فراخوان کنفرانس ویژگی های ملی 5گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت

http://www.callforpapers.ir/فرهنگ؛مقدم بر اقتصاد وسياست است. تا زمانيكه وضعيت فرهنگي، شامل: افكار، باورها، رفتارها، ارزشها واستنباط هاي مشترك مردمان يك جامعه ودر يك كلام؛ ساختارشخصيت آنها متحول نگردد، وضعيت اقتصادي وسياسي شان نيز بهبود نخواهد يافت.

 کنفرانس ویژگی های ملی 5گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت،به دنبال آن است تا با شناخت همه جانبه ويژگيهاي ملي 5 گانه (در سه سطح يادگيريِ: دانش، نگرش و رفتار) در بين نخبگان (فكري و اجرايي) جامعه، به درك مشتركي از اين 5 ويژگي بزرگ شخصيتي دست يافته و با انسان توسعه يافته ايي كه داراي فرهنگِ نظم و انظباط، خودكنترلي، جمع گرايي، عقلانيت و وطن دوستي است، به توسعه اقتصادي وسياسي بپردازد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این کنفرانس در تاریخهای سوم و چهارم اسفند ماه تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود و علاقه مندان می توانند چکیده مقالات خود را جهت ارائه در این کنفرانس حداکثر تا پایان آبان ماه 1391 به دبیرخانه کنفرانس ارائه نمایند.

محورهای این کنفرانس عبارتند از:

 • عقلانيت
  بمعناي بكارگيري قوه تعقل، رجوع به عقل در تصميم گيريها، مديريت هيجانات، قاعده پذيري، تبعيت از نظام علت ومعلولي، پديده شناسي (كشف روابط بين پديده ها)، حل مساله، استدلال كردن،واقع بيني، علم گرايي، تحقيق وپژوهش،محاسبه و تدبير ؛ در مقابلِ آرمانگرايي، هيجان زدگي، سطحي نگري و تقدير پذيري.
 • نظم و انضباط
  بمعناي حساسيت به وقت ودرك ارزش زمان، زمانبندي واستاندارد سازي امور، مرتب كردن، رعايت تسلسل و پروسه محوري ؛ در مقابلِ آشفتگي ،شتاب زدگي و وقت كشي.
 • جمع گرايي
  بمعناي همگرايي ،اشتراك مساعي، مشاركت جمعي، پذيرشِ هم سرنوشتي، همجوشي،سازگاري با ديگران، توافق،همكاري، هم افزايي، دموكراسي،ايتلاف، درك متقابل، سيستم محوري بجاي فرد محوري ؛ در مقابلِ فرد گرايي، عدم سازگاري، خودجمعي و خودبيني.
 • خودكنترلي
  بمعناي پذيرش مسووليت هاي اجتماعي(مسووليت پذيري) ،پاسخگويي،رعايت قوانين ومقررات،خودتنبيهي،خودانتقادي، پرهيزگاري ؛ درمقابلِ كنترلهاي بيروني واجتماعي، بي مسووليتي و عدم پاسخگويي.
 • وطن دوستي
  بمعناي ناسيوناليسم عقلاني ؛ درمقابلِ ناسيوناليسم احساسي، مليت پرستي وقوم گرايي.

[اطلاعات کامل کنفرانس]

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید