انتشار مقالات

امکان دریافت مجموعه مقالات کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه

مجموعه مقالات کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه،در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۴ توسط مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۳۶۸عنوان مقاله تخصصی شامل۴۱۷۰صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه

عوامل افت و پیشرفت تحصیلی
رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
مقایسه آرای تربیتی ابن خلدون و اسکینر تا سند تحول بنیادین
مقایسه آرای تربیتی امام محمد غزالی با رنه دکارت
مطالعه و تبیین کارکرد گرایی در جامع شناسی دینی جامع ایران
تیموریان و اوضاع فرهنگی وهنری آن عصر در ایران
دیدگاه تحلیلی زبان عربی و معارف پژوهی قرآن
بررسی تاثیرمتقابل دو فرهنگ و ادب فارسی وعربی در زمان ظهور اسلام
بزرسی اوضاع ایران در زمان دوقوم مغول و تیموری
اعجاز علمی قرآن کریم
جایگاه دعا در اسلام وشیوه اجابت آن:
فلسفه مجازات در حقوق اسلامی
حقوق زن در اسلام
بررسی اثرات اقدامات مدیریت منابع انسانی از دیدگاه کیفیت خدمات، وفاداری مشتری وعملکرد سازمانی
پژوهشی در تشریح استخوان و اعصاب جمجمه طب سنّتی ایران اسلامی(از قرن سوم تا دوازدهم هجری)
بررسی روش های تربیت اسلامی (با تاکید بر مرحله ی اعتدال)
بهره گیری از وسایل کمک آموزشی و تأثیر مثبت آنها در یادگیری دانش آموزان دورهابتدایی
بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمات کارکنان در ادارات دولتی استان آذربایجان شرقی
توسعه و تغییر جاربه های گردشگری با عنایت به تغییرات اقلیم و افت آلودگی های زیستمحیطی آبخوان های استان زنجان
مطالعه ی بررسی تاثیرات شرایط اقلیمی بر جایگاه ی وقش دیهدر وظام قشر بىدی ایران باستان
بررسی و اولویت بندی زیرساختهای لازم جهت اشتراک دانش در سازمانهای دولتی (مطالعهموردی: شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون)
ارزیابی ارتباط بین فقر و سرمایه گذاری مستقیم خارجی
نقش سلامت معنوی در پیش بینی کیفیت زندگی
بررسی تلمیحات دیوان قصاب کاشانی با تاکید بر تلمیحات قرآنی و اساطیری
هوش فزهنگی :بررسی تأثیز تعاملی مدیریت استعداد و رهبری اصیل
ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک پورتال دانشگاه آزاد اسلامی
ارزیابی کیفیت خدمات الکتزونیک پورتال دانشگاه رازی
طبیعت انسان از نگاه معتزله و اشاعره و پیامدهای تربیتی آن
آینده نگری و جایگاه آن در نظام آموزش و فناوری
طراحی مدل ارزش گذاری نیروی انسانی در سازمان های خدماتی ( مورد مطالعه : دانشگاه علم و هنر)
مقایسه پرخاشگری و اضطراب اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان موفق و ناموفقسال دوم دبیرستان شهر اهواز
مقایسه پرخاشگری و بحران هویت با عملکرد تحصیلی دانش آموزان موفق و ناموفق سالدوم دبیرستان شهر اهواز
مقایسه پرخاشگری، اضطراب اجتماعی و بحران هویت با عملکرد تحصیلی دانش آموزانموفق و ناموفق سال دوم دبیرستان شهر اهواز
مقایسه بحران هویت و اضطراب اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان موفق و ناموفقسال دوم دبیرستان شهر اهواز
آثار و ویژگی های شرط وکالت در طلاق از دیدگاه حقوقی و فقهی
جامعه شناسی ادبیات در منطق الطیر عطار نیشابوری
دیدگاه سعدی نسبت به ساختار اجتماعی خانواده
نگزشی به مفاهیم سوگ و مویه در فزهنگ اجتماعی لرستان
مقایسه ی تطبیقی جهان بینی حافظ و ابوسعید
بررسی انواع نقذ با نگاهی به اشعار قیصر امین پور
بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی ۸۹-۹۰
نگرشی بر مفهوم روانشناسی فرافکنی در مثنوی مولانا
مصرف و مصرف گرایی از دیدگاه جامعه شناسی
بررسی مضامین مشترک دو شاعر زن در ادب مقاومت ایران و فلسطین(سپیده کاشانی و فدوی طوقان)
بررسی انواع نقد ادبی با نگاهی به اشعار سید حسن حسنی
بزرسی عوامل موثر در مشارکت سیاسی
برچسب زنی ،داغ و ننگ گافمن
نکاح موقت پذیرش یا عدم پذیرش آن در جامعه اسلامی با تاکید بر منابع فقهی و حقوقی
نقش برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد سازمانی
بررسی الزامات و و رویکرد های استراتژی توسعه صنعتی در ایران
بزرسی تاثیز مثبت و منفی اینتزنت بز دانش آموزان
مولفه های مدیزیت جهادی در ابعاد عملکزد ساسمانی
بزرسی ارتباط درجه باس بودن تجارت بز فشار باسار ارس با تأکیذ بز ایزان
اثز درجه باس بودن تجارت بز فشار بازار ارز در کشورهای جنوب شرق آسیا
ارائه الگوی مفهومی از همکاری های بین سازمانی
بزرسی عوامل تاثیز گذار بز استفاده از وبلاگ های آموزشی در فزاینذ یاددهی بادگیزی(مطاعه موردی)
بررسی اپیدمیولوژی نقش خانواده در اعتیاد دانشجویان به اینترنت در سطح شهر تبریز
بررسی راهکارهای افسایص توانمندسازی کارکنان مرکسآموزضی و درمانی بیمارستان گلستان اهواز
مدرسه هوشمند چبیست
توجیهی بر آموزش ریاضی (مبنی بر کاربردهای عملی آن در حوزه علوم انسانی)
تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی
تحلیلی بر سازمان های نوین هزاره سوم: سازمان یاد گیرنده
تاثیر بازی های دبستانی رشد حرکتی و اجتماعی با بازی های دبستانی بر دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی
بررسی آموزش یادگیری مغز محور درس فارسی و تاثیر آن بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی
موسیقی آینده در گرو نقد موثر
میکلانژ؛ استاد زیبایی شناسی
بررسی میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه یزد با محیط دانشگاه
آینده پژوهی در برنامه ریزی ضهری بر مبنای سناریو
بررسی ارزش منابع انسانی در بانک تجارت ایران با استفاده از مذل منتخب حسابذاری منابع انسانی ورابطه ارزش بذست آمذه با معیارهای سودآوری
تحول در مفهوم جنگ رویکردی نو بر وقوع مناقشات جدید بین المللی در جهان با تاکید بر منطقه خاورمیانه
بررسی تاثیر رشد شرکت بر ارتباط اقلام تعهدی اختیاری و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عفت و غیرت ، دو فضیلت فراموش شده
بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران
ارزیابی اثرات اقتصادی اجتماعی اقدامات آبخیزداری مطالعه موردی: حوزه بوشکان -بوشهر
بررسی درجه توسعه یافتگی در مناطق استان یزد با توجه به شاخص توسعه انسانی( با تأکیدبر شاخص های کالبدی)
بررسی سنجش درجه توسعه یافتگی مناطق استان یزد بر شاخص توسعه انسانی با تاکید بر مدل پنل دیتا
بررسی تاثیر ویژگی های ساختار سلولی بر عملکرد سازمانی ( مطالعه موردی : مدیریت درمان تامین اجتماعی استان چهار محال و بختیاری)
بررسی رابطه هوش اجتماعی با عملکرد مدیران مدارس ابتدائی و متوسطه شهرستاننوشهر
بررسی میزان توانایی حل مساله اجتماعی وارتباط آن با پرخاشگری در دانشجویاندانشگاه فرهنگیان نوشهر
تاثیرکیفیت محیط فیزیکی بر اعتماد کارکنان
تاثیر کیفیت تعاملات بر اعتماد کارکنان
سمبولیسم اجتماعی و سیاسی در اشعار اخوان ثالث
بارزترین نمودهای رمانتیسم در شعرمحمد علی بهمنی
مفهوم فقر عرفانی در غزلیات شمس و مثنوی مولانا
بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی معمل های دوره ای اولی متوسطه شهرتسان الشتر۹۴-۱۳۹۳
بازتاب نیایش در بوستان سعدی شیرازی
نظریه های ساختار سرمایه
بررسی اثربخشی رویکرد روان نمایشگری بر کاهص ناکامی و افسایص تنظیم هیجانی کودکان کارو خیابان
مقایسه سبک های مقابله ای مادران دارای فرزند استثنایی با مادران دارای فرزند عادی
ارائه الگویی از جامعه هولوگرافیک در نظام سلامت
کارکزد سلامت در تحقق اقتصاد مقا ومٍتی
بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر رشد و توسعه بیمه آثار هنری در ایران
بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر افزایش سن ازدواج جوانان شهر زاهدان
بررسی رابطه رضاتیمندی زناشویی با رضایت شغلی و سلامت عمومی بین کارکنان بانک ملت
بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی با سلامت عمومی بین کارکنان بانک ملت
بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر حفظ و افزایش بافندگان فرش دستباف مطالعه موردی شهرستان شیراز
بررسی رابطه بین نقش بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرهنگ سازمانیکارکنان آموزش و پرورش ناحیه ۱و ۲ شهرستان خرم آباد
غم و شادی در هزاره ادب پارسی
گذری بر جامعه شناسی زبان و خط فارسی
وجه تسمیه چند ضرب المثل
سخنی ازمولانا وشمس( مستورقباب غیرت )
پرسمانی بی پاسخ (زن وجنگ)
آینده پژوهی در حوزه مطالعات زبان و ادب فارسی، روشها و نگرشها
ارتقای آموزشهای مهارتی در دانشگاه جامع علمی کاربردی
مقایسه اندیشه های خردگرایانه در آثار رابرت لی فراست و اشعار ناصر خسرو
تاثیر آموزش بر اساس رایانه د رپیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی
بررسی جایگاه نقش تربیتی اسماء الهی از دیدگاه امام خمینی ( ره )
نقش اخلاق در قرآن
بزرسی تاثیزات تکنولوصی سیستم اطلاعاتی جغزافیایی (GIS) بز توسعه گردشگزی مجازی شهری
شناسایی و رتبه بندی معیارهای پایداری زنجیره تامین با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای فازی(مورد مطالعه: شرکت های کاشی منتخب استان یزد)
عنوان اهمیت حسابرسی زیست محیطی
مطالعه تطبیقی نحوه اجرای حدّ سرقت از منظر فرق اسلامی
بکارگیری رویکرد آینده پژوهانه در کیفیت خدمات گمرک و لجستیک به خدمت گیرندگان از دیدگاه مدیران گمرک (مطالعه موردی: گمرک استان هرمزگان)
انقلاب اسلامی ایران یک سنت الهی در تغییر معادلات جهان غرب در منطقه خاورمیانه
لزوم آینده پژوهی در راستای اقتصاد مقاومتی
برخوردهای صلاح الدین ایوبی با اندیشه های فاطمیان ( مطالعه موردی مدارس اهل سنت)
بررسی رابط بیه عست وفس ی میسان رضایت شغلی کارکىان سازمان تامیه اجتماعیشعب ۱۶ تهران
علت شناسی قتلهای قبیله ای در پرتو نظریه همبستگی اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان
علت شناسی قتلهای قبیله ای در پرتو نظریه فرهنگی در استان سیستان و بلوچستان
آزمون اثر جانشینی و مکمی محارج دولت در کوتاه مدت و بلند مدت اقتصاد ایران
رابطه بین راهبردهای یادگیری ، راهبردهای شناختی و فرا شناختی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان
بررسی مبانی نظریه صفات درباره ماهیت و رشد شخصیت انسان
جایگاه تعلیم و تربیت در ضرب المثل های عربی خوزستان
آینده نگاری و کاربرد آن در تحلیل محیط کسب و کار
بررسی رابطه بین کیفیت خدمات با جذب منابع در دفاتر ICT روستایی مطالعه موردی دفاتر خدمات ارتباط روستایی پس بانک استان مرکزی
گرایش به دولت الکترونیک و الزامات آن در دانشگاه های علوم پزشکی
تأثیر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد کشورهایدرحال توسعه اسلامی با استفاده از تابع ترانسلوگ
بررسی عوامل موثر بر توسعه سبد محصولات شرکت های برتر دارویی کشوربه روش پرامته
تبیین نقص خشونت در ایجاد بسترهای اقدام به خودکشی (مطالعه موردی:شهرستانآبادان)
آینده پژوهی در تحلیل عملیات روانی
نقش و تأثیرات مدیریت تکنولوشی شبکه های مجازی و اجتماعی بر خانواده های ایرانی (مطالعه موردی : استان البرز)
نقش رهبری استراتژیک منابع انسانی در رقابت پذیزی کسب و کار
آینده پژوهی آشنایی زدایی در قطع کتاب با رویکرد توسعه
مقایسه رابطه هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض مدیران سازمان های دولتی وشرکت های خصوصی
بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی گروهی مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتس بر بیتصمیمی شغلی دانش آموزان دبیرستان
اسراف و مصرف از نگاه دین اسلام
رابطه معنویت ومعیشت در اقتصاد خانواده
رابطه بین عمل به باورهای دینی با شادکامی در بین زوجین فرهنگی شهرستان بوکان
اختیار زوجه در طلاق از منظر فقه و حقوق ایران
امکان سنجی استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در هنرستان های شهرستان داراب ازدیدگاه معلمان
The relationship between Neuro-linguistics programming andanxiety and self-steem among Iranian intermediate EFLlearners
بررسی شیوه های فرزند پروری و نقش آن در انسجام خانواده
بررسی میزان آموزش شایستگی های مورد نیاز دانشجویان کارشناسی حسابداری
معرفی شاخص های اصلی اینده پژوهی و تاثیر آن در مدیریت استراتژیک
سلامت روان در قرآن
بررسی اصول و مکانیزم های حاکمیت شرکتی
مقایسه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی
سبک های دلبستگی در دختران با نشانگان ضربه عشق
بررسی وضعیت موجود مدیریت دانش و جو سازمانی ازدیدگاه کارکنان شعب منطقه شرق بانک سپه تهران
اثر بخشی بازی های گروهی بر خلاقیت کودکان
بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی و پذیرش اجتماعی در معلمان شهرستان جاجرم
بررسی رابطه بین خودپنداره تحصیلی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در دانش اموزان سوم دبیرستان شهر بجنورد
بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی وسبک فرزند پروری در دانش آموزان سوم دبیرستان شهر بجنورد
بررسی کاربرد سیستم های اطلاعات مدیریت در ارزشیابی عملکرد منابع انسانی
رابطه ی بین مهارت های ارتباطی مدیران و اعتماد به مدیریت در دبیران مقاطع سه گانه اموزش و پرورش شهرستان دزفول۹۴-۱۳۹۳
بررسی فضای جادویی در هزار و یک شب
مسئولیت مدنی مربیان و سرپرستان ورزشی
دعوای توقف درشرکت های چند ملیتی
بررسی انواع نقد ادبی با نگاهی به اشعار پروین اعتصامی
بررسی صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک در افراز املاک
بازتاب نیایش درقصاید سعدی شیرازی
عنصر رنگ و صور خیال درشاهنامه ی فردوسی
عرفان امری نسبی است یا مطلق؟
جایگاه اعتراض در ادبیات فارسی تا قرن هشتم
درد جاودانگی در مثنوی مولوی
بررسی رابطه بین آموزش هنر نمایش با پرورش خلاقیت در دانش آموزان کلاس چهارم پسر ابتدایی شهر بجنورد
ضرورت و اهمیت اینده پژوهی در مدیریت پژوهش های دانشگاهی، رویکردی برای کاربست پژوهش های علوم انسانی در توسعه(چالش ها و فرصت ها)
بررسی رابطه بین عزت نفس و کمال گرایی با نگرانی از تصویر بدن در متقاضیان جراحی زیبایی چهره
بازتاب مسائل سیاسی-اجتماعی در اشعار مقاومت قیصرامین پور و مهرداد اوستا
بررسی و تحلیل افکار فلسفی در اشعار اخوان ثالث
مقایسه ویژگی های قهرمانان در هفت خوان های پهلوانی و عرفانی
اشتباهات زبانی در نگارش وبلاگ های فارسی
تحلیل اسطوره های حماسی در شعر اخوان ثالث
سیمای پیامبران در اشعار عطار نیشابوری
نگاه ناصر خسرو قبادیانی به دین در دیوان اشعار
بررسی تطبیقی شخصیت اسطوره ی زال در اشعار سبک خراسانی و عراقی
مرثیه ی شاعران برای امام خمینی (ره)
روزگار، خرد و جهل ازدیدگاه ناصر خسرو قبادیانی و احمد شوقی
حافظ و ارزش های اخلاقی
نگاه متنبی و صائب تبریزی به موضوع مرگ
بررسی جایگاه و نقش اختیار در تربیت انسان از نظر علامه طباطبائی
بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم ویژگی های شخصیتی، سبک تفکر، فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی بر خلاقیت مدیران مدارس متوسطه
سیاستگذاری در نظام های آموزشی
بررسی رابطه التزام شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه اول شهر شیراز
ارائه الگوی عدالت سازمانی براساس سبک های رهبری در دانشگاه های فرهنگیان استان فارس
بررسی ارتباط بین اقتصاد سلامت و رشد و توسعه اقتصادی(مطالعه موردی کشور ایران)
تحلیلی بر چایگاه هنر موسیقی در اندیشه فارابی
بررسی رابطه میان زبان و جنسیت از دیدگاه زبان شناسان
بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین ورفتار شهروند سازمانی
جایگاه صنعت کنایه در تلفیق فرهنگ ایرانی و اسلامی
مقایسه بهزیستی روانشناختی، استرس شغلی(تنیدگی شغلی)در بین معلمان مدارس استثنایی و عادی شهر اصفهان
فناوری اطلاعات و توسعه بیمه های عمر
نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی
نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی سازمان ومنابع آن
تقش فناوری اطلاعات در آموزش مجازی
J. M. Coetzee’s Waiting for the Barbarians: Hermeneutics and Literary Theory
ارائه مدلی برای تبیین رابطه بین هوش فرهنگی با اثر بخشی کارکنان
کاربرد آینده پژوهی در علوم سیاسی
بررسی نگرش معلمان و والدین شاگردان نسبت به طرح یک نوبته شدن مدارس ابتدایی در شهرستان گرمسار
بررسی رابطه بین هوش معنوی و میزان تاب آوری با خود شکوفایی در معلمین مقطع ابتدایی شهرستان گرمسار
نحوه تاثیر ملاحظات استراتژیک بر تصمیم گیری در مواد کاربردی مدیریت الکترونیک منابع انسانی
بررسی تاثیر برند تجاری بر عقاید استفاده کنندگان بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی بانک های دولتی و خصوصی شهرستان شاهین دژ)
ارزیابی مدیریت دانش در سازمان ها
رابطه خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان علوم اجتماعی پیام نور مرکز مریوان در سال تحصیلی ۹۳/۹۴
رهبری ناب در سازمان
بررسی میزان تاثیر استفاده از فناوری های نوین ارتباطی بر سبک زندگی
تاثیر فرهنگ دینی بر تبلیغات بازرگانی در ایران
نقش عوامل موثر بر ایجاد و تقویت سازمان های کشاورزان و تاثیر آن در ترویج و توسعه کشاورزی پایدار، مطالعه موردی دهستان سگز آباد، شهرستان بوئین زهرا
روایت شناسی داستان بیژن و منیژه براساس الگوی گریماس و ژنت
مدیریت تغییر
بررسی میزان توانمندی کارکنان کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان در استفاده از منابع اطلاعاتی
تاثیر رطوبت و دما بر سکته ی قلبی(جغرافیای پزشکی)
بررسی عقد وقف در فقه و حقوق اسلامی
تاثیرات متغیرهای کلان اقتصادی بر تجهیز منابع بانک ها در خراسان (مطالعه موردی بانک رفاه کارگران)
بررسی تاثیر متغیرهای کلیدی اقتصاد بر تجهیز منابع بانک ها با تاکید بر ایران
بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی در بعد سازگاری و تعهد سازمانی (مطالعه موردی سازمان برق استان کرمانشاه)
بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی در بعد ماموریت و تعهد سازمانی (مطالعه موردی سازمان برق استان کرمانشاه)
بررسی ارتباط بین توزیع نابرابر در امد و شاخص های اقتصاد سلامت
بررسی و تبیین تحقیق و روش های آن در حوزه کارآفرینی
بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی ، باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی
بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سلامت روان
طراحی مجددساختارسازمانی با رویکرد بهبود مستمر کارایی(مطالعه موردی: شرکت درسان طب پارس)
ارائه مدل مفهومی ارتباط نورومارکتینگ و برندینگ با سود: بررسی ارتباط بازاریابی عصبی و اشتیاق به برندبا سود بوسیله ترسیم نقشه ذهنی مشتریان با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری
ساختار مالیاتی و شاخص های اقتصادی در کشور های D8 براساس تحلیل هم انباشتگی پنل
بررسی مالیات و تاثیر آن بر رشد اقتصادی با تاکید بر ایران
تاثیر ادغام شرکت ها براسناد تجاری
بررسی روند راهبردی کتابخانه برپایه اینده پژوهی فناوری اطلاعات به منظور ارائه چارچوب مفهومی مناسب
بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر جامعه پذیری سیاسی کاربران شهری: مطالعه دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)(۱۳۸۸-۱۳۹۴)
خطوط انتقال انرژی دریای خزر و تاثیر آن بر ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران
ماهیت حقوقی،اصول ومقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی
جنبه های حقوقی فاینانس و اصول حاکم برآن
ارزیابی تاثیر قیمت جهانی فولاد بر قیمت سهام شرکت فولاد مبارکه
مقایسه مبانی و شاخص های مردم سالاری دینی با لیبرال دموکراسی
بررسی رابطه توسعه عینی با سطح رضایتمندی در شهرستان گچساران
بررسی نقش کودکان معلول در پایگاه اجتماعی خانواده(مورد مطالعه خانواده های دارای فرزند معلول شهر گچساران)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت خانگی علیه زنان (مورد مطالعه:شهر نورآباد)
فراتحلیل عوامل اجتماعی موثر بر قتل
بررسی وضعیت تابعیت زنان خارچی مزدوج با مردان ایرانی
بررسی انواع تابعیت در نظام حقوقی ایران
بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی(رشوه)
نگاهی بر علم زیباشناسی و بازتاب ان در رشد ادبیات کودکان ایران در دوران معاصر
راهکارهای توانمندسازی مدیران با تاثیر پذیری از دانش ادبیات
نقش بازی در رشد همه جانبه کودکان و تسریع در یادگیری و تقویت حافظه آن ها
مطالعه تطبیقی حقوق و تکالیف رییس جمهور در حقوق اساسی ایران و فرانسه
نگرشی تحلیلی بر حقوق مربوط به دوران بازجویی و تحقیقات مقدماتی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری
نگرشی فقهی حقوقی بر دلایل تقسیم اموال به منقول و غیر منقول در جریان حق شفعه
بررسی آثار و احکام اموال در حقوق ایران
بررسی رابطه عمل به باورهای دینی با خودکار آمدی و اعتماد به نفس دانشجویان
بررسی نقش مدیریت آموزشگاهی و خانوادگی بر سلامت روانی و خلاقیت دانش اموزان مقطع متوسط ناحیه ۲ زاهدان
بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی
بررسی توانمندی های گردشگری در توسعه اقتصاد شهر زهک
بررسی رابطه بین دینداری باشادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان زاهدان
تاثیر آموزش مهارت اساسی زندگی و شغلی در بهبود کیفیت آموزش
اثر سواد اولیاء در کیفیت زندگی دانش آموزان
نقش زن در جامعه ازدیدگاه مذاهب اسلامی
بررسی رژیم حقوقی دریای خزر و مواضع کشورهای ساحلی در مورد نفت
بررسی مبانی فقهی حقوقی خسارات دادرسی
رویکردمذاهب اسلامی به منابع بیت المال ومصرف بیت المال در اسلام
نگرشی نو برآینده پژوهی در فرهنگ دینی
رهبری معنوی از منظر نهج البلاغه
بررسی مبانی حجاب و عفاف در قرآن
تجلی حضرت مهدی(عج)در عرفان امام خمینی(ره)
درباره مصحف حضرت فاطمه(ص)
مهدویت در ادیان الهی
مطالعه تطبیقی کرامت انسان در حقوق اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر
مراجع صالح رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما و آیین دادرسی این مراجع
بررسی فقهی -حقوقی بلوغ عقلی در معاملات
بررسی فقهی حقوقی پزشکی جایگاه نصوص قرانی در بیان جنایت موجب قصاص و پیوند اعضا و اهدا
بررسی تاثیر فضای مجازی برسبک زندگی خانواده
تحلیل مبانی فقهی-حقوقی ولایت نکاح
بررسی اجمالی نکاح منقطع و ادله شرعیت آن در فقه امامیه
بررسی آموزه های اخلاقی قران و تاثیر آن بر رفتارهای اقتصادی از دیدگاه امام خمینی (ره)
بررسی مفهوم دادگاه اختصاصی و پیشینه آن
بررسی محتوای اطلاعاتی سود و جریان های نقدی ارائه شده در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نگاهی نو به مدیریت کوانتوم ازدیدگاه اسلام
نظم در آشوب
یادگیری از منظر قرآن و نهج البلاغه
تاثیر تعاملات اجتماعی زنان در رشد فکری و ارتقای جامعه
منحنی و تحول امت اسلامی در گذار تاریخ
بررسی دیدگاه معلمان در ارتباط با یکسان سازی مدارس در مقایسه با مدارس خاص در ناحیه ۲ زاهدان
شناسایی عوامل داخلی و روانی بزهکاری
طرح جامع مشارکت خانه و مدرسه در پیش گیری از بزهکاری اطفال
حقوق زن از دیدگاه فقه حنفی
اضطرار و مسئولیت مدنی از دیدگاه فریقین
بررسی آیه لا اکراه و ارتداد
نقش پیش بینی کننده ی خودکارآمدی و شیوه های یادگیری برعملکردتحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور
ارزیابی اثرات عوامل محیطی بر رفتار خرید آنی
نگاهی اجمالی به رابطه بین توسعه اقتصادی و بهره هوشی کشورها
ارائه چهارچوبی برای تعیین عوامل موثربرقاچاق سوخت با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: استان هرمزگان)
بررسی عوامل قاچاق سوخت با رویکرد تحلیل شکست وآثار آن (FMEA)فازی و تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی (مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهر میناب)
بررسی نقش آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر میناب در سال تحصیلی ۹۴-۹۳
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کسب مزیت رقابتی، مطالعه موردی درشعب بانک ملی ایران منطقه ۶ تهران
نقش ارگان های نظارتی در اقتصاد مقاومتی(مورد مطالعه: کارکنان دیوان محاسبات فارس)
ارزیابی عناصر موثر در دارایی برند از نگاه مشتری با استفاده از مدل CBBE کلر مورد کاوی: شرکت هواپیمایی آتا
بررسی تاثیر فرهنگ در توسعه پایدار گردشگری در جزیره کیش
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر افزایش اعتماد و در ستکاری اداری در راستای کاهش فساد اداری (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات شهر اصفهان)
تاثیر شخصیت بر استفاده از بانکداری اینترنتی(مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی شهر تهران)
تاثیر ادراک مشتری بر استفاده از بانکداری اینترنتی(مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی شهر تهران)
تاثیر کارافرینی فرهنگی برارتقای اقتصادمقاومتی (مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره) )
تاثیر فرارهای مالیاتی بر ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیرپذیر ی کوتاه مدت و بلند مدت الودگی محیط زیست از شاخص های اقتصادی
بررسی اثر بخشی اموزش بازتابی شناختی بر کاهش میزان درماندگی اموزش و افزایش انگیزه تحصیلی دانش اموزان مقطع متوسطه ممسنی در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۲
تاثیر برنامه ی آموزش مهارت های زندگی برکاهش استرس، پرخاشگری و ناسازگاری اجتماعی نوجوانان دختر
بررسی نقش تفرید مجازات ها در حقوق کیفری و تاثیر ان بر کاهش جرایم
بررسی تاثیرفردی کردن مجازات ها برتناسب جرم در حقوق کیفری ایران
بررسی نقش فردی کردن مجازات ها برایجاد عدالت کیفری در جامعه
بررسی تفرید مجازات ها در فقه جزایی اسلام و حقوق ایران
رابطه آزاد سازی تجاری و نابرابری توزیع در امد ایران و کشورهای منتخب خاورمیانه
بررسی میزان تاثیر پذیری بهره وری کارکنان شعب بانک کشاورزی استان فارس از سرمایه اجتماعی
پیش بینی عملکرد شغلی اموزگاران از روی سرمایه روانشناختی
مقایسه سبک های تصمیم گیری مدیران زن و مرد (محیط پژوهش: مدارس متوسطه شهر خرم اباد)
مسئولیت کیفری قتل ناشی از اشتباه در رقانون مجازات اسلامی
حضور ایران جهت پویایی اپک
نقش ایران، عراق، کویت، و قطر در جهت دادن صحیح اپک
بررسی جرم انگاری قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره ای با تاکید بر قاعده مصلحت
ارزیابی انطباق اصل ضرر برجرم انگاری قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره ای
بررسی مفهومی،لغوی و اصطلاحی جرم انگاری و تبیین ضرورت ان برای قانون گذاری
ارزیابی اصل پدرسالاری و انطباق ان بر جرم انگاری قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره ای در جمهوری اسلامی ایران
بررس جبران خسارات زیست محیطی با نگاهی به حقوق ایران
رابطه ادراک از ساختار سازمانی وگفتمان سازمانی مورد مطالعه شرکت بیمه البرز
فرهنگ سازمانی تحول سازمانی
بررسی نقش به اشتراک گذاری دانش برمیزان آفرینندگی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحدشیراز
بررسی عوامل موثر برکیفیت تدریس دانش اموزان
مدیریت خوب=نکشتن انگیزش
بررسی جایگاه سکوت در اعلام اراده در قوانین ایران و فقه اسلام
جبران خسارت اموال مثلی و قیمی در غصب از منظر حقوق مدنی
ارزیابی نقش تسهیم دانش در عملکرد سازمانی شهرداری شیراز
نگاه تطبیقی بر جامعیت قران ازدیدگاه آیت الله شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی
مراحل آفرینش آسمان و زمین در آیات قران
کاربرد نظریه بازی در کشت بهینه محصولات استراتژیک زراعی استان اصفهان
بررسی شیوع اختلال های رفتاری در دانش اموزان با آسیب های شنوایی پسر و دختر مدارس استثنایی دوره دبستان استان سیستان و بلوچستان
شناسایی عوامل خارجی بزهکاری
بازخوانی مولفه های محیطی جرم زادر بزهکاری کودکان
بررسی اثر اعتماد به خدمات برخط (online) درپذیرش طرح های حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) (مطالعه موردی:طرح اکرام ایتام کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان)
بررسی رابطه اقتصاد دانش محور و سرمایه فکری
بررسی رابطه سرمایه فکری و اعمال امیخته بازاریابی در سازمان تامین اجتماعی(مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری)
ارزیابی و رتبه بندی مناطق شهری بلحاظ سرمایه اجتماعی (پژوهش موردی: شهر زاهدان)
مرگ عزیزان و آثار تخریبی آن بر کودکان
آینده پژوهی اسلامی
ساخت و هنجاریابی مقیاس آمادگی برای ازدواج با فرهنگ ایرانی
نقش وقف در توسعه اقتصادی پایدار
بنیادهای توسعه اقتصادی عادلانه در فقه اسلامی
بررسی مشکلات بازاریابی الکترونیک و ارائه استراتژی هایی برای حل آنها
مصرف بیت المال در فقه مذاهب اسلامی
بررسی عوامل موثر بر سیستم اطلاعات بیمارستان برای تصمیم گیری سازمانی
مراحل رشد زبان در کودک و عوامل تاثیرگذار بر ان
استفاده از فن آوری اطلاعات در افزایش بهره وری و بررسی چالش های مربوط به آن
بررسی دیدگاه دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر شیراز درباره پیام های پنهان انتقالی از سوی دبیران کار و فناوری
بررسی رابطه استفاده از روش های صحیح مطالعه بر یادگیری دانش آموزان
بررسی دیدگاه دانش اموزان دوره راهنمایی شهرشیراز درباره پیام های ضمنی انتقالی از سوی دبیران حرفه و فن
تعیین تاثیر برنامه مدیریت خشم بر تعارض والد-نوجوان
بررسی پنج عنصر شعر در اشعار محمد علی بهمنی
تحلیل رگرسیون مهارت های مدیران اموزشی آینده پژوه کیفیت مدار ادراک شده (مورد مطالعه: دیدگاه مدیران مدارس متوسطه آموزش وپرورش شهرستان دزفول)
بررسی سقط جنین در فقه و حقوق
انس با کلام وحی و نهادینه شدن امیدواری دروجود آدمی
سلامت روان ازمنظرآموزه های دینی
بررسی تاثیر تبدیل شاخص های ارزیابی خدمات الکترونیکی بر عملکرد سازمانی بر اساس مدل: سالگارا و لوکیس
نقش تمدنهای رودخانه ای برزندگی بشر ازگذشته تاکنون
تاثیرمولفه های مدیریت مشارکتی برعملکرد معلمین ابتدایی ناحیه یک زاهدان
باز خوانی نگرش اسلام به حجاب وپوشش با منظر آیات وروایات
تحلیل محتوای کتب تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی باتوجه به مولفه های تربیت شهروندی
بررسی اثرات اقتصادی مدیریت جامع شهری برهزینه و درآمدشهرداری کرکوند
نقش کانونهای تفکردربهبود فعالیت های توسعه منابع انسانی مطالعه موردی: شرکت ملی گازچهارمحال وبختیاری
بررسی تاثیر رهبری استراتژیک سیستم های اطلاعات برمنافع سازمانی ازدیدگاه نقشهای راهبردی مدیران ارشدفناوری اطلاعات مطالعه موردی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و شادابی کارکنان مطالعه موردی: اداره کل بهزیستی چهارمحال و بختیاری
فرهنگ اعلام و اسامی خاص شاعران، ادبا وفلاسفه درچهارمقاله عروضی
آموزش وپرورش دوره متوسطه جمهوری اسلامی ایران دردهه آینده

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید