کتاب ارتقاي تصفيه خانه هاي آب

کتاب ارتقاي تصفيه خانه هاي آب توسط دكتر امير حسين محوي، مهندس فرهام كركائي، مهندس ليلا شيري تالیف گردیده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در تصفيه خانه هاي زيادي بويژه در كشور هاي در حال توسعه، تعداد زيادي از تجهيزات موجود بعلت درك پايين يا بي اعتنايي به نيازمنديهاي نگهداري و بهره برداري، بطور مناسب بهره برداري نمي شوند. علاوه بر اين طراحي چنين تصفيه خانه هايي اغلب بر طبق تكنولوژي هايي نيست كه قادر به اصلاح عملكرد فرايند تصفيه باشد، در نتيجه كمتر از اندازه مورد استفاده قرار مي گيرند و كارآمد نيستند.
اين كتاب راهنمايي عملي براي اصلاح عملكرد تصفيه خانه هاي آب است. ثابت شده است كه اصول و ايده هاي ارائه شده كه بر پايه تجارب گسترده در ارتقاي انواع تصفيه خانه ها در سرتاسر جهان هستند، در افزايش ظرفيت تصفيه خانه هاي آب و بهبود كيفيت آب خروجي موثر بوده اند. روشهاي پيشنهاد شده نه تنها مي توانند در جهت بهينه سازي تصفيه سازي تصفيه خانه هاي موجود اعمال شوند، بلكه مي توانند براي طراحي تصفيه خانه هاي جديد نيز بكار روند.

فهرست مطالب:

  • فصل 1- نيازمنديهاي پايه براي بهينه سازي
  • فصل 2-ارزيابي عملكرد تصفيه خانه و شناسائي كاستي ها
  • فصل 3- آناليز آب بمنظور كنترل تصفيه خانه
  • فصل 4- اصلاح تصفيه خانه ها و بهره برداري از آنها
  • فصل 5- تعيين پارمترهاي طراحي
  • فصل6- گندزدائي
  • فصل 7- بهينه سازي و ارتقاي تصفيه خانه ي آب
  • فصل 8- بهينه سازي و ارتقا يك تصفيه خانه از 100 به 250 ليتر در ثانيه
  • فصل 9- بهينه سازي و ارتقاي يك تصفيه خانه از 1 به 5/ 2 متر مكعب در ثانيه
  • فصل 10- بهينه سازي و ارتقاي يك تصفيه خانه از 20 به 50 ليتر در ثانيه 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید