کتاب اصول و تمرینات نقشه کشی صنعتی

http://www.callforpapers.ir کتاب اصول و تمرینات نقشه کشی صنعتی، توسط مصطفی قناد و سمیرا قلی زاده تالیف و در انتشارات نگارنده دانش منتشر شده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از ویژگیهای اصلی این کتاب، نگارش آن بر اساس واقعیت های علمی و تجربی در حین ساخت است و در تمامی فصل های آن سعی شده است تا مطالب بر اساس روند استفاده از دستورهای موجود، در حین عملیات ماشین کاری بیان شود. از دیگر ویژگی های این کتاب ارائه تک تک دستورات مربوط به عملیات مختلف، ماشین کاری با یک مثال است. به کارگیری این روش باعث می شود که خواننده درک بهتری از استراتژی های هر یک از دستورات داشته باشد و روند یادگیری سریعتر انجام شود.
کتاب شامل پنج قسمت است در قسمت اول به مقدمات ماشین کاری از جمله بلوک خام و ابزار و انتقال متغیرهای مورد نیاز به نرم افزار مه پیش از انجام هر عملیات ماشین کاری باید انجام شوند پرداخته می شود.در قسمت دوم ماشین کاری سه محوره و دستورات مربوط به ویرایش مسیر ابزار بیان شده است.در قسمت سوم ماشین کاری 2/5 محوره و در قسمت چهارم نیز عملیات تراشکاری مطرح شده است. در پایان در قسمت پنجم به چگونگی استخراج خروجی های ماشین کاری و شبیه سازی عملیات ماشین کاری پرداخته شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید