فراخوان دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی

http://www.callforpapers.ir/دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها،1 و 2 بهمن ماه 1391 توسط موسسه آفاق صنعت در تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) هدف اصلي دومين همايش آسيب شناسي آموزش سازماني بررسي مشكلات و مسايل آموزش كاركنان از يك سو و شناخت مدلهاي تجربه شده و كاربردي براي آسيب زدايي آموزش سازماني از سوي ديگر، توسط متوليان اين امر است.

پژوهشگران و محققان می توانند دستاوردهای خود را در قالب مقالات کامل، در یکی از محورهای زیر حداکثر تا 30 آذرماه جهت ارائه در همایش، به دبیرخانه ارسال نمایند:

 • بررسي آسيب هاي رويكردي در برنامه ريزي و تدوين نظام آموزشي
 • بررسي آسيب هاي زيرساختي و فرآيندي در آموزش هاي سازماني
 • شناخت منابع اشتباه و خطا در برنامه ريزي و اجراي آموزش هاي سازماني
 • پيامدهاي عدم نيازسنجي تخصصي و كارشناسي در بهره وري و اثربخشي آموزش هاي سازماني
 • پيامدهاي عدم توسعه آموزش هاي سازماني در دست يابي به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت سازماني
 • نقش آموزش هاي سازماني در كاهش يا افزايش انگيزه و بهره وري كاركنان
 • شناسايي چالش هاي برنامه ريزي و پياده سازي استانداردهاي آموزشي و اثر آنها بر كيفيت آموزش هاي سازمان
 • نقش مسوولين و كارشناسان آموزش در شناخت و كاهش آسيب هاي اجرايي در آموزش هاي سازماني
 • بررسي تفاوت هاي برنامه ريزي آموزشي براي سطوح مختلف كاركنان در سازمان
 • علل مقاومت مديران ارشد براي سرمايه گذاري در آموزش هاي سازماني
 • نقش استراتژيها و تصميمات مديران ارشد سازمان در آسيب زدايي و بهره وري آموزش هاي سازماني
 • شناخت موانع بكارگيري فناوريها و روش هاي نوين در آموزشهاي سازماني
 • مزايا و معايب برونسپاري يا بومي سازي آموزش هاي سازماني
 • آسيب شناسي معيارهاي ارزيابي و انتخاب موسسات ارايه كننده خدمات آموزشي
 • بررسي تفاوت چالش هاي آموزش سازماني در بخش دولتي و خصوصي
 • علل و عوامل كاهش اثربخشي آموزش هاي سازماني
 • مدل ها و روش هاي علمي، كاربردي و تجربي در آسيب زدايي از آموزش هاي سازماني

[اطلاعات کامل کنفرانس]

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید