فصلنامه «آموزش عالی و مطالعات میان رشته ای» منتشر شد

http://www.callforpapers.irشماره‌های ده و یازده فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات میان رشته‌یی با عنوان «آموزش عالی و مطالعات میان رشته‌ای» منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این شماره هفت مقاله با عناوین مختلف در حوزه آموزش عالی چاپ شده است. بررسی عوامل بنیادی مدیریت دانش در محیط های دانشگاهی: مطالعه ای موردی، تاملی بر پژوهش میان رشته یی در آموزش عالی، تسهیم دانش بین اعضای هیات علمی به مثابه یک حوزه مطالعاتی میان رشته یی، مدیریت شهری در نظام آموزش عالی ایران: ارزیابی فلسفه وجودی و الزامات میان رشته یی، نیازسنجی، امکان سنجی و اولویت بندی رشته های بین رشته یی از دیدگاه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های آزاد نجف آباد و دولتی اصفهان، ماهیت میان رشته یی علوم کتابداری و اطلاع رسانی و ساخت اجتماعی معلولیت: پژوهشی با رویکردی برساخت گرایانه اجتماعی؛ مطالعه موردی شهرستان رشت عناوین این نوشتارهاست.

این نشریه را می توانید از کتابفروشی های معتبر تهران و شهرستان ها تهیه کنید.

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید