كتاب اصول مديريت در آزمايشگاه هاي پزشكي

http://www.callforpapers.irكتاب اصول مديريت در آزمايشگاه هاي پزشكي (كتاب كار مديريت در آزمايشگاه هاي آسيب شناسي و تشخيص طبي) به انضمام آيين نامه تاسيس و اداره آزمايشگاه توسط دكتر محمد جواد غروي دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران و دبير انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران در زمينه مديريت كاربردي تاليف شد.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) بنابر مطالب مندرج در پيشگفتار اين كتاب، شالوده اين كتاب به طور اعم بر اساس مباحث مديريت كاربردي بنا شده است. بنابر اين قابل استفاده عموم دانش پژوهان و دانشجويان علم مديريت مي باشد، با اين تفاوت كه مثال ها، سوال ها و تمرين ها بر پايه مصاديق و موضوعات علوم آزمايشگاهي است.
اين كتاب در 42 فصل اصلي به انضمام آيين نامه تاسيس و اداره آزمايشگاه ها تنظيم شده است. روش آن به شكل كارگاهي است، بدين مفهوم كه مدرس پس از تدريس نظري، فراگيران را به اشكال فردي يا گروهي با پرسش، ارائه تمرين و طرح نمونه يا case وادار به حضور فعالانه در كلاس مي نمايد. سپس جهت يكسان سازي استنباط ها و برداشت ها، پاسخ نامه اي ضميمه مي كند كه جواب پرسش ها و نمونه ها را از ديدگاه كتاب ارائه نمايد.

بنابر اين خوانندگان اين كتاب بايد توجه داشته باشند كه جلد دوم كتاب (پاسخ نامه) را به هنگام تهيه كتاب، دريافت نمايند.
از ديگر مزاياي كتاب آن است كه تمامي زواياي مديريتي را مورد بحث گذاشته، بدين معني كه از بدو گزينش همكار در آزمايشگاه، حتي پيش از ان اصول اخلاقي حاكم بر روابط اجتماعي تا تمامي دوران استخدام كارمند در آزمايشگاه، ابعاد مختلف كار گروهي،انگيزه، تغيير، تنوع، تكريم، جنبه هاي مالي، خريد، هزينه و بهره وري و همچنين جنبه هاي آموزشي، علمي، فرهنگي، روابط عمومي و بازاريابي و مشتري مداري و نكات مربوط به ايمني و تضمين كيفيت، فرمت هاي اطلاع رساني و بالاخره انچه كه در ابعاد اداري، مالي، حقوقي، پشتيباني، توسعه، علمي و به روز بودن يك آزمايشگاه لازم است در آن آمده است. هم چنين از مديريت تعارض، مديريت بحران، مديريت جلسه و زمان و در نهايت مفاهيم رهبري به تفصيل سخن به ميان آمده است.
عناوين فصل هاي اين كتاب به شرح ذيل است:
فصل1: شناخت حرفه
فصل2: اخلاق حرفه اي
فصل3: آگهي استخدام و شرح وظيفه
فصل4: تاريخچه شغلي
فصل5: مصاحبه استخدامي و گزينش نيرو
فصل6: ارزيابي كاركنان
فصل7: نظم و اصلاح كاركنان
فصل8: تكريم تنوع در كار
فصل 9: انگيزه
فصل10: تحول و دگرگوني( تغيير)
فصل11: ارتباط و روابط بين اشخاص
فصل12: مديريت تعارض
فصل13: مديريت بحران
فصل14: رهبري
فصل15: تشكيل گروه
فصل16: سازمان دهي و مديريت زمان
فصل17: مديريت جلسه
فصل18: آداب ارتباط تلفني
فصل19: نگارش حرفه اي
فصل20: برنامه كاري كاركنان
فصل21: تعيين حجم(نرم) كاري كاركنان
فصل22: حل مسئله
فصل23: تقلب و سوء استفاده
فصل24: مشتري مداري( رضايت ذي نفعان)
فصل25: مراحل پيش از آزمايش، آزمايش، پس از آزمايش
فصل26: روش هاي نوشتاري در قالب NCCLS
فصل27: ايمني در آزمايشگاه
فصل28: برنامه بازاريابي و توسعه
فصل29: امور مالي و بودجه بندي در آزمايشگاه
فصل30: انتخاب تجهيزات
فصل31: خريد
فصل32: ارزيابي روش هاي جديد
فصل33:مديريت كيفيت
فصل34: برنامه نگهداري پيشگيرانه و اصلاحي
فصل35: انتخاب سيستم اطلاعات آزمايشگاهي(LIS)
فصل36: اپيد ميولوژي درآزمايشگاه هاي تشخيص طبي
فصل37: اعتبار دهي
فصل38: ملاحظات قانوني
فصل39: طراحي يك برنامه آموزشي
فصل40: برنامه ريزي آموزشي مداوم
فصل41: معيارهاي سنجش و ارزيابي يك برنامه آموزشي
فصل42: خصوصي سازي

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید