اولین کارگاه ملی رایانش ابری

http://www.callforpapers.ir/در دنياي امروز رايانش ابري در حال گسترش و تكامل است، اين گسترش در زمينه هاي علمي و كاربردي در دانشگاه و صنعت قابل مشاهده است. رايانش ابري نه تنها مشكلاتي مانند نقص كارايي و يا نوسان كارايي را براي سرورهاي ارايه دهنده خدمات برطرف مي كند بلكه براي مشكلات ناشي از وجود پلت فرم هاي مختلف و مسايل مربوط به كپي رايت هم راه حل هاي نويني ارايه مي دهد.


به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) اولین کارگاه ملی رایانش ابری دانشگاه صنعتي اميركبير با كمك انجمن علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات و آزمايشگاه رايانش ابري ، تحت حمایت رسمی سیویلیکا به منظور آشنايي كاربردي دانشجويان و علاقه مندان به اين زمينه با مسايل مبتدي تا پيشرفته در رايانش ابري در روزهای 10 و 11 آبان ماه 1391 به مدت دو روز در دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار مي شود. عناوین ارائه شده در این کارگاه عبارتند از:

 • ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ اﺑﺮ
 • ﻣﻌﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮي
 • اﺳﺘﻘﺮار راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮي در ﻣﺮاﻛﺰ داده
 • ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي در اﺑﺮ
 • ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﺑﺮ
 • ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي
 • ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﻫﺎي اﺑﺮي
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﺟﻲ ﭘﻲ ﻳﻮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮي
 • ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي داده اﺑﺮي
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در اﺑﺮ
 • ﻫﻮش ﺗﺠﺎري در اﺑﺮ
 • اﺟﺮاي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ در اﺑﺮ
 • ﭘﺮدازش ﻓﻮق ﺳﺮﻳﻊ در اﺑﺮ
 • اﻣﻨﻴﺖ راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮي
 • ﻛﺎر ﺑﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز اﺑﺮ
 • ﻛﺎرﺑﺮد راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮي در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 • پردازش تصوير در ابر

[اطلاعات کامل کنفرانس]

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید