انتشار مقالات

نمایه سازی مجموعه مقالات چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران

مجموعه مقالات چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۵ تا ۶ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه زابل – انجمن بیوشیمی فیزیک ایران و تحت حمایتسیویلیکا در شهر زابل برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۷۱عنوان مقاله تخصصی شامل۷۱صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران

The effects of electromagnetic radiation Wi-Fi devices on attention levels of girl students
Production of controlled release oral drug delivery system using β-lactoglobulin nanoparticle
Anti-Cancer Effect of Nilotinib, Imatinib, DasatinibandPonatinibOn theMost Effective Inhibitor ofTyrosine Kinase ABL1 andThe Introduction ofBinding Energy
Thermodynamic analysis of human serum albomin interactions with a potent anti-cancer metallodrug
Optimization of pectinase activityfrom Piriformospora indicaby sugar beet pulp
Multi-Spectroscopic studies on the interaction of human Erythropoietin and cationic synthetic gemeni
The investigation of functional and structural effects of Phenanthroline-imidazole derivative of palladium on bovine liver catalase by spectroscopic techniques
Binding Affinity of Cationic Gemini Surfactants to Insulin: Effect of the Spacer Length
Schiff base zinc(II) complex ofthioacetamide derivatives. Synthesis, characterization and evaluation of interaction with human serum albumin
Binding studies ofacetylacetonatopalladium(II)valine complex with CT-DNA
Amyloid Beta (Aβ) peptide incompatibility with fibrinogen Results in Alzheimer’s disease
NTPs in the proteins world; their prevalence & preference
A Capacitance based label free aptasensor for botulinum neurotoxin detection
The role of free radicals resulting from acetoacetate ketone body in DNA glycation process
Colloidal Hydration Layer of Heme-Imidazole SDS micelle as Efficient Nanozyme
A study on the interaction of two chemotherapeutic drugs of Oxali-Palladium and 5- Fluorouracil simultaneously with milk carrier protein of β-lactoglobulin
Effects of curcumin on beta-lactoglobulin and HSA fibrillation
The effects of microgravity on silver nanoparticles and DNA binding
The effects of microgravity on TiO2 NPs and DNA binding
The effects of microgravity on human serum albumin (HSA)structure
Investigation the characteristics of silibinin loaded on to pegylatedniosomal nanoparticles on the human breast cancer
The effect of Rosa damascene on lysozyme aggregation as a model system for neurodegenerative diseases
A Reviewon Chemical stabilizationmethods of collagen
Three dimensional pharmacophore modeling of Alpha-synuclein aggregation inhibitors
DNA Binding and Biochemical Investigation of Cu (II) Complex Containing 1,10- phenanthroline and Iminolactone
Study on fluorescence and DNA-binding of palladium(II) complex containing glycine and valine
The state of glycation due to some small molecules: Bovine Serum Albumin as a case study
Synthesis, characterization and DNA-binding studies of a Palladium(II) complexcontaining mixed-ligands of 1,10-phenanthroline and salicylic acid
Comparative study of thermal domains analyzing of glycated and nonglycated human serum albumin
Kinetic and Structural Study of α-Glucosidase via XantheneHeterocycles as Antidiabetic Inhibitors
Cell Phone Radiation of Effects on Cancer Risk
Study of the simultaneous effect of silver nanoparticles and 3-β-hydroxybutyrate on human hemoglobin glycation process
Optimized method for myoglobin purification and the study of physical characterization
Alteration of DSC profiles for Halal and non-Halal myoglobins
Spectroscopic evaluation of Isoxsuprine hyreochloride interactions with human serum albumin
Crystal Structure, DNA Binding andCytotoxicity of a New Hydroxyl-Quinolinato Palladium Complex
Interaction studies between a[(phen)Pd(8Q)]NO3 anti-tumor complex and calf thymus DNA
Chaperone activity of antioxidant compounds to prevent the Aggregationof unfold proteins
DNA binding properties of combination Co3+, Cu2+, Zn2+ and Pd2+ complexes
Investigation of the interaction between Propyl Acridone and Butyl8chloro Acridone with ct-DNA by circular dichroism spectroscopy
Monovalent cation effects on conformation of glucose oxidase enzyme
Investigation of Intramolecular Hydrogen Bond in Malonaldehyde Derivatives: An AIM and NBO Study
Alterations in the structure of blood carrier protein of Albumin upon interaction with new synthesized Pt(II) complex
An explorative study on potent gram-negative specific LpxC inhibitors using molecular docking and molecular modeling
Production of pectinase from sugar beet pulp byPiriformospora indica under submerged fermentation
The effect of fluorineon conformation stability of organic compounds
Design of new Alzheimer’s drugs using human’s complex of Aricept by cheminformatics analysis of molecular dynamics simulation
Inhibitory effect of boldine on TERT: In Silico study
The effects of removal of manganese ions on the structure of the enzyme chloroperoxidase
Discovery of new chemical scaffolds for none-nucleoside reverse transcriptase inhibitors using chemoinformatic methods
High level expression, refolding and characterization of diphtheria fusion toxin: DAB389IL-2
Porphyrins: Synthesis, Geometry, Stability, H-H Intramolecular coupling constant, Aromaticity, and Intramolecular hydrogen bonding
Synthesis of new pyrazole derivatives in glycerol-potassium carbonate as eutectic solventandstudy of their antibacterial effects
An in-silico expression assay of the MAGE family in malignances
Detection of ascorbic acid in biological samples by a new modified glassy carbon electrode
Inhibitory Influence of 3-β-hydroxybutyrate on Calf Thymus DNA Glycation by Glucose
Molecular docking study on the interaction of DNA with some natural anthraquinone derivatives
Kinetic aspects of tetrahydrobenzo[b]pyran formation in the presence ofCaffeine as a green catalyst: a mechanistic investigation
UV-Vis Spectrophotometry as a Useful Technique to Study the Heme-containing Proteins: Structural and Functional Characteristics ofGamma Irradiated Hemoglobin
Protective effect of albumin on the glycation of hemoglobin
Fast detection of miRNA-155 by an aptasensor based on gold nanoparticles and MnCl2
Studies on secondary structures of Horseradish peroxidase immobilized on reduced graphene oxide nanoparticle
Computational Design of some Piperine Derivatives as Novel Survivin Inhibitors
Geraphene oxide (GO) modulates the activity of Thermomyceslanuginosus lipase (TLL)
Defining the architecture of KPC-2 carbapenemase
Consistency of fitting the DSC data to complete Lumry-Eyring and Two-state models
A hypothetical evolutionary relationship between the phylogeny position and the hydrophobic properties of fish s hemoglobin
Significance of Protein Aggregation via Different Oxidative Reagents
The effect of iron oxide nanoparticles on laccase function for biodegradation of anthracene
Single point mutation effects in the flexible area on the stability of luciferase
Evaluation of Semi-Empirical Methods for pi-conjugation Energy Profiles for proteins

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید