انتشار مقالات

انتشار مجموعه مقالات کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی

مجموعه مقالات کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فردوسی مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irدر این کنفرانس۲۰۸عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۲۵۷صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی

ساختمان های با گاز گلخانه ای صفر(زب) مطالعه ای بر تعریف و روش نامگذاری
بررسی فاکتورهای اقلیمی موثر در پایداری منظر زیست محیطی مسکن مهر جیرفت
The Study of the Formation Process of Social Interaction Spaces of Modern Architecture and Urbanization in Islamic Countries ( Case Study: Comparison of Tahrir and Tajrish Squares, Egypt and Iran)
بررسی تاثیر فضاهای عمومی شهری بر شکل گیری تعاملات اجتماعی شهروندان
تاثیر نور بر محیط داخلی و ادراک از فضا
نمودهای معماری سنتی اسلامی در معماری معاصر ایران نمونه موردی بنای گروه صنعتی بهشهر(وزارت اموزش و پرورش فعلی) تهران در بافت شهری
تحلیل هویت تاریخی و فرهنگ معماری در شهر تربت جام
بازتاب شهر ایرانی – اسلامی در شب
بررسی جایگاه پاسیو و نقش معماری ایرانی در روند شکل گیری آن
بررسی تاثیر مفاهیم معماری بومی در معماری معاصر
Usage of computational methods for studying and renovation of Islamic geometric patterns:Case study of 4-8-8 star patterns
باز به کارگیری الگوهای معماری ایرانی در طراحی خانه معاصر
انطباق پذیری ویژگی های معماری ایرانی در طراحی کوی مسکونی بافت قدیم مشهد
بازآفرینی محلات شهری با رویکرد ایرانی – اسلامی(نمونه موردی محله چیذر تهران)
ارجاع به معماری پس از اسلام در ایران در سبک رمانتی سیسم ملی ایران در دوره پهلوی اول
ارزیابی رابطه الگوهای ادراکی-اجتماعی در شکل گیری تعاملات اجتماعی فضاهای شهری از گذشته تا به امروز(نمونه موردی میدان تجریش)
نقش دیوان احتساب در انتظام بازار ها
نمای ایرانی– نمای عمیق (شفافیت در معماری اسلامی ایران)
نقش فضای باز در معماری خانه های سنتی کشورهای اسلامی
سیر گسترش صحن های مجموعه حرم امام رضا (ع) در طول تاریخ و مقایسه نسبت های هندسی آنها با نسبت های طلایی به مثابه فضای عمومی
بررسی و تحلیل نظام هندسی پیمون و مستطیل طلایی ایرانی در خانه های قاجار اصفهان
بررسی ویژگی های معماری خانه باغ های جلگه ارومیه باتمرکزبرچندنمونه ازخانه باغ ها
بازشناسی جایگاه ریتم در معماری با تاکید بر اهمیت ریتم های دیداری
تدوین ضوابط طراحی خانه بازنشستگان با رویکرد معماری ایرانی اسلامی (دوره قاجار)
نگاه معنایی پیتر زومتور به عناصر طبیعی در کلیسا برادر کلاوس
بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر فضای خانه های سنتی ایران در اقلیم گرم و مرطوب
بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر فضای خانه های سنتی ایران در اقلیم گرم و خشک
ارایه راهکار های تقویت سرمایه اجتماعی در ارتقاءمدیریت شهر(نمونه ی موردی شهر شیروان)
تحلیل عملکرد ساختار کالبدی –فضایی معماری خانه های جلگه ای در گیلان با تاکید بر بهینه سازی مصرف انرژی
تاثیر تعامل اجتماعی بر ارتقا احساس امنیت شهروندان در محلات مسکونی قدیمی نمونه موردی: محله یدی بوروخلار زنجان.
بررسی نمودهای عناصر معماری سنتی اسلامی هویت ساز در بناهای فرهنگی معاصر
معماری سنتی ایران منبع الهام و آرامش در مجموعه های مسکونی معاصر
شناخت و بررسی مولفه های هویت کالبدی و انعکاس آن در معماری معاصر ( بازیابی هویت کالبدی درساختمان شهرداری مشهد)
تاثیر نمای دوپوسته بر عملکرد رفتار حرارتی ساختمان
بررسی تاثیر اقلیم در جهت گیری خانه های بومی دزفول بمنظور بهینه سازی مصرف انرژی
انعکاس وقایع و تحولات تاثیرگذار بیرونی و درونی بر جریان معماری سنتی دورهی پهلوی دوم در شکل گیری معماری معاصر ایران
واکاوی تزیینات کاشی کاری در بافت مرکزی اهواز
بررسی چگونگی بهره گیری از الگوی چهارباغ در دوره معاصر(نمونه تطبیقی:دانشگاه امام صادق-مرکز فرهنگی فرشچیان)
بررسی نمود مفهوماصل مرکز و محور در معماری معاصر با تاکید بر آثار فرهاد احمدی و هادی میرمیران
خوانشی تطبیقی بر نحوه تجلی مفهوم زمینه گرایی در بافت های تاریخی در مصادیق داخلی و خارجی
بررسی راهکارهای اقلیمی معماری سنتی در اقلیم گرم و خشک ایران با تاکید بر استطاعت پذیری (نمونه موردی: خانه امینیان کرمان)
همنوایی معماری با طبیعت از گذشته تا به امروزاصول طراحی با طبیعت در مسکن شهری
Containing the Problems in Conservation of Eminent Built Heritages in the Developing Islamic Countries: The Case Study of Ribat-e-Sharaf
بررسی مضمون تزیینات نوشتاری محراب مساجد قدیمی شیراز و تاثیر این مضامین بر روح انسان (مسجد جامع عتیق، مسجد جامع وکیل، مسجد مشیرالملک، مسجد نصیرالملک، مسجد نو یا اتابک)
تحلیل و بررسی الگوهای نوین معماری مساجد در کشورهای اسلامی
ارزیابی تاثیر شاخص های معماری زمینه گرا جهت ارتقای سرزندگی شهروندان در فضاهای تجاری (نمونه موردی: آمل)
تاثیر آرای مدینه فاضله فارابی و اخوان الصفا بر شهر و معماری قرون میانه اسلامی
تجلی نگاره ها درخانه های تاریخی کرمان؛ رمزگشایی از نقش سرو و هدهد در خاطره جمعی
خانه های مدام: آموزه ای از کیفیت زندگی در معماری گذشته ایران؛ بررسی مفهوم تداوم در خانه های سنتی شهر یزد
ریخت شناسی مناره ، به عنوان یکی از عناصر اصلی سیمای شهر اسلامی در ایران بعد از اسلام
آرمانشهر فارابی الگویی برای شهرهای پیشرو کشورهای اسلامی
پدیدارشناسی ارزشی نماهای ساختمان های مسکونی جدید، راهکاری در تکوین هویت شهری خیابان ولیعصر تهران
بررسی عملکرد نماهای هوشمند در بهینه سازی مصرف انرژی
شناسایی مولفه های سرزندگی در طراحی مجتمع های مسکونی معاصر با بهره گیری از تجارب معماری بومی مازندران
تاثیر مشخصات جمعیتی و تجربه سکونتی مردم بر ترجیهات آن ها نسبت به انتخاب نماهای مسکونی
بررسی نقش شاخص های کالبدی مسکن در ارتقاء پایداری اجتماعی– فرهنگی در کشورهای اسلامی
بازتعریف محتوایی معماری پرش کیهانی ازمنظر اسلامی
تبیین ارتباط متقابل بین معیارهای طراحی شهری تاثیرگذار در هویت فضاهای شهری (میدان توحید شهر مشهد)
گونه شناسی معماری خانه های تاریخی شهر قم
تحولات ارزش محرمیت در خانه صد سال اخیر تبریز
بررسی کیفیت تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومی بافت تاریخی (نمونه مورد مطالعه: بازار تاریخی شهر اراک)
بررسی اثر ادیان در تحولات معماری هندوستان نمونه موردی: آگرا –هند
بازشناسی الگوهای مختلف ایوان در خانه های سنتی اصفهان بر اساس رابطه فضایی با بخش زمستان نشین
تحلیل و مقایسه تطبیقی الگوهای فرآیند طراحی از دیدگاه صاحب نظران داخلی
The Exemplary Surveying and Education in the Urban Process of Il Khānids Era (Case Study: Rabè Rashidi Monument in Tabriz)
Investigation of Environmental Health Factors in Universities of Islamic Countries (A Case Study of the Ferdowsi University of Mashhad)
بررسی ضرورت و اهمیت بکارگیری اصول معماری ایرانی- اسلامی در بناهای امروزی شهری. مطالعه موردی: منطقه۱۱شهرداری مشهد
جستاری بر رویکرد نهادگرایی در توسعه منطقه ای
مقدمه ای بر الگوهای حکمروایی منطقه ای
سنجش شاخص های مسکن سالم در شهرهای جدید (نمونه موردی: فاز ۵ شهر پرند)
تبیین اصول هویت بخش کالبدی در ساخت محله مبتنی بر جهان بینی اسلامی (نمونه موردی: محله سراب مشهد)
بازخوانی ایده و کانسپت در فرایند طراحی معماری
نقد و بررسی آغاز آموزش معماری در دانشکده هنرهای زیبا، از بدو تاسیس تا سال ۱۳۴۸
بررسی تطبیقی ابعاد قدسی اثر معماری متناظر با شریعت اسلامی
مفهوم آموزش و محیط های آموزشی در سده های نخستین اسلامی
بررسی نقش مهارت های بصری فضایی در آموزش معماری
کاربست مولفه های ارتقا دهنده ی انگیزه درونی در سیستم ارزیابی طراحی محیط های یادگیری (LSRS)
آموزش از محیط:تبیین جایگاه محیط کالبدی آموزش معماری بر یادگیری یادگیرندگان در این رشته
مطالعه تطبیقی تفاوت دیدگاه بین دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته ی معماری در نحوه ی استفاده از نرم افزارها در فرآیند طراحی نمونه موردی: دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده معماری دانشگاه فردوسی مشهد
تحلیل و بررسی نحوه ی کاربست تحصیلات دانشگاهی در پاسخ گویی به نیازهای حرفه ای جامعه معماری (نمونه موردی: فارغ التحصیلان شاغل در شهر مشهد)
بررسی زیرساخت های شهری پایدار و تاثیر آن برکیفیت زندگی (مطالعه موردی: محله زیارت عنبراباد)
بازشناسی جایگاه ارزشمند و ممتاز معماری ایرانی- اسلامی در عرصه ی فرهنگ و تمدنی ماندگار.
معرفی اقدامات دانشکده های شاخص معماری و شهرسازی در راستای تحقق ماموریت سوم دانشگاهی
خانواده مداری در آموزه های دینی و طرح الگویی در معماری معاصر
تحلیل تطبیقی بازآفرینی بافتهای کهن و قدیمی در کشورهای اسلامی (درس آموزی از تجربه شهر فاس و صنعا)
مطالعه و بررسی هندسه کاروانسراهای ایران و نگاهی بر بازنده سازی آنها نمونه موردی کاروانسرای مهیار
سنجش میزان زیست پذیری بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: محله نوده مشهد)
ارزیابی تاثیرات توسعه های شهری معاصر بر حفاظت از منظر شهر تاریخی ارومیه؛نمونه موردی: میدان امام خمینی(ره) در محدوده بازار ارومیه
فضاهای شهری امن با به کارگیری نظریه CPTED و تاکید بر کیفیت حضور پذیری در بافت تاریخی خیابان ارگ
فرآیند تامین امنیت افراد پس از زلزله در بافتهای تاریخی
بازشناسی مفهوم هویت در بافت تاریخی شهرهای ایرانی اسلامی
بررسی چالشهای پیوستگی فضایی حرم مطهر امام رضا با بافت باارزش بلافصل خود و ارایه راهبردها و گزینه های مداخله
سنجش کیفیت زندگی در بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: محله نوغان مشهد)
Reunderstanding Critical Circumstances of Industrial Heritage of Iran
مقایسه تطبیقی میزان توسعه محله های شهری با رویکرد پایداری؛ مطالعه موردی: محله پایین خیابان، کلاهدوز و زیبا شهر، مشهد
استفاده مجدد خلاقانه فرهنگسرای بهمن، نمونه ای از ساختارهای نوین در بناهای تاریخی
بافت ارزشمند کلات نادری-خراسان
انطباق بافت تاریخی شهر بوشهر با مدل های شهر شرق اسلامی
بررسی تحلیلی امنیت در راستای ارتقاء پیاده مداری در محلات مسکونی(نمونه موردی محلات قدیم و جدید مشهد)
بررسی اصول طراحی شهری در بازآفرینی پایدار مرکز محلات سنتی ) نمونه موردی : محله سنگلج تهران )
چارچوب تحلیلی و روش شناسی باززنده سازی مجموعه تاریخی- مذهبی شیخ صفی الدین اردبیلی
الگو باززنده سازی هسته ی تاریخی شهر اصفهان(محله جویباره)مبتنی بر شناخت عناصر کالبدی –کارکردی شکل دهنده به هویت بافت های تاریخی ایرانی-اسلامی
بکارگیری اصول رشد هوشمند در بهسازی بافت فرسوده شهری نمونه موردی: کوی غیاث و میدان قطب تبریز
معماری دیروز, عامل قدرتمند برای پایداری تا فردا
The Study and Necessity of Infill Development in Urban Planning and Management with an Approach to Preserve Historical Texture Values
وابستگی متقابل مولفه های سرمایه فرهنگی دربافت محلات قدیمی شهر ساری (نمونه موردی بافت قدیم شهر ساری)
نقش ساماندهی و احیای بافت متصل به بازار در توسعه پایدار بافت تاریخی کاشان نمونه موردی: میدان سنگ و خیابان رضاعباسی
بافت های تاریخی، ظرفیتی مغفول مانده در تحقق توسعه پایدار نقدی بر تجربه نوسازی شهری در استانبول و مشهد
بررسی منظر بافتهای تاریخی و تاثیر آن بر مکانیابی و تجدید حیات استخوان بندی بافت (نمونه موردی : محله های تاریخی ناسار و اسفنجان سمنان )
مناسب ترین رویکرد در برنامه ریزی محله محور در راستای بازآفرینی هویت محلات تاریخی
مروری بر معماری مجموعه ی شیخ صفی الدین اردبیلی و تاثیر تفکر عرفانی بر شکل گیری بنای آن
بررسی تجارب موفق جهانی در برخورد با فضاهای عمومی فرسوده شهری
راهکارهای استفاده از الگوهای اسلیمی در ساختمان های بلند
بررسی تاثیر استفاده از آتریوم در کاهش مصرف انرژی برای ساختمانهای اداری در اقلیم سرد و نیمه خشک ایران (نمونه موردی: مشهد)
تاثیر نگریستن به فضای سبز در ایجاد احساس آرامش زنان خانه دارساکن در آپارتمان های مسکونی
اخلاق حقوق محور و بلندمرتبه سازی مطالعه موردی: برج مسکونی باران ۲ مشهد
بررسی شکل گیری محله های مسکونی براساس مولفه های شهرسازی اسلامی
مسایل مجتمع های مسکونی بزرگ مقیاس دولتی در شهر معاصر مسلمانان مطالعه ی موردی: مسکن مهر مهرگان قزوین ایران و پروژه ی مجموعه ی مسکن ضحی رباط مراکش
بررسی نسبت ابعادی بازشوی پنجره دیوار برشی فولادی با و بدون وجود سخت کننده های محیطی بر قابلیت جذب انرژی و پارامترهای رفتاری
شناسایی و اولویت بندی مهارت های موثر مدیران پروژه در راستای بهبود جوایمنی پروژه های ساختمانی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی
بلندمرتبه سازی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنین بلندمرتبه ها (نمونه موردی : منطقه ۹ کلانشهر مشهد)
ارزیابی ریسک های آسانسور با استفاده از تکنیک FMEA
بلند مرتبه سازی واثرات آن برکیفیت تعاملات اجتماعی(موردمطالعه منطقه ۹و۱۱ کلانشهرمشهد)
مقایسه حاشیه نشینی و چالش های آن در کراچی و تهران با رویکرد اجتماعی
ارزیابی شاخص های ناپایداری زیست محیطی در شهرهای استان خراسان شمالی
تحلیل چالش های امنیتی حاشیه نشینی در کلانشهرها با تاکید بر شهر مشهد
طراحی ساختمان: ایجاد فرصت هایی برای فعالیت جسمانی روزانه رهنمود و تحلیلی بر مجموعه سلسله مباحث طراحی پویا (ارتقای فعالیت فیزیکی و سلامت در طراحی معماری)
تحلیل و بررسی الگوهای نوین در معماری محیط های یادگیری در کشورهای اسلامی
بازخوانی نور طبیعی در ایجاد حس معنویت فضای مسجد جامع کرمان
از پروژه های بزرگ مقیاس تجاری تا فضاهای عمومی در شهر( نمونه موردی: مجتمع تجاری اداری آرمیتاژ گلشن مشهد)
کمینه سازی مولفه های مسکن برمبنای اندیشه اسلامی با هدف مناسب سازی آن برای قشر کم درآمد
نقد رویکردهای نظری و عملی معاصر در زمینه انعطاف پذیری اثر معماری
بازشناسایی گرایش های تجدید حیات گرایانه در معماری شهرهای جدید ایران در دو دهه اخیر
آنالیز روند شکل گیری هویت (از معنا تا اجرا) در دوره معاصر( نمونه موردی: ساختمان بلدیه)
محیط های یادگیری خلاقانه، سیال و شفاف
بررسی کاربردهای نسبت معماری اسلامی با نظریه کهن تشابه عالم صغیر و کبیر
بررسی ابعاد بهینه ساختار سازهای عنصر ایوان در بناهای با ارزش تاریخی ایران
هم افزایی با طراحی پایدار و عمومی رهنمود و تحلیلی بر مجموعه سلسله مباحث طراحی پویا (ارتقای فعالیت فیزیکی و سلامت در طراحی معماری)
تعاریف و مفاهیم تاب آوری شهری
امکان سنجی تولد معماری آوانگارد با تکیه بر نقش آفرینی مذهب در ایران اسلامی حال حاضر
بازشناسی مولفه های خیابان کامل به منظور ارتقاء کیفیت محیط(مطالعه خیابان امام رضا(ع) مشهد)
بررسی و تبیین تاثیر مولفه هویت فرهنگی بر عملکرد معماری پس از انقلاب در ایران (نمونه موردی مسجد ولی عصر(عج) تهران)
ارزیابی زیرساخت های گردشگری در شهر مشهد
تبیین مفهوم زیبایی شناسی و معرفی نظریه های مرتبط با ترجیحات بصری منظر
بررسی نقش فاکتورهای معماری بومی در صنعت گردشگری
بررسی اصول طراحی مجموعه های چند عملکردی گردشگری با ارزش گذاری به معماری بومی منطقه (نمونه موردی:شهرستان تربت حیدریه)
تعیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر ایجاد محلات پایدار شهری
ریخت شناسی منظر زیارتی شیراز باهدف تدوین راهبردهای گردشگری شهری
بررسی مولفه های معماری بومی در طراحی هتل جهت ارتقاء گردشگری
واکاوی مفهوم نظری حکمروایی خوب شهری
توسعه گردشگری در مشهد با تاکید بر گردشگری سبز؛نمونه موردی: بخش غربی منطقه نه
درآمدی بر حفاظت و نگهداری از باغ های ایرانی
سیر تحولات رویکردها در مورد حفاظت از منظر های فرهنگی از قطعنامه ونیز ۱۹۶۴ تا کنون : با نگاهی به ایران
ارایه پیشنهادات طراحی باغ ویلاهای مسکونی در مشهد با توجه به نظرات کاربران
آوازه سازی و گردشگری پایدار، نمونه مطالعه: میراث معماری صنعتی کشورهای اسلامی
بررسی الگوهای رفتاری شهروندان در خیابان تیمورشاهی شهر کابل به منظور افزایش همساختی میان کالبد و رفتار
تبیین شاخصه های معماری موثر در تعاملات بین فرهنگی کشورهای اسلامی مقایسه تطبیقی باغ ایرانی با باغات هند (باغ شالیمار ، باغ تاج محل ، باغ بابر، باغ فین)
بررسی سیر تحول بازار از گذشته تا به امروز (در جهت ارایه راهکارهایی برای ایجاد مراکز تجاری مطابق با اصول بازارهای گذشته و نیازهای امروز)
ارزیابی تاثیر طراحی فضای کالبدی بر الگوی رفتاری کاربران مطالعه ی موردی: صحن جامع رضوی حرم مطهر امام رضا(ع)
بررسی وضعیت کیلان و پتانسیل های آن در جذب گردشگر بر اساس ماتریس swot
ارزیابی معیارهای کیفیت بخشی به فضاهای رهاشده شهری در راستای توسعه پایدار اماکن گردشگری در شهرهای اسلامی
بررسی رویکردها و تدوین معیارهای گردشگری شهری پایدار
بررسی رنگ بر اساس کاشی کاریهای مسجد امام، مسجد شیخ لطف االله و مسجد حکیم اصفهان در دوره صفویه
نقش معماری در صنعت توریسم
ارتباط معماری وگردشگری از دید گاه صاحب نظران
نقش روانشناسی معماری در جذب توریست
تداوم تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری و حفظ تاریخ و آثار و ارزشهای دفاع مقدس
ارزیابی تخصصی ارتباط میراث فرهنگی و هویت مکان در محله ارگ مشهد
حس مکان در معماری مساجد مکتب اصفهان (با تاکید بر معنویت در معماری و شهرسازی )
بررسی معماری بیوفیلیک(زیست گرایی)،تاثیرآن برروی رشدصنعت گردشگری در ایران
اولویت بندی جاذبه های گردشگری شهر باغملک
احیاء بافت تاریخی، راهکاری برای توسعه گردشگری نمونه موردی: بافت تاریخی تبریز
ارایه راهکارهای گرافیک محیطی در جهت ارتقا کیفیت های فضای شهری (نمونه موردی: خیابان امام رضا (ع) شهر مشهد)
توسعه صنعت گردشگری طبیعی ،فرهنگی-تاریخی در کلانشهرمشهد،پتانسیل ها، موانع و راهکارها
نقش تغییرات اجتماعی در حفاظت منظر فرهنگی هورامان کردستان
اهمیت دهکده گردشگری درمانی در توسعه گردشگری سلامت
بررسی عناصر محیطی در مکان یابی طراحی مجموعه اخترشناسی در استان سمنان
ارزیابی طراحی موزه فرهنگی آذربایجان با رویکرد فرم گرا در شهر تبریز
بررسی تطبیقی نقوش فرش دست بافت با کاشی کاری بناهای اصفهان در دوره صفویه)با تاکید بر نقوش اسلیمی و ختایی)
بررسی تاثیر ساختار مدولار بر پیشرفت معماری نمونه موردی سنگاپور
مشکلات نادیده گرفتن معلولین در فضاهای معماری
بررسی تطبیقی برج آزادی و برج ایفل
تلفیق ھویت و تکنولوژی در معماری کشورھای عربی منطقه؛مروری بر سیر تحول تکنولوژی ساخت در کشورھای عربی از ۱۹۰۰ تا امروز
تعامل تکنولوژی و معماری در طراحی پوسته ساختمان های درمانی در کشورهای اسلامی
تعیین مولفه های کالبدی موثر بر ارتقاء سطح پیاده مداری در فضاهای شهری پیاده مدار
ساماندهی بافتهای مرکزی شهری با بهره گیری از رویکرد شهرسازی بیوفیلیک با استفاده از روش )SWOTنمونه موردی: بافت مرکزی شهر قزوین)
Sustainable Materials for Architectural Restoration in Developing Countries: from the New Historic Mixes for the Future
راهکارهای حفظ اصالت و هویت معماری ایرانی دراستای معاصر شدن واستفاده از فناوری های نوین
فضاهای هوشمند تعاملی، رویکردی نوین در ارتقای کیفی فضاهای عمومی شهری
بررسی راهکارهای مدیریت مصرف انرژی در چرخه عمر ساختمان صفر انرژی
ارزیابی ابعاد موثر در طراحی شبکه پیاده راه ها (با تاکید بر مناسب سازی برای معلولین)
تحلیل و انتخاب نرم افزارهای کاربردی در شبیه سازی مصرف انرژی ساختمان
آشنایی با معماری تکاملی در معماری دیجیتال با الگوبرداری از فرآیند تکامل طبیعت
بررسی راهکارهای طراحی اکوتکنولوژیک در معماری معاصرکشورهای اسلامی
بهره وری انرژی در صنعت گردشگری
بررسی نقش فناوری نوین ساختمان(پرینتر سه بعدی ساختمان ) در معماری معاصر
مروری بر سازه های مشتق شده از طبیعت با ارایه نمونه موردی ها
بهسازی خاک زیر پی و بازگردانی بناهای تاریخی به شرایط اولیه
شاخص های زیست محیطی در توسعه پایدار شهری
جستاری پیرامون ایده های معماری در سازه های مشبک فضایی؛ مطالعه موردی: کشورهای اسلامی
بهره گیری از پوسته های هوشمند در مدارس در جهت کاهش مصرف انرژی روشنایی
بررسی بعد زیبایی شناختی تکنولوژی سازه در پروژه های بزرگ مقیاس شهری در معماری معاصر پیشرو در ایران؛ نمونه موردی : بازار بزرگ ملل
بررسی طراحی مجتمع فرهنگی هنری شهر تبریز با رویکرد معماری پایدار
بررسی رشد هوشمند شهری با در نظر گرفتن الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار با هدف رسیدن به شهری سالم و هوشمند
معماری پایدار زمینه گرا مبتنی بر اقلیم بررسی پارامترهای موثر اقلیمی در راستای ایجاد آسایش مطلوب متقابل با محیط
آموزش تفکر انتقادی وتوانایی حل مسیله در معماری (بررسی در دانشجویان معماری دانشگاه فردوسی)
تاثیرات استفاده از نورطبیعی به عنوان انرژی پاک در کتابخانه
رویکرد طراحی پایداری اقلیمی: مفاهیم، روش های نوین و ضرورت ها

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید