فراخوان مقاله

دومین کنفرانس ملی قرآن پژوهی پیشرفت

دومین کنفرانس ملی قرآن پژوهی پیشرفت، در تاریخ ۲۹ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) در شهر قم برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irعلاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص شرایط و نحوه شرکت در کنفرانس به پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس مراجعه نمایند.

پیش نشست های مرتبط با این سمینار تخصصی در پنج محور زیر با حضور اساتید صاحبنظر برگزار خواهد شد:
۱ـ اندیشه ترقی، نظریه پیشرفت به مثابه مدخل گذاربه  «مکتب تفسیری پیشرفت شناخت»
۲ـ اندیشه، مکتب و نظریه تفسیری
۳ـ مبانی فلسفه دینی مکتب تفسیر پیشرفت شناخت (حقیقت دین قرآنی و نظام انتظار از آن)
۴ـ مبانی معرفت شناخت مکتب تفسیری پیشرفت شناخت

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید