فراخوان همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ایران

http://www.callforpapers.irهمایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ایران ،27 آذرماه 1391 توسط معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ و تحت حمایت رسمی سیویلیکا به مناسبت هفته پژوهش در تهران برگزار می گردد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از کلیه پژوهشگران درحوزه تحصیلات تکمیلی دعوت می شود  مقالات خود را با توجه به محورهای ذیل به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.علاقه مندان می توانند جهت  کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه نمایند.

 نقش تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در تولید علم و فناوري
  – ارتباط علم و فناوري با تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
  – ارتباط علم و فناوري با تحصیلات تکمیلی آموزش محور

 تحلیل وضعیت کنونی تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ايران
  – موانع و تنگناهاي پیش روي توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
  – نقاط قوت و ضعف تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ايران
  – چالشها، فرصتها و ظرفیتهاي پیش رو در توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
  – ارزیابی منابع انسانی، مالی و فیزیکی مراکز پژوهشی، تحقیقاتی و صنعتی ايران درتحصیلات تکمیلی پژوهش محور

 سیاست‏ها و تجارب موجود داخلی و خارجی در اجراي تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
  – شناخت و تجزیه و تحلیل تجارب موجود در اجراي تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
  – تحلیل سیاستهاي موجود، در اجراي تحصیلات تکمیلی پژوهش محور

 بررسی ابعاد اقتصادي تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
  – بررسی و تحلیل گردش مالی دوره هاي تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
  – پیش بینی سازوکارهاي اقتصادي دوره هاي تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
  – تامین منابع مالی، هزینه هاي تجهیزات و هزینه هاي اجراي دوره هاي تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
  – صرفه جوئی هاي ارزي ناشی از اجراي دوره هاي تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ايران

 جایگاه نیازهاي فناوري بومی در توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
  – میزان تناسب تحصیلات تکمیلی پژوهش محور با نیازهاي کاربردي و فناوري کشور
  – ساز و کارهاي لازم براي کاربردي کردن نتایج تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
  – کاربست نتایج حاصل از دوره هاي پژوهش محور در تولید ثروت
  – راهکارهاي تعامل بین صنعت و دانشگاه در توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور

 شناخت و بررسی دیدگاه هاي موجود نسبت به تحصیلات تکمیلی پژوهش محور(در قالب گزارش یک مطالعه میدانی)
  – نگاه صاحبنظران و مسئولان به تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
  – نگاه ذينفعان حقوقی و حقیقی به تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
  – دغدغه هاي پیش رو در تحصیلات تکمیلی پژوهش محور

 جایگاه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در اسناد بالادستی کشور
  – جایگاه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در سند چشم انداز 1404
  – ارزیابی تاثیر سیاست هاي جاري حاکم بر توسعه تحصیلات تکمیلی کشور بر تحقق اهداف چشم انداز
  – ارزیابی جایگاه دوره هاي تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در نقشه جامع علمی 
  – ارزیابی جایگاه دوره هاي تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در برنامه پنجم توسعه کشور

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید