فراخوان همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

http://www.callforpapers.irهمایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، 23 اسفند ماه  1391 توسط شرکت سازه کویر و تحت حمایت رسمی سیویلیکا در شهرستان بوکان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از مهمترین اهداف این همایش می توان به بررسی تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته با موضوع شهرهای میانی و توسعه پایدار اشاره کرد. از کلیه علاقه مندان دعوت می گردد اصل مقالات خود را جهت ارائه  در یکی از محورهای ذیل حداکثر تا 15 بهمن به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. محورهای اصلی این همایش به شرح زیر می باشد:

     – آموزش معماري و شهرسازي پايدار

 • فرهنگ، اجتماع و هویت در آموزش معماری پایدار
 • آموزش‌ و پژوهش‌های مجازی معماری و شهرسازی
 • آموزش مفاهیم مرتبط با توسعه شهری
 • آموزش و پژوهش در توسعه شهري پايدار

     –  معماری پایدار، فرهنگ و سنت

 • ضرورت توجه به معماري پايدار و ارائه مباني نظري و شاخص‌هاي آن
 • ارتباط دوسویه معماري پايدار و فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي
 • شناخت الگوهای پايداری در معماري و شهرسازی سنتي ايران

     – نقش محیط زیست و اقلیم در معماری و شهرسازی پایدار

 •  شهرسازی نوین و صرفه جویی در مصرف انرژی
 •  ساختمان، همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی با محیط زیست
 •  كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي و حفظ اكولوژي شهري
 • معماري و تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
 •  ايمني ، بهداشت و محيط زيست

     – اقتصاد، توسعه شهری و معماری

 •  فناوري ساخت و مديريت بهينه سازي اقتصادي در راستاي معماري پايدار
 •  اقتصاد شهری و حقوق محيط زيست
 •  مدیریت مالی و نگرش درآمدزايي در بهسازی بافتهای فرسوده شهری
 •  جلب مشاركت شهروندان در اداره امور شهري
 •  اقتصاد غیر رسمی و توسعه پایدار شهری

     – سوانح طبیعی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 •  کاهش آسیب پذیری و بهسازی اماکن و شریانهای شهری
 •  راهکارهای کاهش هزینه‌های ناشی از بروز سوانح طبیعی در شهرها
 •  معماری پایدار و مقابله با بحران‌ها و سوانح طبیعی
 •  امنیت و مدیریت بحران‌های شهری

     – توسعه شهر ایرانی، اسلامی

 • الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر ایرانی اسلامی
 •  نمادها و نشانه‌ها و هویت اسلامی در شهرسازی و معماری ایران
 • بوم‌گرایی و نقش آن در شهرسازی و معماری گذشته و حال
 •  نقش معانی و مفاهیم در سازماندهی شهرهای ایرانی اسلامی و معماری ایران
 •  نقش آموزه های دینی در شکل‌گیری شهرسازی و معماری ایران
 • چالش‌هاي پيش‌روي معماری و شهرسازي ايراني- اسلامي

    – بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در معماری و شهرسازی پایدار

 • کاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهری
 • معماری پایدار و ساختمان‌هاي هوشمند
 • ارتقاي خدمات شهري و بكارگيري تكنولوژي‌هاي نو به منظور ايجاد شهر هوشمند
 • شهرهاي مجازي، شهرهاي الكترونيكي، شهرهای هوشمند

    – توسعه شهری پایدار

 • سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
 • شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
 • حكمروايي شايسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
 • شهرهای جدید و توسعه پایدار شهری
 • تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ایران
 • توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پایدار شهری

    – محور ویژه: شهرهای میانی و توسعه پایدار

 • کارکرد شهرهای میانی در توسعه منطقه‌ای، ناحیه‌ای و ملی
 • الگوهاي آينده توسعه پایدار شهرهای میانی در ايران
 • توسعه گردشگری پایدار در شهرهای میانی
 • توسعه پايدار شهرستان بوکان: موانع، چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردها

[اطلاعات کامل کنفرانس]

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید