انتشار مقالات

انتشار مجموعه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه

مجموعه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ توسط شرکت طلای سبز – همکاری انجمن پایش در شهر کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irدر این کنفرانس۷۹۱عنوان مقاله تخصصی شامل  ۸۶۵۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه

بررسی توصیفی و تحلیل محتوا نظام تربیت رسمی و عمومی در ایران
Islamic Awakening in the Quran
مقایسه ی میزان طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان متاهل ومجرد
مقایسه سلامت روان زنان دارای رفتار جنسی پرخطر وبدون رفتار جنسی پر خطر
ارتباط بین تیپ های شخصیتی با رضایت زناشویی
اثر دستورالعملهای کانون توجه درونی و بیرونی در افراد با سبکهای شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه بر یادگیری مهارت پرتاب دارت
نقش هوش هیجانی در تاثیر گذاری ذهن آگاهی روی سلامت روان و رضایت از زندگی
پیشبینی عملکرد شغلی معلمان بندرماهشهر بر اساس رشد حرفهای و تمایل آنها به مشارکت در تصمیمگیریهای مربوط به برنامه درسی
بررسی رابطه برنامهی درسی پنهان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان
کارکرد باسوادی اولیاء و فرزندپروری ثمربخش
بررسی میزان رضایت و تاثیر عوامل درونی و بیرونی در معتادان تحت متادون درمانی جنوب تهران ۱۳۹۴
تأثیر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به همسران مردان معتاد برانسجام خانواده آنان
نقش ویژگی های شخصیتی روانرنجورخویی و وظیفه شناسی در پیشبینی گرایش وعدم گرایش به استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی
شناسایی و غربالگری تواناییها و نارسایی های شناختی و فرا شناختی دانشجویان ورابطه آنها با باورهای انگیزشی با نقش واسطهگری خودکارآمدی در دانشگاه مازندران
Impact of Self-motivation Strategies Instruction on Students Achievements in Grammar
نگرش به ازدواج: یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا
ارائه یک مدل مقدماتی از فرآیند شکل گیری نگرش به ازدواج: یک مطالعه کیفی بومی
بررسی اثرات نماز بر زندگی و اعمال انسان
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کیفیت زندگی زنان سالمند
اثربخشی رفتار درمانی شناختی بر باورهای غیرمنطقی و کیفیت زندگی افراد وابسته به شیشه
رابطه هوش معنوی و شادکامی با گرایش به اعتیاد در دانشآموزان پسر
بررسی رابطه استفاده از راهبرهای یادگیری خود نظم یافته باپیشرفت تحصیلی دردروس ادبیات وریاضیات دردانش آموزان سال اول دبیرستانهای شیراز
رابطهی خودکارآمدی و خودکنترلی با تعللورزی تحصیلی دانشجویان
رابطهی حضور ذهن با ابراز وجود دانشجویان
رابطهی کمالگرایی با سهلانگاری تحصیلی دانشجویان
رابطهی جو روانی- اجتماعی کلاس با درگیری تحصیلی دانشجویان
رابطهی باورهای غیرمنطقی با اهمالکاری تحصیلی دانشجویان
بررسی رابطه اعتیاد به فضای مجازی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسرمقاطع متوسطه شهرستان تالش
بررسی رابطه مهارت های مقابله ای با رفتار های پر خطر در بین زندانیان
رابطه استفاده از اینترنت با شکل گیری هویت اجتماعی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد مشگین شهر
اثربخشی خنده درمانی بر افزایش امید به زندگی زنان سالمند
مقایسه عملکرد جسمانی و اجتماعی در مادران کودکان دارای اختلال نقص توجه /بیش فعالی و عادی
راهکارهای توسعه ورزش دانشجویی با تکیه بر فعالیت های ورزش خوابگاهی
مقایسه مادران کودکان مبتلا به نقص توجه / بیش فعالی و نرمال از نظر علائم ADHD
رابطه میزان استفاده از اینترنت با میزان تغییرات دینی ومذهبی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد مشگین شهر
بازنگری و بازاندیشی نقش ICT در بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در مدارس
بررسی نقش و جایگاه و عملکرد آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت دینی با توجه به رویکرد برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی در برنامه ریزی درسی مدارس
بررسی نقش مشاوره ای معلمان با توجه به برخی ویژگیهای تاثیرگذار انان درپیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانش آموزان
بررسی اثر باوردرمانی بر بهبود سلامت روانی مادران و افزایش اعتماد به نفس فرزندان
اثر هیپنوتراپی شناختی بر کاهش درد بیماری سرطان در یک بیمار خاص
تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر رضایت ازمدرسه دانش آموزان
رابطه بین سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه و پیشرفت تحصیلی
مقایسه باورهای فراشناختی و تحمل ابهام در دانشجویان موفق و ناموفق تحصیلی
مقایسه باورهای غیرمنطقی در بین افراد معتاد و عادی
مقایسه هوش هیجانی و هوش معنوی زنان خانوادههای دارای ماهواره و بدون ماهواره
مقایسه کیفیت زندگی و سبک زندگی زنان خانوادههای دارای ماهواره و بدون ماهواره
بررسی رابطه یادگیری خود تنظیمی باجهت گیری هدف در دانش آموزان ششم ابتدایی
رابطه بین استرس شغلی و اهمالکاری معلمان دوره دوم متوسطه
بررسی تفاوت عملکردی د انش آموزان دختر و پسر نسبت به عوامل استقرار یادگیری مبتنی برICT
اثربخشی مدل اطلاعات انگیزش مهارتهای رفتاری IMB بر کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران ایسکمیک قلبی
اثربخشی مدل اطلاعات انگیزش مهارتهای رفتاری بر بهبود خود مراقبتی وارتقاء کیفیت زندگی در بیماران ایسکمیک قلبی
بررسی و مقایسه سبکهای یادگیری با عملکرد تحصیلی درمدارس تیزهوش و عادی مشهد
تأثیرآموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه ی شهرستان قزوین
بررسی وضع موجود فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی در آموزش اصول حسابداری ۱و۲ در رشته حسابداری بازرگانی هنرستان های فنی و حرفه ای شهر تهران در سال تحصیلی ۹۲-۹۳
بررسی رابطه سبک زندگی و گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان پسر اول متوسطه شهر ستان دلیجان
اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر خودکارآمدی عمومی و شیوه فرزندپروری والدین
بررسی رابطهی بین توانایی حلمسئله و خودکارآمدیعمومی با سلامتروان معلمان مقطع متوسطه شهر بابل
نقش BAS و BIS-FFFS درنشانه های اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی سوگیری شناختی
پیش بینی نشانه های اختلال اضطراب فراگیر براساس حساسیت اضطرابی، دشواری درتنظیم هیجان و نگرانی: ارائه یک مدل ساختاری
نقش نگرشهای مذهبی معنوی بر خودپندارهی نوجوانان شهر خرمآباد
پیشبینی سلامت عمومی و شادکامی مددجویان معلول با توجه به جهتگیری مذهبی درونی و بیرونی
نقش دین و باورهای مذهبی در بهبود کیفیت زندگی گروه هدف معلولین در ابعاد روانشناختی، جسمانی و سلامت محیط: یک مطالعهی کیفی
بررسی تیپ های شخصیتی هالند در بین افراد معتاد و غیر معتاد
امکان سنجی طراحی، اجرا و تحلیل آزمون های سراسری بر اساس نظریه سؤال پاسخ
آرای تربیتی دیویی
آرای تربیتی اسلام)با تاکید بر دیدگاه رئالیست اسلامی علامه طباطبایی (ره)
برنامهریزی هوشمند سازی مدارس روستایی
رابطه هوش هیجانی و سبک دلبستگی با هراس اجتماعی در دانش آموزان دبیرستان
بررسی روش رایج آموزش ریاضی به روش دستگاه اصل موضوعی
رابطه ی بین طرح واره های ناسازگار اولیه و رفتارهای مقابله ای اجتناب بر شادکامی دانشجویان
مقایسه باورهای فراشناخت در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اختلال اضطراب فراگیر
بررسی و نقد نظریه های باز تولید در تعلیم و تربیت انتقادی از منظر هنری ژیرو
پکیج خدمات مشاوره به خانواده های فرزندپذیر
مقایسه فرهنگ سیاسی نخبگان دوره پهلوی دوم با نظام جمهوری اسلامی دوره اول تا ۱۳۶۸
بررسی رابطه نگرش های مذهبی و مؤلفه های آن با اضطراب وجودی دردانش آموزان دختر
مقایسه حساسیت اضطرابی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال اضطراب اجتماعی
رابطه سبکهای دلبستگی و مهارت حل مسئله با میزان تابآوری در افراد وابسته به مواد متقاضی ترک
مقایسه ی حافظه در اختلال وسواس فکری عملی، اسکیزوفرنی ،دو قطبی و افراد بهنجار
بررسی رابطه سلامت معنوی ورفتارهای پرخطر دردانش آموزان مقطع متوسطه شهربوشهر
بررسی وضعیت آموزشی دوره های اصول کمک های اولیه از دیدگاه فراگیران جمعیت هلال احمر شهرستان مرند در سال ۱۳۹۳
تأثیر معنویت درمانی گروهی در افزایش بهزیستی روانی زنان مبتلا به فشارخون اساسی شهرکنگاور
شناخت آسیب های اجتماعی دانش آموزان پایه ششم
رابطه وسواس مذهبی با سرزندگی ذهنی دانشجویان
رابطه باورهای غیرمنطقی با سرزندگی ذهنی دانشجویان
رابطه وسواس مذهبی وباورهای غیر منطقی دانشجویان
New Methods of Involving Parents in their Children’s Education
مقایسه محتوای خانواده دانشآموزان با کمتوانی ذهنی و دانشآموزان بدون کمتوانی ذهنی
بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی، اجتماعی، هیجانی با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی
ارتباط مهارتهای مطالعه و عوامل آموزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پیام نور
تعیین رابطه سلامت روان با رضایت از زندگی در نوجوانان شهرستان رومشگان
رابطه ی میان عزت نفس مشروط، عزم و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال دوم دبیرستان های شهر نورآباد
بررسی میزان تفاوت مهارتهای حرفه ای معلمان دروس دینی ودروس غیر دینی بر مبنای برنامه ریزی درسی
رابطه بین فناوری اطلاعات و تعالی سازمانی با هوش معنوی معلمان هنرستان های شهر شهرکرد
رابطه بین سبکهای فرزند پروری مقتدرانه با سلامت روان دانشجویان
ویژگیهای روانسنجی آزمون کفایت اجتماعی و رابطه آن با بلوغ عاطفی دردانشآموزان دبیرستانی شهرستان بندرگز
بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی و عزت نفس فززندان شبه خانواده تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر کرمان
مقایسه هوش هیجانی،اعتماد به نفس و سرسختی روانی در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران
ارتباط بین سبکهای فرزند پروری والدین با سلامت روان دانشجویان
بررسی رابطه نگرش های مذهبی و مؤلفه های آن با جایگاه مهار درونی دانش آموزان
ارتباط بین سبک تربیتی سهل گیرانه با سلامت روان دانشجویان
ارتباط حمایت اجتماعی با افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکزبهداشتی شهر اهواز
مقایسه خودکارآمدی و مولفه های هوش هیجانی در دانش آموزان پسر تیزهوش و عادی
بررسی رابطه خودکارآمدی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی معلمان مرد مدارس ابتدایی
اهمیت و عوامل اثر گذار بر فرآیندهای ادراکی در سازمانها
تصمیم گیری در سازمانها
مقایسه تاثیر تمرینات منتخب ورزشی و روان درمانی در کاهش افسردگی دانش آموزان دوره متوسطه
رابطه بین هوش هیجانی ادراک شده و رضایت از زندگی با میانجی گری عزت نفس دردانش آموزان شهر دزفول
تأثیرآموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه ی شهرستان قزوین
تاثیر سبک زندگی با محوریت حمایت اجتماعی بر میزان استرس، اضطراب وافسردگی در سالمندان
رابطه بازداری و برانگیختگی فعال سازی رفتاری با طرحوارههای ناسازگار اولیه برسبکهای فرزندپروری دانشجویان
بررسی تطبیقی روشهای آموزشی تربیتی در مکتب رفتارگرایی و اسلام
بررسی مفهوم انشاء و آسیب شناسی روش های آموزش و ارزیابی آن از دیدگاه معلمان شهرستان سقز
ساخت و تعیین پایایی و روایی پرسشنامه رفتار هدفمند شغلی دانشجویان
مقایسه توانایی حل مسئله دانش آموزان طلاق با عادی پایه هفتم شهرستان سقز
تاثیربازی درمانی گروهی بر خودپنداره دانشآموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان کنگاور
بررسی روابط ساده و چندگانه هوش هیجانی، خود کارآمدی و سرسختی روانشناختی باسبک مدیریت تعارض اجتناب در دانشجویان دانشگاه های آزاد و دولتی شهرستان بهبهان
بررسی روابط ساده و چندگانه هوش هیجانی، خود کارآمدی و سرسختی روان شناختی با سبک مدیریت تعارض سازش در دانشجویان دانشگاه های آزاد و دولتی شهرستان بهبهان
شناسایی مولفههای تربیت کودک در فرهنگ ایرانی
تاثیرآموزش مهارتهای تاب آوری برکاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و جهت گیری مذهبی با گرایش به اعتیاد دردانشجویان دانشگاه کوثر شهر ستان بجنورد
بررسی رابطه بین گردش شغلی با ارتقاء کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی مدیران وسرپرستان شرکت ایران خودرو دیزل تهران
بررسی ریخت شناسی هنر سبدبافی و پخل بافی منطقه خراسان جنوبی
اثربخشی مداخلات روانشناسی مثبت نگر با رویکرد اسلامی برکاهش عاطفه منفی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر کرمان
نقش کیفیت زندگی و ویژگیهای شخصیت با اضطراب مرگ در دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز
رابطه ویژگیهای دموگرافیگ با فرسودگی شغلی پرسنل دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر
کاربرد نوروفیدبک در کاهش مشکلات خواب
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به مصرف مشروبات الکلی؛ مردان ۸۱- ۵۳ سال ساکن بندرعباس
بررسی متغیرهای پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
تحلیل روابط ساده و چندگانه بین مؤلفه های سرمایه فکری با مؤلفه های مدیریت استعداد کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد
ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سازگاری اجتماعی و رابطه آن با سبک دلبستگی در دانشجویان شهر تهران
بررسی تأثیر آموزش مهارت خودافشایی برصمیمیت زناشویی و ابعاد آن در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بندر عباس
بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر خودکارآمدی کودکان کار و خیابانی
بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مقابلهای بر افزایش ابراز وجود کارکنان
بررسی اثرات مطلوب و نامطلوب رفتاری دانش آموزان در دوره های تحصیلی برهمدیگر در مجتمع های آموزشی خارج از کشور
اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر دشواری در تنظیم هیجان نوجوانان
بررسی عملکرد خانواده با شیوه های فرزندپروری در زنان زندانی
بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی در شهر تهران
آسیب شناسی روابط دختر و پسر
بازخوانی برنامهریزی درسی در دوره راهنمایی تحصیلی و متوسطه و نقش معلمان در این فرآیند
بررسی رابطه پایگاه اجتماعی معلمان مدارس متوسطه با عملکرد حرفهای آنان
بررسی مقایسه ای شیوه های فرزند پروری در قومیت های مختلف
پیش بینی سلامت روان و امید به زندگی بر اساس باورهای مذهبی مادران دارای کودکان کم توان ذهنی
اثر آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت شناختی دانشآموزان دختر پایه سوم دوره اول دبیرستان
پیش بینی آسیب پذیری در برابر استرس والدین کودکان کم توان ذهنی بر اساس حمایت اجتماعی ، راهبردهای مقابله ای و منبع کنترل
مقایسه ای تطبیقی از فلسفه تربیتی ژان ژاک روسو و شهاب الدین سهروردی
رابطه بین کارکرد خانواده با کیفیت زندگی در دانشجویان دختر
رابطه کارکرد عاطفی خانواده با افکار خودکشی جوانان در گذار از دانشگاه
نقش افسردگی، ناامیدی و اضطراب در بروز رفتارهای خودکشی گرایانه نوجوانان
به سوی سازنده گرایی در نظام آموزشی
بررسی آسیب شناسی روانی اجتماعی پورنوگرافی در اعتیاد جنسی
بررسی رابطه جوعاطفی خانواده با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترشهرستان شیروان
بررسی آثار تمکین خاص در انحلال نکاح در نظام حقوقی ایران با نگاهی به فقه امامیه
اثر بخشی راهبردهای تنظیم هیجان در کاهش ترس و اجتناب دانش آموزان مبتلا به فوبی اجتماعی
اثر بخشی آموزش باورهای فراشناختی در کاهش ترس و اجتناب دانش آموزان مبتلا به فوبی اجتماعی
اثر بخشی راهبردهای تنظیم هیجان در کاهش علایم فیزیولوژیک دانش آموزان مبتلا به فوبی اجتماعی
اثر بخشی آموزش باورهای فراشناختی در کاهش علایم فیزیولوژیک دانش آموزان مبتلا به فوبی اجتماعی
راهکارهای عملی تربیت اسلامی با الگوگیری از قصه های قرآن کریم
بررسی رابطه ی ادراک از جو مدرسه، اهداف پیشرفت با یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دبیرستانی
Investigating the long-term effect of focus on form instruction: A comparative study
بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان ابتدایی ناحیه ۲ شهرستان زاهدان
بررسی رابطه بین امنیت شغلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان وکیفیت دانشجویان پسر این دانشگاه براساس معیارهای سنجش محقق ساخته مطالعه موردی دانشجومعلمان پسر استان چهارمحال وبختیاری
بررسی رابطه ابعاد سهگانه شخصیتی خودکارآمدی، عزتنفس و خودکنترلی با رضایت زناشویی در مردان متاهل شاغل بیمارستان ولیعصر(عج)قم
رابطه سبکهای تفکر و انعطافپذیری کنشی با اختلال در سلامت روان زنان آسیب دیده
رابطه سبکهای تفکر با اختلال در سلامت روان زنان آسیب دیده شهر تهران
رابطه انعطافپذیری کنشی با اختلال در سلامت روان زنان آسیب دیده شهر تهران
بررسی ارتباط استعداد اعتیاد و بیش فعالی در زندانیان
A comparative study of focus on form versus focus on forms instruction regarding long-term retention
رابطه بین باور های فراشناختی با علائم وسواسی اجباری در دانشجویان
شناخت وآشنایی هنرآموزان،دانشجویان وهنرجویان رشته ساختمان ازسیمان،خطرات سیمان وراهکارهای کنترل آن
دیدگاه های نوین در ارتباط با فراحافظه
مقایسه نظریات شخصیت نیچه و سارتر در رویکرد اگزیستانسیال
برخی چالش ها و راه کار های آموزش انتگرال نامعین
بررسی تاثیر آموزش سواد رسانهای بر مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان پایه هشتم متوسطه در شهرستان ارومیه
نقش معلم و ساختار آموزش در بهبود هیجانهای تحصیلی
کارآمدی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در بهبود هیجان منفی دانشآموزان سال اول متوسطه دوره دوم
بررسی اثر بخشی زوج درمانی متمرکزبر احساسات بر ابعاد صمیمیت زوجین مراکز مشاوره شهرتبریز
نقش باورهای انگیزشی و سبک های تفکر بر اضطراب امتحان نوجوانان
بررسی نقش وجایگاه طرح واره های ناسازگاراولیه دراهمال کاری تحصیلی دانش آموزان
جایگاه سبک زندگی سالم درسبدتربیتی خانواده ایرانی
Processes of change in psychological flexibility in an interdisciplinary group-based treatment for OCD based on Acceptance and CommitmentTherapy
بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری
بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در دو گروه نوجوانان مستقل و وابسته به دیگران
مقایسه اثر بخشی راهبردهای ایمن سازی در برابر استرس و فراشناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی گسلیده در کاهش اضطراب، افسردگی و استرس ادراک شده زنان نابارور
اثر بخشی رویکرد تلفیقی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز با تکنیک اسکمپر بررفتار کارآفرینانه دانشجویان
رابطه بین سبکهای مدیران با رضایت شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرستان خاش
بررسی سیره تربیتی امام جواد علیه السلام وراهکارهای اجرایی کردن آن در مدارس
پیاده سازی مهارت سازگاری اجتماعی؛ برنامه اصلاحی در زندان
پیامدهای اعتیاد به فضای مجازی در میان جوانان شهر کرمانشاه
بررسی تاثیر شبکههای ماهوارهای بر ارزشهای فرهنگی و انسجام خانواده مقایسه تطبیقی ساکنان منطقه: جنوب و شمال شهرکرمانشاه
رابطه بین هوش معنوی با عزت نفس و سلامت روان دانشجویان
ارتباط بین استرس با افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکزبهداشتی شهر کرمانشاه
مقایسه مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه استان ایلام
مقایسه مهارتهای تفکر انتقادی ،خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه استان ایلام
برسی رابطه احساس حقارت با سبک های دلبستگی و تعادل عاطفی
نقش سلامت روانی بر ابعاد شخصیتی کارمندان شبکه های بهداشت
روش های نوین آموزشی در علم شیمی
بررسی تأثیر شیوههای آموزش مشارکتی، اکتشافی، پس ختام و مردر بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی
استرس شغلی علائم ، عوامل و پیامدها
بررسی رابطه ناگویی هیجانی با طرحواره های ناسازگاراولیه دردانشجویان دانشگاه تبریز
بررسی رابطه ناگویی هیجانی با سبک های دلبستگی در دانشجویان دانشگاه تبریز
بررسی رابطه توانمندسازی شناختی با میزان خلاقیت دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان آبدانان
تأثیر آموزش ریاضی مبتنی بر فراشناخت بر پیش نویسنده : صالح رضایی شیروانه ده
بررسی رابطه آسیب پذیری به اعتیاد با خودکار آمدی در دانش آموزان دبیرستانی
پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان بر اساس عملکرد خانواده
سهم سبکهای یادگیری و فرسودگی تحصیلی در تبیین توانمندیهای فردی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
اثر بخشی درمان شناختی رفتاری در بهبود سلامت روانی، اضطراب ، افسردگی، کارکرد اجتماعی و سلامت جسمانی
اثر بخشی گروه درمانی یکپارچه گرا بر افزایش عزت نفس و کاهش اضطراب زنان
تحلیلی بر درون مایه های مربوط به عاطفه در آثار گافمن
رابطه بین سبک های هویت و شادکامی در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه
بررسی وضعیت نابرابری در دسترسی به معلمان دوره ابتدایی شهرستان دهلران
بررسی رابطه بین سبک دلبستگی ایمن ناایمن با طرحواره های ناکارآمد درکارمندان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان بوشهر
رابطه ساده و چندگانه سبکهای مدیریت کلاس درس با هوش معنوی معلمان دوره ابتدایی شهرستان شهریار تهران
مقایسه راهبردهای فراشناختی، ارزیابی شناختی و سبک های مقابله ای در بین نوجوانان تیزهوش و عادی
بررسی میزان گرایش مذهبی دانش آموزان مطالعه موردی شهر همدان
تکثر گرایی شناختی رهیافتی نو برای کیفی سازی تعلیم و تربیت
مقایسه انگیزش تحصیلی دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور و حضوری
Processes of change in psychological flexibility in an interdisciplinary group-based treatment for depression based on Acceptance and Commitment Therapy
ناخن های جویده شده ی من !!!
نقش اعتماد دررضایت زنا شویی در بین زوجین شا غل وغیر شاغل
تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصیلی در دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی۱۳۹۱-۹۲
بررسی رابطهی بین عزتنفس و میزان پرخاشگری ورزشکاران رشته کاراته شهرستان کرمان
بررسی عارضه لکنت زبان و تأثیر طول پاره گفتار آن در کودکان
بررسی شیوه فرزند پروری و مهارت خود ادراکی در کودکان تیز هوش
رابطه کاربرد فناوری نوین ارتباطی با نشاط و شادابی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر کرمانشاه
بررسی رابطه بین افسردگی ،اضطراب وفراشناخت در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان مشهد
بررسی رابطه بین خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان تیز هوش متوسطه اول شهرستان خواف
بررسی اهمیت پرورش تفکر انتقادی و ارتباط ان با برنامه درسی در دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهرستان خواف
بررسی نقش عوامل فردی وخانوادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دردرس زبان انگلیسی پایه هشتم شهرستان خواف
بررسی راهکارهای کاهش مشکل گوشهگیری و عدم شرکت در فعالیت  های اجتماعی دانش آموزان نمونه ای از اقدام پژوهی
بررسی وضعیت کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاههای دشتستان
بررسی وضعیت شادکامی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاههای دشتستان
بررسی وضعیت معنویت در بین دانشجویان دانشگاه های شهر برازجان
بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر افزایش حافظه ی فعال کودکان دارای اختلال یادگیری
راهبردهای مدیریت مدرسه در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان
رویکردی بر پرورش فطرت در عصر جهانی شدن
تاثیر آموزش امید درمانی با استفاده از آموزهها و داستانهای قرآنی بر بهبود تابآوری دانشآموزان
اثر بخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی بر توانمندی روان شناختی مربیان فنی و حرفه ای
ارزیابی نقش مجتمع های آموزش وپرورش در تحقق مدرسه محوری
مقایسه مهارتهای خلاقیت دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس هوشمند و عادی استان ایلام در سال تحصیلی ۹۳-۹۴
بررسی نگرش دانشجویان کارورز دانشگاه فرهنگیان نسبت به استفاده معلمان راهنمای کارورزی از سبک مدیریت تعاملی مطالعه موردی دانشجومعلمان کارورز استان چهارمحال و بختیاری
بررسی نگرش دانشجویان کارورز دانشگاه فرهنگیان نسبت به استفاده معلمان راهنمای کارورزی از روشهای فعال تدریس مطالعه موردی دانشجومعلمان کارورز استان چهارمحال و بختیاری
بررسی رابطه مولفه های بهزیستی روانشناختی با سرمایه روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تاثیر آموزش راهبردهای مقابله ای بر رضایت زناشویی
A review study of focus on form instruction: Implications for educational settings
رابطه کیفیت مدیریت آموزشگاهی با نشاط و شادابی دانش آموزان
اعتیاد؛ خانمان سوز زندگی خانواده وعامل خشونت های خانگی
Comparison of the Effect of Behavioral-Based vs. Cognitive-Based Multimedia Instruction on the Rate of Learning and Retention in Students
ارتباط روش تربیتی والدین با خودنظم دهی تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه
نظریه ذهن، ذهن خوانی و فراشناخت در یک چشم انداز مرتبط
موانع هوشمندسازی مدارس متوسطه از دیدگاه دبیران، مدیران و کارشناسان مربوطه مدارس متوسطه شهرستان سقز
بررسی چند شاخص کارایی درونی نرخ ارتقا، مردودی، ترک تحصیل و فارغ التحصیلی براساس برنامه ملی آموزش برای همه( E.F.A E.F.A) در مدارس ابتدایی استان ایلام
تاثیر عامل تحصیلات زن بر زندگی خانوادگی و بویژه روابط مبتنی بر قدرت
طرحوارههای ناسازگار اولیه وابستگی، اطاعت، ایثار، استحقاق و معیارهای سرسختانه : مطالعه تطبیقی
مقایسه برخی از مولفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه، در افراد حائز نشانههای غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم
پیش بینی نقص نظریه ذهن بر اساس نشانه های اضطراب اجتماعی و اضطراب فراگیر
مقایسه نقص در نظریه ذهن بر اساس نشانههای اختلال افسردگی بالا و پایین دردانشجویان
نقش سرمایهی روانشناختی در کاهش سکوت سازمانی دبیران مدارس شهر خرمآباد
بررسی رابطهی بین میزان سرمایه روانشناختی و سکوت سازمانی با متغیرهای جمعیت شناختی در میان دبیران مدارس
برنامه ریزی درسی
ارتباط مهارتهای مطالعه با عملکرد تحصیلی دانشجویان پیام نور
رابطه خود کار آمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پیام نور
ارتباط مهارتهای مطالعه و خود کار آمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پیام نور
بررسی عوامل موثر بر بکارگیری یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی
بررسی عوامل مرتبط با فعالیت های پژوهشی دانشجویان دانشکده علوم انسانی و تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
تکنولوژی آموزشی و اهمیت و نقش آن در مدیریت فرایند یادگیری اثربخش
بررسی اثر بخشی آموزش محاسبات ذهنی ucmas بر هوش،عزت نفس و خلاقیت کودکان دبستانی
عوامل مؤثر بر شادی و نشاط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان فارس
رابطه تجربه دوره آموزشی و رویکرد مطالعه عمل فکورانه در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس
بررسی رابطه کیفیت محیط دانشگاه و عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان فارس
بررسی عوامل موثر بر تمرکز در کلاس از دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
مقایسه نو آوری سازمانی ادارات دولتی منطقه ترکمنانچای براساس بی تفاوتی کارکنان
تعیین میزان اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوهی شناختی رفتاری بربهبود کیفیت خواب – درنوجوانان مبتلابه بیماری کرونری قلبی
نقش نهاد آموزش و پرورش در تربیت مدنی: راهکاری برای تغییر سبک زندگی شهروندی دانش آموزان
مقایسه باورهای فراشناختی در افراد دارای خستگی مزمن و افراد عادی
بررسی تطبیقی مولفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه در افراد حائز نشانههای غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم
بررسی مقایسه راهبردهای مقابلهای والدین کودکان بیش فعال و عادی
تاثیر استفاده از نرم افزار گوگل ارت بریادگیری ویادداری درس جغرافیا
رابطه نماز با جهت گیرى مذهبى و بهداشت روان در شهرستان چالوس
بررسی رابطه باورهای دینی با اضطراب و شیوه های مقابله با استرس در دانش آموزان تیزهوش گناباد
بررسی اثربخشی مهارت جرأت ورزی بر افزایش عزت نفس نوجوانان معلول جسمی حرکتی
بررسی رابطه خوش بینی تحصیلی معلمان با ادراک حمایت اجتماعی، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تأثیر رنگ و نور در فضاهای آموزشی
ضرورت های برخورداری مدیران مدارس از شایستگیهای مدیریتی
تاثیرالگوهای ارتباطی خانوادگی و خوشبینی و شادکامی جوانان
سلامت روان و تاثیر آن بر رضایتمندی زناشویی و افسردگی سالمندی
بررسی رابطه هوش هیجانی ومهارت های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان خواف
بررسی رابطه ابعاد شخصیت درونگرایی برونگرایی و ابراز وجود با اضطراب اجتماعی در دانشجویان
مقایسه میزان اضطراب دانش آموزان دختر عادی و تیزهوش شهرستان لارستان در سال تحصیلی۹۳-۹۴
بررسی رابطه ارضاء نیازهای روانی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه ولی عصر رفسنجان
بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش استرس و پرخاشگری نوجوانان دختر
شناخت وآشنایی هنرآموزان،دانشجویان وهنرجویان رشته ساختمان سیستم های مقاوم در برابر بار جانبی
رابطه جهت گیری مذهبی ، وضعیت های هویت و سبک های دفاعی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان نظرآباد
کتابخانه مجازی و نقش آن در یادگیری الکترونیکی
بررسی اثربخشی مشاوره شناختی مذهبی بر افزایش انسجام درونی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
بررسی تأثیر آموزش مهارتهای دوستیابی به کودکان در افزایش اعتمادبه نفس وکیفیت دوستی پسران دارای مشکل در روابط با همسالان دانش آموزان شهرستان خواف
موانع هوشمندسازی مدارس متوسطه از دیدگاه دانشآموزان مدارس متوسطه دخترانه شهرستان سقز
Political education of Islam
تخم مرغی که شتر مرغ می شود
تحلیلی بر درون مایه های مربوط به عاطفه در آثار زیمل
مقایسه سلامت روان افراد ورزشکار و غیر ورزشکار شهرستان لارستان
آموزش الکترونیکی راهکاری در افزایش بهرهوری یادگیری
بررسی میزان تاثیر هوش موسیقیایی بر تمایل دانش آموزان دختر به درس ریاضی
بررسی تاثیر روش های تدریس مبتنی بر بازی بر میزان فعالیت های اجتماعی دانش آموزان پایه ششم منطقه بستان آباد در سال تحصیلی ۹۳-۹۴
Investigate the relationship between Social-Emotionalcompetenciesof managersand development of human resourcesin Educationof Hormozgan province
ضرورت مهندسی فرهنگی و راهکارهای آن
ضرورت آموزش تفکر انتقادی در مدارس
رابطه خودپنداره با رضایت زناشویی معلمان زن شهر ششتمد
برنامه ریزی آموزشی
تعیین میزان اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوهی شناختی رفتاری برکاهش میزان استرس درنوجوانان مبتلا به بیماری کرونری قلبی
رویکرد سیستمی برنامه ریزی ، راهبردی در جهت افزایش اثربخشی سازمانها
شادمانی و عوامل تاثیر گذار بر آن
بررسی شیوه فرزند پروری در خانواده های تک فرزند و چند فرزند
ارتباط سلامت عمومی والدین دارای کودکان عقب مانده ذهنی و والدین دارای فرزندان عادی
مقایسه رضایت از زندگی، شادکامی در زنان و مردان اقدام کننده به عمل جراحیجراحی زیبایی شهر اهوازشهر اهواز
بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نسبت به عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری
بررسی اثر بخشی آموزش یادگیری مشارکتی بر خود پنداره و پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی
رابطه بین خودکارآمدی و کمال گرایی با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دخترمقطع دبیرستان شهرستان بجنورد
تجارب جوانان از مهاجرت و آسیب های اجتماعی متأثر از آن
همه چیز در مورد مراکز یادگیری
بررسی میزان سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد سرابله در سال۱۳۹۳-۱۳۹۴
آموزش شخصیت شناسی بر اساس مکتب اینیاگرام بر سازگاری اجتماعی و سلامت روان دانشجویان دختر ساکن خوابگاه.
مقایسه میزان اثربخشی درمان حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد( EMDR) و هیپنوتراپی در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی
مقایسه میزان اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم وپردازش مجدد (EMDR ) و هیپنوتراپی در درمان افراد دارای اختلالات اعتیادی
بررسی اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR ) در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی
بررسی میزان اثربخشی روش درمانی هیپنوتراپی در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی
بررسی تأثیر آموزش قبل ازدبستان دریادگیری مهارتهای خواندن ونوشتن دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان شوشتر
بررسی عوامل مؤثر برمهارت نوشتن خلاق دردانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهرستان شوشتر
Relationship between Language Learning Strategy Use and Gender in an EFL Context
بررسی وتحلیل شیوه های کنترل اجتماعی نوجوانان پسر شهرستان بیرجند
بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی اعتیاد اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور سرابله
تفکرانتقادی
Team teaching
بررسی رابطه هراس اجتماعی با مسائل جنسی
مقایسه فشار روانی در کارکنان روز کار و نوبت کار در بیمارستان منطقه ای پیامبراعظم (ص) شهر زاهدان
مدگرایی و شیوه پوشش: علت معضل و شیوه رهایی از آن
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر انزوای اجتماعی دراویش شهر کرمانشاه
بررسیاختلال رفتاریگوشه گیری در کودکان
مقایسه عزت نفس، تنظیم شناخت هیجان، و فرایند و محتوای خانواده در مردان و زنان نابارور
بررسی تاثیر استفاده از فناوری های جدید بر مهارت استدلال و درک ریاضی دانش آموزان دختر پایه ششم مطالعه موردی: شهرستان فریدونکنار
بررسی ارتباط سن و جنسیت با میزان تحریف های شناختی دانش آموزان دوره متوسطه شهر برازجان
چگونگی اندازه گیری اثرات غیر مستقیم متغیر های میانجی چندگانه بر اساس SPSS Macro به روش Bootstrap و مبتنی بر Syntax و Script
The Relationship between Emotional Intelligence and Self-Regulated Learning in Learning English as a Foreign Language
بررسی رابطه عشق بر انسجام درونی دانشجویان دانشگاه فردوسی
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روابط اجتماعی و محیطی همسران جانبازان مبتلا به اختلالات خلقی
پیش بینی آلکسی تایمی بر اساس سبک های دلبستگی با نقش میانجی راهبرد های تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان مقطع متوسطه
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی
تاثیر سبک زندگی اسلامی و مدرن در پدیده طلاق
نقش سبک های دلبستگی در پیش بینی ذهن آگاهی
تجارب زنان از حضورشان در تظاهرات انقلاب اسلامی
تجارب خانواده ها از پیامدهای اجتماعی ناشی از گسست نسل ها و راههای بهبود آن
زمان آموزشی و کلاس های چندپایه
نقش تشخیصی کمال گرایی در اختلال اضطراب فراگیر و افسرده خویی
تعیین رابطه بین مدیریت تحولی با اعتماد سازمانی و عملکرد سازمانی دبیران دوره متوسطه دوم ناحیه دو شهرستان شهرکرد
بررسی واژه شفاعت در اسلام
رویکردی سناریویی به تاثیر ادراک بیعدالتی بر رفتارهای مدنی سازمانی
بررسی تاثیر الگوی تلفیقی پیشگیری از اعتیاد بر تغییر نگرش کارکنان ادارات بهزیستی شهر اهواز نسبت به اعتیاد و مواد مخدر
بررسی رابطه هوش معنوی با کیفیت زندگی بهزیستی شخصی دانش آموزان دختر دوره متوسطه
بررسی ارزشیابی کیفیت برنامهی درسی در نظام آموزش عالی
بررسی نقش تربیتی معلم در فرآیند تعلیم و تربیت
تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه گروهی،بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان
اثربخشی آموزش امنیت هیجانی به شیوه گروهی بر کاهش تعارضات والدفرزنددروالدین نوجوانان دختر
رابطه شادکامی و رضایت زناشویی در بین زنان متأهل شهرستان ملکان
نقش تشخیصی طرحواره ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی در اختلال اضطراب فراگیر وافسرده خویی
Effect of Game-Based Instruction on Students’ Achievements in Vocabulary
بررسی نقش خودکارآمدی رایانه ای، خودکارآمدی تحصیلی و مدیریت زمان مطالعه دانشجویان در نگرش آنها نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی
تأثیرسفال درمانی بر هماهنگی عصبی عضلانی و کاهش مشکلات عاطفی کودکان
بررسی رابطه میان سبک های رهبری تحول گرا، عمل گرا مدیران با انگیزش و رضایت شغلی کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام
مقایسه سلامت عمومی دانش آموزان پسر فعال و غیر فعال پایه چهارم تا ششم ابتدایی شهرستان بابل
بررسی مقایسه ای اضطراب ریاضی دانشآموزان برحسب سبک مدیریتی معلمان
بررسی رابطه ساختار انگیزشی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان
A comparative analysis of the vocabulary presentation style in English Textbook of Grade 7
نقش بین المللی سازی در کیفیت برنامه درسی آموزش عالی
روان شناسی و آسیبشناسی ارتباطات اینترنتی
کفایت شاخص های روانسنجی پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی
بررسی تعلیم و تربیت اسلامی بر اساس آیات و روایات
رابطه سبک های دلبستگی با تعارضات زناشویی با واسطه گری متغیرهای جمعیت شناختی در زوجین
نقش پیش بینی کنندگی باورهای غیرمنطقی ارتباطی و مؤلفه های عشق بر دلزدگی زناشویی زنان
رابطه بین مولفه های سرمایه های اجتماعی با احساس شادکامی و رضایت شغلی معلمان ابتدایی
بررسی رابطه مولفه های فراشناختی با رفتارهای جامعهستیزی و مسئولیت پذیری
تاثیر روش آرمیدگی همراه با موسیقی بر سلامت عمومی دانش آموزان
هم افزایی فرهنگی و نقش آن در توسعه ارتباطات میان فرهنگی در میان اقوام ایرانی
راهکارهای توسعه مدیریت راهبردی فرهنگی در دانشگاه ها مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر قلدری در دانش آموزان ابتدایی
بررسی تاثیر نقش خلاقیت در پیش بینی تفکر انتقادیدر دانش آموزان مدارس متوسطه استان ایلام
بررسی رابطه بین عوامل یادگیری خودتنظیمی راهبردشناختی فراشناختی و مدیریت منابع و عوامل انگیزش تحصیلی انگیزش درونی بیرونی بی انگیزگی با ملال تحصیلی درس ریاضی
بررسی پرورش خلاقیت و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع ابتدایی
بررسی ارتباط سبکهای هویت با تابآوری دانش آموزان
بررسی نقش تابآوری بر گرایش به اعتیاد دانش آموزان پسر متوسطه شهربیرجند
شیوههای مطالعه و یادگیری و آموزش
تجربه مادران از مشارکت در برنامههای آمادگی فرزندشان برای شرکت درآزمون ورودی استعدادهای درخشان: تحقیق کیفی
اثربخشی آموزش صبر بر دشواری در تنظیم هیجان مادران کودکان ناتوان ذهنی
تأثیر حرکات اصلاحی بر شاخص های بدن و برخی عوامل آمادگی جسمانی درپسران دارای اسکولیوز
بررسی آثار سیمین بهبهانی از دیدگاه نظریه شیءوارگی لوکاچ
تاثیر اضطراب ریاضی بر عملکرد دانش آموزان : مطالعه ی مقایسه ای
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر افسردگی و ناگویی خلقی سوءمصرف کنندگان مواد
مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش افکار خودکشی سوءمصرفکنندگان مواد
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی به شیوه گروهی در بهبود تنظیم هیجانی زنان مبتلا به سوءمصرف مواد
رابطه ساده و ترکیبی مولفههای سرمایه روانشناختی خودکارآمدی، خوشبینی، امیدواری و تابآوری با عملکرد شغلی
ارتباط اضطراب اجتماعی، امیدواری و حمایت اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان
ارتباط اضطراب اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان
اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت بربهبود بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار
اثربخشی موسیقی درمانی فعال و فعل پذیر بر کیفیت زندگی و احساس تنهایی مردان سالمند
رابطه باورهای کاریابی ، نگرش به کسب و کار خانگی و خودکارآمدی با رفتار کارآفرینانه دانشجویان
بررسی اثربخشی آموزش گروهی طرحواره درمانی برافزایش سازگاری بعداز طلاق زنان مطلقه
Long-term Effect of Game-Based Instruction on Students’ Achievements in Vocabulary
بررسی تاثیر مداخلات آموزشی بر مشارکت اجتماعی معلولین جسمی و حرکتی :یک مرور نظام مند
استرس و تاثیر آن بر بهداشت و سلامت روانی
بررسی رابطهی بازیهای رایانهای و ویدیوئی با میزان پرخاشگری دانشآموزان پسردورهی راهنمایی ناحیهی یک کرمانشاه
بررسی مقایسه ای آرای تربیتی ابن سینا و روسو با تاکید بر اهداف و اصول و روشهای تربیتی
مدرسه شاد راهکاری در افزایش یادگیری
نقش واسطهای جهتگیری هدفو درماندگی آموختهشده در رابطهی بین نظریههای ضمنی هوش و پیشرفت تحصیلی
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی همسران جانبازان اعصاب و روان
وضعیت توسعهی انسانی به استناد آمارهای بینالمللی مطالعهای اجمالی با تأکید بررویکرد آموزشی
نقش شیوه های فرزندپروری والدین بر هوش هیجانی و پرخاشگری نوجوانان
تعیین رابطه بین امید، خوشبینی و سخترویی روانشناختی با افکار خودکشی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر ایلام
مقایسه صفات شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان قربانی خشونت خانگی و زنان عادی
The Use of Resource Management Strategies in Successful and Unsuccessful Language Learners, the Case of Iran
اثر بخشی تلفیقی دو رویکرد واقعیت درمانی و شناختی رفتاری گروهی بر خطاهای شناختی و احساس تنهایی زنان متاهل
رابطه بین اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی در بین دانشجویان
رابطه بخشودگی، عشق و صمیمیت با رضایت زناشویی
رابطه وجدان کاری و امنیت شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان شهید بقایی شهرستان اهواز
تاثیر آموزش راهبردهای مطالعه و یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تبیین تکثرگرائی در اندیشه پست مدرنیسم و چالشهای آن برای تربیت اخلاقی و دینی
پیشایندهای سلامت روان: هوش هیجانی و هوش معنوی
تعیین رابطه شیوه های فرزند پروری و خود تنظیمی با رفتار بی انضباطی در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان های شهر اهواز
بررسی مردم بررسی شناختی آیین نمایشی کوسه ناقالی در شهرتاریخی سنجان
ریخت نگاری آیین عاشورایی نخل گردانی در حوزه فرهنگی سنجان ازمنظرانسانشناسی
بررسی نگرش دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان نسبت به عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمان مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری
بررسی رابطه همبستگی خانوادگی، استقلال عاطفی واحساس غربت با نگرش به مصرف سیگار در دانشجویان
پیش بینی ابراز وجود بر اساس سبک های هویت در دانشجویان
معرفت شناسی اصول آموزش ریاضی با تاکید بر آموزشگران ریاضی
ضرورت آموزش تفکر خلاق و نقش معلمان در پرورش آن
اهداف اصلی و محتوای برنامهی درسی فلسفه برای کودکان
پرورش مهارت استدلال در دانشآموزان
کارآیی آموزش برقراری ارتباط موثر بر کاهش تحریفهای شناختی نوجوانان
اثر بخشی مشاوره شناختی _عاطفی بارلو بر بهبود سرد مزاجی جنسی زنان
تبیین الگوهای شخصیت پنج عاملی در دانشجویان و رابطه آن با سبک های تصمیم گیری
تکنولوژی سه بعدی در فرایند آموزش و یادگیری
اوقات فراغت، روابط انسانی و آسیبهای اجتماعی
بررسی رابطهی بین استرس شغلی با تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان بزرگ نفت اهواز
توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده
پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان براساس ابعاد چشم انداز زمانی
بررسی مقایسه ای ابعاد چشم انداز زمانی: تفاوت های جنسیتی و مقایسه آن دردانشجویان استعدادهای درخشان و عادی
حاشیه نشینی و خشونت نوجوانان
شخصیت پردازی زن و مرد در رمان های باغ مارشال و عادت میکنیم با تأکید بر انواع خشونت
تحلیل جامعهشناختی گسترش رانندگی تهاجمی
بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه منابع انسانی
بررسی زبانشناختی لکنت زبان در کودکان
بررسی تأثیر آموزش امید بر درگیری انگیزشی دانشآموزان دختر استثنایی دوره دوم متوسطه شهرستان خرم آباد
اثربخشی آموزش ایمنسازی روانی در مقابل استرس بر استرس شغلی مدیران دوره ابتدایی شهر شیراز
بررسی رابطه ی بین فرسودگی شغلی با تعهدسازمانی پرستاران بیمارستان بزرگ نفت اهواز
اثربخشی آموزش مدیریت رفتار بر سلامت عمومی و نشانههای افسردگی مادران کودکان ناشنوا
بررسی اثربخشی آموزش شادکامی مبتنی بر مهارتهای زندگی بر افزایش شادمانی ورضایت اززندگی در زنان سرپرست خانوار مشهد
رابطه بین انواع بازیهای رایانهای و ریتم خواب و بیداری باخلاقیت
رابطه هویت اجتماعی و کنترل عواطف با عمل به باورهای دینی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر قم
بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان نسبت به کسبوکار
تاثیر آموزش مدیریت استرس به سبک شناختی رفتاری بر میزان استرس و سلامت روان والدین دارای فرزند عقب مانده ذهنی
تأثیر ده هفته فعالیت جسمانی بر رفتار ضد اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر
اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله و تفکر خلاق بر میزان شادکامی دانش آموزان پسر سال اول دوره متوسطه شهرستان اسلامشهر
تحلیل و بررسی اشارات طب روحانی در مثنوی معنوی
An Evaluation of the Relationship between the Internet Addiction and Personality Traits
جایگاه عقل در تعلیم و تربیت اسلامی
رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی و دریافت معنای پیام در ذهن مخاطب
رابطه تکانشگری و کمرویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه نگرشهای ناکارامد با مولفه های بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مقایسه بین ویژگیهای شخصیتی و مهارتهای ارتباطی در افراد متقاضی طلاق و عادی براساس متغیرهای جمعیت شناختی
رابطه ی خود تنظیم گری و باورهای فراشناختی در پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تأثیر دوره های آموزشی حین اوقات فراغت برانگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر
بازی های رایانه ای و جامعه بازی گونه
نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی نشانه های اختلال شخصیت مرزی در نمونه های غیربالینی
تحلیل تولید معنا نزد مخاطب با رویکرد نظریه دریافت استوارت هال
تاثیر طبیعت گردی برکیفیت و جهت گیری زندگی سالمندان
تأثیر بازی های کامپیوتری بر خلاقیت و هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه ششم شهرستان رشتخوار
تاثیر نماز در بهداشت و سلامت روان
بررسی تأثیر آموزش مهارت خودافشایی بر الگوهای ارتباطی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بندر عباس
بررسی تاثیر قصهگویی بر خلاقیت دانشآموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان تربت جام
بررسی مدل علی خودپنداره تحصیلی و انگیزش تحصیلی خودمختار:نقش میانجی پیشرفت تحصیلی و راهبردهای یادگیری
ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ۴۲ گویه ای حالات خلقی برونل BRUMS-24 item
ارزیابی دانش ریاضی معلمان پایه ششم ابتدایی
رابطه بهزیستی روانشناختی، تنظیم شناختی مثبت و منفی هیجان با شدت علائم بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر IBS
نقش واسطهای تحریفهای شناختی در رابطهی بین هوش اخلاقی و خودکارآمدی عمومی
تبیین و نقد مبانی فلسفی معنای زندگی از منظر اگزیستانسیالیسم
بررسی مشکلات و چالشهای یادگیری الکترونیکی در ایران
رابطه هوش فرهنگی بارفتار تسهیم دانش مورد مطالعه : مدارس دخترانه دوره متوسطه شهر اصفهان
عزت نفس از دیدگاه اسلام و روانشناسی
اثر بخشی آموزش خودتنظیمی بر راهبردهای خبرپردازی دانش آموزان دختر هنرستانی تبریز
بررسی وضیعت توانمندسازی و رابطه آن با اثربخشی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۹۳
بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با هوش سازمانی کارکنان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۳
مقایسه ویژگی های شخصیتی و توانایی حل مساله در افراد متقاضی طلاق و عادی شهرشیراز
بررسی میزان کاربردی بودن دروس رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی و ارتباط آن با صنعت
آموزش گروه درمانی شناختی رفتاری، راهبردی بر بهبود کیفیت زندگی زندانیان
بررسی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سراوان
مقایسه عزت نفس وپرخاشگری والدین کودکان عادی ووالدین کودکان استثنائی کم توان ذهنی ۱۲-۷ساله شهراهواز
مبانی فلسفه برنامه درسی درآموزش و پرورش ایران
مقایسه سلامت روانی و کیفیت زندگی مادران دارای کودکان معلول و مادران کودکان عادی شهر میاندوآب
بررسی مروری مدیریت زنجیره تأمین
رابطه ذهن آگاهی، جهت گیری زندگی، جهت گیری مذهبی و بهزیستی روانشناختی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو
تاب آوری و اضطراب اجتماعی مدیران مؤسسات قرآنی عضو اتحادیه تشکل های قرآنی کشور
تاتیر استفاده از محاسبات ذهنی و چرتکه در انگیزش ریاضی و عملکرد ریاضی دانشآموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهرستان اهواز
اخلاق اسلامی و عدم شکنجه اسیران
ارتباط هوش معنوی با تاب آوری در دانش آموزان دبیرستانی
بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با سلامت روان دانش آموزان دبیرستان های شهرستان شیروان
الگوی مدیریت دانش معلمان در مدارس
مدیریت و برنامه ریزی در مدارس
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس مؤلفه های بخشودگی بین فردی دردانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تبریز
نقش مدرسه شاد در یادگیری
آسیبشناسی اینترنتی از دیدگاه روان شناسی
بررسی رابطه بین شادکامی و امیدواری در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور قاین
بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای سهل انگارانه و افزایش مسئولیت پذیری در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد
بررسی اثربخشی خاطره گویی گروهی بر کاهش احساس تنهایی و افزایش حمایت اجتماعی سالمندان استان مازندران
رابطه بین رفتارهای اخلال گرایانه و خودنظم دهی تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان تحت پوشش کمیته امداد
اثر بخشی آموزش خود تنظیمی برمهارت های ارتباطی و نوع نگرش دانش آموزان دختر نسبت به موضوعات علوم تجربی پایه چهارم
نقش ادراک بیماری و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران MS
اثر بخشی آموزش مهارت جرأت ورزی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار کمیته امداد شهر شیراز
عوامل بیزاری از مدرسه دانش آموزان متوسطه از دیدگاه دبیران شهرستان قم
شناسایی عوامل مؤثر درتقویت خلاقیت درس ریاضی دانشآموزان
افکار خودکشی و نظام بقاء خانواده: نقش واسطه ای اضطراب، ناامیدی و افسردگی
بررسی ونقد رویکرد های حاکم بر تعیین مراحل تعلیم وتربیت در تعلیم وتربیت اسلامی
بررسی نگرش و رضایتمندی دانشجویان رشتههای علوم انسانی از آموزش درس روش تحقیق و ارائه راهکارهایی برای اثربخشی آموزش آن؛یک مطالعه کیفی
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی و راهبردهای مقابله با استرس دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر کرمان
مقایسه ویژگی های شخصیت و نگرانی های سلامت در متاهلین اقدام کننده به خودکشی بامتاهلین عادی
تاثیر آموزش گروه درمانی به روش شناختی هوشیاری بر عملکرد تحصیلی و اضطراب، افسردگی واسترس دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرمان
بررسی مطلوبترین سبک فرزندپروری بامریند و سبک تربیتی اسلامی با روی آوردن به اعتیاد
رابطه کنترل عواطف و هوش معنوی با بهزیستی روان شناختی معلمین زن
نقش زیارات در سلامت روان
مقایسه ی دانش آموزان پسر آزاردیده و عادی دوره راهنمایی شهر تهران با تاکید بر هم وابسته بودن مادران
Simple and Multiple Relationships among Information Quality and Service Quality with E-Learning Acceptance in Universities’ Instructors
اثربخشی نرمافزار آموزشی بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دردرس ریاضی
آموزش فلسفه به کودکان وارائه راهکارهای عملی درتعلیم وتربیت
بررسی راههای تقویت وگسترش تفکرخلاق درکودکان دبستانی با محوریت زبان آموزی
بررسی نقش پیش بینی کنندههای شناختی و انگیزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه سلماس ۹۲-۹۳
بررسی نقش پیش بینی کننده های شناختی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه سلماس ۹۲-۹۳
بررسی نقش پیش بینی کننده های انگیزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه سلماس ۹۲-۹۳
ارزیابی کیفیت ابعاد فردی، اقتصادی، اجتماعی و علمی دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه تهران و خوارزمی
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت با کیفیت زندگی و شادکامی معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان ساری
بررسی عوامل مؤثر بر میزان روایی نتایج ارزشیابی دانشجو از استاد: پژوهشی آمیخته
بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین مدیران و معنویت در محیط کار از دیدگاه معلمان
بررسی رابطه بین مدیریت کلاس درس و یادگیری دانش آموزان
اثر یک دوره تمرینات مقاومتی و تعادلی بر تعادل پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر
تاثیر نیازهای اساسی روان شناختی خود مختاری،شایستگی،روابط بین فردی بر هویت تحصیلی دانش آموزان
رابطهی ویژگیهای شخصیت با کیفیت ارتباط معلم-دانشآموز در دانشآموزان دبیرستانی
What is the most appropriate way to teach people with ADHD?
رابطه بین نگرش مذهبی ، سبک های دلبستگی و شادکامی با رضایت زناشویی دبیران زن متاهل شهرستان شوش
تأثیر روش شش کلاه تفکر بر خلاقیت دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی مدارس استعداد های درخشان شهر تبریز
مقایسه حافظه در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، دوقطبی نوع I و افسردگی عمده
نقش مهارت های زندگی بر عزت نفس و پاکی روان مطالعه موردی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان اسلام آباد غرب در سال تحصیلی ۹۳-۹۴
مقایسه رویکرد های ارزشیابی سنتی و توصیفی بر اساس استانداردهای چهارگانه ارزشیابی مفید بودن، عملی بودن، مناسبت، دقت از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهرستان خرمشهر
توصیف ارزشیابی و بررسی ارزشیابی سنتی و توصیفی
بررسی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش براساس رویکرد سیستمی
بررسی رابطه خودشناسی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره دوم مقطع متوسطه منطقه الوار گرمسیری
بررسی تأثیر آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان دختر استثنایی کم توان ذهنی دوره دوم متوسطه شهرستان خرم آباد
رابطه احساس غربت با اعتیاد به تلفن همراه دانشجویان دانشگاه آزاد اهر سال تحصیلی۹۳-۹۴
ارزیابی محتوای کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی دانش آموزان کم توان ذهنی خفیف بر اساس نگرش معلمان
نقش حمایت اجتماعی در گرایش به اختلال مصرف مواد
بررسی موانع مشارکت والدین در مدرسه
بررسی نظریه یادگیری ثرندایک و کاربرد آن در نظام آموزش و پرورش
فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه پیترز
مرور نظام مند انواع ارزشیابی تحصیلی، مراحل و ابزارهای آن و تبیین نقش آن در بهبود روند آموزش
رابطه شیوههای فرزندپروری ادراک شده با کمرویی در دانشآموزان
رابطه خلاقیت و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی نوجوانان و جوانان
مطالعه وضعیت آموزش عالی در دنیای امروز و در دیگر کشورها برای کمک به مدیریت دانش صحیح در کشورمان
بررسی رابطه سرسختی روانشناختی ، برون گرایی و وجدان گرایی با اضطراب مرگ
صلاحیت و دانش معلمان ریاضی، استانداردها و شاخصهای ارزیابی
نقش هوش اخلاقی مدیران بر استرس شغلی معلمان دوره متوسطه
بررسی رابطه بین ظرفیت حافظه فعال، هوش سیال و عملکرد ریاضی دانشآموزان پایه اول دبیرستانهای دخترانه شهرستان باخرز در زمینه کسرها
بررسی وضعیت اعتیاد به مواد مخدر و علل آن در بین دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری
بررسی سلامت روان همسران جانبازاندراستانهای فارس،اصفهان، خوزستان، چهارمحال وبختیاری وکهگیلویه وبویراحمد
ارزشیابی مراکز اختلال های ویژه یادگیری استان هرمزگان بر اساس مدل سیپ
ارزیابی اثر بخشی دوره های ضمن خدمت کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل براساس مدل کرک پاتریک
بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و وضعیت تحصیلی و روانی جوانان
تکنولوژى آموزشى وتاثیر آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان
بررسی رابطه هوش هیجانی و استرس شغلی با کیفیت زندگی دبیران مقطع متوسطه شهرستان رامشیر
بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله در افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
ارزشیابی میزان اثر بخشی دوره های فنی تخصصی شرکت پالایش نفت اصفهان به روش الگوی سیپ به منظور تدوین آموزش ضمن خدمت
بررسی عزت نفس کودکان والدین مطلقه با کودکان عادی
بررسی الگوی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکردکارکنان آموزش و پرورش شهرستان سیب وسوران
تاثیر خود پنداری کودکان بر پیشرفت تحصیلی آنان
سیاستهای مدرسهمحوری در ایران
رابطه ی هوش هیجانی و منبع کنترل با سازگاری زناشویی زنان و مردان استان یزد
رابطه توانمند سازی روان شناختی و امیدواری با تعهد سازمانی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان خوزستان
پیش بینی نشانگان اضطراب و افسردگی بر اساس حالت های هویت در بین خانم های شاغل در آموزش وپرورش شهرستان گنبد کاووس
بررسی اثر بخشی درمان سیستمی اختلالات جنسی بر بهبود تمایل جنسی زنان مبتلا به اختلال کم میلی جنسی
رابطه سبک های مقابله ای با شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
بررسی نگرش به جهان وطنی در مناطق شمال و جنوب شهرمطالعه موردی: ۱۱ مشارکت کننده از ساکنین محلات نیاوران و زعفرانیه منطقه ۱ و جوادیه و خزانه منطقه ۱۱ شهر تهران
تعیین رابطه خلاقیت هیجانی ،خودکارآمدی هیجانی و مدیریت زمان با بهزیستی مدرسه در دانش آموزان
پرسش کردن در کلاس درس به مثابه بخشی از برنامه درسی مغفول
مقایسه تفاوتهای جنسیتی در خوش بینی تحصیلی و هوش هیجانی معلمان
بررسی رابطه درونی تفکر خلاق و نقاد و بستر سازی برای رشد آن در تعلیم و تربیت
بررسی کمی و محتوایی نظام سازه ای دختران دانشگاهی سازگار، نیمه سازگار و ناسازگار، درشهر تهران
بررسی تاثیر برنامه های ماهواره ای بر رضایت زناشوئی و شادکامی افراد متاهل
اثرات آسیبزای تلفن همراه و نقش آن درتربیت و یادگیری دانش آموزان
نقش ورزش در بیزاری از مدرسه
بررسی رابطه بین رهبری تحولآفرین مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان شهرستان بهارستان
برنامه درسی پنهان و اثرآن بر یادگیری دانش آموزان و دانشجویان
رابطهی پیوند والدینی با قلدری در مدرسه در دانشآموزان دبیرستانی
ساخت و هنجاریابی پرسشنامه فرزندپروری در نگرش اسلامی
مقایسه رضایت زناشویی و فرسودگی شغلی بین مهندسین شاغل در فضای شهری وخارج شهر
تعیین رابطه خلاقیت هیجانی ،مدیریت زمان با بهزیستی مدرسه در دانش آموزان
بررسی نقش واسطهای نوازشگری در ارتباط با طرحواره ناسازگاری محرومیت عاطفی با رضایتمندی زناشویی در زنان دانشگاه آزاد شهر یزد
بررسی رابطه فناوری اطلاعات و هوش سازمانی بارفتار شهروندی در کارکنان شهرداری شهر شوش
شاخص های روانسنجی پرسشنامه اعتقادپذیری افکار و احساسات اضطرابی
رابطه علی ادراک حمایت عاطفی معلم با عملکرد زبان انگلیسی با میانجی گری لذت تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و تلاش تحصیلی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهر اهواز
رابطه علی ادراک حمایت عاطفی معلم با عملکرد زبان انگلیسی با میانجی گری تلاش تحصیلی و ناامیدی تحصیلی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهر اهواز
The Relation between Emotional Intelligence and Educational Performance among Employed and Unemployed Students of Islamic Azad University, Ramhormoz Branch
بررسی رابطهی اشتیاق شغلی با بهرهوری نیروی انسانی در کارکنان مدارس ناحیه ۲ تبریز
اثر بخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی برخشنودی شغلی پرسنل منطقه ۱عملیاتی انتقال گاز
اثربخشی نظریه کرامبولتز بر عزت نفس کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد
اثربخشی واقعیت درمانی بر عزت نفس دانش آموزان دختر متوسطه
بررسی رابطه قلدری با خودکارآمدی اجتماعی و هیجانی در دانش آموزان ابتدایی
رابطه خوش بینی تحصیلی با تعهد شغلی معلمان ابتدایی مدارس شهر تبریز
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های جنسی بر بهبود ابعاد عملکرد خانواده و تعهدزناشویی مادران کودکان استثنایی شهرستان بافق
مهندسی یادگیری، بررسی عوامل مهم و تأثیرگذار در فرآیند یادگیری با تحلیلی بر نظریه Gestalt
نقش تکنولوژی آموزشی در یادگیری
تمرکز گرایی و تمرکز زدایی در برنامه ریزی درسی
رابطه انواع سبکهای هویتی با اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان
میزان اطمینان واتکا به عقل وخرد در مکاتب مختلف
اثر بخشی گروه درمانی مثبت گرا بر مؤلفههای روانی مثبت مادران دارای کودک استثنایی
راهبرد های تربیتی اخلاق فمینیسم
تربیت عاریه ای؛ آسیب ها و جایگزین های تجویزی
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی همسران جانبازان مبتلابه اختلالات خلقی
کاربرد فناوری در آموزش
بررسی جایگاه شادی و نشاط در اسلام
بررسی حالات عرفانی واقعه ی عاشورا در گنجینه اسرار عمان سامانی
تاثیر بازی های بومی محلی بر شادکامی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر
رابطهی بین عزت نفس و شیوههای فرزندپروری مادران دانشآموزان دختر پایه ششم ناحیه ۲ یزد در سال تحصیلی۹۳-۹۴
تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه هفتم متوسطهی اول به روش ویلیام رومی و حیطهی شناختی بلوم
نگاهی به سیاستهای تولیدمثل در ایران ازسال ۱۳۳۰تا۱۴۲۵ ومقایسه آن با برخی کشورهای دیگر
بررسی رابطه بین خشونت و جنسیت
مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی با معلمان در مدارس دوره ابتدایی و عوامل مؤثر بر آن
آشنایی با فراگیری زبان و زبان شناسیکودکان
بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی بر سلامت روان والدین کودکان عقب مانده ذهنی و عادی
بررسی رابطه سبکهای هویت با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری
نگاهی بر نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی تاثیر خود اثر بخشی بر میزان مشارکت والدین در امور مدارس دانش آموزان دخترمقطع متوسطه دوم شهرهمدان
بررسی شیوه تربیتی پیامبر اعظم(ص)
قلدری و خشونت در مدارس
تاثیر هیپنوتراپی شناختی با چشمان باز بر افزایش سطح سلامت روانی
بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی برکاهش اضطراب امتحان و مدرسه دانش آموزان دختر
عوامل موثر بر توازن کار و خانواده در معلمان
بررسی رابطه سبک های اسنادی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانشآموزان دختر وپسر پایه سوم دبیرستان آموزش و پرورش منطقه ۱۱ شهر تهران
نقش الگوهای جواخلاقی معلمان در پیشگیری از رفتارهای غیراخلاقی وتقویت رفتارهای اخلاقی دانشآموزان در کلاس درس و مدرسه
فلسفه تعلیم و تربیت و تدوین الگوی اسلامی- ایرانی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
بررسی رابطه عدالت سازمانی و رهبری معنوی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۵۱ تهران
پیش بینی شادکامی براساس مؤلفه های هوش معنوی و وابستگی بین فردی در زنان کارمند
مقایسه مکانیسم های دفاعی و باورهای فراشناخت در افراد وابسته به مواد و عادی
اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روانشناسی مثبتنگر بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانشجویان
عشق و تفاوت ابراز آن در زن و مرد با رویکرد مقایسهای بین یافتههای روانشناسی وگزارههای دینی
تاثیر بازی بومی محلی منتخب بر تعادل پویای دانش آموزان سندرم داون آموزش پذیر
اثرآموزش در افزایش توانمندی کار با رایانه در معلمان مدارس کمتوان ذهنی: مطالعهای به روش اقدام پژوهی
نقش سبک ها و مکانیزم های دفاعی در پیش بینی ویژگی های شخصیت مرزی در نمونه های غیربالینی
بررسی عوامل موثر برتصور از بدن دربین زنان متاهل ۶۰-۱۵ساله شهر کرمان
ارزیابی موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت مورد مطالعه:کارمندان زن دانشگاه شهید باهنر کرمان
آسیب شناسی طلاق عاطفی
بررسی خشونت خانگی علیه زنان باردار در شهر کرمان
مقایسه امید، رضایت از زندگی و سبکهای مقابله با استرس ، در پرستاران بخشهای پراسترس و کم استرس بیمارستان
تأثیر درمان شناختی رفتاری بر کاهش علائم وسواس فکری عملی مراجعه کنندگان به مراکز خدمات مشاوره و روانشناختی شهرستان نجف آباد
عوامل مؤثر بر مسئولیتپذیری دانشآموزان در سازمانهای آموزشی با رویکرد سیستمی
نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتباط با اصلاح ساختار نظام آموزش و پرورش
تأثیر شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر کاهش علائم وسواس وارسی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس اجبار شهرستان نجف آباد
مطالعه جمعیت شناختی سلامت معنوی و تاب آوری در دانشجویان مورد مطالعه دانشگاه کاشان
تاثیر موسیقی درمانی بر سازگاری و میزان یادگیری کودکان اوتیسم شهر اصفهان
The Study of the Effectiveness of Brain-Based Learning on Self-Regulated Learning among Girl Students of First Grade in High School of Yazd
تعیین میزان آمادگی کارکنان برای استقرار مدیریت کیفیت جامع مطالعه موردی: اداره فرهنگ ارشاد اسلامی استان لرستان
تحول و بهبود سازمانی :ضرورت امروز ،نیاز فردا
فلسفه پست مدرنیسم و دیدگاه متفکران پیشرو آن
نقش سلامت روان بر نگرشمذهبی نوجوانان مؤسسه نسیم فردوس گرگان
بررسی رابطه ی بین برونگرایی و درونگرایی با فرسودگی شغلی
بررسی رابطه جهت گیری مذهبی بر افکار خودکشی در دانشجویان دختر و پسرشهرستان اردکان
بررسی رابطه هوش هیجانی و سازگاری زوجین
بررسی رابطه بین شایستهسالاری و مدیریت زمان بربهرهوری سازمان مطالعه موردی کارکنان دانشگاه لرستان
رفتارهای پرخطر : نقش واسطه ای تنظیم هیجانی و سبک های دل بستگی نوجوانان
ترکیب سازوار الگوی مدیریت آموزش ده فرمان با الگوی آموزشی مبتنی بر فراشناخت
اهمیت آموزش ضمن خدمت و ضرورت ارزشیابی اثربخشی دوره های ضمن خدمت در آموزش و پرورش رویکردی موثر در مدیریت منابع انسانی
رابطه جهتگیری مذهبی با خلاقیت
تأثیر آموزش رفتاری والدین بر افسردگی مادران کودکان با اختلال نافرمانی مقابلهای و کاهش علائم اختلال در این کودکان
مقایسه تاثیر سیستم آموزش والدورف، مونته سوری و سنتی بر پرخاشگری درکودکان پیش دبستانی
ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان
اندازه گیری شبکه اجتماعی دانشجویان استان تهران
بررسی نظریه تصمیم گیری تیدمن در مشاوره شغلی و کاربرد آن در موفقیت شغلی
مقایسه باورها در مورد ظاهر، باورهای غیر منطقی و نمایه توده بدنی در افراد داوطلب و غیر داوطلب جراحی زیبایی
بررسی تأثیر نگرش دینی بر تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرقاین
بررسی سطح خودکارآمدی معلمان علوم سال پنجم ابتدائی و نقش آن بر انگیزش،نگرش و پیشرفت تحصیلی درس علوم
مقایسه کارکردخانواده و سبک فرزندپروری ادراک شده در افراد معتاد و غیرمعتاد
مقایسه تنظیم هیجانی در افراد معتاد و غیرمعتاد
بررسی آسیب های اجتماعی اعتیاد وپیامد های آن
Simple and Multiple Relationships among Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness with E-Learning Acceptance in Universities’ Instructors
بررسی ارتباط چندگانه ی تیپ های شخصیتی و سبک یادگیری دانش آموزان
اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه ی گروهی بر میزان طرحواره های -ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس
مقایسه باورهای فراشناخت و مسئولیتپذیری در دانشجویان دختر و پسردانشگاه آزاد قزوین
برنامه درسی مبتنی بر هویت فرهنگی
اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی
تأثیر باور درمانی بر رضایت زناشویی زنان مبتلا به واژینیسم
رابطه استرس شغلی و خودکارآمدی عمومی با عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان گلستان اهواز
بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه خوی
بررسی رابطه ابعاد شغلی و شخصیتی با تعهد سازمانی دبیران دوره دبیرستان شهرسلماس
نقش سلامت سازمانی و انگیزش شغلی در پیش بینی تعهد سازمانی کارکنان
ارتقای شایستگی های معلمان شاه بیت بهره وری در آموزش و پرورش
بررسی رابطه هیجان خواهی و ادراک تعامل اجتماعی با رفتارهای خطرپذیری
بررسی عوامل موثر بر انتخاب استاد راهنما و تعاملات بین استاد راهنما و دانشجو، با تاکید بر سرزندگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد
رابطه رضایت شغلی وفرسودگی شغلی با سلامت روان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نقش مؤلفههای هوش معنوی و ابعاد جهت گیری مذهبی در پیشبینی بخشودگی بینفردی در دانشآموزان پیشدانشگاهی شهر تبریز
بررسی رابطه دینداری و سرمایه اجتماعی در دانشجویان دانشگاه یزد
رابطه خلاقیت هیجانی و سبکهای یادگیری با انگیزش پیشرفت تحصیلی
بررسی و مقایسه تاثیر دو روش درمان شناختی رفتاری و هیپنوتیزم درمانی –شناختی در کاهش میزان اضطراب امتحان دانش آموزان
بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمانی گروهی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان
رابطه نگرش ناکارآمد و کمالگرایی با میزان شیوع اضطراب فراگیر نوجوانان
دیدگاههای فلسفی دریدا و تبیین دلالتهای تربیتی آن
مروری بر مطالعات شبیه سازی آموزشی در بهبود یادگیری و انگیزش
بررسی رابطه تعارض سازمانی با شادکامی و عملکرد شغلی در مدیران و معلمین دوره ابتدایی شهر شیراز
بررسی تأثیر جهت گیری مذهبی و هوش معنوی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی ۹۳-۹۴
رابطه بین پذیرش خود و تسلط بر محیط با خلاقیت دانش آموزان دختر ناحیه یک دوره متوسطه دوم شهر کرج
تعیین اثر افسردگی بر رفتارهای پرخطر در نوجوانان
اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر سلامت عمومی دانش آموزان دختر دوره پیشدانشگاهی
اهمیت تربیت بدنی در تعلیم و تربیت کودکان
بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی و صمیمیت در خانواده با سلامت روان
بررسی اثر بخشی آموزش رویکرد هیجان مدار به روش گروهی بر ارتباط زناشویی و حل تعارض زنان متأهل
برنامه ایمن سازی تربیتی اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی نوجوانان: طراحی سبک زندگی اسلامی
شناخت نارسایی ها و اختلالات یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی
جایگاه هوشمند سازی مدارس در سند تحول بنیادین در چشم انداز ۱۴۰۴
مقایسه نگرانی های سلامت روانی، جسمانی، اجتماعی در افراد اقدام کننده به خودکشی و افراد عادی
مقایسه ویژگیهای شخصیت در افراد اقدام کننده به خودکشی و افراد عادی
اثربخشی آموزش امنیت هیجانی بر افزایش رضایت جنسی و شادکامی زنان دارای همسران با روابط فرازناشویی
بررسی رابطه بین سبکهای هویت یابی و سلامت عمومی دانش آموزان
بررسی نقش کتاب پیام های آسمان پایه هفتم در تقویت باورهای دینی دانش آموزان از دیدگاه معلمان
نقش خدمات مشورتی مشاوران در ارتقاء کیفیت روانی اجتماعی دانش آموزان – مقطع متوسطه شهر سربیشه
اهمیت تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
اثر بخشی مداخلات پزشکی روانی اجتماعی – گروهی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه نظاممند
بررسی میزان رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانهدار شهرستان آذرشهر
تاثیر تدریس علوم با الگوی مدیریت آموزشی بهرنگی توسط معلمان بر میزان احساس شایستگی و کنترل در دختران پایه پنجم شهرستان آمل
تبیین ونقد فلسفه اخلاق فمینیسم
نقش جهتگیری هدف پیشرفت در رویکردهای یادگیری دانشآموزان
ارتباط بازی های رایانه ای، تفکر واگرا و حمایت اجتماعی ادراک شده خانواده
درمان راهحلمدار افسردگی: جهتگیری نظری و معرفی رویکرد درمانی
بررسی تهدیدها و پیامدهای تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت حیدریه سال ۱۳۹۴
بررسی آسیب های استفاده از رایانه و اینترنت بر نوجوانان
بررسی مقایسه ای عملکرد حافظه فعال دیداری /فضایی وحافظه فعال کلامی و رابطه ی آن با عملکرد تحصیلی
تفحصی در شناخت الگوهای مرجع رفتار
رابطه تاب آوری با الگوهای ارتباطی خانواده
چندگانگی هویت موزاییکی در میان جوانان
رابطه انطباق پذیری مسیر شغلی معلمان با سبکهای فرزند پروری
اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر خودتعیینی دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهرستان یزد
ارزیابی مقایسه ای انگیزه پیشرفت و سازگاری دانش آموزان هوشمند و سنتی مقطع متوسطه شهر کرمان
اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر شایستگی دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهرستان یزد
اخلاق حرفهای تدریس
بررسی مهمترین موضوعات تعارضات زناشویی از نظر مشاوران و مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره
اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در تغییر نگرش و سلامت عمومی دانش آموزان پسر دوره ی دبیرستان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر
پیشبینی اثربخشی سازمانی مدارس دوره ابتدایی از مؤلفه ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی
مقایسه بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن در مادران کودکان اوتیسم و عادی شهراصفهان
بررسی رابطه دانش فراشناخت، نیاز به شناخت و کیفیت تجربه یادگیری با مفاهیم یادگیری علوم در دانشآموزان اول متوسطه شهر ارومیه
بررسی رابطهی بین رضایت شغلی وکارایی معلمان
تحلیل گفتمان انتقادی سطح پرکتیس گفتمانی آثار جلال آل احمد
اثربخشی آموزش ایمنسازی در برابر استرس بر افزایش مهارتهای مقابلهای و کیفیت زندگی همسران پرتعارض
اثر بخشی مداخلات روانشناسی مثبت نگر با رویکرد اسلامی بر کیفیت زندگی و امیدواری زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر کرمان
بررسی رابطه راهبردهای مقابله با استرس و معنا در زندگی با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان پسر دبیرستانی
بررسی رابطه ترتیب تولد با رضایتمندی زناشویی و عزت نفس همسران
اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی و مهارتهای مقابله ای بر سلامت روان مادران کودکان عقب مانده ذهنی
بررسی و مقایسه سلامت روان و باورهای فراشناخت در بیماران سرطانی دیالیزی وعادی شکستگی
نقد و بررسی الگوهای سازماندهی برنامه درسی
اثربخشی رابطه بین جو روانی، اجتماعی خانواده و سبکهای فرزندپروری دردانش آموزان دختر بیش فعال و عادی
تاثیر آموزش ایمن سازی در برابر استرس به شیوه گروهی بر بهزیستی روانی عاطفی و اجتماعی زنان متأهل دارای پسوریازیس
بررسی وضعیت هویت ملی در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی
حمایت تقنینی از اطفال در برابر آزار جنسی دراسناد ملی و فرا ملی
کودک آزاری و والدین معتاد
بررسی رابطه طرحوارههای ناسازگارانه اولیه، هوش هیجانی و معنوی با رضایت زناشویی درزنان متقاضی طلاق و زنان غیر متقاضی طلاق
تأثیر فقر در ایجاد بزهکاری نوجوانان
تمرکز و عدم تمرکزدر برنامه ریزی درسی
بررسی موانع و مشکلات مدیریت کلاسهای چندپایهی ابتدایی در فرآیند تدریس از منظرآموزگاران مدارس چندپایهی ابتدایی ناحیه ۱ قزوین
تربیت معلم و فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت
ارتباط بین ویژگی های شخصیت وسبک های مقابله با تنیدگی واسترس درمعتادین به موادمخدر
جستجوی شیوههایی نو به منظور ارتقای کیفیت تدریس در آموزش مفاهیم انتزاعی
رابطه بین مهارت های ارتباطی استادان و عملکرد آموزشی آنان از نظر دانشجویان آموزشکده فنی و حرفهای سما مرکز شوشتر
بررسی اثربخشی امید درمانی بر افزایش رضایت شغلی در بین کارکنان مرد بیمارستان ابوذر اهواز در۱۳۹۱
اثر بخشی مهارتهای ارتباطی بر کاهش دلزدگی زناشوئی زنان شاغل در اداره آموزش پرورش شهرستان مسجد سلیمان
مقایسه میزان هیجان خواهی و درون گرایی، برون گرایی افراد معتاد وغیر معتاد مرد
آثار رسانه های جمعی مدرن بر روابط خانواده
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد ACT در درمان آسیبهای روانشناختی در جامعه ایرانی
اثر بخشی رویکرد پذیرش و تعهد ACT بر دلزدگی زناشویی و بخشش زوجین مراجعه کننده به مرکز خدمات اجتماعی و مشاوره سازمان زندانهای استان اصفهان
مقایسه کمال گرایی و کنترل عواطف در بین معتادان و غیرمعتادان شهر زاهدان
نقش واسطه ای هویت سبز سازمانی در رابطه بین درک مدیریت کیفیت فراگیر ونوآوری با مزیت رقابتی پایدار
بررسی تاثیر آموزش مادران بیمارهای وابسته به مواد محرک با روش ماتریکس بر شیوه زندگی آنان در یکی از مراکز ترک اعتیاد در شیراز
تأثیر آموزش ضمن خدمت در کاهش استرس شغلی در پرسنل نیروی انتظامی شهر بابل
بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی و سلامت روانی
استدلال عقلانی در نظام وظیفه گرایانه کانت و توصیه گرایی هیر
وجودشناسی اخلاقی از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم
اثربخشی مداخلات روانی اجتماعی بر سازگاری اجتماعی سالمندان : یک مطالعه نظام مند
اثربخشی آموزش گروهی مهارت های ارتباطی بر خودتمایز یافتگی زنان متاهل شهرستان داراب
تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان بر تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرآبادان در سال تحصیلی۹۲-۹۳
بررسی رابطهی بین سلامت معنوی و تعهد سازمانی مدیران دبستانهای شهرستان اندیمشک ۱۳۹۳-۱۳۹۲
تاثیر دعا بر ابعاد چندگانه سلامت
بررسی رابطه تاب آوری با سازگاری عاطفی و اجتماعی در دانش آموزان پسردبیرستانهای تهران
اثربخشی آموزش مهارت های تحصیلی بر افزایش انگیزش پیشرفت وخودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید