انتشار مقالات

انتشار مجموعه مقالات همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته

مجموعه مقالات همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۴ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر دامغان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۱۰۷عنوان مقاله تخصصی شامل۵۶۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته

تولید ویفر پسته از خمیر و پودر پسته و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن
ارزیابی تحمل به شوری دانهال های پسته واریته اکبری در شرایط آبکشت
ارزیابی پاسخهای رشد و فیزیولوژیک پسته قزوینی و هیبرید قزوینی ×آتلانتیکا به تنش شوری
اثر محلول پاشی هورمون براسینواستروئید با غلظت های مختلف بر روی برخی خصوصیات پنج ژنوتیپ پسته
اثر غلظت های مختلف هورمون براسینواستروئید روی خصوصیات فیزیومورفولوژیکی پنج ژنوتیپ پسته
اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف و پر مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم فندقی
لزوم برندسازی و عوامل موثر کیفی پسته بر رشد برندهای پسته ایرانی
مروری بر کاربرد نشانگرهای مولکولی به منظور بررسی تنوع ژنتیکی در پسته
مدیریت علف هرزCressa cretica علف مورچه در باغ های پسته رفسنجان
اثرات زمان برداشت زودهنگام کال چینی بر روی کیفیت میوه، فیزیولوژی درختان پسته وارزیابی اقتصادی آن
بررسی انواع روش های خندان کردن پسته ناخندان و ارائه راهکاری برای بهبود این فرآیند
بررسی امکان نگهداری بذر بنه Pistacia atlantica Desf در شرایط فراسرد Cryopreservationو ارزیابی نهال های فراسردی در شرایط دیم
اثر بهبود دهنده عنصر روی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و رشدی پسته بادامی زرند در شرایط تنش شوری
اثرات کاربرد پلی آمین ها بر تحمل به شوری پایه پسته بادامی
بررسی میزان سازگاری و ارزیابی میزان عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف پسته در منطقه بوئین زهرای قزوین
بررسی تاثیر مالچهای مختلف آلی و غیرآلی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و هدایت روزنهای برگ در پسته Pistachio vera L.
تاثیر محلول پاشی پلی آمینهای آزاد بر تعداد جوانه های گل و جوانه های ریزش کرده درختان پرمحصول و کم محصول پسته رقم اکبری Pistacia vera L
بررسی تاثیر دمای محیط بر جذب عناصر فسفر و نیتروژن در چند پایه تجاری پسته در شرایط کنترل شده
Application of pistachio (Pistacia sp.) derivatives in liver diseases improvement: A review
ارزیابی غلظت عناصر غذایی برگ و تعادل تغذیه ای برخی ارقام پسته با روش انحراف از حد بهینه DOP در شهرستان ماهنشان زنجان
ارزیابی تبادلات روزنه ای ۵ رقم پسته در شهرستان ماهنشان زنجان
Application of pistachio (Pistacia sp.) extract in Morphine Withdrawal Syndrome improvement: A review
بررسی کاربرد کمپوست و برخی عناصر غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم اوحدی
کارایی سویه های بومی Bacillus subtilis در بیوکنترل گموز پسته
بررسی اولیه سازگاری ۱۲ رقم پسته در شرایط آب و هوایی استان ایلام
تعیین تاثیر عصاره روناس در کنترل پسیل پسته
بررسی مقاومت به سرما در چهار پایه پسته از طریق اندازه گیری Ph محلول نشت یافته
بررسی مراحل مختلف رشد فنولوژیکی پسته رقم فندقی بر اساس
ارزیابی ترکیب اسیدهای چرب و مقاومت حرارتی روغن ارقام پسته دامغان
ارزیابی خواص بیو فیزیک وابسته به رطوبت در ارقام پسته دامغان
Pre – and Post-harvest Control Strategies to Minimizing Aflatoxin Contamination in Pistachio Nut Production Chain
اثر تنش شوری بر روی صفات رویشی و بیوشیمیایی دانهالهای پسته رقم بادامی زرند
اثرات اسپرمین در برخی از پارامترهای فیزیولوژی گیاهان پسته تحت استرس مس
تاثیر اسید سالیسیلیک روی گیاهان پسته تحت استرس مس
تغییر غلظت عناصر غذایی ماکرو در برگ پسته در سه زمان نمونه برداری
تاثیر تیمار آب گرم بر کیفیت و عمر انبارمانی پسته تازه ارقام کله قوچی و فندقی
تأثیر بسته بندی با اتمسفر تغییریافته MAP بر کیفیت و عمر پس از برداشت پسته تازه رقم کله قوچی
بررسی ارتباط و مقاومت به سرما در برخی ترکیبات شیمیایی نیتروژن، کلسیم، پرولین در مراحل مختلف زایشی چهار رقم تجاری پسته بومی منطقه دامغان
تاثیر کودهای سیلیس و سیلیکات پتاسیم بر روی برخی ارقام پسته در منطقه دامغان
بررسی اثرات محلول پاشی میکرو و ماکرو المنت ها بر برخی صفات ارقام بومی و تجاری پسته در منطقه دامغان
ارزیابی توانایی استرین های باکتریایی فرموله شده آنتاگونیست بر کنترل پوسیدگی طوقه و ریشه پسته
بررسی برخی خصوصیات رشدی دانهال های پسته در شرایط تنش خشکی
ضرورت شناسائی باکتری های اندوفیت در درخت جنگلی پسته وحشی
مطالعه برخی خواص بیوفیزیکی ۲ رقم پسته خنجری احمد آقایی منطقه خورزان دامغان
مطالعه برخی خواص بیوفیزیکی ۲ رقم پسته ممتاز نوری ،بادامی شهرستان دامغان
تعیین اثرات تغییر قیمت پسته بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
انتخاب طبیعی و ریزازدیادی در خدمت احیاء باغات پسته
Effect of high heat and UV-Irradiation on the reduction of Aflatoxin in pistachio
بیماری ها و تغییرات اقلیمی، تهدیدی برای تولید پسته در ایران
مدلسازی عملکرد پسته با استفاده از رگرسیون چندمتغیرهی خطی و شبکه عصبی مصنوعی
بررسی اختلاف بیان miR164 و miR408 تحت تنش شوری در بافت ریشه گیاه پسته Pistacia vera L.
بهینه سازی سنجش آنزیم سلولاز در تریکودرما با روش استفاده از محیط کشت Test Plate
روش تغذیه ی اصولی درختان پسته در خاک های ایران
بررسی کیفیت کودهای شیمیایی و آلی برای تغذیه پسته در بازار
بهینه سازی استخراج DNA با ترکیب پلی فنولی در دو گیاه چوبی پسته Pistacia vera و گردو Juglans regia
بررسی میزان آلودگی پسته به قارچ آفلاتوکسین در استان سمنان
اثر اسید سالیسیلیک بر برخی از عوامل بی کیفیت شدن کاهش بازارپسندی پسته
بررسی اثرعصاره آویشن روی پسیل پسته
مطالعه عارضه لکه برگی بر بقایای سموم و فلزات سنگین در باغات پسته دامغان
مطالعه عارضه لکه برگی بر جذب عناصر در باغات پسته دامغان
بررسی وضعیت باغ های پسته در ایران
مزیتهای نسبی فراگیری کشت پسته در استان سمنان بر اساس شاخصهای مختلف
تاثیر کود کلسیم بر روی عارضه عصایی شدن وخمیدگی در پسته
تاثیر مالچ زمستانه بر روی عارضه عصایی شدن وخمیدگی در پسته
بررسی خصوصیات اکوفیزیولوژیک چهار رقم تجاری پسته منطقه دامغان ومقایسه آن با دو رقم پسته منطقه رفسنجان
بررسی اثر محلول پاشی برخی از عناصر ریز مغذی با پایه نانو کلات بر روی خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم عباسعلی
بررسی اثر مرحله گلدهی بر طول عمرو جوانه زنی دانه گرده ژنوتیپهای مختلف پسته
بررسی شاخص های برداشت۲۰ ژنوتیپ پسته بذری بمنظور شناسایی ژنوتیپ های امیدبخش
بررسی اثر میزان کلروفیل برگ بر روی خصوصیات کمی گل آذین نر در ژنوتیپ های مختلف پسته
برخی تلاشها در کاهش عارضه لکه پوست استخوانی در باغات پسته
تعیین تابع تولید پسته
ارزیابی وضعیت تغذیه ای باغات پسته دامغان با استفاده از روش انحراف از درصد بهینه
ارزیابی ارتباط تولید آفلاتوکسین با میزان پروتئین در مغز تعدادی از ارقام بادام کشور
ارزیابی ارتباط رشد قارچ Aspergillusflavus آفلاتوکسین زا با میزان پروتئین در مغز تعدادی از ارقام بادام کشور
اثر غوطه وری در پرمنگنات پتاسیم و دما در بر کیفیت و عمر انبارداری پسته تازه رقم عباسعلی
اثر برخی تیمارهای تغذیه ای در کاهش عارضه لکه پوست استخوانی پسته رقم اکبری
بررسی وضعیت فروشگاه های اینترنتی به عنوان ملاکی مناسب جهت ارزیابی بازاریابی محصول پسته در ایران
ویژگی های اساسی برای وب سایت های فروشگاه های الکترونیکی با نگاهی به هرم مازلو
نقش بازاریابی الکترونیکی در تجارت الکترونیک و بررسی عوامل عدم به کارگیری آن در مبادلات اقتصادی بازار خشکبار در ایران
بررسی اهمیت دارویی و ارزش غذایی گیاه پسته
تعیین نیاز سرمایی چهار رقم پسته منطقه قزوین سفید پسته، قرمز پسته، کال خندان و کله بزی
بررسی وضعیت آلودگی خشکبار پسته و بادام استان خراسان رضوی به قارچ آسپرژیلوس فلاووس
ارزیابی توان توکسین زایی قارچهایAspergillus flavus جدا شده از خشکبار پسته و بادام استان خراسان رضوی
بررسی اثرات انواع مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم عباسعلی
اثر محلول پاشی توام پلی آمینها و روی و بور بر روی خصوصیات کمی و کیفی و میوه نشینی پسته رقم عباسعلی
بررسی تاثیر کاربرد خاکی فراورده های کلسیم دار در کاهش عارضه لکه پوست استخوانی پسته و برخی خواص کیفی پسته رقم شاهپسند
بررسی میزان آلودگی به قارچ آسپرژیلوس فلاووس و آفلاتوکسین در نمونه های بادام استان چهار محال و بختیاری
اثرات تعداد خوشه در شاخه بر خصوصیات رویشی و زایشی درختان پسته
تعیین نسبت مناسب برگ به میوه در تعدیل سال آوری و افزایش صفات کمی و کیفی میوه درختان پسته
مکان یابی کشت پسته در استانهای لرستان و ایلام بر اساس شاخص های اقلیمی مطالعه موردی
ارتباط بین تاریخ تشکیل پسته های زودخندان و تغییر در خصوصیات ظاهری و آلودگی آنها به آفلاتوکسین در سه رقم پسته تجاری منطقه دامغان
بررسی احتمال بروز تنش محیطی در گیاه پسته بر اساس داده های اقلیمی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بررسی وضعیت آلودگی خشکبار در استانهای گلستان و گیلان به قارچ آسپرژیلوس فلاووس
پتانسیل تولید آفلاتوکسین در تعدادی از جدایه های قارچ آسپرژیلوس فلاووس خشکبار در استانهای گلستان و گیلان
بررسی وضعیت آلودگی خشکبار در استانهای گلستان و گیلان به آفلاتوکسین
بررسی اثر کود بیولوژیک بارور ۲ بروی خصوصیات رشدی و سال آوری پسته رقم شاه پسند
اثر برخی از تیمارهای کودی و هورمونی همراه با سرمادهی در رشد نهال های پایه های عمده پسته
اثرمحلول پاشی با سیلیس در رقم پسته شاهپسند
بررسی میزان آلودگی پسته های استان خراسان جنوبی به قارچ Aspergillus flavus
بررسی میزان آلودگی پسته های استان خراسان جنوبی به آفلاتوکسین
بررسی خاصیت آفلاتوکسین زایی جدایه های گروه Aspergillus flavus پسته های استان خراسان جنوبی
تلاقیهای کنترل شده به منظور اصلاح پایه های پسته برای تحمل به شوری
اثر سطوح مختلف زئولیت بر کاهش شوری و رشد دانهال های دو پایه پسته بادامی و اکبری
بررسی نقش مهارتهای مدیریتی در افزایش عملکرد پسته مطالعه موردی شهرستان دامغان
نقش مدیریت تلفیقی آفت پسیل پستهAgonoscena pistaciae در تولید محصول سالم پسته
معرفی روش تشخیص چندگانه در تعیین وضعیت تغذیه ای باغات پسته
اثر غوطه وری در کلرو کلسیم و دما در بر کیفیت و عمر انبارداری پسته تازه رقم عباسعلی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید