مجموعه مقالات کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی در بانک مقالات کنفرانسها منتشر شد

مجموعه مقالات کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی  27 تا 28  مهر 1390 توسط جهاد دانشگاهی استان کرمان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید. در این کنفرانس 141عنوان مقاله تخصصی شامل 1504 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درکنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

طراحي بهينه سازه فضاكارگنبدي شكل بااستفاده از الگوريتم انفجار بزرگ
طرح لرزه اي شبكه هاي تخت دولايه بااستفاده از شبكه عصبي
optimization of scallop domes by genetic algorithm
بررسي استفاده ازخرپاي معادل درتحليل استاتيكي و ديناميكي سازه فضاكار چليكي مركب
ارزيابي انواع پاسخ ها درعيب يابي سازه ها درروشهاي مبتني برتحليل حساسيت
شناسايي خرابي توسط الگوريتم اصلاح شده جامعه مورچگان با استفاده از پاسخ استاتيكي
عيب يابي سازه با استفاده از انرژي كرنشي مودال و الگوريتم ژنتيك
روشهاي مبتني برسيگنال درعيب يابي لرزه اي تيربتني مقاوم سازي شده با frp
تعيين خرابي با استفاده از الگوريتم ژنتيك پيشرفته و آناليز حساسيت
تعيين معياري عددي براي تشخيص نامنظمي ارتفاعي ظرفيت سازه
پايش وضعيت سيستم هاي جداسازپايه با رفتار هيسترزيس
بررسي آزمايشگاهي دقت روشهاي شناسايي خرابي درتيرهاي بتني
طرح بهينه لرزه ايشكل چليك هاي دولايه فضاكاربا استفاده از الگوريتم هاي وراثتي
بهينه سازي قابهاي بتن آرمه با استفاده از الگوريتم جامعه پرندگان
بهينه سازي باركمانشي ستونهاي الاستيك با مقطع متغير با استفاده از روش ESO
ارائه المان سطح مشترك براي تحليل تيرهاي كامپوزيت
بررسي مشكلات موجود درروش طيفي و مقايسه نتايج حاصل از اين روش با روشهاي تحليل تاريخچه زماني و استاتيكي
كاربرد مهاربندهاي مقيد دربرابر كمانش BRB درسيستم مهاربندي واگرا BRBF-E
بررسي عوامل موثردرشكل پذيري اتصالات دال ـ ستون بتن آرمه
بررسي رفتاربتن محصور شده با جاكت فولادي تحت بارمحوري به روش عددي
مقايسه عملكرد لرزه اي پلهاي فلزي تك پايه بهسازي شده با صفحات Frp و ورقهاي سخت كننده فولادي با روشهاي عددي
بررسي عددي رفتارتيرهاي عميق بتن سبك مسلح تقويت شده با اليافFRP
بررسي دقت روش استاتيكي خطي برمبناي روش طيف ظرفيت درسازه هاي فولادي با مهاربندهمگرا
بررسي نقش چشمه اتصال دررفتار اتصال كاهش يافته درجان با برش سينوسي شكل
تاثير كاهش سينوسي جان تيربرعملكرد اتصالات خمشي فولادي
ارائه راهكارهاي اجرائي جهت بهبود عملكرد صفحات پيوستگي دراتصالات خمشي تير به ستون قوطي فولادي
بررسي حالات مختلف قرارگيري ميراگرويسكوز مايع غيرفعال درسازه هاي بلند فولادي
بهبود پاسخ لرزه اي ساختمان هابااستفاده ازميراگرهاي اصطكاكي متغيروويسكوز
بررسي و مقايسه سطوح عملكرد قابهاي فولادي برون محوربا لينك افقي قائم و بادبندزانويي
مروري برروشهاي بهسازي و مقاوم سازي ساختمان هاي بلند
بررسي رفتارساختمان هاي بتن مسلح بهسازي شده با ديوارهاي برشي فولادي به روش عددي و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي پيشين
بررسي اثرافزايش همزمان ميرايي و شكل پذيري جداگرهاي لرزه اي با هسته سربي دركاهش اسيب هاي وارده به سازه هاي فولادي
ارزيابي عددي رفتارلرزه اي ستونهاي بتني مسلح با كمبود محصورشدگي جانبي
بررسي ازمايشگاهي خصوصيات مكانيكي و رئولوژي بتن خودتراكم اليافي حاوي ذرات نانو
بررسي تغييرات دماهاي متفاوت برخواص فيزيكي و مكانيكي بتن هاي سنگين
بررسي مطالعات آزمايشگاهي اتصالات پس كشيده فولادي با نبشي فوقاني و تحتاني
بررسي و مقايهس ضريب رفتار قابهاي فولادي نسبتا بلندمرتبه و كوتاه مرتبه مهاربندي شده با ديواربرشي فولادي و بادبندزانويي
بررسي رفتارلرزه اي ساختمان هاي فولادي دوگانه قاب خمشي با مهاربند بهسازي شده با ميراگرويسكوز دربرابر زلزله
تاثير ميراگرهاي الحاقي بربهسازي لرزه اي
مدلسازي غيرخطي و بررسي رفتارلرزه اي سيستم هاي ساختماني ساندويچ پانل بتني
مقاوم سازي ساختمان هاي فولادي با استفاده از ديواربرشي فولادي ورق نازك
بررسي نقش و نحوه اتصال تيرهاي اتصالات خورجيني به يكديگر
بررسي تحليلي رفتار هيسترتيك مهاربند دربرگيرنده دوحلقه فولادي با عملكرد يكسان دركشش و فشار
تحليل خطرلرزه اي احتمالاتي برمبناي روش شبيه سازي مونت كارلو
كاهش ريسك افزايش ايمني و بهينه سازي سدها با روشهاي غيرسازه اي مطالعه موردي سدشهيدمدني ونيار تبريز
بررسي روشهاي موجوددرارزيابي خرابي پيش رونده
مدلسازي سدهاي بتني وزني با درنظر گرفتن اثرات اندركنش سد مخزن ـ فونداسيون
آناليز ارتعاش آزاد سيستم تركيبي قاب محيطي و ديواربرشي درسازه هاي بلند
برررسي اثرنامنظمي پلان برضريب نسبت فركانس درسازه هاي قاب خمشي فولادي
آناليز ارتعاش آزاد سيستم قاب محيطي مهاربندي شده درسازه هاي بلند
عملكرد سيستم هاي دوگانه با مهاربندهاي فشاري
ارزيابي عملكرد سازه بتني با شكل پذيري متوسط با استفاده ازتحليل ديناميكي غيرخطي افزايشي
بررسي عملكردلرزه اي قاب خمشي ويژه به روش تحليل تاريخچه زماني غيرخطي افزايشي IDA
بررسي دورانهاي گره با تغيير نوع مهاربندي به واگرا درارتفاع سازه هاي فولادي
بررسي تاثير مهاربندي زانويي بررفتار لرزه اي قاب خمشي فولادي
توليد زلزله دريك سايت مشخص با استفاده از روش چشمه محدود
حل عددي مسائل مقادير ويژه درتحليل ديناميكي سازه ها
بررسي تاثير مودهاي پيچشي و جانبي دررفتار ديناميكي سازه هاي بلند
بررسي تاثير فركانس و دامنه تحريك برنيروهاي ناشي از برخورد دو سيستم يك درجه آزادي با استفاده از يك مدل تحليلي منطبق برمدل آزمايش ميزلرزان
ارزيابي لهيدگي جان مقاطع فولادي I شكل طراحي شده براساس مبحث دهم با استفاده از شبيه سازي اجزاء محدود
تحليل حساسيت اثرسختي و مقاومت بررفتارغيرخطي لرزه اي ساختمان هاي فولادي
اثرتغيير سيستم مهاربندي به واگرا درنياز تغيير مكان نسبي سازه هاي فولادي
ارزيابي روش تحليل استاتيكي غيرخطي مودي MPA درقابهاي فولادي نيمه صلب با بادبندزانويي
رابطه سازي كارآي اجزاي محدود براي تحليل مودال تيرهاي با نگره ي اولر ـ برنولي
بررسي روش پوش آور انطباقي براساس برش طبقه درقابهاي خمشي فولادي
تاثير انعطافپذيري ديافراگمهاي كف برپريود سازه هاي فولادي مهاربندي شده با سقفهاي تيرچه اي
بررسي تاثيرالگوهاي توزيع بارجانبي درتحليل بارافزون قابهاي خمشي ميان مرتبه
بررسي اثرتغيير جنس خاك برروي سطح عملكرد سازه هاي فولادي با دونوع مهاربند متفاوت درارتفاع
بررسي و مقايسه پاسخ هاي ديناميكي سدخاكي/سنگريزه اي البرز با هسته رسي يا هسته بتن آسفالتي
توليد شتابنگاشت مصنوعي با استفاده از الگوي ARMA
ارزيابي رفتارخطي سازه ها تحت اثرشتاب نگاشت هاي مصنوعي توليد شده با استفاده ازتبديلهاي موجكي
كنترل فعال ارتعاش سازه هاي بلند با استفاده ازلايه هاي پيزوالكتريك
روش نوين لحاظ آثارغيرالاستيك درآناليز پايداري سازه هاي فولادي كاربرد آناليز مستقيم درطرح لرزه اي
نقش جداسازي لرزه اي با جداسازهاي LRBبراي ساختمان هاي فولادي تحت ركوردهاي حوزهنزديك ايران
ارزيابي لرزه اي بادبندهاي زانويي درقابهاي داراي بادبند واگرا با تحليل استاتيكي افزاينده
بررسي تحليلي مقاومت فشاري ورق اتصال درقابهاي داراي مهاربندهاي كمانش ناپذير
تاثير اتصال با صفحات كناري side plate برروي ضريب رفتارسيستم هاي دوگانه
روشهاي نوين آناليزپايداري سازه هاي فولادي درآيين نامه هاي مختلف مقايسه روش آناليز مستقيم و طول موثردرAISC360-05
پارامترهاي تاثيرگذاردرعملكرد ميراگرهاي MR دركاهش پاسخ لرزه اي سازه ها
بررسي عملكردلرزه اي ساختمان هاي بتن مسلح با قاب خمشي براساس تحليلهاي استاتيكي و ديناميكي
بررسي رفتارلرزه اي تيرپيوند درقاب مهاربند واگرا
اثرنيروهاي زلزله درپاسخ گروه شمع با درنظر گرفتن پديده روانگرايي
بررسي بارگذاري لرزه اي قائم زلزله هاي نزديك گسل درآيين نامه هاي NEHRP,ASCE و UBC-97 و مقايسه آنها با استاندارد 2800ايران
ضريب رفتارقابهاي دوگانه فولادي با مهاربندهاي هم محوربزرگ مقياس
بررسي رفتار لوله هاي فلزي مدفون دربرابر حركات دوبعدي گسل و مقاوم سازي آنها با frp
كنترل فعال فازي لغزشي -تطبيقي ارتعاشات ساختمان تحت تحريك زلزله
كنترل نيمه فعال فازي ـ لغزشي ـ تطبيقي ارتعاشات ساختمان تحت تحريك زلزله توسط ميراگرهاي مگنتورئولوژيك
بهينه سازي طراحي جرم ميراگرفعال درسازه هاي هيسترسيس غيرخطي تحت اثرزلزله
the study of interation of bending frame and shear wall in dual system and the optimum height of wall
مدلسازي ديناميكي غيرخطي غيرارتجاعي نوارهاي با خم اوليه به عنوان ميراگربه روش المان محدود
بررسي اثرميراگرهاي ويسكوز دركاهش ارتعاش پيچشي سازه هاي نامنظم درپلان
مطالعه و ارزيابي لرزه اي حركات پالس گونه زلزله هاي نيرومند برسازه هاي فولادي هم مركز cbfدرساختگاه حوزه نزديك
ارزيابي پارامتريك پلهاي كابلي با تحليل استاتيكي افزاينده
كنترل فعال نوسانهاي قابهاي برشي با جايابي بهينه حسگروعملگر
بررسي ميزان تاثيرمتغيرهاي طراحي شكل سدقوسي تحت تحريك نيروهاي زلزله
بررسي رفتارچرخه اي اتصالات قابهاي خمشي فولادي پس كشيده مجهز به اتلاف كننده هاي انرژي
بررسي تاثير تعدادمهاربند برروي پارامترهاي لرزه اي درسيستم هاي دوگانه با اتصال صفحات كناري
بررسي روشهاي تخمين دورگه درارزيابي احتمالي پاسخ سازه
بررسي اثرابعاد درايمني لرزه اي سازه هاي بتني با قاب خمشي
ارزيابي قابليت اطمينان لرزه اي سازه هاي قابي بتن آرمه با استفاده ازشاخص شدت برداري
آناليز احتممالاتي عملكرد قابهاي كوتاه فولادي با مهاربندهم محوربراساس پارامترهاي بارومقاومت
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي سازه هاي بتن مسلح براساس نظريه قابليت اعتماد لرزه اي
بررسي اثرپارامترهاي زمين لرزه برروي پاسخ سازه هاي چنددرجه آزادي
انتخاب بهترين مدلاحتمالاتي تقاضاي لرزه اي براي قابهاي خمشي فولادي با استفاده از روش محاسباتي آماري بيزين
تحليل آسيب پذيري ساختمان قاب خمشي فولادي طراحي شده براساس ضوابط لرزه اي دربرابر خرابي پيشرونده
تحليل ديناميكي قابليت اطمينان قاب پرتال غيرخطي تحت اثرزلزله السنترو با شبيه سازي عدم قطعيت هاي مواد و مقاطع سازه
ارزيابي قابليت اطمينان لرزه اي سازه ها با استفاده از الگوريتم فرااكتشافي جستجوي هارموني
ارايه ي روابطي براي تخمين ضريب واكنش بستردرخاكهاي رسي
مطالعه تاثير افزايش سطح موثرريزشمع ها بركاهش نشست شالوده ها و تاثير آن درمدول بسترخاكهاي رسي
تعيين ابعاد بهينه خاك و شبكه بندي المان محدود براي درنظرگيري اندركنش خاك و سازه درقابهاي فولادي دوبعدي
بررسي عددي عملكرد جداسازلرزه اي با استفاده از مخلوط خاك و تراشه لاستيكهاي فرسوده
ارزيابي پيچش تصادفي درسازه ها با درنظر گرفتن اندركنش خاك ـ سازه
بررسي ميزان مشاركت پي راديه درطراحي سيستم پي مركب شمع ـ راديه
بررسي اثرطول مهارها برروي تغيير شكل جانبي سازه نگهبان و نشست سطح زمين درسيستم دوخت به پشت
بررسي تاثير عمق لايه هاي رسي بررفتار شمع دربارگذاري توام ديناميكي و قائم
روش تقريبي براي تحليل الاستوپلاستيك فشارجانبي خاك روي ديوارهاي حائل
بررسي نشست هاي كلي و تفاضلي راديه تحت آرايش شمع ها و حالات بارگذاري مختلف
بررسي اثراندركنش خاك و سازه برضريب رفتارسازه هاي قاب خمشي بتن آرمه
تخمين مولفه هاي افقي و پيچشي زلزله ورودي به پي صلب تحت اثرامواج SH,LOVE درتحليل اندركنش خاك و سازه
محاسبه عمق بحراني درخاكهاي لايه اي به روش غيرخطي و مقايسه با استاندارد 2800
تاثيراندركنش خاك و سازه برتوزيع نيروهاي جانبي ناشي از زلزله درساختمان هاي بتن آرمه
بررسي اثرات تراكم پذيري سيال برروي فركانس هاي طبيعي تونلهاي غوطه ور
بررسي تفرق حاصل ازاندركنش امواج دريا با سيلندر شناور
رفتارسازه هاي بنايي ـ تاريخي و مقاوم آنها دربرابر زلزله با مطالعه موردي رواق دارالسياده حرم مطهر امام رضا عليه السلام
محاسبه ضريب رفتارقابهاي خمشي فولادي با ميانقاب بنايي براساس مدل سه دستك
بهسازي لرزه اي قابهاي داراي ديوار آجري
بررسي اثربازشو برروي مقاومت نهايي و سختي اوليه ديوار بنايي مسلح
فركانس ارتعاشي سيستم تركيبي قاب محيطي هسته مركزي و كلاهك خرپايي درساختمان هاي بلند
اصلاح آسفالت براي كاهش خرابي هاي ناشي از زلزله
محاسبه روابط ضريب رفتار زلزله با توجه به تاثيرارتفاع براي سازه هاي قاب خمشي بتني با ديوار برشي جفت و تيرهاي مزدوج فلزي و مقايسه آن با ضريب رفتار آيين نامه 2800
ارزيابي رفتارلرزه اي ساختمان هاي بلند فولادي دربرابر زلزله هاي حوزه نزديك
ارزيابي پارامتريك عملكرد لرزه اي قابهاي فولادي خمشي بلند مرتبه با مهاربند جانبي برپايه روش طراحي براساس عملكرد
بررسي عملكرد انواع ريل راه آهن تحت اثرزلزله
استفاده ازبتن پوزولاني دربهسازي سازه هاي بتن آرمه
بهبود شاخصهاي آسيب جهت شناسايي دقيق خرابي سازه ها با كمك الگوريتم بهينه ياب اجتماع ذرات
تشخيص خرابي درسازه ها با استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات
developint synthetic ground motions using hilbert-haung transform
developing of conditional sperctrum using neural network
a technique for more efficient time intergration applied to seismic analysis of power substation equipments
retrofitting of the RC frames by viscous dampers
تاثير نامنظمي درارتفاع برپاسخ و عملكرد سازه
  

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید