مقالات همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی در سایت سیویلیکا نمایه سازی گردید

http://www.callforpapers.ir

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 40عنوان مقاله تخصصی شامل 379 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درهمایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

طراحي ابعاد دهانه خروجي راه ماهي بر اساس عدم قطعيت هيدرولوژيكي و هيدروليكي به روش گشتاور دوم مرتبه اول حول ميانگين
شبيه سازي عددي جريان در راه ماهي از نوع سرريز و روزنه در سد انحرافي كرخه_حميديه
شناسايي،فراواني و پراكنش استراكودهاي كفزي در خليج نايبند(خليج فارس)در فصل تابستان
تاثير بازيافت كشتي بر ماكرو بنتوزهاي( Macrobenthoses) منطقه حفار شرقي در شهرستان خرمشهر_استان خوزستان
مطالعه اثر اسانس اوكاليپتوس ماهي(Eucalyptus globules) بر برخي فاكتورهاي متابوليكي و درصد بقاء ماهي گپور معموليCyprinuscarpio در شرايط ph اسيدي و بازي
اندازه گيري غلظت فلزات سنگين سرب،روي،مس،كبالت و نيكل در آب درياچه ولشت و مقايسه با استانداردهاي جهاني
شناسايي روزنه داران كفزي در رسوبات نواحي ساحلي جنوب درياي خزر(حد فاصل محمود آباد تا نوشهر)
بررسي پراكنش روزنه داران كفزي در ساحل جنوبي درياي خزر حد فاصل محمود آباد تا نور
شناسايي استراكودهاي كفزي در ساحل جنوبي درياي خزر حد فاصل محمود آباد تا نور
آناليز اسدهاي چرب و تركيبات آزولا Azolla Filicoluides و كاربردهاي تغذيه اي آن
دلايل ماندگاري و كاهش جمعيت شانه دار Mnemiopsis leidyi در حوزه جنوبي درياي خزر
تجمع فلزات سنگين در بافت عضله ماهي خياطه Alburnoides bipunctatus در ارتباط با برخي مشخصات بيومتريك(طول استاندارد،وزن،سن و جنسيت)
بررسي اثر سن بر روي فاكتورهاي خوني و بيوشيميايي ماهي قزل آلاي رنگين كمان در سيستم مداربسته Oncorhynchus mykiss
بررسي تراكم و شناسايي آغازيان و پاروپايان در تالاب انزلي و منطقه مصبي درياي خزر
بررسي تراكم و شناسايي رويتفرا و كلادوسرا در تالاب انزلي و منطقه مصبي درياي خزر
بررسي آلودگي انگلي اندام چشم در ماهي مهاجر شاه كولي Chalcalburnus chalcoides به رودخانه شيرود با نماي هيستو پاتولوژيكي اندام آسيب ديده
بررسي اثرات هيستو پاتولوژيكي فلز مس بر روي آبشش ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorynchus mykiss)
بررسي اثر مصرف پروتكسين در تكثير و پرورش(Tenebrio molitor) بعنوان غذاي زنده تجاري
پهنه بندي جغرافيايي گونه هاي شاخص مناطق ساحلي درياي خزر با رويكرد اكو سيستمي مديريت گردشگري
تاثيرات علف كش گلايفوسيت(رانداپ)بر شاخصهاي خوني قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
اثرات سم كاپتان بر بافت كبد بچه ماهيان كپور علفخوارCtenopharyngodon idella
تعيين سميت حاد Lc5096h قارچ كش كاپتان و تاثير آن بر روي كورتيزول،گلوكز و توتال ايمونو گلوبين خون بچه ماهيان كپور علفخوار Ctenopharyngodon idella
بررسي اثرات سم كاپتان بر بافت آبشش بچه ماهيان كپور علفخوارCtenopharyngodon idella
تعيين سميت حاد Lc5096h قارچ كش كاپتان بر روي بچه ماهيان كپور علفخوار Ctenopharyngodon idella
آلودگي نفتي و تاثيرات آن بر اكو سيستم و آبزيان خليج فارس
طراحي و ساخت دستگاه تقطير مولكولي و مطالعه دما و دبي خوراك و متيلاسيون بر روي استخراج DHA و EPA از روغن ماهي
اثر گياه لويي Typha latifolia بر روي تكثير،افزايش رشد و تراكم جلبك كلرلاChlorella vulgaris
تاثير تيمارهاي مختلف حرارتي روي برخي پارامترهاي ايمنيIgm ، C3 C4 و بيو شيميايي (آلبومين و پروتئين كل)سرم خون قزل آلاي رنگين كمان Oncorhynchus mykiss
بررسي رابطه سن و جنس با پارامترهاي خون شناسي ماهي سيم(Abramis brama orientalis,1785) تالاب انزلي
بهينه سازي شرايط توليد پروتئين هيدروليز شده از ضايعات امعاء و احشاء قزل آلاي رنگين كمان Oncoryhunchus mykiss با استفاده از آنزيم بروملاين
بررسي نگرش افراد جامعه نسبت به حفاظت از ماهيان خاوياري درياي خزر(مطالعه موردي:استان مازندران)
سنجش رنگ پذيري و برخي شاخص هاي خوني قزل آلاي رنگين كمان تغذيه شده با لوتئينOncorhynchus mykiss
بررسي ميداني عوامل تهديد كننده و نابودي تالاب هاي يادگار لو،سيران گلي و شور گل
آلايندگي اكو سيستم هاي آبي
بررسي تنوع گونه اي و تراكم زئو پلانكتون ها بعد از ورود شانه دار Mnemiopsis leidyi در حوزه جنوبي درياي خزر
بررسي بيولوژيك رودخانه گهر رود در استان لرستان
بررسي تنوع زيستي ماكرو بنتوزهاي رودخانه هاي مهم استان لرستان
تاثير جنسيت بر روي پارامترهاي خوني و بيو شيميايي ماهيOncorhynchus mykiss
مقايسه اثر بيهوش كنندگي عاره ي سنبل الطيب و مريم گلي بر روي بچه ماهي كپور معموليCyprinus carpio
مقايسه تركيب جمعيتي فيتوپلانكتون و رژيم تغذيه اي ماهي كپور نقره اي Hypophthalmichthys molitrix آب بندان هاي پرورش ماهيان گرم آبي
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید