كتاب زندگينامه‌ي دكتر اميراعلم به قلم دكتر شمس شريعت تربقان

http://www.callforpapers.irكتاب زندگينامه‌ي دكتر اميراعلم توسط دكترشمس شريعت تربقان، تالیف گردیده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) مولف در مقدمه اين كتاب مي گويد، پزشكاني كه بيش از پنجاه و چند سال قبل و يا سالهاي پيش از آن در دانشكده‌ي پزشكي دانشگاه تهران درس خوانده‌اند ، به خوبي ياد دارند كه در آن سالها سنگين‌ترين و با اهميت‌ترين درس سال اول ،‌درس كالبد شناسي بود چراكه در بين پنج موضوعي كه در سال اول تدريس مي‌شد،‌يعني بيولوژي حيواني، بيولوژي گياهي، فيزيك، شيمي و كالبد شناسي،‌اولا حجم درس كالبد شناسي از ساير دروس بيشتر بود، ديگر اينكه در بين موضوعات پنجگانه‌ي فوق درس كالبد شناسي با پزشكي ارتباط بيش‌تري داشت و همچنين استادان و هيأت علمي كالبد شناسي مشهور به سخت‌گيري در امتحانات و رعايت انضباط دركلاس بودند.
دكتر شمس شريعت، همچنين جهت آشنايي با زندگي دكتر اميرا علم درابتدا اشاره اي به سابقه ي طب جديد داشته كه مي نويسد، طب جديد به زمان صفويه مي رسد يعني زماني كه اروپائيان به ايران آمدند. سپس مولف در خصوص شخصيت دكتر اميراعلم و تلاشهاي وي اضافه مي‌نمايد، از جمله پايه گذاران دانش نوين پزشكي به خصوص علم تشريح و بسط و توسعه آن، دكتر اميراعلم است كه تا پايان عمر در اين راه كوشيد، وي از انجا كه شخصيت مذهبي و درعين حال ملي بود، تنها به درس دانشكده پزشكي و توسعه رشته تشريح بسنده نكرد، بلكه تلاش كرد تا ضمن پيشرفت هاي آموزشي، مشكلات بهداشتي و درماني كشور را نيز برطرف نمايد و به همين جهت بود كه تمام مشكلات را به جان خريد تا بتواند به هدف خود كه همانا خدمت به بهداشت كشور بود برسد.
دكتر اميراعلم در بسياري از امور بهداشتي كشور، همچون قرنطينه و بعضي مسايل ديگر نقش فعالي داشت كه شرح تمام آن وقايع در اين كتاب آمده است كه خواندن زندگينامه اين بزرگ مرد تاريخ پزشكي ايران مي‌‌تواندسرمشق بسيار خوب وراهگشايي براي دانشجويان پزشكي و پزشكان جوان كشورمان باشد.
اين گزارش حاكيست كتاب زندگينامه‌ي دكتر اميراعلم در سه فصل به چاپ رسيده است.

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید