انتشار مقالات

نمایه سازی مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۱۴۹عنوان مقاله تخصصی شامل۱۳۴۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

تاثیر انتقال آب بین حوضه ای بر وضعیت کمی و کیفی سفره های آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت سربیشه استان خراسان جنوبی)
ارزیابی عملکرد کشت آکواپونیک در کشاورزی پایدار
مقایسه میزان تبخیر در شب و روز با استفاده از روشهای تجربی مطالعه موردی: شهرستان بیرجند)
برآورد ارزش اقتصادی آب برای گیاه سورگوم علوفه ای
امکان سنجی انتقال آب بین حوضه ای از خلیج فارس به استان کرمان
مدل سازی آزمایشگاهی جریان موجکی بر روی سرریزهای کلید پیانویی
ارزیابی هیدروژیو شیمی کشت گلخانه ای شهرستان جیرفت و تحلیل تغییرات مکانی آن با استفاده از GIS
مقایسه عملکرد وکارآیی مصرف آب باغات پسته شهرستان سیرجان در دو روش آبیاری سطحی و آبیاری قطره ای
مقایسه عملکرد واجزاء عملکردارقام مختلف سورگوم و ارزن درشرایط آبیاری یکسان در اقلیم منطقه رودان(استان هرمزگان)
پیش بینی عملکرد و مراحل مختلف رشد گیاه گندم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت زرقان برای مصارف شرب،کشاورزی و صنعت
برآورد آب مجازی محصولات مهم کشاورزی و نقش آن در مدیریت مصرف آب مطالعه موردی( : استان های فارس و یزد)
ارزیابی ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی تحت شرایط مختلف
ارزیابی اثر ارتفاعهای مختلف پایه آبپاش بر ضریب یکنواختی در آبیاری بارانی تحت شرایط مختلف باد
حل تحلیلی جریان درآبخوان تحت فشار با اعمال ضریب ذخیره لایه های نیمه نفوذپذیر
پایش خشکسالی با به کارگیری چند شاخص پرکاربرد و برآورد بهترین شاخص در ایستگاه سینوپتیک کرمان – سلطانی-دهرود
اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطرهای بر رشد، عملکرد و بهره وری مصرف آب پسته
شبیه سازی فرآیند بارش-رواناب با استفاده از مدل HMS-HEC مطالعه موردی( : حوضه آبریز عسکروییه)
بررسی اثر شوریهای مختلف آب آبیاری بر خصوصیات فیزیکی خاک
بررسی روند شاخص خشکسالی پالمر منطقه دشت بیرجند با استفاده از روش ناپارامتریک من کندال
بررسی اثر مدیریتهای مختلف آبیاری بر سهم مجزا تبخیر و تعرق با استفاده از مدل AquaCrop
بررسی تاثیر روش های مختلف آبیاری بر بازارپسندی، عمکلرد غده و کارایی مصرف آب ارقام مختلف سیب زمینی
اثر روش آبیاری بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام مختلف سیب زمینی در منطقه بردسیر
بررسی اثر مدیریتهای مختلف آبیاری جو بر سهم تبخیر و تعرق با استفاده مدل AquaCrop
نقش پرولین بر افزایش تشکیل میوه پسته رقم اوحدی در شرایط کم آبی
نقش هورمون براسینواسترویید روی ویژگیهای کمی میوه انگور تحت تنش خشکی
اثر دامینوزاید روی ویژگیهای میوه آلو (.L Domestica Prunus )رقم بخارا تحت تنش کم آبیاری
نقش پوترسین بر افزایش تشکیل میوه در پسته (.L vera Pistacia )رقم اوحدی تحت تنش خشکی
نقش آرژینین بر افزایش تشکیل میوه در پسته (.L vera pistacia )رقم اوحدی تحت شرایط خشکی
بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان چادگان استان اصفهان با استفاده از روشهای زمین آمار
بررسی اثرزهکشی زیرزمینی بر انتقال نیترات و فسفات در خاک و زه آب در کشت گیاه پاچ باقلا درمقیاس مدل فیزیکی اراضی شالیزاری
تاثیر مدیریت بقایا، خاکورزی و کود نیتروژن در کشت ذرت بر پتانسیل گرمایش جهانی (GWP)
بررسی پتانسیل استفاده از ارقام مختلف ذرت جهت سازگاری آن به شرایط تغییر اقلیم
بررسی برخی ویژگیهای شیمیایی خاک در اثر کاربرد کوتاه مدت لجن فاضلاب شهری
تاثیر سطوح مختلف بیوچار، کم آبیاری وشوری بر کارایی مصرف آب و محصول گندم در شرایط گلخانه ای
تاثیر سطوح مختلف بیوچار، کم آبیاری و شوری بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه گندم
عوامل موثر بر افت آبهای زیرزمینی استان کرمان
مدلسازی رواناب سطحی کلانشهر کرمان با استفاده ازنرم افزار SWMM
ارزیابی مدیریت آبیاری متناوب با کاربرد آب شور در کشت چمن (Paspalum Seashore)
بررسی اثرات کاربرد پساب فاضلاب شهری و چند بهساز خاک بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت در یک خاک آهکی آلوده شده به عناصر سنگین
بررسی اثرات کاربرد پساب فاضلاب شهری و چند بهساز خاک بر قابلیت دسترسی عناصر سنگین در خاکیک آهکی آلوده به عناصر سنگین پس از برداشت ذرت
تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و صفات بیوشیمیایی نشاء عروسک پشت پرده در گلخانه
کاربرد فناوری نانو در جذب دو آلاینده سرب و کروم در آبهای زیرزمینی
بررسی راهکارهای صحیح مدیریت مصرف کود در شرایط شور
تاثیر کم آبیاری در مواقع خشکسالی در عملکرد گردو
بررسی شاخص های مقاومت به تنش خشکی در برخی ژنوتیپ های نخود سفید کابلی
تاثیر افزایش راندمان آبیاری به میزان صادرات آب مجازی و بهره وری آب در محصول پسته مطالعه موردی استان کرمان
معرفی و مقایسه روشهای برآورد دبی در کانالهای باز مرکب مستقیم
ارزیابی خشکسالی بر اساس شاخص های SPI و SPEI و ارتباط آنها با خشکسالی منبع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت جیرفت)
اثر سطوح مختلف منیزیم آب آبیاری بر شاخص های رویشی و برخی عناصر غذایی برگ دانهال های پسته
مقایسه ی آزمایشگاهی عملکرد دو آبشکن موازی نفوذپذیر و تک آبشکن نفوذپذیر با نرخ های نفوذپذیری متفاوت
بررسی روند تغییرات کمی منابع آب زیرزمینی دشت راور
برگ چگالی مقایسه های زمستانه ارقام مختلف جو تحت تاثیر تنش خشکی ( Hordeum )vulgar L
بررسی وارزیابی روش های موثر بر افزایش راندمان رسوب شویی هیدرولیکی در مخازن سد ها و تلفیق موثرترین آنها به صورت همزمان
واکاوی تاثیر کاهش آبدهی قنوات برکشاورزی، باتاکید بر سطح مطالعه( زیرکشت موردی دهستان کاهشنگ خراسان جنوبی )
بررسی برخی فلزات سنگین در غده گیاه تربچه با کاربرد پساب شهری
اثر نیتروژن بر سطح ویژه ارقام مختلف گندم
تغییرات مورفولوژیک بستر در اطراف پایه پلها با استفاده از نرم افزار ۳D-FLOW
بررسی آزمایشگاهی کمی و کیفی فرسایش و رسوب گذاری در تقاطع کانال ها
مقایسه تغییرات بستر در اطراف آب شکن های عمود با چینش های متفاوت
تاثیر کاربرد سالیسیلیک اسید و کود نیتروژن بر محتوی نیترات و عملکرد غده های سیب زمینی Solanum tuberosum در کرمان
بحران آشکارسازی آب در مناطق خشک و ارایه استراتژی های سازگاری ؛مطالعه موردی شهرستان خاتم
پایش کیفی آب زیرزمینی دشت سیرجان با استفاده از شاخص WQI
تحلیل پایداری منابع آب حوضه آبریز نیشابور با استفاده از شاخص های کاربردی مدیریت آب
ارزیابی حساسیت تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن ET0 به تغییر پارامترهای هواشناسی با مدل CROPWAT( مطالعه موردی؛ نواحی جنوب کشور، شهر اهواز)
مدیریت جامع منابع آب در بخش کشاورزی و اصلاح الگوی کشت با استفاده از مفهوم ردپای آب و ارتباط آن با خشکسالی، اقتصاد و تجارت آب
بررسی اثر خشکسالی برمیزان برداشت گل محمدی در بخش قمصر کاشان
ارزیابی مطالعه پهنه بندی و خسارت ناشی از سیلاب توسط مدل هیدرولیکی RAS-HEC مطالعه موردی:( رودخانه میناب استان هرمزگان)
تحلیل عدم قطعیت شبکه های توزیع آب با روش الگوریتم ژنتیک- فازی
برآوردپارامترهای مدل ناحیه ماندابی (TSM )در رودخانه ها باروش تکامل رقابتی جوامع (SCE)
بررسی آزمایشگاهی اثر شکل و مقیاس زبری بر پروفیل سطح آب در کانالهای باز
بررسی و مقایسه اثرات نوسان در انتقال رسوب جریان سطح آزاد توسط دو نرم افزار Comsol و Fluent
بررسی کیفی آب رودخانه هلیل رود جیرفت با تکیه بر نمودارهای شولر ، پایپروویلکوکس
مختصات تخمین جبهه پیاز رطوبتی منبع نقطه ای با کاربرد تحلیل گرین -آمپت دریک خاک لومی
بررسی پتانسیل استحصال در منطقه آب باران زرین دشت استان فارس
تاثیر پرایمینگ هورمون براسینواسترویید و محلول پاشی مالییک هیدرازید و بنزیل آمینوپورین بر برخی از خصوصیات صفات فیزیولوژیکی و عملکرد توده های هندوانه آجیلی
ارزیابی عملکرد سامانه ی استنجاج فازی عصبی – به منظور تخمین ضریب یکنواختی پخش آب در سامانه های آبیاری بارانی کلاسیک
اثرپرایمینگ بذر به وسیله متیل جاسمونات بر شاخصهای جوانه زنی بذر گندم در شرایط تنش خشکی
ارزیابی و مقایسه ۳ روش آزمایش الک، شابلون دایره ای و مربعی برای اندازه گیری دانه بندی رسوبهای رودخانه ای
ارزیابی تحلیل فیلیپ درشبیه سازی پروفیل رطوبتی خاک تحت آبیاری قطره ای در یک خاک لوم شنی
پیش بینی تبخیر وتعرق مرجع روزانه بااستفاده ازمدل شبکه عصبی درایستگاه سینوپتیک شیراز
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب در آبگیر جانبی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر سازه های کنترل رسوب بر توپوگرافی بستر در اطراف آبگیر ۹۰ درجه
تحلیل اقتصادی سدها بر مبنای تحلیل حساسیت و عدم قطعیت مدت بهره برداری و تاثیر نرخ بهره و نرخ بازده داخلی ۶۷ سد
ارزیابی معادلات انتقال رسوب به منظور برآورد بهترین معادله در رودخانه سرباز
مطالعه ی اثر براسینواسترویید و عنصر سمی ارسنیک بر محصول گیاه سیب زمینی (.L tuberosum Solanum)
ارزیابی دقت ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی تبخیر و تعرق مطالعه موردی: ایستگاه های هواشناسی همدان و نهاوند در استان همدان
آنالیز حساسیت مدل AquaCrop جهت شبیه سازی عملکرد سیب زمینی
پیش بینی عملکرد سیب زمینی تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم
اثر تنش شوری بر سطح ویژه برگ ارقام مختلف جو .( L vulgar Hordeum)
بررسی تغییرات مقاومت جریان در مجاری روباز در حضور پوشش گیاهی برآمده از آب
تاثیر تیمار سیلیس و جهت کشت بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه ی گیاه گلرنگ (.L Carthamustinctorius) تحت تنش خشکی
بررسی اثر تیمار سیلیس و جهت کشت بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه گلرنگ (.L Carthamustinctorius)تحت تنش خشکی
بررسی و تحلیل معیارهای الگوی کشت
برسی اثر کاربرد براسینولید در جوانه زنی گیاه ماش تحت تنش خشکی
اثر تنش خشکی بر کارآیی استفاده از نور در ارقام مختلف گندم (L aestivum Triticum)
پیش بینی تغییرات هدایت الکتریکی و میزان کلسیم در حوضه آبریز رفسنجان
تعیین ضریب حساسیت و بررسی نااطمینانی پارامترهای هواشناسی در مدلهای برآورد Eto
بررسی اثرات سطوح مختلف شوری آب آبیاری و کاربرد تیامین در مهمترین ویژگیهای مرتبط با ارزش غذایی میوه گوجه فرنگی
حذف مس ازمحلول های آبی با استفاده از نانوذرات گرافن در شرایط رقابتی و غیر رقابتی
ارزیابی ژرم پلاسم ارزن دم روباهی به عنوان گیاه مقاوم به کم آبی در کرمان
بررسی عملکرد اکوتیپ های مختلف ارزن معمولی و ارزن دم روباهی در شرایط کم آبیاری
ارزیابی ارقام ارزن معمولی به عنوان گیاه مقاوم به کم آبی در کرمان
ارزیابی برخی از فاکتورهای رشدی گندم نان تحت شرایط تنش خشکی
کاربرد باریک برگان زینتی برای اهداف خشک پردیسه در مناطق خشک و نیمه خشک
تاتیر نوسانات الگوهای پیوند از دور بر مقادیر حدی دمای کمینه
ارزیابی فنی سیستم های آبیاری قطره ای در باغات شهرستان کاشمر
بررسی روش های مطالعه ارتباط هیدرولیکی رودخانه و آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک با تاکید بر شرایط ایران
مروری بر اثرات سوء برداشت بی رویه ازمنابع آبهای زیرزمینی
کاربرد اسیدسالسیلیک درکاهش اثرات تنش شوری آب آبیاری در گیاه لاله عباسی((Mirabilis jalapa
کاربرد اسید سالیسیلیک در کاهش اثرات ناشی از تنش شوری آب در ختمی زینتی( Alcea rosea(Althaea rosea
تاثیر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات جوانه زنی بذر گل گاو زبان تحت تنش شوری(Borago Officinalis L)
بررسی مطالعات انجام شده در زمینه بهینه سازی و تنظیم شیرهای فشار شکن برای به حداقل رساندن تلفات در شبکه های توزیع آب
اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین امید بخش ارزن معمولی
بررسی عوامل موثر بر کاهش جابجایی پوشش های شناور کاهش دهنده تبخیر
تاثیر خشکسالی بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بوشکان
بررسی کارایی نانولوله های کربنی چند دیواره در حذف علف کش ۲-۴-دی کلروفنوکسی استیک اسید (D-4,2 ( از محلولهای آبی
تحلیل وضعیت فرسایش و رسوب گذاری رودخانه خبر بافت با مدل عددی HEC- RAS
شبیه سازی عددی دو بعدی جریان در دیواره جانبی تونل های انتقال آب
اثر زبری بر نوسانات فشار پرش هیدرولیکی
ارزیابی مدلهای جذب آب ریشه گیاه نخود در شرایط تنش خشکی
بررسی روند خشکسالی و تخریب اراضی با استفاده از دادههای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در منطقه فاریاب کرمان
بررسی اثرات کاربرد خاکی اسید هیومیک بر پارامترهای گلدهی گیاه همیشه بهار در شرایط کشت در خاک و آب شور
بررسی الگوی رسوبگذاری مخزن سد تنگوییه سیرجان بااستفاده از مدل عددی GSTARS3.0
اثر تنظیم کننده های رشد بنزیل آمینو پورین ونفتالین استیک اسید بر بهبود روابط آبی هندوانه آجیلی
اثرتنظیم کننده رشدبراسینو استرویید بر روابط آبی گیاه هندوانه آجیلی استان در شرایط کرمان
ارزیابی فراوانی وقوع کلاس های مختلف خشکسالی برمبنای شاخص های RDI اصلاح شده و SPEI) مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تهران)
ارزیابی درجه اهمیت فاکتور های اقلیمی موثر در محاسبه ET0 با استفاده از روش Decision Tree
تحلیل آماری داده های ایستگاه های هیدرومتری سد شهیدان امیرتیموری رابر(با تکیه بر آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS)
کنترل صحت آماری داده های ایستگاه آبریز حوضه سنجی باران های سد صفارود
استفاده از متغیرهای محیطی برای تخمین شوری خاک در منطقه کوهبنان کرمان
استفاده از مدل WEAP جهت ارزیابی سناریوهای مختلف مدیریتی تحت شرایط تغییر اقلیم -۱ تشریح مدلها
استفاده از مدل WEAP جهت ارزیابی سناریوهای مختلف مدیریتی تحت شرایط تغییر اقلیم -۲ کاربرد مدلسازی برای حوضه آبریز اهرچای
کاربرد پساب فاضلاب شهری در سیستم های هیدروپونیک جهت تولید گیاهان زینتی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع جت هیدرولیکی بر راندمان تخلیه رسوب از مخازن سدها در روش جت- هیدروساکشن
تاثیر کود زیستی قارچ میکوریزا بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک ارقام گندم در شرایط تنش خشکی
شبیه سازی رفتار جریان رودخانه با استفاده از مدل RAS-HEC مطالعه موردی رودخانه هلیل
مدلسازی عددی جریان آب زیرزمینی در آبخوان محصور به روش ایزوژیومتریک
ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت آبی زیتون در منطقه بم به روش فایو
ارزیابی کیفی تناسب اراضی جهت کشت زیتون در منطقه رابر به روش فایو
ارزیابی کیفی تناسب اراضی جهت کشت آبی سیب زمینی در منطقه جیرفت به روش فایو
اثر کشت گلخانه ای بر مدیریت پایدار منابع آب در جنوب استان کرمان
بررسی پارامترهای کیفی آب رودخانه با استفاده از نرم افزار Wasp (مطالعه موردی: رودخانه بافت، استان کرمان)
اثر همزمان کاربرد آب آبیاری شور و زیولیت کلسیک بر سبز شدن تربچه
مدل سازی BOD5 به روش رگرسیونی در پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس تهران
تحلیل روند تغییرات بارش های سبک و متوسط در حوضه دریاچه ارومیه
بهبود و حفظ روابط آبی و عمر نگهداری گل های بریده نرگس با اسانس گیاه مرزه و اسید سالیسیلیک
بررسی کیفی آب رودخانه بافت در حوضه هامون جازموریان با استفاده از نرم افزار (Qual2k)
تخمین پارامترهای نفوذ با استفاده از مدل Sipar_ID

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید