راندمان حذف TOC پساب صنعتي با استفاده از روش انعقاد لخته سازي
بررسي حذف كروم از پساب صنعتي توسط سرباره صنايع فولاد و تعيين ايزوترم ها و سينتيك جذب
بررسي دلايل بالابودن ميزان COD حوضچه پساب مجتمع پتروشيمي بوعلي سينا و راهكارهاي كاهش اين آلودگي
بررسي تغييرات غلظت نيترات آبهاي زيرزميني مناطقي ازشهراصفهان
Investigation of Adsorption Isotherms of Aniline on Activated Carbon
Investigation of Adsorption Isotherms of Benzaldehyde on Activated Carbon
Investigation of Adsorption Isotherms of Benzoic Acid on Activated Carbon
Removal of malachite green from aqueous solution by zinc oxide nano particle loaded on activated carbon: kinetics and isotherm study
Controlling of Environmental Impacts of the sand mining mills effluent with treatment by Chemically Enhanced Primary Treatment (CEPT) in Talar River, Iran
بررسي سينيتيك و نمونه حقيقي جذب سطحي جيوه بر خاك اره اصلاح شده با دي اتيلن تري آمين
اثرات زيست محيطي و مورفولوژيك ناشي ازفعاليت صنعت برداشت و شستشوي شن و ماسه و ورود پساب آن به رودخانه ها مورد مطالعاتي رودخانه تالار مازندران
حذف رنگ بلو 921 از پساب صنعتي بوسيله ساقه پنبه
Cooling TowerWater Blow-down Reuse
كاربرد نانو ذرات در تصفيه پساب خروجي كارخانجات فولادسازي
The Effect of Temperature, Pressure, and Mixing Ratio of the Injection Water With Formation Water on Calcium Carbonate and Barium Sulfate Scales Formation in the Siri Oilfield
كاربرد نانوفيلتر و نانو فتوكاتاليست در تصفيه پساب هاي صنعتي
عوامل موثر بر كارايي فيلترهاي شني تحت فشار در تصفيه خانه هاي آب آشاميدني روستايي شهرستان اهواز)مطالعه موردي : تصفيه خانه شهيد الماسي شيبان
A Survey Upon An Atomistic Modeling of Corrosion at the Interface between a Metal and Its Environment
مطالعه در مورد رفتار خوردگي روكشهاي نانو كامپوزيت نيكل/ اكسيد بور بدست آمده از آبكاري گسسته
مقايسه ميزان كارآمدي هاضم هاي بيهوازي بر روي پساب يك واحد بيسكويت سازي
بررسي شيوه تصفيه تكميلي پساب كشتارگاه در بركه هاي ماكروفيت
كاربرد ازن در تصفيه آب آشاميدني
Zinc hydroxide nano particles loaded on activated carbon as adsorbent for removal of brilliant green
تصفيه پساب صنعتي با استفاده از تكنيك لايه نازك غذايي و بستر خرده آجر
Using Hollow Fiber Membrane Contactor for Ammonia Removal from Aqueous Solution
بررسي عملكرد منعقد كننده هاي جايگزين در حذف كدورت و كربن آلي از آبهاي سطحي
حذف روي از پسابهاي صنعتي به كمك جذب سطحي بر روي كانسنگ آلونيت
حذف رنگ اسيد رد 11 از محلول هاي آبي (پساب هاي صنعتي) با استفاده از پليمر هيدروليز نشده
حذف رنگ ائوسين ب از محلول هاي آبي (پساب هاي صنعتي) -با استفاده از پليمر هيدروليز نشده
بررسي فرايند تصفيه آب در تصفيه خانه آب گرگان
مديريت پساب)لجن فعال و مواد روغني( شركت نفت آغاجاري به روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي)AHP
حذف رنگ سبز مالاشيت از پسابها با استفاده از شن اصلاح شده به عنوان جاذب
حذف فتوكاتاليستي آلايندگي آمونياكي با استفاده از نانو ذرات دي اكسيد تيتانيم داپ شده با نيتروزن
حذف فلز باريم از پساب توسط غشاء مايع بالكي
جداسازي كلسيم ازآب توسط غشاء مايع بالكي
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي براي مدل سازي بازماند كلر درسيستم هاي توزيع آب شهري
Magnetron Sputtered TaN Films with Ta Interlayer on Mild Steel
بررسي روشهاي نوين كاهش آلاينده هاي پساب صنعتي
روشهاي كنترل خوردگي ورسوبگذاري درشبكه هاي توزيع آب
حذف تركيبات آلي آلاينده از آب و پساب توسط نانوكامپوزيت آهنهيدروكسي آپاتيت
بررسي پساب هاي توليدي و روشهاي تصفيه پساب درنيروگاههاي حرارتي
بررسي عملكرد سيستم تصفيه خانه فاضلاب كارخانه چوب و كاغذ ايران – چوكا
بررسي منابع آلاينده و شاخصهاي كمي آب رودخانه پسيخان استان گيلان مطالعه موردي: شاخصهاي كمي Na, Mg, Ca, K
بررسي كمي و كيفي فاضلاب صنايع مستقردرشهركهاي هاي صنعتي (مطالعه موردي : شهرك صنعتي حيدريه)
بررسي تزريق پساب به يكي از مخازن نفت جنوب غربي ايران و آناليز رسوب حاصل از آن
بررسي آزمايشگاهي حذف استايرن از پساب به روش اكسيداسيون پيشرفته فنتون
بررسي عملكرد تالاب هاي مصنوعي در حذف COD از فاضلاب هاي نساجي
حذف فتوكاتاليستي پساب هاي آمونياكي توسط ذرات كاتاليستي اكسيد سوي تثبيت شده بر روي پايه هاي معدني )ليكا
تصفيه الكتروشيميايي فاضلاب پالايشگاه نفت با الكترود چندفازي سه بعدي
بررسي لجن فاضلاب به عنوان جاذب براي حذف يون pb+2 از پساب صنعتي
سينتيك ترسيب كربنات كلسيم ازطريق جذب دي اكسيد كربن خروجي از flue gas به محلول كلريد كلسيم خالص
كاربرد بيوجذب در حذف فلزات سنگين از پساب
سينتيك ترسيب كربنات كلسيم ازطريق جذب دي اكسيد كربن خروجي از flue gas به جريان تقطير دورريزواحد سودا اش
استفاده ازتقطير دورريز واحد توليد سودا اش ودي اكسيد كربن خروجي از flue gas براي توليد كربنات كلسيم
بهينه سازي ميكرواستخراج ناپروكسن توسط فيبرتوخالي تقويت شده با نانولوله هاي كربني به روش طراحي آزمايش قبل ا زدستگاه طيف سنجي Uv-Vis
مروري براستفاده ازجريان هاي دورريز واحد توليد سودااش درفرايند solvay
كنترل واحد جذب سولفيد هيدروژن توسط محلول آبي آمين با استفاده ازكنترل كننده هوشمند فازي
بررسي تاثير كربن فعال در فرايند كربن زيستي به منظور حذف مواد آلي ازپسابهاي صنعتي
مطالعه ي ارتباط خوردگي و رفتار پخت پوشش هاي پودري پايه پلي استردر لوله هاي آب زير زميني
بررسي جذب سطحي جيوه از پسابهاي صنعتي توسط انواعي از كربن فعال
وضعيت موجود پسماند ها و بازيافت در صنايع پتروشيمي ونفت
حذف تركيبات آلي طبيعي از آب آشاميدني با استفاده از روش لخته سازي
حذف سيانيد از پساب به روش بيولوژيكي
استفاده از روش رويه پاسخ در بهينه سازي ميكرو استخراج ايبوپروفن توسط فيبر توخالي تقويت شده با نانولوله هاي كربني به كمك دستگاه طيف سنجي Uv/Vis
عوامل شيميايي تاثيرپذير برتصفيه پساب صنعتي با سيستم SBR
تاثيرپارامترهاي شيميايي آب تغذيه بويلربرپديده FAC و بررسي پديده FAC درنيروگاه سيكل تركيبي كازرون
Presenting a New Method Based Upon the Usage of Magnetic Fields for Solving the Problem of Sedimentation & Sludges & Impurities of Coal
مروري بر تكنيكهاي حذف كادميوم (1)
مروري بر تكنيكهاي حذف كادميوم (2)
جداسازي آنيلين از فاز آبي توسط غشاء مايع توده اي
بررسي عملكرد تصفيه خانه فاضلاب كارخانه رب گوجه فرنگي درحذف آلاينده هاوامكان استفاده مجدد ازپساب آن براي آبياري كشاورزي – مطالعه موردي: كارخانه رب گوجه فرنگي روژين تاك كرمانشاه
تغييرات نيترات در آب زيرزميني شهرستان شهر ري وپهنه بندي با استفاده از GIS
استفاده از روش طراحي آزمايش دربهينه سازي ميكرواستخراج ديكلوفناك توسط فيبرتوخالي تقويت شده با نانولوله هاي كربني به كمك دستگاه طيف سنجي Uv-Vis
بررسي فرايند جذب سطحي فنل درمحلول آبي توسط كربن فعال و رزين پليمري XAD4
سنتز پلي هيدروكسي اتيل متاكريلات به عنوان جاذب كلرايد از آب وبررسي خاصيت آنتي باكتريال آن
اندازه گيري هالواستيك اسيدهاي موجود درآب آشاميدني شهرمشهد و مقايسه آن با مقادير استاندارد
كم آبياري الگوي بهينه مقابله با خشكسالي مطالعه موردي شهرستان فردوس
Design of Combined Coagulation and Flocculation System to Purify Mud-Water Solution from Solid Waste in Drilling Operations
بررسي تاثير پديده لايه بندي حرارتي و تغذيه گرايي بركيفيت آب مخزن
حذف فلورايد از آب با استفاده ازهيدروژل سنتزي برپايه آكري آميد
كاهش ميزان كدورت و COD پساب نساجي با استفاده ازموادمنعقدكننده
بررسي راندمان حذف دترجنت ها درتصفيه خانه فاضلاب فرودگاه بين المللي امام خميني ره به روش لجن فعال
بررسي پارامترهاي كمي و كيفي پساب و مديريت مقابله با آن درمنطقه كرنج پارسي
مروري بر فرآيند تصفيه پساب شركت پتروشيمي اروند
اثركاتيون هاي فلزي روي جذب فلورايد توسط هيدروژل دكستران – هيدروكسي اتيل متاكريلات
ارزيابي كميت و كيفيت فاضلاب شركت ملي حفاري ايران جهت شناسايي آلودگي منابع آب
محاسبات كوانتومي براي جذب سطحي مولكولCCl 4بر روي نانو لوله هاي بور- نيتريد
بررسي تغيير رسانايي نانوتيوپ بور – نيتريد تك ديواره زيگزاگ ( 6،0 4CCl پس از جذب مولكول)
حذف فلز سنگين كادميم II ازپساب صنايع با استفاده ازنانوذرات اكسيد روي
روشهاي حذف كلر و كاهش TDS از آبهاي صنعتي
بررسي تغييرات پارامترهاي موثر بركيفيت آب رودخانه گرگر
استخراج سوكسنيك اسيد ازمحلول آبي با استفاده ازتكنولوژي غشامايع امولسيوني
تاثيرجنس آلياژبرنرخ خوردگي FAC(Flow Accelerated Corrosion و بررسي اين نوع خوردگي درنيروگاه سيكل تركيبي كازرون
FORMATION DAMAGE DUE TO SCALE FORMATION IN POROUS MEDIA RESULTING WATER INJECTION
استخراج فنل ازپسابهاي حاصل ازصنايع شيميايي توسط سيستم غشاء مايع
بهينه سازي اقتصادي كم آبياري راهكار مديريت منابع آب
تجزيه فتوكاتاليستي قارچ كش كاربندازيم با استفاده ازنانوذرات دي اكسيد تيتانيوم
مديريت كيفيت آب در مخزن سد مارين
بررسي استفاده از جذب سطحي براي حذف فنل با استفاده از كربن فعال وجاذب هاي جايگزين ديگر
پساب و فاضلاب و بررسي راه هاي مقابله و تصفيه پساب
نقش مهندسي فناوري نانو دربيوتكنولوژي صنعت تصفيه آب
نانوفناوري و كاربرد آن درتصفيه آب و فاضلاب
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید