انتشار مجموعه مقالات دومین همایش صنایع معدنی در پایگاه سیویلیکا

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات دومین همایش صنایع معدنی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دومین همایش صنایع معدنی  27 مهر 1390 توسط پژوهشکده صنایع معدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید. در این کنفرانس 71عنوان مقاله تخصصی شامل 621 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین همایش صنایع معدنی

ايجاد ساختار آمورف و كروي شكل كربني با آسياكاري گلوله اي پرانرژي كربن فعال
Ni-Hard درچدن 4 M7C تاثيرافزودن تيتانيوم بر مرفولوژي كاربيد 3
بررسي احداث يك رصدخانه ژئومغناطيسي در استان كرمان
توليد زيستي و تعيين ويژگيهاي نانوذرات نيمه هادي سولفيد مس و روي
بررسي اثر چگالي جريان بر رفتار خوردگي پوشش هاي نانو كريستالي كبالت-تنگستن در محيط هاي قليائي و خنثي و مشخصه يابي اين پوشش ها
بررسي تاثير يك ممانعت كننده سنتزي بر خوردگي برنج در اسيد كلريدريك
طراحي، ساخت و بررسي عملكرد دستگاه اندازهگيري قابليت كفسازي كفسازها
مطالعات آزمايشگاهي بهمنظور بررسي تاثير درصد شوري آب درون حفرهاي بر مقاومتويژه نمونههاي ماسه اشباع
مطالعه ژئوشيمي كائولن گرك باغي در قياس با استاندارد ECC جهاني جهت مصارف صنعت كاشي و سراميك
بررسي حركت و نشست ذرات آئروسل بر روي يك مانع مربعي درون كانال با استفاده از روش شبكه بولتزمن
جداسازي سلنيم از لجن آندي مس سرچشمه به روش احياي شيميايي وتعيين سينيتيك ليچينگ اسيدي
معرفي نرمافزاري جهت محاسبه احتمال، عيار متوسط و ذخيره مواد معدني در توزيع طبيعي
تهيه نرمافزاري براي تخمين ميانگين و واريانس در توزيع لاگ نرمال و استفاده از آن براي عنصر موليبدن در كانسار مس پورفيري پركام كرمان
بررسي تاثير اندازه ذرات در فلوتاسيون سلولهاي پرعياركني اوليه كارخانه تغليظ مجتمع مس سرچشمه
بررسي امكان سنجي اجراي روش جديد تهويه در معدن زغالسنگ هشوني كرمان براساس فرآيند جداسازي غشاها
بررسي خوردگي آلياژ مس- نيكل10_90 و اثر منگنز بر رفتار %3/ الكتروشيميايي آن در محلول سديم كلريد
شبيه سازي عددي هيدروسيكلون واحد تغليظ مجتمع مس سرچشمه
بررسي عددي نشست ترموفورسيس ذرات ريز در جريان آرام داخل يك كانال با سيلندر مربعي گرم شده
بررسي تاثير اندازه دانهها بر مقاومتويژه الكتريكي نمونهها در آزمايشگاه
تخمين غيرمستقيم ميزان شاخص توزيع دانه بندي خردايش در سنگ شكن فكي بر اساس پارامترهاي مكانيك سنگي بكمك روش رگرسيون چند متغيره خطي در كانسنگ سرب و روي عمارت
بررسي امكان استفاده از شيشه هاي باطله در ساخت پوكه هاي صنعتي
كنترل فرايند سيليس زدايي ازسنگ معدن كلسيت با استفاده از دستگاه فلوئورسانس اشعه ايكس
بكارگيري روش هاي زاويه تيلت، سيگنال تحليلي و مشتقات افقي و قائم جهت تفسير آنومالي هاي مغناطيسي كانسار مس پورفيري منطقه دره زرشك واقع در جنوب غرب شهرستان يزد
اثر ممانعت كنندگي پروپارگيل الكل بر روي آلومينيوم در اسيد سولفوريك نيم مولار
Preparation of nanocrystalline cordierite-based glass suspensions by the gelcast process
The influence of heat index (ω/v) on friction stir welded properties of high strength 7075-T6 aluminum alloy
مقايسه روش حداقل مربعات در تخمين عمق بي هنجاري هاي اشكال ساده (MLP) گراني با روش شبكه هاي عصبي مصنوعي چند لايه پرسپترو
بهينه سازي استحكام چسبندگي سطحي كامپوزيت پايه پليمري تقويت شده با الياف شيشه سيليكاتي برسطح فولاد سازه
بررسي تاثير فعالسازي مكانيكي بر احياء آلومينوترمي اكسيد واناديم
بررسي افزايش راندمانجمعآوري سيكلونهاي غبارگير كارخانهي سيمان كرمان به كمك الگوريتم ژنتيك
روش تركيبي فازي- بولين در طراحي شبكه استنتاج الگوهاي شاهد اكتشاف كانيسازيهاي Pb-Zn-F ميسيسيپي با هدف توليد مدل پتانسيل معدني
بررسي اثر سرعت حرارت دهي بر زمان عملياتحرارتي رسوبسختي، اندازه دانه و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيم 7
بررسي و ايجاد پوشش نانوساختار منگنز- مس بر روي فولاد ضد زنگ304 AISI با روش رسوب دهي الكتريكي
طراحي و شبيه سازي فرآيند توليد پروفيل فولادي با مقطع بالب فلت

بررسي آزمايشگاهي حذف بنفش متيل از آب توسط فرآيند اكسيداسيون پيشرفته با استفاده از نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم: بررسي سينتيك وتعادل حذف
بهينه سازي خواص مربوط به ژئوپليمر توليد شده به كمك طراحي آزمايش به روشCCD
بررسي و محاسبه پارامترهاي اوليه زمين آماري عنصر مس از كانسار مس پورفيري پركام در استان كرمان
انتخاب يك ماده مناسب جهت لولههاي تحت فشار يك شركت نوشابه سازي با استفاده از روش انتخاب مواد Ashby با در نظر گرفتن شرايط خوردگي هيدروژني
بررسي توليد آلياژ نانوساختار مس- تنگستن به روش آلياژسازي مكانيكي
بررسي سه روش تفسير مغناطيسي ، مگنتوتلوريك و گراديان افقي بيهنجاريهاي شبه گراني در اكتشافات معدني
ارزيابي خوردگي پوشش اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمايي بر روي آلياژ آلومينيوم 2024-T
برآورد عمق بي هنجاري هاي گراني به كمك تركيب اشكال ساده هندسي بر اساس روش كمترين مربعات
بهسازي آلياژ AL319 با افزودن ليتيم و بريليم
بررسي فلوتاسيون پيرولوزيت با استفاده از كلكتور اسيد اولئيك
آلياژسازي مكانيكي مس- آلومينيوم با 3 درصد وزني آلومينيوم
Design of Neural Network Using Genetic Algorithm for Recovery and Grade Prediction of Pilot Plant Flotation Column Concentrate
Prediction of dispersed phase holdup in Pulsed Sieve-Plate Extraction Column by the Employment of Fuzzy Inference System
تاثير عمليات پيرسازي بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد ضدزنگ آستنيتي AISI 310S
مدل سازي جريان و رسوب ذرات ايروسول در ميكروكانال همگرا- واگر با جريان لغزنده در ديواره
ايجاد و بررسي پوشش همزمان بور/ سيليسيوم بر فولاد گرم كار11H (DIN1.2343) به روش سمانتاسيون بسته اي
بررسي امكان توليدكامپوزيت درجاي Al2O3-ZrB2 با استفاده از روش فعال سازي مكانيكي
بررسي عيب ترك گرم جدايشي در ريخته پيوسته فولادها و تبديل آن به ترك سطحي طولي در محصولات نهايي
تعيين نسبت بيش تحكيمي در معدن شماره يك گلگهر
بررسي تاثير يون فريك بر مصرف آهن و مورفولوژي پودر مس در سمنتاسيون مس بوسيله آهن
سنتز و بررسي نانو كريستال تيتانات بيسموت (bi12 ti020) توليد شده به روش سل – ژل
تاثير تعداد مراحل استخراج با حلال در جداسازي رنيوم از محلول ليچينگ غبار كوره تشويه موليبدنيت در دستگاه ميكسر ستلر
سنتز و مشخصه يابي نانو كريستال Ba0.5 Sr0.5TiO3تهيه شده به روش سل – ژل
بررسي آلياژ نانومتري مس- برليم توليد شده به روش فرآيند آلياژسازي مكانيكي
بررسي مكانيزم نشت گاز از مغارهاي سنگي بدون پوشش ذخيره سازي محصولات هيدروكربوري
بررسي جذب سطحيZn توسط نانو تيوب كربن اكسيد شده از محلول هاي آبي
طراحي آتشكاري معادن روباز با هدف دستيابي به خردايش مطلوب و اعمال محدوديت هاي زيست محيطي
بررسي تاثيرهيدروژن براكسيد فيلم دولايه موجود در مذاب آلومينيوم خالص وآلياژ Al-0.05wt%Sr
بررسي آزمايشگاهي نفوذ انواع شيرابه ها در خاك محل دفن پسماند وارائه راهكارهايي جهت كاهش آن
بررسي خواص سايشي فولادDIN 1.7765و تأثير عمليات آبكاري كروم سخت بر روي آن
بررسي تاثير سرباره بر تركيب شيميايي آخال كلسيم آلومينايي به كمك مدلسازي ترموديناميكي
بررسي تاثير سرعت و دماي اكستروژن بر ريز ساختار و سختي آلياژ برنج سرب دار
سنتز كامپوزيت NiO-Cu در 1000 c و مقايسه رفتار اكسيداسيون آن در حضور YSZ به عنوان ماده اصلي آند پيل سوختي اكسيد جامد
Mathematical modeling and simulation of an industrial concurrent rotary dryer
تاثير شكل ، اندازه و درجه آزادي ذرات موليبدنيت بر روي بازيابي موليبدن در كارخانه تغليظ مجتمع مس سرچشمه
بررسي تاثير زمان ماند مذاب بر رفتار اكسيد فيلم هاي دوتايي در آلياژ تجاري A365
تأثير عمليات حرارتي بر روي ميكروساختار و خواص مكانيكي و مقاومت به خوردگي آلياژ آلومينيوم برنز
  

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید