انتشار مقالات

نمایه سازی مجموعه مقالات همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالش ها و راهکارها

مجموعه مقالات همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالش ها و راهکارها در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالش ها و راهکارها  ۱۹ آبان ۱۳۹۴ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، در این کنفرانس۸۸عنوان مقاله تخصصی شامل ۷۶۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالش ها و راهکارها

اقتصاد آب و محیط زیست در صنعت
Treatment of Detergent Industries Wastewater
بررسی پارامترهای هدایت الکتریکی،سختی در فاضلاب شاهین شهر جهتاستفاده از بازیافت آن برای مصارف صنعتی
ارزیابی کیفیت عناصر فلزی در پساب خروجی پالایشگاه نفت
بهینه سازی الکتروپمپهای شناور
بحران آب، چالش ها و راهکارها مطالعه موردی :منطقه خواف
جایگزینی آب بازیافتی از تخلیه سیستم اسمز معکوس به جای آب نرم برای سیستم بلادر وپیستون واتردر قسمت پخت شرکت پارس تایر
مطالعه امکان سنجی تصفیه پساب صنعتی شرکت پارس تایر با استفاده از سیستم تصفیه اسمز معکوس
طراحی تصفیه پساب صنعتی پارس تایر با استفاده از فن آوری غشایی به کمک نرم افزار ROSA
جایگزینی آب تخلیه سیستم اسمز معکوس (Reverse osmosis) به جای آب شهر جهت احیاء رزینهای کاتیونی سدیمی (R-Na)
اولویتبندی شاخصهای مؤثر در کاهش مصرف آب در صنعت فرآوردههای چوبی
امکان سنجی و استفاده مجدد از پساب واحد نمونه گیری شیمی نیروگاه شهید رجایی
بررسی سیلاب کالشور بعنوان راهکارمصرف بهینه آب در صنعت کشاورزی در منطقه سبزوار Investigation Kalshvr flood water efficiency in agriculture as a solution in Sabzevar
WQIارزیابی و پهنه بندی رودخانه کرخه با استفاده از شاخص
تصفیه پساب های صنعتی حاوی فلرات سنگین با استفاده از جاذب های ارزیان قیمت جدید
برسی تغییرات کمی و کیفی کروم در آب شرب از منبع (چاه) تا انتهای شبکه توزیع
مصرف آب در تولید مصالح ساختمانی و پیشنهادهای بهینه سازی مصرف
تعیین دقیق میزان آب مصرفی درختان کاج در فضای سبز مراکز صنعتی (مطالعه موردی پالایشگاه اصفهان)
تعیین نیاز آبی فضاهای سبز مراکز صنعتی راهبردی جهت کاهش میزان هدررفت آب
بررسی تاثیر مدیریت مصرف بهینه آب در کاهش تغییرات فضای سبز مراکز صنعتی با استفاده از GIS
بررسی تراز آبی شهرستان اقلید و تحلیل پارامترهای موثر آن درصنعت
آب مجازی در صنایع خاورمیانه و شمال آفریقا
بررسی ارزشگذاری قیمت آب با توجه به اقتصاد محیط زیست
مراحل تصفیه تکمیلی فاضلاب شهری و استفاده مجدد از آن در صنایع نیروگاهی
ضوابط طراحی و بهره برداری سیستم های پکیج تصفیه فاضلاب
رویکرد بهبود بهره وری آب در شرکت های خودرو ساز مورد : گروه خودروسازی سایپا
تولید هیدروژل پلیمری در محیط آبی جهت رهایش هدفمند آب در صنعتکشاورزی
استحصال همزمان آب شیرین و انرژی پاک در پالایشگاه خورشیدی آبدریا: ایدهای سبز برای توسعهای پایدار
تحلیل اثرات بهکارگیری روشهای نوین آبیاری در توسعه پایدار صنعت کشاورزی
اجرای سیستم مولتی پمپ بصورت FIX MASTER درپمپ خانه آب صنعتیشرکت ذوب آهن اصفهان
Optimization of domestic waste water as a medium culture for Chlorella vulgaris
تعیین نوع و میزان آب مصرفی در کارواش های موجود در کلان شهر کرمانشاهو پساب تولیدی در این واحدها
بررسی استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری رقابت استعماری در مسائل بهرهبرداری مخازن سدها (مطالعه موردی: سد لتیان)
سامانه بازیابی آب از بخارات سرد کولینگ تاورهای صنعتی به روشغربال ملکولی (ملکولارسیو )
جذب نیکل از محلولهای آبی با استفاده از بیوچار بقایای گیاه جو
تعیین نیاز آبی ساعتی و ضریب گیاهی محصول داروئی ریحان در شرایط گلخانه (مطالعه موردی منطقه ارومیه)
بررسی چالشهای موجود در استفاده از پساب تصفیه شده حاصل از تصفیهخانههای فاضلاب استان اصفهان در صنعت
بررسی چالش های استفاده مجدد از پساب در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی واحد کوهپایه – سگزی درحوضه آبریز گاوخونی)
امکان سنجی استفاده از آب های نامتعارف برای تأمین آب واحدهای نیروگاهی
تأثیر اضافه کردن فلوکولانت بر پارامترهای عملیاتی فیلتراسیون کنسانتره هماتیت معدن گلگهر
Effect of filter cloth on reducing waste waterof rotary vacuum drum filterof Gol-E-Gohar Complex
بررسی میزان کاهش یون سولفات در پساب صنعتی با روش گاز زداییسولفید هیدروژن از آب ترش در شرایط فشار اتمسفریک و تحت خلأ نسبی
An Overview of Slag Cooling and Granulation Systems,Case Study: Mathematical Modeling of Rotary Disc as a dry method
Synthesis of smart hydrogel polymers as a new draw solution in an OMBR (Osmotic Membrane Bioreactor)
بررسی اهمیت استفاده از پیش تصفیه ممبرانی در تصفیه خانه های آب دریابا روش اسمز معکوس
مدیریت منابع آب و مصرف آن در صنعت
حذف زیستی نرمال پارافینها توسط ریزجلبک کلرلا ولگاریس
مقایسه و بررسی ارزش آب و مقدار آب مجازی دو محصول صادراتی پسته وزعفران(مطالعه موردی : شهرستان خور و بیابانک )
روش ابداعی جلوگیری از تخلیه آب حاوی نیترات به شبکه فاضلاب باافزایش بهره وری فرآیند تولید در کارخانه صنایع لاستیک سازی پویاگسترخراسان
بازیابی آب از پساب کارخانههای فراوری سنگ آهن به منظورکاهش مصرف آب و جلو گیری از آلودگی محیط زیست
محاسبه نفوذ از بستر زاینده رود تحت شرایط متفاوت آبدهی و عمق آبزیرزمینی در حدفاصل ایستگاههای آبسنجی لنج و موسیان
خراب شدن چاه های آب در استان قزوین
آموزش و تقویت فرهنگ زیست محیطی جامعه؛ راهکار مصرف بهینه آب
حذف رنگ متیلن بلو از پساب صنعت نساجی با استفاده از ویژگی جذبسطحی دیاتومیت
مدیریت بهینه اقتصاد آب وارائه راهکارهای مدیریتی منابع آب(بررسی موردی استان سیستان وبلوچستان)
کارایی فزایند نانوفتوکاتالیستی TiO2/Fe2O3 تز پایه سئولیت طثیعی در تصفیهفاضلاب صنایع حاوی سیانید
حذف نیترات از آب توسط فناوری تقطیر غشائی
راهبردهای توسعه پایدار در تأمین آب صنعت
تعیین شرایط بهینه فرایند کاتالیستی Fe2O3 بر پایه کربن فعال در تصفیه پساب سیانید
بررسی وضعیت فلوراید در آبهای زیرزمینی آبخوان اردبیل
ارزیابی اثر معادن سنگان بر کیفیت آب منطقهسنگان خواف،خراسان رضوی
بررسی پارامترهای کمی و کیفی پسآب تصفیه خانه آب زاهدان، جهت نیازبه استفاده مجدد
نقدی بر شاخص های پایشی دفع فاضلاب و پساب
منابع عمده تولید فاضلاب صنعتی پالایشگاهی – چالش ها و راهکارها
بکارگیری نانو ذرات در حذف فلزات سنگین از آب های آلوده به همراهمطالعه برروی فلز کادمیم و کروم
بررسی امکان بازگرداندن آب نمونه گیر کنداکتومترفیلترهای تبادلیونی
بررسی امکان جایگزینی نانوفیلتراسیون با فرایند ترسیب شیمیایی در نرمسازی آب نیروگاه مشهد
عنوان مقاله: بازیافت پساب بهداشتی با حذف مواد شوینده
استفاده از گونه های کم مصرف جهت فضای سبز مناطق صنعتی
حذف فسفات ( PO43- ) با استفاده ازمنعقد کننده( Cao )ازپساب شرکت پارستایر وبازیافت آن برای مصارف صنعتی وفضای سبز
الزامات بازیافت و کاربرد پساب های شهری در صنعت
تغییر زمان تخلیه شیرهای تخلیه لجن زلال سازهای تصفیه خانه شرکتآبجنوبشرق و بررسی تاثیر آن بر هدر رفت آب و پارمترهای تیرگی
Trade, Economic Growth and Natural Resources
Textile industry waste water treatment with nano-titanium dioxide (removeal of organic dye of direct blue 129 from contaminated water using advanced oxidation process in the presence of UV irradiation and immobilized TiO2 nanopowder on glass beads.
Textile industry waste water treatment with nano-silver (Removal of organic dye of Acid red 87 from contaminated water using advanced oxidation process in the presence of silver nanoparticles.
تامین پایدار بخشی از آب مورد نیاز شرکت فولاد مبارکه از طریق تصفیه مجدد پسابهای صنعتی
شناسایی چالشها و کمبودهای آماری در پیاده سازی سیستم حسابداریاقتصادی – زیست محیطی آب
بررسی راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب و تولید پاکتر در صنعت نساجی
پتانسیل کاربرد گیاه پالایی در تصفیه پساب صنعتی
Water Consumption in Steel Industry; Today’s Problem, Tomorrow’s Concern
شیرین سازی آب با استفاده از روش انجمادی
بازیافت آب و کاهش مصرف آب در کارخانه تولید بیواتانول شرکت زیستفرآورده سپاهان
بهینه سازی مصرف آب دورریز برج های خنک کن در صنایع فولاد
بررسی روند توسعه مصارف آب بااستفاده توام تصاویر ماهواره ای طیفیلندست و کوئیک برد ) مطالعه موردی : محدوده مطالعاتی بن – سامان(
تعیین شرایط بهینه فرایند نانوفتوکاتالیستی Fe2O3 بر پایهکربن فعال در تصفیه پساب سیانید
ارزیابی فنی بهینه سازی مصرف آب در شرکت پالایش نفت اصفهان
بررسی فاضلاب های صنعتی در صنایع فولاد
بستر سازی فرهنگ استفاده مجدد از پسابها چالش ها و راهکار ها

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید