انتشار مقالات کنفرانس

دسترسی به مقالات دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

مجموعه مقالات دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ توسط گروه پژوهشی بوعلی در شهر تهران -دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۸۱عنوان مقاله تخصصی شامل۸۷۲صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

چالش های توسعه ی کشاورزی در استان گیلان
بررسی مولفههای سنجش تغییرات اقلیمی در نواحی خشک
تعیین راهبردهای مقابله بر سازگاری تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی
مدیریت مناطق بیابانی از طریق تهیه نقشه شدت فرسایش بادی در دشت چنگوله ایلام
بررسی نقش الگوهای پیوند از دور در ارتباط با رخدادخشکسالی در استان آذربایجان شرقی
بررسی تطبیقی وضعیت آسایش زیست اقلیمی استان مازندران با استفاده از مدلهایبیوکلیماتیک انسانی در راستای توسعه پایدار
تغییر اقلیم، کشاورزی و کشت گندم در ایران
مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی تپههای ماسهای به منظور تعیین مناطق برداشت رسوبات(مطالعه موردی: بخش پیوشک از توابع شهرستان جاسک)
بررسی تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی در اقلیم نیمه خشک
مدل سازی رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکیSWATو روش۲ SUFI-در حوزه آبخیز تالار
بررسی روند تغییرات سریهای زمانی سالانه و فصلی دمای ژرفاهای خاک با استفاده از روش آزمونناپارامتری من – کندال (مطالعه موردی: شهرستان شاهرود)
اولین همایش ملی تغییرات اقلیم و توسعه پایدار کشاورزیکاربرد تکنیک تحلیل پوششی دادهها در اقتصاد نهالستانهای جنگلی
مروری بر وضعیت کیفی آب رودخانه گاماسیاب (استان همدان)مطالعه موردی : اولویت های زیستگاهی ماهیشاه کولی موصل
پهنه بندی خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز هراز با استفاده از مدلRUSLE
اولویتبندی زیرحوزههای آبخیز هراز بمنظور حفاظت آب و خاک برمبنای پارامترهای مورفومتری
پهنه بندی خطر زمینلغزش با استفاده از تئوری بیزیندر حوزه آبخیز تالار قائمشهر
رصد شاخص های دمایی مشهد بمنظور آشکار سازی تغییرات اقلیمی در دهه آینده
بررسی وجود موانع در دیوارهای ساحلی و تأثیر آن بر کاهش میزان بالاروی
بررسی اهمیت ووضعیت سواد زیست محیطی معلمان در ایران
آشکار سازی تغییر اقلیم شهر قزوین با استفاده از سری دنباله دار من-کندال
اثرات تغییر اقلیم بر ارتباط بین باکتریهای اندوفیت محرک رشد با گیاه میزبان
آشکار سازی روند تغییرات دبی در استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمددر پنجاه سال گذشته : با در نظر گرفتن تغییرات بارش
ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه زباله سوز تهران
مطالعه میزان وقوع ماهی خیاطه۱۷۸۲ Alburnoides bipunctatus Bloch, در رودخانه شفارود استان گیلان با استفاده از تحلیل مولفه اصلی
ارزیابی جمعیتی برخی از گونه های زعفرانCrocus L در ایران بر مبنای صفات ریختی و ویژگیهای زیستگاهی
تاثیر گرمایش جهانی بر تغییرات آستانه های اقلیم زیستی گاوهای شیری در شهرهای شمالی کشور
ارزیابی تغییراتNDVI و رابطه آن با پارامترهای اقلیمی( مطالعه موردی: پارک ملی تندوره، خراسان رضوی)
تاثیر سرب برروی برخی ازواکنشهای نهالهای یکسالهAcacia victoriae L.
ارزیابی برخی از واکنشهای نهالهای سه ماهه Acacia victoriae L.به فلز روی
بهره برداری ازمنابع آب وخاک بر اساس درامد از هر متر مکعب آبنمونه موردی دشت قزوین
بررسی اثرات تغییر اقلیم (میزان بارندگی،درجه حرارت )بر عملکردگندم آبی شهر ارومیه
تاثیر گرمایش جهانی بر تغییرات آستانه های اقلیم زیستی جوامع انسانی در شهرهای شمالیکشور
مطالعه فاکتورهای تاثیر گذار بر وقوع ماهی شاه کولی موصلHeckel, 1843 Alburnus mossulensis در رودخانه گاماسیاب (استان همدان) با استفاده از تحلیل مولفه اصلی PCA
امنیت غذایی و سلامت محیطی؛ اثرات تعاونیهای کشاورزی در حفاظت از منابع طبیعی
بررسی و پیش بینی تغییرات پوشش و کاربری اراضی با استفاده از مدلسلولهای خودکار – مارکوف
ارزیابی دقت روش های مختلف تهیه نقشه دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای(منطقهمورد مطالعه : شهرستان تهران)
پذیرش خشکه کاری برنج برای مقابله با تنش های محیطی و مدیریت منابع آب
مقایسه توانایی مدلهای استنتاج فازی و شبکه های عصبی مصنوعی در تعیین پارامترهای آبخوان تحت فشار و نقطه انطباق بهینه mach point
اثر سطوح مختلف کم آبی بر روند تغییرات کلروفیل و شاخص کلروفیل برگ درگل جعفری (T. erecta L., T.patula L)
تأثیر سطوح مختلف کمآبی بر میزان هدایت روزنهای و روند تغییرات محتوای نسبی آب RWC برگ گل جعفریT. erecta, T.patula
بررسی تغییرات شاخص بارش استاندارد در استان کرمانشاه
تحلیل حساسیت مدل SALTMED به پارامترهای ورودی در شرایط تنش شوری
مروری بر اثرات پدید گرمایش جهانی بر محیط زیست انسان
تاثیر جهت دامنه بر خصوصیات کمی و کیفی ممرز Carpinus betulus L. در جنگلهای ارسباران
پهنه بندی تغییرات اقلیمی در شمالغرب ایران طی نیم قرن اخیر با تأکید بر رفتار عنصر بارش
واکاوی اثر تغییر اقلیم برعرضه و تقاضای انرژیمطالعه موردی شهرستان گرگان در استان گلستان
تولید کود زیستی با استفاده از تخمیر گاز متان
ارزیابی کارکرد روشهای مختلف هیدروگراف واحد در شبیه سازی فرآیند بارش-رواناب با مدلHEC-HMS مطالعهی موردی: حوزهی آبخیز شاپور
تغییرات اقلیمی متوسط دمای دوره گرم سال طی نیم قرن اخیر در شمال غرب ایران
تحلیل اثر تغییرات اقلیمی بر رفتار عنصر بارش در شمالغرب ایران طی نیم قرن اخیر
تعیین شاخص اقلیم آسایش گردشگری شهرستان تکاب با استفاده از مدل Tci
بررسی اثرات آلودگی سدهای باطله معادن بر منابع آب زیرزمینی(مطالعه موردی : شهرستان ابرکوه یزد)
واکاوی اثر تغییر اقلیم برعرضه و تقاضای انرژیمطالعه موردی استان مازندران
طراحی و ساخت فرمانتور دوقلوی تخمیر گاز متان
ارزیابی اثرات کاهش منابع آب دو دهه اخیرکشور بر توان اکوژئومورفولوژیکی شمال استانخوزستان بر پایه تکنیک سنجش از دور (مطالعه موردی: منطقه منگره بخش الوار گرمسیری)
بررسی همبستگی بین ناهنجاریهای دمایی با شاخص وزش مداری به روش رگرسیون درختی حدوده یمورد مطالعه: استان مازندران
بررسی روند تغییر فراوانی ناهنجاریهای دمایی دوره ی سرد سال با استفاده از روش ناپارامتریمن-کندال(محدوده ی مورد مطالعه: استان مازندران)
بررسی آب شرب مصرفی روستای اسپورز و ارزیابی امکان استفاده از سامانه های سطوح آبگیر باران
بررسی و ارزیابی برخی شاخص های خشکسالی هواشناسی(مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه)
ارزیابی پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر منابع آبی و تنوع زیستی آبزیان کشور
ارزیابی شاخصهای زیست اقلیمی و شرایط آسایش اقلیم گردشگری(مطالعه موردی:شهرستان بجنورد)
تأثیر عوامل محیطی بر مهاجرت روستانمونه موردی: روستاهای زابل
شبیه سازی عددی جریان ترجیحی آب در خاک با استفاده مدل موج کینماتیک- انتشار در ترکیببا مدل وان گنوختن برای جلوگیری از آلودگی آب های زیر زمینی
آنالیز حساسیت پارامترهای سه روش هیدرو گراف واحد SCS کلارک و اشنای در(مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز شاپور)
بررسی روند تغییر اقلیم شهرستان کرج با استفاده شبیه سازی داده ها توسط Lars wg
کاربرد سامانهی اطلاعات جغرافیایی در مطالعه ی عوامل توپوگرافی تأثیرگذار بر پراکنش قوچ ومیش در پارک ملی بمو
مدلسازی مطلوبیت زیستگاه پاییزه قوچ و میش در پارک ملی بمو بر اساس روش حداکثر آنتروپی
مقایسه روش کریجینگ بیزین تجربی با کریجینگ معمولی در تعیین الگوی مکانی غلظت مس در خاکسطحی
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی غلظت نیکل در خاک
بررسی اثر تنش خشکی و محلولپاشی اسید هیومیک بر عملکرد گل، آب نسبی برگ و شاخص(Carthamus tinctorius L.) برداشت گیاه گلرنگ
بررسی عملکرد بخش حمل و نقل شهری در تغییرات آب و هوا
واسنجی سه روش هیدروگراف واحد SCS؛ کلارک واشنایدر با شبیه ساز بارش-روانابHEC-HMS مطالعه ی موردی: حوزهی آبخیز شاپور
ترویج در فرآیند بازاریابی برنج و تاثیرآن در استفاده بهینه از منابع طبیعی
مروری بر تآثیر تغییرات اقلیمی بر رشد گونه های درختی
بررسی تاثیر مراتع در ترسیب کربن خاک
ارزیابی و پهنه بندی تغییرات مکانی-زمانی طوفان های گرد و غبار با استفاده از شاخص DSI در استان خوزستان
ارزیابی تغییرات الگوهای مکانی سیمای سرزمین ارزیابی تغییرات الگوهای مکانی سیمای سرزمین ۲۰۱۴- ۲۰۰۳
تهیه نقشه فرسایندگی باران با دادههای بارش موجود درایستگاههای حوضه آبخیز نوررود
بررسی تغییر اقلیم با استفاده از مدلLARS-WG حوزه آبخیز قره سو-استان اردبیل
استفاده از مدل مفهومی SIMHYD برای شبیه سازی جریان رودخانه حوزه آبخیز قرهسو
تحلیل اثر عوامل موثر در فرسایش با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی حوزه آبخیز نورود)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید