انتشار مقالات

نمایه سازی مقالات اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران

مجموعه مقالات  اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران، در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه تربیت مدرس تهران و شرکت ساج گستر کاسپین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۵۸عنوان مقاله تخصصی شامل۶۷۴صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران

استفاده از دادههای دورسنجی در پیش آگاهی مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها
تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر تولید رسوب در حوزهی آبخیز صنوبر شهرستان تربت حیدریه
مکانیابی مراکز اورژانس در جاده های پرخطر منتهی به کلان شهر اهواز از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS)
کاربرد شاخص OIF در داده های سنجنده OLI و TIRS ماهواره لندست ۸ درتهیه نقشه لیتولوژی مناطق مرکزی ایران
بررسی تغییرات آب دریاچه اورمیه با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور
بررسی روند توسعه معدن مس سونگون و اثر آن در کاهش جنگلهای ارسباران با استفاده از سنجش از دور و GIS
ارزیابی شدت بیابانزایی با استفاده از مدل ESAs
ارزیابی شدت بیابانزایی با استفاده از مدل ایرانی IMDPA
بررسی روابط اکولوژی پوشش گیاهی و خاک
تأثیر جنگلکاری بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
پهنهبندی روند تغییرات سختی آب زیرزمینی دشتهای قروه و دهگلان با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی
بررسی مکانی امواج سرمایی در شمال غرب ایران با استفاده از نمایه طول مدت سرما CSDI از سال ۱۷۹۱ تا ۰۲۱۲ میلادی
اهمیت و نقش کودهای بیولوژیک در راستای تحقق توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی و منابعطبیعی
بررسی آثار استفاده از کودهای بیولوژیک در عملکرد گیاهان به عنوان راهکاری جهت تحقق توسه پایدار در کشاورزی و منابع طبیعی
Representing Geographical Data in a Vector for Producing Exact Vector-Based Maps
پیشبینی دمای حداکثر شهر بجنورد با مدل باکس-جنکیز
پیش بینی فراوانی روزهای همراه با پدیده گرد و خاک در بجنورد با استفاده از مدل سری زمانی AMIRA
مکانیابی بهینه استخرهای ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS )مطالعه موردی: شهر تبریز
بهینه سازی جهت گیری فضاهای آزاد شهری با توجه به شرایط اقلیمی برمبنای معیارپن واردن مطالعه موردی : شهر دزفول
استفاده از توابع عضویت فازی (FMF) و ژئواستاتیستیک (Geostatistics) درمحیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به منظور مدیریت اراضی کشاورزی
پیشبینی بارش ماهیانه تربت حیدریه به کمک شبکه های عصبی و ترکیب خبرهها
Promotion of systematic analysis model recreation potentiality of forest park by using water resource factor (Abidar forest park in Sanandaj)
پیشبینی خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه واقع در استان کردستان با استفاده از شبکه عصبی
ارزیابی خاک و قابلیت اراضی حوزه آبخیز علاقه جنبان قوچان
مطالعه خاکشناسی و پوشش گیاهی حوزه گلستان مشهد
Evaluate the Flood Potential of the Hydrologic units in order to Control Flood using RS and GIS (Case Study:Watershed of Birjand City)
ارزیابی نقش توان محیطی در مکانیابی مناطق ویژه اقتصادی مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی
بررسی فرآیند گسترش سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر حریم شهری
استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی توان اکولوژیکی اکوتوریسم
کاربرد سنجش از دور در برآورد دمای سطح زمین بر اساس اندازهگیریهای میدانی دراستان مرکزی
ارائه سیستم جامع مدیریت شهری ساج
بررسی جامع پرنده های بدون سرنشین UAV
تحلیل مکانی بیماریهای هموفیلی، تالاسمی ماژور و PKU دراستان کردستان با استفاده از GIS
بررسی و مطالعه تاثیرات فیزیک نسبیت در بروز خطا در سیستم های موقعیت یاب GPS
مطالعه اندازه گیری سرعت نور با استفاده از نتایج اندازه گیری سیستم های موقعیت یابی GPS
بررسی و مطالعه تاثیر آب مغناطیسی در شوری زدایی و کاربرد آن در اقلیم های مختلف کشور
بررسی و مطالعه امواج پرتوهای غیر یونساز و تاثیرات بیولوژیکی و اقلیمی آن
پتانسیل سیل خیزی درحوضه آبخیز همگین با استفاده از روش AHP
ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در صلوات آباد سنندج
ارزیابی قابلیت اراضی حوضه آبخیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی gis
تعیین مناسبترین روش پهنهبندی نقشه بارش با استفاده از تکنیک درونیابی به سه روش کریجینگ ساده، معمولی و فراگیر
دورسنجی اکتشافی کانیها با تکنیک طبقهبندی درخت تصمیمگیری با استفاده ازتصاویر استر
مقایسه کارایی الگوریتمهای مختلف طبقهبندی تصاویر ماهوارهای در تهیه نقشه سنگ فرش بیابان مطالعه موردی: منطقه خشک جنوب سمنان
مقایسه کارایی روش های طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان و سطوح موازی تصاویرماهوارهای در تهیه نقشه سنگ فرش بیابان
ارزیابی شاخصهای معیار خاک در محیط GIS و بررسی وضعیت بیابانزایی مطالعه موردی: جنوب شرق زاهدان
ارزیابی فرسایش بادی در جنوب شرق زاهدان (میرجاوه) با استفاده از روش IMDPA در محیط GIS
کاربرد GIS در بهینه سازی شبکه پایش آب زیرزمینی مطالعه موردی دشت قایم شهر جویبار
خشکسالی و معرفی برخی شاخص های برآورد آن و تکنیک های پهنه بندی با GIS
پتانسیل یابی مس، طلا برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ هشجین با استفاده از منطق فازی در GIS
پهنه بندی زمان رسیدگی انگور یاقوتی ( Vitisvinifera cv. Yaghouti ) بر اساس شاخص نیاز حرارتی در استان کرمان
پهنه بندی اولیه مکانهای مناسب احداث سد زیرزمینی در دشت داراب
سد زیرزمینی راهکاری مناسب در مدیریت منابع آب
کاربرد تصاویر MODIS در شبیهسازی رواناب ذوب برف با استفاده از مدل SRM
تعیین خصوصیات برف با استفاده از دادههای ماهوارهای
طراحی معماری منظر در بوستانهای روستایی
Site Selection for Small-Scale Solar Ponds to Provide Wildlife with Fresh Water using MCE and GIS
بررسی تغییرات کاربری اراضی پیرامونی کال شور سبزوار با استفاده از الگوریتم حداکثر شباهت
تحلیلی بر شبکه و مکان یابی روستایی با استفاده ازالگوریتم فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS )مطالعه موردی شهرستان کوهدشت

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید