مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای معماری و شهر سازی منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای معماری و شهر سازی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) اولین همایش منطقه ای معماری و شهر سازی  20 مهر 1390 توسط مرکز اموزش عالی علمی کاربردی سقز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر سقز برگزار گردید. در این کنفرانس 122عنوان مقاله تخصصی شامل 1065 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش منطقه ای معماری و شهر سازی

زيبايي شناختي، كاركرد و هويت هنر در شهر (كيفيت بخشي هنر شهري در سنندج)
نماهاي بي هويت در معماري و شهرسازي كردستان- نگاهي به آسيب شناسي طراحي نماي ساختمان از ديدگاه هويت
بررسي روشهاي (روانشناسانه) ارزيابي و تحليل كيفيت و زيبايي شناسي محيط و منظر شهري
نورپردازي و نقش آن در زيبايي سيماي شهر
بررسي نماهاي شهري فواصل 1300 تا 1367 و ارائه اصول زيبايي شناسي نما به منظور ارتقاي كيفيت فضاهاي شهري)نمونه موردي خيابان ناصر خسرو
تأثير اعتقادات ديني بر فرآيند طراحي مسكن سنتي ايراني
نقش شهرداريها در اقتصاد شهري، با تأكيد بر مسائل و مشكلات اجتماعي درون شهري در ايران
لزوم باز نگري در نظام اجرايي طرحهاي شهري
شناخت ويژگيهاي محلات اسكان نامتعارف درشهر سقز و نحوه تعامل با آن براي مداخلههاي مديريتي)نمونه موردي محله مهر
بررسي عملكرد شهرداريها در توسعه فضاهاي سبز شهري
تاثير عوامل محيطي و طراحي همساز با اقليم و انرژي هاي نو در نوع ساخت و ساز
بررسي طراحي اقليمي مناطق سرد وكوهستاني غرب ايران بارويكرد معماري پايدار (با تاكيد براستفاده از انرژيهاي نو)
نظام ساخت و ساز با تكيه بر فناوري هاي بومي در معماري اصيل كردستان
احياي مقام طبيعت در سيستم شهري مدرن با نگرشي بر انديشه هاي معماري سنتي
تأثير فضاهاي سبز تفريحي بر گذران اوقات فراغت شهروندان و برقراري تعاملات اجتماعي آنان با تأكيد بر حضور معلولين در اين فضاها
تدوين اصول طراحي محوطه هاي بازي براي كودكان
امكان سنجي توانمندسازي اسكان غير رسمي درشهر مهابادمطالعه موردي محله پشت تپ
بررسي راهكارهاي ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي در ايران
چالش ها ي موجود در مطالعات توانمندسازي سكونت گاههاي غيررسمي شهري (مقايسه تطبيقي :تبريز ،رشت،سنندج)

ارائه مدلي تحليلي از برنامه ريزي استراتژيك توسعه شهري در غرب كشور
بهبود ترافيك سواره و پياده در مسير هاي درون شهري
بررسي تاثير هويتي دست فروشان بر خيابان انقلاب (سيروس) شهرسنندج
مقاوم سازي مناطق شهري با بافت فرسوده در برابر زلزله – نمونه موردي شهر سقز
انواع مداخله در بافت هاي كهن شهري
بررسي مصاديق رويكرد بازآفريني بافت هاي شهري در ايران وجهان
احياي بافت فرسوده مبتني برصفات شهر اسلامي
بررسي و تحليل ضرورتهاي باززنده سازي بافتهاي تاريخي در شهرهاي شمال غرب ايران، مطالعه موردي – محله پاساژ تبريز
روش هاي گردشگري براي بهسازي محيط هاي شهري
تبيين كيفيت طراحي معابر شهري (پياده روها و خيابانها) بر سرزندگي و تحرك در فضاي شهري نمونه مطالعه موردي شهر سقز
موقعيت بهينه و اقتصادي براي ديوار برشي در سازه چهارطبقه بتن مسلح
رويكردي به هويت شهري و كيفيت بصري سيماي شهر ازدريچه نماهاي ساختماني
بررسي هويت نما در ارتباط با سيماي شهري از لحاظ ارزشهاي بصري وزيبايي شناسي
عناصر سيستم بي.آر.تي به عنوان بخشي از مبلمان شهري مطالعه موردي: شهر تبريز
بررسي راهكارهاي ايجاد هويت در فضاهاي ورودي شهرهامطالعه موردي : ورودي شهر شيراز
بازخواني شاخص هاي موثر در هويت شهري و محله اي
شناسايي بافت فرسوده با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) نمونه موردي : محله مسجد جامع شهر بوكان
جايگاه مشاركت مردمي و مديريت شهري جهت احياي بافتهاي فرسوده
باززنده سازي بافت تاريخي شهرها؛ با نگرشي نو به مسيرهاي پياده گردشگري نمونه موردي: شهر شوشتر
معاصرسازي محله تاريخي راهكاري در جهت ارتقاي كيفيت محيطي شهري (نمونه موردي محله قلهك)
قرائت الفباي ساختاري هويت كالبدي كهن شهرو بحران هويت شهر معاصر
احياء وباززنده سازي بافت فرسوده بخش مركزي شهر باتأكيد بر برنامه ريزي مشاركتي (مطالعه موردي شهر سنندج)
متراكم سازي وكاربري
بررسي تحليلي و مكان يابي فضاي سبز شهري
شناسايي ارزشهاي فرهنگي، اجتماعي نهفته در معماري فضاي كالبدي بافت قديم شهري
ناپايداري منابع درآمدي شهرداري هاي ايران
نقش فضاي قابل دفاع در ايجاد امنيت محلي در سكونتگاههاي شهري
بررسي و رتبه بندي درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان كردستان،با استفاده از مدل كمي تاكسونومي عددي
ارزيابي مصوبات دوره اي شوراهاي شهري از بعد نقش شورا در مديريت شهري مورد مطالعه: مصوبات دوره اي 90-89شوراي شهر كرج
بررسي نقش شاخص هاي حرارتي ساختمان در معماري سنتي شهر دامغان
تعيين پهنههاي مناسب ايجاد رويكردهاي معماري زيست اقليمي باتأكيد بر باغ بام در ايران، مطالعه موردي : شهر تهران
پديده جزيره حرارتي چالشي براي محيط زيست شهري و راه كارهايي براي كاهش اثرات آن
تعيين درجه آسايش و ويژگيهاي معماري اقليمي با استفاده ازروش اولگي در شهر سنندج
آسايش در داخل بنا بر اساس شاخص ماهاني، نمونه موردي شهر ايلام
تاثيرعوامل محيطي درانتخاب نوع مصالح ساختماني (نمونه موردي شهر اردبيل)
بازتاب طبيعت بر شكل گيري كهن الگوهاي زيستي معماري روستاي كندوان
نگرش همساز با اقليم در طراحي پايدار
شهرك شوشترنو تلاشي منحصربفرد در تحقق توسعه پايدار شهري
مقايسه تطبيقي معماري پايدار درخانه هاي سنتي و خانه هاي امروزي (نمونه موردي خانه هاي تاريخي دوره قاجار اردبيل)
بررسي مزايا و معايب اقتصادي ايجاد شهر فشرده با رويكرد توسعه پايدار
پتانسيل هاي منظر طبيعي و مصنوع استان كردستان
احياي ماهيت از دست رفته معماري بومي،با توجه به الگوهاي محلي و منطقه اي
ساخت و سازپايدارو همسو با معماري اقليمي ايران و تاثير اقليم برنوع ساخت و ساز
رهيافت تحقق توسعه شهري با استفاده از رويكرد تحليلي CDS با تاكيد بر مديريت شهري
بررسي تطبيقي، شكل گيري خانه هاي سنتي و جديد شهرستان بوكان با توجه به اقليم منطقه
طراحي پايدار با تلفيق اصول سنت و مدرنيته مطالعه موردي: اقليم سرد و كوهستاني ايران
معماري همساز با اقليم راهي به سوي توسعه پايدار مطالعه موردي: شهر اسكو
ارزيابي اثرات رواني- اجتماعي فضاهاي سبز شهري بر كيفيت زندگي با استفاده از الگوي Seeking-Escaping نمونه موردي :پارك هاي شهري سنندج
احياي مفهوم و تجلي بهشت در طراحي و ساخت فضاهاي سبزشهري در جوامع اسلامي
تاثير مكانيزاسيون در توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري
راهكارهاي ارتقاء كالبدي و فضايي فضاهاي سبز شهري نمونه موردي: پارك ديدگاه سنندج
بام هاي سبز، روشي جديد در تامين فضاي سبزِ شهري
Evaluate Landscape design criteria in Ankara urban green spaces from their citizens standpoint
منظر شهري شفابخش، نگرشي نوين در راستاي بهبود سلامت روان شهروندان
ارزيابي معيارهاي منظرسازي فضاهاي سبز شهري مناطق چهارگانه شهر اروميه از ديدگاه شهروندان اين شهر
مكانيابي فضاهاي سبز شهري (پاركها) با استفاده از مدل AHPو سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) نمونه موردي: شهر اشنويه
پارك هاي شهري انعكاسي از فضاي سبز
نقش حاشيه نشيني يا سكونتگاهاي موقت در امنيت شهري
بررسي سكونتگاههاي غير رسمي، نمونه موردي سكونتگاه هاي غير رسمي شهرستان بانه
شناسايي و گونه شناسي پهنه هاي اسكان غيررسمي در كلان شهر تبريز
روش هاي گردشگري براي بهسازي محيط هاي شهري
سرمايه اجتماعي ظرفيتي دروني درتوانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي
توسعه درون زا بر عرصه هاي ناكارآمد فرصتي جهت احياي بافت شهري
بررسي عوامل بنيادي تأثيرگذار بر دگرگونيهاي كاربري اراضي روستاهاي حوزه نفوذ كلانشهرها)مطالعه موردي: روستاهاي الوار سفلي، شادآباد مشايخ، باغ معروف و كندرود واقع در استان آذربايجانشرقي
ايجاد يك محيط زيست سالم :تاثير محيط هاي ساخته شده بر امكان تحرك و سلامتي افراد جامعه، بخصوص افراد مسن و معلولين
بررسي روند توسعه شهر سقز و مكان يابي اراضي مناسب توسعه آتي آن با استفاده از GIS
پهنه بندي اقليمي استان اصفهان در راستاي برنامه ريزي اقليم معماري بااستفاده از GIS
ورودي شهر نكته اي فراموش شده در طراحي شهري امروز
ارزيابي ميزان انطباق الگوي معماري و برنامه ريزي كالبدي شهر سقز با شاخص هاي ايراني اسلامي
استفاده از الگوي باغشهر صفوي براي توسعه شهري منطقه غرب كشور
بررسي سير تحول فضاهاي باز عمومي در شهر سنندج با تحليل شرايط فعلي سنندج
مقايسه تطبيقي برخي از عناصرمبلمان شهري، مطالعه موردي: خيابان اصلي شهر بوكان
معيارهاي مطلوبيت، مكانيابي و اصول طراحي مسيرهاي درون شهري (با بهره گيري از نرم افزار GIS و مدل AHP)
تحليل راهبردي كاهش آلاينده هاي شهري با تاكيد بر جابجايي سبز
بررسي عوامل انساني مؤثر در طراحي پياده روهاي مناسب براي معلولان جسمي حركتي
اصول برنامه ريزي براي عابران و مكانيابي پياده راهها
پديدارشناسيارزشي نماهاي ساختمان هاي مسكوني جديد راهكاري در تكوين هويت شهري سقز
نقش مبلمان شهري در زيبايي و سيماي بصري شهر
نماهاي شهري در شهرهاي غرب ايران،هويت و طراحي
ساماندهي نماهاي شهري در راستاي احياء هويت ايراني (نمونه موردي شهركرمان)
جاي خالي هويت و زيبايي در نماهاي ساختماني
تحليل مبلمان شهري در فضاهاي عمومي و تأثير آن بر نياز كاربران مورد: پارك حاشيه سيمينه رود شهر بوكان
كاربرد تكنيك Topsis در تعيين درجه توسعه يافتگي مناطق براساس شاخص آموزشي مطالعه موردي:استان اردبيل
درك مفهوم زيبايي درمنظرشهري اقليم كوهستاني جهت دستيابي به طراحي پايدارمحيطي
معماري در اقليم سرد استان لرستان با تاكيد بر توسعه پايدار نمونه:روستاي تنگ لره
فضا- مكان- مكانسازي
ارزيابي كاربرد بام سبز در طراحي فضاي شهري
ارزيابي كيفي فضاي سبز شهر بناب با تاكيد بر پايداري شهري
بررسي و تحليل كيفيت فضاي سبز شهري بر پايه سنجش ميزان رضايتمندي شهروندان )مطالعه موردي : فضاي سبز شهري
نقش فضاي سبز در بهبود رفاه زندگي شهروندان
نگرشي همه جانبه به اكو پارك جهت نيل به پايداري در شهر هاي امروزي
امنيت شهري و عوامل ايجاد كننده ناامني در شهرها
كلان شهر صنعتي اراك، ابعاد و مسائل پيچيده ي سكونتگاههاي غيررسمي، راهبردها و راهكارهاي ساماندهي
توسعه پايدار در محلات مسكوني
تبيين هويت فردي واجتماعي در رابطه با شهرنشيني
ضوابط ملاحظات و استانداردها درطراحي ساخت مكان يابي ونصب كفپوشها درمنظرشهري
بررسي علل اصلي شكل گيري حاشيه نشيني در شهر مهاباد در مقطع زماني 1335 تا 1385
شهر پايدار بومي
مديريت جذب گردشگر
تأثير محيط طبيعي (تپه ها) در شكل گيري ساختار شهر سنندج
ميادين شهري در شهرهاي غرب ايران
شهرسازي سالم، مكتبي آرماني در جهت رسيدن به توسعه شهرسازي آينده
فضاهاي پياده محور ، فضاهاي پياده مدارگامي به سوي شهر سالم
  

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید