انتشار مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها در سیویلیکا

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها  7 تا 9 شهریور  1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید. در این کنفرانس 208عنوان مقاله تخصصی شامل 3968 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تحليل تأثيز متغيز هاي كلان اقتصادي بر نوسان پذيري شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: كابردي از الگوي FIEGARCH
بررسي عوامل موثر بر پيش بيني شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1387-1376
روش گشتاورهاي تعميم يافته بيزي
تحليل هاي بيزي و كاربرد آن در اقتصاد كلان
مدل بندي فضايي- زماني و تحليل بيزي داده هاي قيمت مسكن
آناليز حساسيت براورد گر ماكزيمم درستنمايي در مدل اتورگرسيو فضايي كلي (SAC)
تخمين تابع اجاره بهاي واحد مسكوني در شهر تهران با استفاده از روش قيمت هدانيك ساده و فضايي
آزمون فرضيه زيست محيطي كوزنتس در كشورهاي منطقه MENA (كاربرد اقتصاد سنجي فضايي)
اقتصاد سنجي فضايي: مسير طي شده و آينده پيش رو
معرفي و مقايسه چند الگوريتم كارا در ساخت عملگر تاخير فضايي
تحليل فضايي تأثير شهرنشيني بر رفاه اجتماعي در استان هاي ايران
تأثير ويژگي فضايي بر قيمت مسكن
تحليل فضايي اثر بحران مالي بر مخازن دولت و رشد اقتصادي
بررسي مدل ARMA ي فضايي بر حسب ماتريس هاي پيوند
تأثير نوسانات شديد قيمت هاي جهاني نفت و طلا بر بورس اوراق بهادار تهران: رويكرد وابستگي دمي
مدل چرخشي ماركف: كاربردي از بازار ارز
مدل سازي نوسانات بازار سهام تهران
روندهاي تصادفي مشترك بين شاخص قيمت سهام بازار تهران، ونرخ ارز و قيمت طلا درايران: الگوي تصحيح خطاي برداري
همبستگي چرخه هاي تجاري ايران و كشورهاي پيشرفته (با تاكيد بر بحران مالي آمريكا)
پيش بيني قيمت برخي محصولات زراعي در استان تهران: ارزيابي قدرت مدل هاي مختلف سري زماني
پيش بيني قيمت پنبه در استان كرمان : كاربرد شبكه عصبي مصنوعي
مقايسه كارآيي مدل هاي ARIMA و MS-ARIMA در پي بيني قيمت نفت خام
مدلساسي پيش بيني قيمت سكه بهار آزادي با استفاده از مدل تصحيح خطاي برداري
پيش بيني نقدينگي ايران با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (ANN)
تحليل تقاضاي خودروهاي سواري با توجه بر شاخص هاي تاثيرگذار مصزف كننده از طريق مطالعه تقاضاي بازار كشور ايران
اثرات آزاد سازي اقتصادي بر ميزان انتشار آلاينده زيست محيطي (CO(2 در كشورهاي منتخب (با استفاده از روش پانل ديتا)
پيش بيني شاخص كل قيمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهاي پيوندي
ارائه روش qEnSRF در فضاي حالت مدلهاي اقتصاد سنجي جهت تخمين داده ها با بهترين دقت و كمترين خطا
پيش بيني ادوار تجاري كشور ايران: رويكرد مدل زنجيره هاي ماركوف
مقايسه عملكرد شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN) و مدل ميانگين متحرك انباشته اتورگرسيو (ARIMA) در مدلسازي و پيش بيني كوتاه مدت روند نرخ ارز در ايران

تحليل تأثير نوسانات قيمت جهاني نفت خام بر نرخ واقعي ارز در كشورهاي منتخب عضو اوپك
بررسي عملكرد مزيت نسبي اقتصاد بهداشت درايران با رويكرد داده هاي تابلويي (Panel Data)
بررسي مزيت نسبي حمل ونقل صادرات در ايران با رويكرد داده هاي تابلويي (Panel Data)
تعيين رابطه علي بين رشد اقتصادي و نرخ بهره با استفاده از داده هاي تابلويي
بررسي تأثير اينترنت بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب عضو(OIC)
بررسي نسبت مالياتي ايران با استفاده از داده هاي پانل استاني (1388-1380)
تاثير ريسك جريان نقدي و اجزاي اقلام تعهدي بر هزينه سهام عادي
كاربرد داده هاي تركيبي در قالب بررسي اثر سرمايه انساني بر رشد اقتصادي بخشها در ايران
Analysis of Regional Productivity and Geographical Spilloversin Selected OECD Countries and Iran
استفاده از روش داده هاي پانل جهت تخمين سطح آستانه نابرابري درآمد و رشد اقتصادي
تحليل خود رگرسيون برداري تابلويي (P-VAR) از نقش مؤلفه هاي آزاد سازي اقتصادي بر عملكرد بازارهاي مالي برخي از كشورهاي در حال توسعه منا: با تأكيد بر آزاد سازي پولي و مالي
كاربرد داده هاي پانل درقالب يك مدل اقتصادسنجي در بخش انرژي
اثرات آزادسازي تجاري وقوانين و مقررات زيست محيطي بر آلودگي محيط زيست براساس داده هاَي تركيبي و با استفاد از روش رگرسيون مبتني بر داده هاي تابلويي (Panel Data) و رهيافت اثرات تصادفي
مقايسه ميزان اثرگذاري عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادي با استفاده از مدل هاي اقتصاد سنجي
اثر ارزش افزوده بخش صنعت برعملكرد محيط زيست با كاربرد روش داده هاي تابلويي : شواهد كشورهاي منتخب جهان
Global Climate Risk and Economic Growth: Evidence from selected countries
بررسي تقاضاي كالري در كشورهاي اسلامي منتخب
Financial development and economic growth: The role of stock markets and banks
بررسي تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر قيمت مسكن با استفاده از داده هاي پانل
The Relationship Between Health Expenditures , Economic Freedom and Economic Growth in MENA countries :Evidence from Panel Data Analysis
اثرات جهاني شدن بر صادرات غير نفتي كشورهاي منتخب خاور ميانه
بررسي اثر توسعه اقتصادي و نهادي بر كيفيت محيط زيست در كشورهاي منطقه منا (رهيافت پنل پويا)
تجزيه و تحليل بهره وري منطقه اي و سرريزهاي جغرافيايي در منتخبي از كشورهاي OECD و ايران
درجه باز بودن و سرريز فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري كل
Determinants of Poverty in Iranian Urban Households in 0202:An Application of Panel Data with Limited Dependent Variable
بررسي تأثير (نسبت ورود سرمايه به توليد ناخالص داخلي) بر توسعه مالي
The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth(Panel Data Method in D-8 Countries)
كاربرد اقتصاد سنجي در اقتصاد شهري با بهره گيري از داده هاي پانل (مطالعه زيست محيطي در مناطق شهري كلانشهر تبريز)
بررسي اثر تجارت الكترونيك و فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي، در گروه كشورهاي G8 و كشورهاي منتخب در گروه كنفرانس اسلامي
تأثير شاخص هاي دانش بر رشد بهره وري نيروي كار (با استفاده از مدل هاي پانل پويا (DPD) و پانل ايستا (SPD))
تأثير نااطميناني نرخ ارز و نااطميناني نرخ تورم بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي اسلامي عضو گروه (D8)
بررسي رابطه انتشار دي اكسيد كربن با شاخص توسعه انساني، مصرف انرژي و جمعيت شهري: تحليل مبتني بر داده هاي پانل
بررسي رابطه بين دموكراسي و توزيع درآمد (شواهدي از 142 كشور دنيا)
The impact of knowledge-based economics on total factors of productivity production growth (with using static and dynamic panel models)
بررسي اثر فساد اداري و مالي بر صادرات غير نفتي كشورهاي منتخب در حال توسعه: كاربرد روش داده هاي تابلويي
تحليل نقش ساختار قانوني و امنيت حقوق مالكيت در جذب سزمايه گذاري مستقيم خارجي با رويكزد خود رگزسيون بزداري پانل : مورد كشورهاي صادر كننده نفت
بررسي ارتباط ميان ثبات سياسي، سرمايه انساني و جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي، رهيافت خودرگرسيون برداري تابلويي: مورد كشورهاي در حال توسعه منتخب
پيش بيني مصرف انرژي در ايراى با استفاده از رهيافت سيستم ديناميكي واقتصاد سنجي
كنترل هم زمان بردار ميانگين و ماتريس كوواريانس
بررسي رابط عليت بين مصرف انرژي و توليد ناخالص داخلي در ايران طي سالهاي 1353-1387
نرم افزار GRETL: نرم افزاري ساده جهت برآورد الگوهاي اقتصاد سنجي و سري هاي زماني
بررسي تأثير نوسانات قيمت نفت بر تورم و راهبرد مديريت درآمدهاي نفتي
بررسي رابطه نرخ ارز و قيمت نفت با استفاده از روش TAR و M-TAR
بررسي دگرگوني ساختاري در توليد ناخالص ملي با استفاده از رگرسيون چندكي
بررسي عوامل مؤثر بر قيمت مسكن در ايران با استفاده از رگرسيون چندك
استراتژي انرژي هاي تجديد پذير در ايران با درنظر گرفتن عملكرد كشورهاي اروپايي
مروري بر الگوهاي ماركوف سويچينگ و كاربردهاي آن در اقتصاد
بررسي تابع تقاضاي پول در ايران با تاكيد بر سال هاي برنامه توسعه كشور
مروري بر مدل اقتصاد سنجي انتقال نمايي هموار خودرگرسيو (ESTAR) يك كاربرد براي نرخ ارز حقيقي
بررسي روابط علي متغيرهاي كلان اقتصادي بر رشد اقتصادي بخش صنعت (كارگاه هاي بيشتر از 10 كاركن)
Empirical Study of Iran Socioeconomic Base Quantitative Measurement (Mazandaran Province Case Study
بررسي تأثير سرمايه گذاري صنعتي و معدن (به تفكيك خصوصي و دوليت) در رشد اقتصاد ايران
برآورديابي و درونيابي سري هاي زماني با استفاده از رگرسيون پارامتري و ناپارامتري
بررسي وجود حافظه بلند مدت در نرخ تورم ايران
بررسي تأثير DEFACTO بر توسعه مالي در كشورهاي عضو دي 8
آناليز موجك در تحليل قيمت سهام
تاثير نااطميناني قيمت نفت بر متغيرهاي كلان اقتصادي
تحليل تصحيح خطاي برداري (VEC) از عوامل مؤثر بر نوسانات قيمت طلا در ايران
آزمون فرضيه ي مك كينون در ايران (طي سال هاي 1389-1338)
Forecasting GDP Growth rate with Nonlinear Models
مدلسازي نوسانات قيمت نفت خام سنگين ايران
پيش بيني بازار بورس با استفاده از سيستم استنتاج فازي و شبكه هاي عصبي مصنوعي
تاثير مرتبه تفاضل گيري در برازش مدل به داده هاي سري زماني
تعيين نرخ تبديل ارز واقعي در اقتصاد ايران ب استفاده از آزمون هم انباشتگي يوهانسن و تابع پاسخ ضربه اي
بررسي رابطه متقابل نااطميناني پولي و نااطميناني فعاليت هاي اقتصادي
آينده نگري با مدل اتورگرسيو آستانه اي
تأثير شوك هاي مالي بر اشتغال و سرمايه گذاري در بخش مسكن
برآورد درستنمايي ماكزيمم در مدل هاي ARCH با نوفه هاي مقطع بيضوي با استفاده از الگوريتم هاي EM و ECM
بررسي تأثير نوسانات قيمت طلا روي نوسانات قيمت نفت با استفاده از مدل ARIMAX
جواب عددي مقادير ويژه ماتريسهاي تصادفي
بررسي وابستگي بودجه دولت به نفت و تأثير بودجه بر تورم و موازنه پرداخت ها در ايران دوره زماني (88-1370)
برآورد تابع واكنش عرضه برنج در ايران
پيشرفت هاي جديد در سري هاي زماني شمارشي

مدل بندي سري هاي زماني بيش پراكنده

بررسي رابطه انتشار گازهاي گلخانه اي با مصرف انرژي، رشد اقتصادي و تجارت خارجي در ايران
بررسي فرضيه مكينون و شاو در اقتصاد ايران به روش معادلات همزمان
تأثير مخارج بهذاشتي بر روي رشد اقتصادي
تحليل خود توضيحي با وقفه هاي گسترده (ARDL) از عوامل مؤثر بر تراز تجاري ايران با شركاي عمده تجاري
اثرات نوسانات آزادسازي مالي و تجاري بر آلودگي هاي زيست محيطي
استاد دانشگاه شهيد بهشتي
رابطه ميان تورم و نااطميناني تورم
بررسي تأثير قيمت نفت صادراتي بر ارزش افسوده بخش كشاورزي ايران
رابطه علي بين آزاد سازي تجاري، سرمايه انساني و رشد اقتصادي
بررسي اهميت توسعه روستايي در رشد اقتصادي ايران
نگرشي بررويكرد خودرگرسيوى برداري عاملي تعميم يافته و رهيافتي از آن در اقتصاد ايراى
بررسي اثر جهاني شدن اقتصادي بر اشتغال: رويكرد آزمون كرانه ها
بررسي تأثير تحريم اقتصادي بر نوسانات سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر اقتصاد ايران طي دوره زماني 1388-1357
گراف غيرمدور جهت دار براي يك سري زماني چندمتغيره و پيش بيني توسط مدل رگرسيوني پوياي خطي
بررسي حافظه ي بلند مدت در تلاطم داده هاي نرخ ارز (يورو/ريال) با استفاده از مدل FIGARCH با توزيع خطاي NIG
آزمون مانايي با استفاده از روش حداقل مربعات تعميم يافته ديكي فولر(DF-GLS)
بررسي كارايي نهاده هاي توليذ: كاربردي از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي در تخمين الگوهاي غير خطي
بررسي اثر افزايش قيمت بنزين بر متغيرهاي عمده اقتصاد كلان در چارچوب يك الگوي اقتصاد سنجي كلان ساختاري
بررسي اثرات ويژگي هاي خانوار بر مخارج مصرفي كاربردي از مذل سازي داده هاي شبه پنل
رابطه نرخ ارز حقيقي و اشتغال صنايع كارخانهاي در اقتصاد ايران: كاربردي از الگوريتم ژنتيك در برآورد غيرخطي داده هاي تركيبي
بررسي تورش درونزايي در تخمين توابع توليد
بررسي رابطه علّي بين نرخ بيكاري با متغيرهاي كلان اقتصادي با استفاده از مدلهاي علّي اقتصادسنجي و آزمون هيسائو
مدل هاي حالت- فضا و كاربردهاي آن در اقتصاد
A Case Study to Compare Multivariate and Univariate Cointegration Analyses in Small Samples
الگوريتمي براي برآورد الگوهاي باكس- كاكس در اقتصاد سنجي: مطالعه موردي توليد در اقتصاد ايران
مقايسه روشهاي مختلف پيش بيني ارزش واردات در ايران
كاربرد روش الگوريتم ژنتيك براي برآورد منحني زيست محيطي كوزنتس در ايران
بررسي رگرسيون لوجستيك چند سطحي براي داده هاي چند طبقه اي يا رتبه بندي شده
مروري بر روش الگوسازي تحليل چند سطحي: نظريه و كاربرد در اقتصاد
بكارگيري مدل تركيبي كلان- خرد براي بررسي آثار توزيعي تغييرات متغيرهاي اقتصادي بر توزيع درآمد در ايران
بررسي سازگاري سياستهاي پولي با قاعده تيلور در ايران با تاكيد بر آزمونهاي همجمعي
تاثير كيفيت ادراك شده و وفاداري بر انتخاب برند نوشابه: كاربرد مدل هاي اقتصاد سنجي خرد
تخمين تقاضاي خانوارهاي شهري ايراني با استفاده از مدل AIDADS
تأثير درآمد بر مكان يابي مسكوني (مطالعه موردي شهر تبريز)
مدل تصحيح خطا از سيستم تقاضاي تقريباً ايده آل براي گوشت در استان مازندران
بررسي اثر متغيرهاي موثر بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در فضاي نا اطميناني (مورد اقتصاد ايران)
بررسي نقش نظريه اطلاعات نامتقارن درتصميم گيري هاي اقتصادي ومالي
Some Informational Properties of Generalized Order Statistics
كاربرد رگرسيون فازي در پيش بيني تقاضاي انرژي در بخش حمل و نقل
بررسي نوسانات نرخ ارز با مدل هاي ARCH و GARCH
ارزيابي و مقايسه عملكرد مدل خودرگرسيون ميانگين متحرك و رگرسيون فازي براي پيش بيني قيمت نفت اوپك
ارزيابي و مقايسه عملكرد مدل خودرگرسيون ميانگين متحرك انباشته و شبكه عصبي فازي براي پيش بيني روزانه قيمت طلا
امكان سنجي اعمال قيد تقارن در سيستم خود توضيح برداري ساختاري (SVAR)
بررس تأثير هدفمندي يارانه ها بر كيفيت محيط زيست ايران
بررسي پديده بيماري هلندي و اثر شوكهاي نفتي بر متغيرهاي كلان اقتصادي ايران با استفاده از توابع مفصل دمي
Organizational Efficiency Score, Based on Cobb-Douglas and BSC
آزمون خنثايي سياست هاي پولي و مالي در ايران
ارائه مدلي جديد به منظور تشخيص رژيم هاي حاكم بر نوسانات بازده سهام
اثر تكانه هاي نفتي بر نرخ پس انداز و متغيرهاي كلان اقتصادي با استفاده از مدل خودرگرسيون برداري (VAR)
The investigation of Globalization Effects on the Trade of oil seeds in Iran(by time series method)
بررسي بلند مدت قيمت سوخت هاي فسيلي در سراسر جهان
ارائه يك مدل تصحيح خطا بزاي منحني فليپس «موردكاوي اقتصاد ايران (1383-1353)»
خوشه بندي سري زماني فازي بر اساس تابع خود همبستگي
Modeling Returns and Volatilities by Asymmetric GARCH Models
Structural Changes in Economic Globalisation with Special Reference to Agricultural Sector of Iran: An Empirical Analysis with Endogenously Determined
Estimating total of wealth
آناليز سري زماني با استفاده از موجك و آناليس آنتروپي
تحليل بيزي استوار مدل هاي فزّاريت تصادفي دم كلفت توسط مدل هاي مقياس آميخته از نرمال
بررسي اثرات خاموشي برق بر اقتصاد ايران با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE)
مروري بر روش هاي سري زماني (ARIMA) و روش شبكه هاي عصبي در پيش بيني هاي اقتصادي
برآورد ظرفيت درآمدهاي مالياتي و تحليل كارايي نظام مالياتي در استان اصفهان
از چه طريق حسابداران مديريت ايراني با تغييرات از يك اقتصاد برنامه ريسي شده به يك اقتصاد مبتني بر بازار مقابله مي كنند
بررسي تقاضاي واردات محصولات فولادي تخت در ايران
پيش بيني و مدلسازي آب مصرفي شهرستان اسلام آباد غرب با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
بررسي فني- اقتصادي اجراي پروژه بهينه سازي مصرف انرژي و تاثير آن بر استراتژي توليد در صنعت خودرو سازي
مطالعه مروري روش ها و كاربرد هاي اقتصاد سنجي
تاثير هدفمند سازي يارانه ها بر مصرف انرژي برق صنعتي در ايران (با روش الگوي خود رگرسيوني با وقفه توزيعي)
بررسي روابط علّي متغيرهاي موثر بر تقاضاي مسكن در ايران
  

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید