فراخوان مقاله

سومین همایش ملی توسعه روستایی ایران با تاکید بر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

سومین همایش ملی توسعه روستایی ایران با تاکید بر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی توسعه روستایی ایران و دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز پژوهشگران علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۲۵ بهمن با توجه به محورهای سویمن دوره همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

۱-ویژگی های الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت در حوزه توسعه روستایی: 

 • فلسفه علمی الگو
 • روش شناسی الگو
 • جایگاه تصمیم گیری( سیاست گزاری، برنامه ریزی، حکمروایی وارزیابی) درالگو
 • و…

 

 ۲-نسبت الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت وتوسعه پایدار روستایی : 

 • فلسفه علمی توسعه پایدار روستایی و الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت
 • روش شناسی علمی توسعه پایدار روستایی و الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت
 • اصول توسعه پایدار روستایی و الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت
 • و…

 

۳- تجارب الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت درحوزه توسعه روستایی درایران : 

 • معرفی ونقد تجارب بومی الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت درحوزه مدیریت توسعه روستایی
 • معرفی ونقد تجارب بومی الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت درحوزه اجتماعی توسعه روستایی
 • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید