انتشار مقالات

دانلود مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۴ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۴ توسط گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زاهدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۲۰۸عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۷۵۱صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

عملکرد شبکه عصبی MLP در تعیین پرش هیدرولیکی در شیب معکوس
مقایسه روش های مختلف تعیین تنش برشی برای کاربرد در مآندرها
ارزیابی و مدلسازی عددی رفتار بدنه سدهای لاستیکی
آنالیز حساسیت در مدلسازی تقسیم وترکیب جریان با استفاده از نرم افزار Open Foam و مقایسه با نتایج میلر
اثر پله شیبدار روی ضریب دبی سرریز – دریچه استوانه ای در کانال های کوچک
بررسی و تحلیل رزونانس هیدرولیکی در سد سیمره
بررسی تأثیر شکاف در آبشستگی اطراف آبشکن مستقیم با مدل عددی flow-3D
بررسی تغییرات سرعت برشی و تنش برشی در اطراف تکیه گاه نیم دایره ای
بررسی جریان ناپایدار بر روی سرریزهای جمع شونده
بررسی ضریب لیفت و درگ روی سطح مقاطع شش ضلعی با سطح صاف و گوشه در معرض جریان آب آرام با زوایای حمله مختلف
تأثیر استفاده از گرداب شکن ها بر هیدرولیک جریان در سرریزهای مدور قائم
شبیه سازی منحنی بهره برداری اثر افزیش ارتفاع سد مخزنی دز بر افزایش حجم و افزایش ارتفاع سطح آب با استفاده از مدل HEC-RESSIM
مدل سازی و طراحی دو بعدی سریز کلید پیانویی بوسیله نرم افزار Fluent
Numerical Study of Hydraulic Flow and Determining the Equations Governing Separation Zones in Intakes
ارزیابی تاثیر تعداد پله بر استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی لبه دار با رژیم جریان ریزشی
ارزیابی سیستم های هوشمند و روش المان های محدود در آنالیز نشت سد خاکی (مطالعه موردی: سد زنوز)
اعمال روش تنظیم تیخونوف در رفع بدحالتی حل مسئله معکوس معادلات سنت ونانت در تخمین زبری مقاطع رودخانه
برآورد رسوب رودخانه هلیل رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و سیستم استنتاج نروفازی (ANFIS)
بررسی اثر نفوذپذیری بر تغییرات حفره آبشستگی پیرامون آبشکن L شکل مستغرق
بررسی تاثیر ابعاد، چیدمان و تعداد صفحات مستغرق برابعاد ناحیه جداشدگی و پارامترهای آشفتگی جریان در اتصال ۹۰ درجه کانال ها
بررسی تاثیر رقوم سطح آب مخزن در میزان تخلیهی رسوبات در رسوبشویی مخازن سدها با استفاده از مدل عددی
بررسی تبعات شکست سد کارده
بررسی ساختار جریان های چرخشی در آبگیر پمپ با استفاده از هیدرودینامیک محاسباتی
بررسی شرایط رخداد پدیده کاویتاسیون در سرریز سد آغ چای به روش عددی
بررسی عددی اثر نسبت انسداد بر روی پارامترهای هیدرولیکی و تغییر شکل در جریان حول یک مانع مربعی در یک کانال دو بعدی با دیواره انعطاف پذیر
بررسی عددی برخی پارامترهای موثر بر عملکرد سرریزهایپلکانی بطور همزمان
بررسی عددی تاثیرآرایش بلوکهای میانی حوضچه آرامش دراستهلاک انرژی جریان
بررسی عددی پروفیل سطح آب پیرامون آبشکن های مستغرق با آرایش استقرار مختلف
بررسی عملکرد دریچه سالونی در حالت انتقالی و تحلیل ضرایب دبی آن با استفاده از مدل ریاضی
بررسی عملکرد سرریزهای کلید پیانویی با استفاده از مدلسازی عددی
بررسی مشخصات اجرایی پرده آب بند بر ترواش در سدهای خاکی
بررسی مشخصه های هیدرولیکی جریان برروی سریز با بهره گیری از نرم افزار Flow 3D
بررسی هیدرولیکی رسوبات در مخزن سد (مطالعه موردی:سد سلمان فارسی)
بهره برداری بهینه از مخزن سد دز با استفاده از الگوریتم هوش جمعی ذرات اصلاح شده : ارائه دو فرمول بندی مختلف
تأثیر شکل هندسی تکیه گاه پل بر جریان اطراف آن
تأثیر نوع زهکش بر روی نشست های دوران ساخت سدهای خاکی هموژن (مطالعه موردی سد کبودوال)
تأثیر هندسه شفت قائم بر شرایط هیدرولیکی جریان در تخلیه کننده های تحتانی
تاثیر پارامترهای هندسی بر ضریب آبگذری سازه ترکیبی سرریز نوک اردکی با دماغه مرکب به همراه دریچه تخلیه رسوب
تجزیه و تحلیل دبی جریان، عمق نسبی و توزیع فشار در لبه شیب شکن در کانال های ذوزنقه ای با جریان زیر بحرانی
تخمین پارامترهای پرش هیدرولیکی در بستر زبر با استفاده از الگوریتم رگرسیون نزدیکترین همسایگی و رگرسیون غیرخطی
حل مساله بهره برداری بهینه ساده از سیستم سد تک مخزنه با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی: مطالعه موردی سد دز
شبیه سازی جریان بر روی سرریز پلکانی یک در میان لبه دار
شبیه سازی عددی جریان عبوری از سرریز کنگره ای با پلان ذوزنقه ای با استفاده ازنرم افزار Flow-3D
طرح و محاسبه سدهای ذوزنقه ای با مصالح سیمانته شده (مطالعه موردی: دایک های جانبی سد مخزنی شهری کور)
مشکلات صحرایی و آزمایشگاهی در شناسایی خاکهای واگرا
مطالعات تحلیلی و آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی نوع B در کانال مثلثی
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زبری های مصنوعی بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش واگرا با شیب معکوس
مطالعه عددی سرریزلاستیکی روی تاج سرریز اوجی
پیش بینی ضریب آبگذری سازه ترکیبی سرریز نوک اردکی با دماغه مرکب به همراه دریچه تخلیه رسوب
تخمین رسوب ورودی به مخزن سد با استفاده از روش های داده محور (مطالعه موردی: سد درودزن مرودشت)
ارزیابی فنی پروژه های آبخیزداری حوزه بنادک سادات یزد
بررسی عملکرد اقتصادی پروژه های آبخیزداری حوزه بنادک سادات یزد
بررسی کیفی- کمی پروژه های آبخیزداری به روش مدل تجربی (مطالعه موردی حوزه بنادک سادات یزد)
مقایسه تطبیقی جریان های عرضی ایجاد شده در مقاطع تغییر مسیر ناگهانی جریان با استفاده از مدل Flow 3d
ارانه یک مدل عددی SPH همراه با شرایط مرزی مناسب برای شبیه سازی جریان ورقه ای
ارزیابی روشهای تهیه منحنی IDF با رابطه ی مبتنی بر تلفیق ماهیت فرکتالی بارش و توزیع مقادیر حدی تعمیم یافته (مطالعه موردی حوضه ی آبریز عمارت- قوچان)
بررسی تأثیر ایجاد روزنه در کف سرریز های نعل اسبی بر مشخصات هیدرولیکی سرریز
بررسی تاثیر افزایش ارتفاع رسوبات داخل مخزن سد بر روی پایداری سد بتنی وزنی با استفاده از نرم افزار CADAM
بررسی تاثیر عدم قطعیت های موجود در محاسبه ارتفاع سیل بندها
بررسی عددی الگوی رسوب گذاری مخزن سد بارون ماکو با استفاده از مدل انتقال رسوب SRH-1D
بررسی عددی جریان درون یک کانال با سطح آزاد حول استوانه عمودی
بررسی موقعیت بهینه گالری زهکش در سد وزنی Bluestone
Effect of Turbulent Model on the Accuracy of Numerical Simulation of Incompressible Flow over Backward Facing Step
Runoff simulation and prediction using Support Vector Regression (SVR) and SWAT Hydrological model
Sliding and Overturning Safety Factors of Concrete Gravity Dam under the Influence of Drainage Specifications
ارزیابی اثرات انفجار بر سدهای بتنی قوسی با در نظر گرفتن اندرکنش آب-سد-فونداسیون
ارزیابی پایداری موج شکن سیستم سلولی ژئوسینتتیک تحت اثر امواج دریا با مدلسازی در نرم افزار آباکوس
بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکست شیب و غلظت بر پروفیل های سرعت جریان گل آلود
بررسی تاثیر هندسه بر ظرفیت گذردهی سرریزهای غیرخطی در پلان
بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش سنگچین شده در پنجه سرریز شیب شکن
بررسی آزمایشگاهی تاثیر تعداد کلید واحد بر هیدرولیک سرریز کلید پیانویی با هندسه نامتقارن
بررسی آزمایشگاهی تغییرات شکل پلان بستر کانال رودخانه در مجاورت آبشکن های جاذب و برگردان
بررسی اثر محل زبرشدگی و اندازه زبری روی هیدرولیک جریان عبوری از سرریز – دریچه استوانه ای
بررسی تاثیر عملیات علاج بخشی سد قیصرق سراب بر میزان آبگذری پی و بدنه آن
بررسی دامنه امواج عمود بر جریان در برخورد جریان به موانع مکعبی
بررسی طول پرش و توزیع فشار در بسترآبرفتی حوضچه ی آرامش پوشیده با المان های بتنی شش پایه
بررسی عددی پارامترهای تاثیر گذار بر میزان استهلاک انرژی در اتاقک اتلاف
تاثیرشعاع قوس بر خصوصیات جریان در قوس های مرکب ۱۸۰ درجه
تحلیل تجربی و عددی جریان تخلیه کننده تحتانی سد سردشت
تعیین میزان رسوب گذاری و پروفیل سطح آب در سازه های سنگریزه ای
محاسبه ماکزیمم فشار وارده بر مجرا در اثر شکل گیری جریان دو فازی آب- هوا
مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی در پاییندست سازه کنترل تراز بستر
مطالعه آزمایشگاهی ارتفاع رسوب گذاری بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای پلان کنگرهای-ذوزنقه ای
معرفی نسل جدید سدهای وزنی و تجربیات اجرایی سد کهیر به عنوان اولین سد FSHD در ایران
مقایسه آبگذری سرریزهای تاج مستقیم و تاج قوسی به کمک یک مدل آزمایشگاهی
ملاحظلات نصب تجهیزات نشست سنجی در سدهای خاکی، مطالعه موردی سد دامغان
پیش بینی عمق آبشستگی در تکیه گاه های کناری پل ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
Landslide zoning in Shirin-dare Dam Water Supply Pipeline , North Khorasan
ارزیابی عملکرد سازه تحویل و اندازه گیری جریان و کاربرد سامانه های هوشمند و روش های آماری در توسعه رابطه دبی اشل (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی ورامین)
بررسی تفاوت های مدل های شبه دو بعدی و یک بعدی جریان های گذرا در خطوط لوله
بررسی کیفیت آب در شبکه بعد از حوادث ناشی از فشار منفی در سیستم های توزیع
تأثیر فشارهای گذرا بر جابجایی های سنگ اطراف تونل های آب بر تحت فشار
تحلیل اثر شکل مقاطع آبروها برمدیریت آب های سطحی حوزه با استفاده از نرم افزار SWMM (مطالعه موردی: محله عودلاجان از منطقه ۱۲ شهرداری تهران)
تحلیل شکست لوله ها در شبکه های آبرسانی روستایی (مطالعه موردی شبکه های آب روستاهای استان خراسان جنوبی)
مدل سازی جریان ضربه آبی با استفاده از روش گیرنده موج ایستا Shock-Capturing
بهینه سازی ابعاد مقطع کانالت با استفاده از الگوریتم ژنتیک
نقش افزایش راندمان کشاورزی در مدیریت منابع آب سیستان با نرم افزار Weap
بررسی آزمایشگاهی اثر پارامترهای خاک بر مقدار نشت آب از لوله های پلی اتیلن
بهینه سازی بهره برداری شبکه های توزیع آب با برنامه ریزی موقعیت و فشار تنظیمی شیرهای فشارشکن
بکارگیری انرژی ضربه قوچ در سیستم های انتقال آب
توسعه الگوریتم شناسایی محل ورود آلودگی به شبکه توزیع آب
کاربرد الگوریتم رقابت استعماری در بهینه سازی مخزن با هدف حداکثر سازی تامین نیاز (مطالعه موردی: سد پیشین)
شبیه سازی و مقایسه سامانه های کنترل خودکار در کانال اصلی شبکه آبیاری قزوین
بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر جریان ضربه آبی با استفاده از روش گیرنده موج ایستا
مقایسه بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد دز با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی و الگوریتم SCE
بررسی پدیده آبشستگی در اطراف یک تکیه گاه نیم دایره ای با استفاده از مدل عددی SSIIM 2.0
بهینه سازی تولید انرژی نیروگاه های برق آبی با مطالعه مقادیر خروجی آب از سدهای مخزنی حوضه کارون
تعیین بهترین شبکه عصبی در هیبرید با CLA جهت پیش بینی بارندگی
پیش بینی سیکل خشکسالی با استفاده از شبکه عصبی (مطالعه موردی: شهرستان شاهرود)
Probable Maximum Precipitation (PMP) Prediction Using Rule-Based Fuzzy Inference System, Comparison with Classic Methods
بررسی عمق مزدوج و استهلاک انرژی در حوضچه ی آرامش با بستر آبرفتی پوشیده از المان های شش پایه
طراحی سنگچین در پاییندست حوضچه آرامش بر اساس آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک- مطالعه موردی بند انحرافی کن
روندیابی هیدرولوژیکی سیلاب رودخانه توسط الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی رودخانه کر در استان فارس)
استفاده از الگوریتم مورچگان در تخمین ضرایب روش ماسکینگام
بررسی آلودگی رواناب های شهری و راه کارهای مدیریتی رواناب و رفع گرفتگی معابر شهری
بررسی انواع سدهای لاستیکی وکاربرد آنها
بررسی پهنه بندی و خسارت ناشی از سیلاب توسط مدل هیدرولیکی HEC-RAS مطالعه موردی رودخانه شول -فهلیان در استان فارس
تاثیر عمق پایاب بر مشخصات حفره آبشستگی در اطراف پایه پل تحت جریان غیرماندگار
تحلیل رسوب و تعیین محل های قابل فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه سیستان
تخمین رسوب مخزن سد سفیدرود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANNs)
مدلسازی پیش بینی کیفیت آب رودخانه گرگانرود با استفاده از منطق فازی برمبنای خوشه بندی به روش c-mean
آنالیز عدمقطعیت رابطه منحنی سنجه رسوب به روش فازی (مطالعه موردی: سد لتیان)
ارزیابی عمق آبشستگی در اطراف پایه های پل ها به همراه انباشت موانع با استفاده از مدل درخت (MT)
ارزیابی هیدرولیکی کانال خروجی مخزن چاه نیمه شماره چهار سیستان
ارزیابی کارایی شبکه های عصبی استاتیکی و دینامیکی در پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد : مطالعه موردی سد سفیدرود
انتخاب شبکه بندی مناسب جهت برداشت توپوگرافی بستر رودخانه های درشت دانه
برآورد پتانسیل رسوبات ورودی از مصب رودخانه چالوس به دریای خزر
بررسی و مقایسه روش های هیدرولیکی روندیابی سیلاب
بررسی الگوی جریان و آبشستگی موضعی دراطراف پایه پل با ستون مرکب – مطالعه موردی
بررسی تاثیر انحنای کانال فرعی بر الگوی جریان در تلاقی ۹۰ درجه کانال های روباز با استفاده از مدل عددی دو بعدی SRH-2D
بررسی وضعیت رسوبگذاری سد مارون با استفاده از نرم افزار GSTARS3
بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم تکامل رقابتی جوامع و الگوریتم ژنتیک
تاثیر افزایش عمق جریان در پهنه بندی سیلاب (مطالعه موردی رودخانه پیربازار)
تعیین حد بستر رودخانه با استفاده از تصمیمگیری چند معیاره
شبیه سازی معکوس سیلاب در رودخانه ها با استفاده از مدل ماسکینگام خطی و غیرخطی
شبیه سازی سیلاب در آبراهه های طبیعی با استفاده از مدل ماسکینگام خطی و غیرخطی توسط الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)
شبیه سازی و ارزیابی روند رسوبشویی توسط مدل سه بعدی SSIIM (مطالعه موردی:سد سفیدرود)
مطالعات مدل فیزیکی کنترل آبشستگی بستر تندآب با استفاده از آستانه سنگی
مقایسه عملکرد دو مدل هیدرولوژی SimHyd و Sacramento در شبیه سازی رواناب حوضه آبریز کرج
واسنجی خودکار مدل بارش رواناب مفهومی – AWBM در حوضه آبریز کرج
بررسی روندیابی سیل در رودخانه قره آغاج به روش هیدرولیکی با استفاده از نرم افزار HEC-RAS
بررسی اثرات رسوب زدایی در پایین دست سدهای مخزنی با استفاده از مدل عددی هکرس (HEC-RAS)
بررسی تاثیر زاویه ی برخورد جتهای ریزشی آزاد بر حداکثر عمق حفره ی آبشستگی در پایین دست دریچه های سدهای مخزنی
بررسی تاثیر قطر متوسط ذرات رسوب بر حداکثر عمق آبشستگی ناشی از جت آب خروجی از دریچه های سدهای مخزنی
بررسی توزیع تنش برشی در کانال مستطیلی روباز با زبری های نامتقارن
بررسی روابط انتقال رسوب در رژیم کانال ها با جریان سیلابی
مطالعه صحرایی روابط هندسه هیدرولیکی چندمتغیره در رودخانه های شنی
Combined structures design against bridges scouring (Case Studies: Asalem and Kalachay bridges in the north of Iran)
Twenty Years River Training Works In Ghezel-Owzan River in Iran
بررسی آبشستگی اطراف تکیه گاه پل در شرایط آب زلال
بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه اتصال به ساحل و عدد فرود بر تغییرات توپوگرافی بستر حول آبشکن باز توریسنگی و مقایسه آن با آبشکن بسته در کانال مستقیم
بررسی آزمایشگاهی اثر عدد فرود و آرایش هندسی موانع میله ای دوردیفه بر تغییرات توپوگرافی بستر در کانال مستقیم
بررسی تاثیر ارتفاع آستانه دیواره منحرف کننده جریان بر کاهش انتقال رسوب ورودی به آبگیر جانبی در قوس رودخانه
شبیه سازی الگوی جریان در رودخانه قره آغاج توسط مدل هیدرودینامیکی CCHE2D
شبیه سازی روزانه دبی در زیرحوضه میانی حوضه آبخیز هلیل در استان کرمان با استفاده از نرم افزار SWAT
ضرورت تامین و هدایت آب از رودخانه ها و سدها برای نجات دریاچه ارومیه
مدلسازی نیترات و اکسیژن خواهی بیوشیمیایی و بررسی سناریوهایی جهت بهبود یافتن شاخص کیفیت آب ایران در رودخانه جاجرود
مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف گروه پایه قائم در شرایط وجود توده شاخ و برگ
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آبشکن مستقیم بر تغییرات مولفه های سه بعدی سرعت جریان در قوس ۱۸۰ درجه تند
مطالعه آزمایشگاهی کنترل انتقال رسوب به آبگیر ها با تغییر زاویه نصب دیوارهای منحرف کننده ثانویه در قوس رودخانه
پهنه بندی سیلاب با مقایسه نرم افزارهای HEC-RAS و CCHE2D
تخمین بار معلق رودخانه با استفاده از الگوریتم M5 (منطقه موردی رودخانه جراحی در استان خوزستان)
شبیه سازی هیدرودینامیکی الگوی جریان و رسوب در یک پیچان رود طبیعی
Numerical study of geometric effects on hydraulic parameters of flow over an ogee spillway
بررسی عددی تاثیر ضریب پخش طولی بر خصوصیات هیدروگراف غلظت خروجی از یک سیستم رودخانه ای (مطالعه موردی حوضه قره سو کرمانشاه)
تحلیل حساسیت مدل دوبعدی CCHE2D نسبت به روش های مختلف مدلسازی آشفتگی در محل تلاقی رودخانه ها
روند توسعه یک سامانه پشتیبانی تصمیم مبتنی بر وب برای مدیریت بهره برداری شبکه های آبیاری
مقایسه الگوریتم PSO و تکثیر علف هرز در بهینه سازی سیستم های منابع آب
مدل سازی دو بعدی شکست سد به روش تفاضل محدود صریح
هموارسازی هیدرودینامیکی ذرات (SPH) در مرجع مختصات شتابدار
شبیه سازی الگوی جریان های ناشی از موج در کرانه شرقی بندر ریگو
شبیه سازی سه بعدی هیدرودینامیک خلیج گرگان توسط مدل MIKE3 FM
اصلاح فشار در تحلیل سه بعدی جریان سیال با روش هیدرودینامیک ذرات هموار
بررسی شرایط فیزیکی ،شیمیایی وژئولوژیکی موادرسوبی مخازن چاه نیمه
بررسی آزمایشگاهی جت های چگال سطحی صفحه ای در منابع پذیرنده ساکن
بررسی مناسب ترین روش نیمه تجربی پیش بینی ارتفاع وپریود امواج در بندر نوشهر
تحلیل و مدل سازی نوسانات سطح تراز آب خزر جنوبی با استفاده از سری های زمانی
تخمین میزان بالاآمدگی آب ناشی از طوفان در منطقه نکا
شبیه سازی انتشار موج تنها به روش بدون شبکه با رویکرد لاگرانژی و استفاده از معادلات مبتنی بر فشار
مدل عددی یک چرخه آب در خلیج گرگان
تئوری های مختلف تولید موج تنها با استفاده از موج ساز پیستونی در آزمایشگاه و یا توسط روش های عددی
بررسی پارامترهای هیدرولیکی و محیطی دراطراف موج شکن های نفوذناپذیر و توده سنگی با استفاده ازروش هیدرودینامیک ذرات هموار
تخمین میزان خیزآب ناشی از انتشار امواج در ساحل بوشهر
خصیصه پردازی هیدرودینامیک پویای تنگ خوران، تنگه هرمز- خلیج فارس
ارزیابی تصادم جکت SPD20 پارس جنوبی: مطالعه رفتار سکو تحت ضربه کشتی به اعضای افقی و بادبندها
بررسی بهره وری احداث نیروگاه دریایی انرژی خورشیدی در خلیج فارس
تحلیل مشکل رسوب گذاری بندر صیادی رمین با استفاده از شبیه سازی عددی و ارائه راهکار مناسب
مدلسازی ریاضی اثر احداث آبشکن بر رژیم رسوبی بندر لاور
مقایسه روش های نیمه تجربی برای بررسی اقلیم امواج ناشی از باد (مطالعه موردی بندر انزلی)
رانش استوکس ذرات تحت امواج دریایی
Finite Volume Modeling for pollutant variation in Sorkhehesar River at Tehran Province
ارزیابی زیست محیطی سد فرخی قاین
اندازه گیری پارامترهای کیفی دریاچه های تغذیه گرا در اثر اختلاط فصلی (مطالعه موردی چاه نیمه شماره ۳ و ۴ سیستان)
بررسی کیفیت رودخانه گوهررود براساس شاخص IRWQI
برآورد میزان حجم تغذیه مصنوعی آبخوان فارسان جهت کاهش اثر منفی تونل انتقال آب بهشت آباد بر سطح آب زیرزمینی
بررسی بهترین روش جمع آوری رواناب های سطحی در شهر مشهد (مطالعه موردی: منطقه آب و برق مشهد)
Engineering aspects of Environmental Impacts caused by port construction, a case study in the Sea of Oman, Iran
Pollution Point Source Identification of in Rivers Based on the Backward Probability Method, Case Study River Severn
Water Quality Management by Means of Assimilative Capacity Considering Allowable Concentration and Affected Distance
ارزیابی اثرات حوادث طبیعی و انسان ساز بر محیط زیست منطقه مطالعه موردی (سد مخزنی شهید مدنی)
ارزیابی تاثیر سناریوهای مدیریتی برمنابع آب منطقه تربتحیدریه با استفاده از مدل WEAP
ارزیابی حریم کیفی چاه شرب با تکیه بر کاربری اراضی
برآورد خشک سالی برای مدیریت منابع آبهای اضافی با استفاده از شاخص های (SPI ، CZI ، ZSI ، PN ، DI ) (مطالعه موردی،شهرستان شاهرود)
بررسی اثر کارگذاری استخر اختلاط کامل بر پساب حاصل از واحدهای پرورش ماهی در رودخانه:مطالعه موردی شهرستان سلسله
بررسی مدلهای تخمین اثرات ناشی از تخریب سد مخزنی در ارزیابی اثرات زیست محیطی (مطالعه موردی:)
مدلسازی ساختار جریان آشفته در کانال مرکب با یک ردیف مانع گیاهی به روش شبیه سازی گردابه بزرگ (LES)
مدل سازی عددی انتقال آلاینده در رودخانه های طبیعی با لحاظ تأثیر نواحی ماندابی
محاسبه گرادیان هیدرولیکی در زیر بدنه سد انحرافی، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید