انتشار مقالات کنفرانس

دانلود مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۴ توسط موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا در شهر ترکیه – استانبول برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۶۰۳عنوان مقاله تخصصی شامل ۸۷۲۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری

Impact of personality on Knowledge Sharing Behavior in moderate role of Islamic work ethics
IMPACT OF ISLAMIC HR PRACTICES ON JOB SATISFACTION: AN EMPIRICAL STUDY OF BANKING SECTOR IN PAKISTAN
Ethics and Technology in Social Commerce Era
The Principles of An Intelligent Stealth Technology: A Detailed Study
Human resource practices in the Informal Economy: A case study of Pakistan
Barriers to Entry In Kastamonu Halvah Production Sector
بررسی نقش مدیریت مشارکتی در بهبود فرآیند مدیریت منابع انسانی
CUSTOMER-BASED BRAND equity development for tablet chocolate consumption by women
The social and open Innovation model by web 2.0 tools in small businesses
The Impact of Corporate Social Responsibility Disclosure on the Cost of Funding – An Empirical Study on some Egyptian companies listed in the stock market
A FORMATIVE APPROACH TO EMPLOYEE EMPOWERMENT USING LISREL 8.7 – A DEEPER EXAMINATION
Cosmeceutical Consumption Behaviour amongst Males in Indian Market- Analysis of Determinants and Influencing Factors
EFFECTIVENESS OF ECONOMICS OF LOGISTICS IN CENTRAL PUBLIC SECTOR COMPANIES IN INDIA
Factors Influencing Success of Women Entrepreneurs: A Study Conducted at Punjab in India
The Tripartite Free Trade Area – Patterns of International Trade of Participating Regional Economic Communities
A Research on the Entrepreneurs’ Perceptions of Sustainable Future
The Analysis of expenses for R&D Activities in Turkey
Redistribution and Inequality Impact An Empirical Investigation
A Research on The Factors Effecting Hotel Employees’ Attitudes Towards Change
Porter’s Theory, Innovation and Local Productivity: A Meta Analysis for Turkey
How Effective marketing of Multiplex Is Over Single Screen-A case study of India
FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN MEXICO: ACQUISITION OF BANAMEX BY CITIGROUP
Coordination of Design and Project Management of Construction industry in Bangalore
EXCHANGE TRADED FUNDS: AN INNOVATIVE INVESTMENT PRODUCT IN INDIAN CAPITAL MARKETS
An Analysis of Inter-state Disparities in Energy Consumption in India
Albania and tourism development
Time Driven ABC as a new approach for allocating costs in the Egyptian manufacturing companies – Case Study
Foreign Direct Investment and Natural Resources in Gulf Cooperation council countries: the Devil is in the Details
Advance Research Method
Challenges of Managing Offshore Inventories: A Case Study at a Multinational Electronics Manufacturing Company in Malaysia
Why is B&H stuck in the transition process and what „Compact for Growth and Jobs EU initiative may bring?
Entrepreneurial Impulse, Investment Behaviour and Economic Fluctuations –A VAR Analysis with Indian Data
Barriers in Trade in Financial Services in BRICS Countries with Special Reference to India
MARKETING STRATEGIES OF FINANCIAL SERVICES: A TACTICAL APPROCH TO FACE ISSUES AND CHALLENGES
Georgian Currency Exchange Market: Irrational Against Rational Consumer Expectations
Behavioral Game Theory in Organizational Context
The Differentiating Effect of Innovation Culture in SMEs According to Employee Perception
The Comparison of Contemporary Leadership Styles in Organizational Context According to Employees
The Relations between Knowledge Management, Occupational Health and Safety, Quality Management, Intrapreneurship, Performance and Effectiveness
The Effect of Knowledge Management on Organizational Creativity by the Mediating Roles of Self-Organization, Corporate Innovativeness and Organizational Communication
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND AXIMISATION OF CONSUMERS’ BENEFITS: EVIDENCE FROM NIGERIAN COMPANIES
HUMAN RESOURCE PRACTICES IN THE INFORMAL ECONOMY: A CASE STUDY OF PAKISTAN
Intellectual property and economic growth. A review of empirical studies
تحلیل آسیب شناسی ساختار سازمانی مدیریت بحران شهرتهران بر اساس شاخص های توسعه پایدار
THE EFFECTS OF CREATING VALUE AS ONE OF ENTREPRENEURIAL MARKETING FACTORS ON CUSTOMER SATISFACTION
ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای وفاداری مشتریان مطالعه موردی بیمه دی شعبه کاشان
مسیر آینده سازمان های موفق و مدیریت آنها
تحلیلی بر مبانی مدیریت اسلامی وتبیین رهبری کریمانه
بررسی مدل بلوغ مدیریت دانش و تعیین جایگاه یک سازمان به عنوان مطالعه موردی با استفاده از روش APO
بررسی چالشها و ارائه راهکارهای پیشروی ظرفیت خط مشی دولتها
عوامل اصلی نظارت و راهنمایی تعلیماتی
بررسی نقش مدیریت دانش بر کارکرد های اجتماعی و فرهنگی سازمان
مروری بر مقالات و تحقیقات در زمینه کاربرد روش اولویت بندی چند شاخصه ای تاپسیس در مهندسی صنایع
شناسایی و رتبهبندی شاخصهای ارزیابی عملکردمدیران ستادی سازمانهای تحقیقاتی
بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان
تاثیر عوامل امکانات و تجهیزات، شرایط زمانی و جویی بر عملکرد داوران فوتبال درلیگ های ایران
ارائهی راهکارهایی در راستای کاهش ریسک زنجیرهی تامین با بهرهمندی از مفهوم چابکی سازمان و رویکرد گسترش عملکرد کیفی فازی
ارائه مدلی برای ارزیابی وضعیت فعالیتهای شرکت های نفتی در زمینه مدیریت دانش و ارائه راهکارهای بهبود مطالعه پیمایشی
بررسی عوامل مؤثر بر دستکاری کنتورهای گاز خانگی با استفاده از ساختارعارضه یابی فیش بن Fishe Bone و نمودار ارزیابی پارتو Pareto
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت های مهندسین مشاور نفت ، گاز و پتروشیمی
بررسی تاثیر فاکتورهای برنامه ریزی شغلی بر توانمندسازی کارکنان
بررسی اهمیت بالفعل ساختن مدیریت دانش در سازمان ها
بررسی رابطه بین هوش چندگانه گاردنر با سبک یادگیری دانشجویان دانشگاه چمران اهواز
بررسی رابطه بین قانونگرایی با میزان پاسخگویی کارکنان
بررسی رابطه هوش هیجانی با انگیزش تحصیلی دانشجویان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان
تحلیل اثر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری:مطالعه موردی شرکت هولدینگ داروپخش
بررسی نقش فرهنگ سازمانی در استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های سه قوه (مقننه،مجریه، قضائیه) شهر تهران
بررسی میزان تحقق مدیریت دانش در دانشگاه حکیم سبزواری
مدیریت بحران در سازمانهای آموزشی
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر جذب مشتریان در بیمه با استفاده از روش فازی VIKOR مورد مطالعه : بیمه سامان قزوین
عوامل موثر بر بهبود نظام تحول سازمان
بررسی تاثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر رفتار اشتراک دانش با توجه به متغیرتعدیل کننده رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه: کارکنان بانک آینده در تمامی شعبات مشهد
رابطه بین هوش فرهنگی کارکنان و اثربخشی سازمانی در سازمان بهزیستی استان لرستان
بررسی چگونگی حقوق شهروندان و آلودگی هوا و صدا در ایران
تجاری سازی تکنولوژی و فنآوری از تولید ایده تا ایجاد ثروت
ارائه یک مدل اجرایی جهت تجاری سازی مهندسی معکوس
بررسی موانع پژوهش و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه اساتید دانشکدههای منطقه ۲ سما و ارائه راهکارهایی برای حل آن
تحلیلی بر سازمان های نوین هزاره سوم : سازمان یاد گیرنده
آمایش سرزمین و عدم تعادلهای آموزشی
شرکتهای دانشبنیان در ایران: از محصولات مبتنیبر فناوریهای برتر تا فرآیندهای یادگیری
طراحی مدل ارزیابی تکنولوژی در شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
ارزیابی سطوح توانمندی تکنولوژیک در صنایع مشاوره مهندسی صنعت نیروگاهی طبق مدل ارزیابی نیاز تکنولوژی تحقیق موردی : شرکت موننکو ایران
تحلیل توانمندی های تکنولوژیک در صنایع کاشی و سرامیک مطالعه موردی : شرکت تکسرام
یک روش ترکیبی برای انتخاب تامین کننده در مدیریت زنجیره تامین
تأثیر وب سایت در دسترسی به اطلاعات در تجارت الکترونیک مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهر اراک
بررسی و نحوه راه اندازی شرکت مدیریت صادرات و بنگاههای کوچک و متوسط جهت توسعه صادرات در استان فارس
بررسی رابطه بین نگرش مشتریان و انتخاب آنها در خرید محصولات لوازم خانگی در شهرستان دیر
نقش اصول طراحی و چیدمان فروشگاهی در افزایش رضایت مشتری و سهم بازار مطالعه موردی: فروشگاه بزرگ رؤیا شهرستان دیر
زمان مناسب برای افراط و تفریط در تبلیغات نقش انتظارات مشتری و خوشنامی برند محصول در تعیین کیفیت واقعی و تبلیغ شده محصول
تاثیر کیفیت، قیمت، شهرت و تبلیغات بر ادراک مشتریان در انتخاب برند مورد مطالعه : محصولات غذایی شرکت زرماکارون
بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری بر اساس مدل سازمانهای پاسخگوی سریع در میان مشتریان شعب بانک مهر اقتصاد استان سمنان
Overview of the effect of organization’s ethical values and perceived customer value on loyalty to organization (case study: users of services at Mahan Higher Education Institute)
تأثیر استراتژی برندسازی اینترنتی ایجاد ارتباطات قویتر با مشتریان بازار هدف بوسیله پیامهای اختصاصی، قابلیتهای منحصر به فرد، محتوا و تکنیکهای شخصیسازی بر ارزش از نگاه مشتریان مطالعه موردی: مؤسسات آموزشی تخصصی تهران
شناسایی و تحلیل مؤلفههای استراتژیهای منابع انسانی در بررسی ارزیابی عملکرد مدیران مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز غرب استان کرمانشاه در سال ۹۳-۱۳۹۲
بررسی تاثیر عوامل اصلی تعیین هویت مشتری به وسیله برند
بررسی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت صادرات گیاهان دارویی و ارائه راهکارهای مناسب مورد مطالعه: صادرکنندگان ایران
Examine the Cause and Effect Relationships of Fashion –Oriented Impulse Buying Behavior in Iranian shopping Fashion clothing Stores
مقایسه تطبیقی دستمزد در تعاونیهای تولیدی با شرکتهای سرمایه ای در استان فارس

Factors influencing acceptance of mobile advertisement
عوامل تأثیرگذار بر تصمیم خرید مصرفکنندگان
بررسی رابطه بین موسیقی پخش شده در رستورانها و ایجاد احساس لذت درمشتریان مطالعه موردی: مشتریان رستورانهای شهرهای گرگان و علی آبادکتول
بررسی رابطه بین رفتار غیرمسئولانه شرکتی با احساسات اخلاقی منفی مشتریان مطالعه موردی: نمایندگیهای فروش خودرو در شهر علی آباد کتول
بررسی رابطه بین عدالت رویهای با نیات پس از خرید مشتریان مطالعه موردی :مشتریان شعب بانک انصار شهرستان گرگان
بررسی رابطهی بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد شرکت مطالعه موردی: کسب وکارهای کوچک و متوسط شهرکهای صنعتی گرگان و آق قلا در استان گلستان
Marketing Management in Insurance and its Global Challenges
بررسی رابطه بین تبلیغات رسانه ای(تصویری) با سپرده های بانکی بانک سپه منطقه اصفهان
بررسی تأثیر رضایت از برند،اعتماد به برند و تعهد به برند بر وفاداری به برند و قصد خرید مجدد برمصرف کنندگان برند سامسونگ در شهر اهواز
بررسی تاثیر استفاده از تقسیم بازار،هدف گیری در بازار و جایگاه یابی در بازار برتوسعه بازار خدمات و محصولات بانکی مطالعه موردی:بانک های انصار سطح شهرتهران
رضایتمندی سازمانی ضامن بقا و اعتلای سازمان
بررسی اثر انگیزاننده های فضای فروشگاهی بر رفتار خریدار در نقطه خرید موردمطالعه فروشگاه رفاه سنندج
تبیین تفاوت بازاریابی سنتی و تکنیکهای نوین بازاریابی بازاریابی ویروسی، بازاریابی پارتیزانی، بازاریابی حسی
بررسی ارتباط مدیریت زمان و رضایت مشتریان در تولید سفارشی مطالعه موردی: شرکت رنگین پلاست آمل
مقایسه اثربخشی پیام تبلیغ تیزرهای تبلیغاتی تلویزیونی ایران از نظرمخاطبان با استفاده از مدل AIDA
بررسی تغییرات میزان وفاداری مشتریان با بکارگیری روش Gamification درکسب وکارهای کوچک و متوسط
شناسایی موانع پیادهسازی موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری
تأثیر شرایط بازار روی تنظیم ساختار سرمایه
بررسی تاثیر مشخصه های محیطی فروشگاه، بر عواطف مثبت و منفی و قصد خرید آنی مشتریان
اثر روش های تبلیغاتی بر جذب مشتریان بانک سینا در استان خراسان با استفاده از مدل داگمار
بررسی تاثیر بازاریابی غیراخلاقی درک شده بر پاسخ مصرف کنندگان
بررسی تاثیر آرمان گرایی و خودگرایی مصرف کنندگان بر بازاریابی غیراخلاقی درک شده
مطالعه و ارائه استراتژی های بازاریابی متناسب با ادوار شکل گیری اندیشه های استراتژی
بررسی تأثیر رفتار مصرفکننده نسبت به تبلیغات ایمیلی
تاثیر مدیریت بازار در روند تجارت بین الملل
ارائه مدل کارآمد برای مدیریت ارتباط با مشتری در بانک سپه
بررسی عوامل موثر بر اعتماد در تجارت الکترونیک مطالعه موردی: دارندگان کارتهای اعتباری
تاثیر تبلیغات خود همخوانی در سطوح مختلف درگیری بر رفتار مشتری : روش بازاریابی عصب پایه
بررسی تاثیر آگاهی از برند بر وفاداری مصرفکنندگان مطالعه مورد: کارخانه شیر پگاه کرمان
بررسی عوامل موثر بر نگرش به مارکهای جهانی مطالعه موردی: بازار پوشاک کرمان
نگاهی به مفاهیم و روشهای آینده نگاری؛ پیش بینی وضعیت جهان در سال ۰۲۰۲ میلادی
مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی برای بهسازی سازمان بر طبق روش دلفی
مروری برمدیریت آینده پژوهی ونقش آن در تفکر استراتژیک
بررسی میزان تأثیر مؤلفه های آینده نگری بر تقاضای بیمه عمرمورد مطالعه: بیمه مرکزی ایران
Data mining techniques as a tool for knowledge management
شناسایی و ارزیابی ریسک در پروژه های عمرانی مطالعه موردی مسکن مهر استان قم
بررسی رابطه تسهیم دانش و استاندارد مدیریت پروژه مورد مطالعه : پتروشیمی استان ایلام
بررسی چالش های تدارکات کالا در شرکت های پیمانکار ساختمانی در ایران
بررسی عوامل موثر بر تاخیر در پروژه های شبکه گازرسانی با استفاده از مدل ارزیابی Pareto و ساختار عارضه یابی Fish Bone مطالعه موردی : فاز ۱ آلاشت
بررسی بکارگیری روشهای علمی مدیریت پروژه جهت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی با تمرکز بر کنترل پروژه ها
شناسایی شاخصهای توسعه پایدار زیستمحیطی در پروژه های ساختوساز شهری شهرداری تهران با استفاده از ساختار شکست پایدار و ابزارهای سنجش پایداری
شناسایی چالش های بکارگیری رویکرد مشارکت بخش عمومی و خصوصی در تامین مالی پروژه های احداث و نگهداری پارکینگ های شهر تهران و ارائه راهکار
ارائه مدل انتخاب پیمانکاران جزء با تحلیل های چند معیاره در محیط فازی در پروژه های شهرداری استان اصفهان
بررسی الزامات زیست محیطی صنعت ساخت و ساز در بستر قوانین و مقررات جاری در کشور جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها
A Parametric Evaluation of Monopoly Power Using a structural Approach; In Iran’s manufacturing industry
بررسی جایگاه و پتانسیل شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی مطالعه موردی؛ استان کردستان ایران
Investigating Existence of Long-term Memory in Global Gas Markets
تاثیر ساختارسنی جمعیت بر پس انداز و مصرف درایران
مدلسازی مکانیزم اثرگذاری سیاست پولی بر متغیر های کلان اقتصادی: با رویکرد تعیین صلاحدیدی نرخ سود بانکی، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و فیلتر کالمن
بررسی تاثیر درآامدهای نفتی در بر سرمایه گذاری سه در بخش سه گانه ی صنعت کشاورزی و خدمات در فاصله ی سالهای ۱۳۵۷-۸۶
تجزیه نابرابری درآمدی بر حسب مولفه های تشکیل دهنده آن در خانوارهای شهری در ایران ۱۳۸۷-۱۳۹۲
بررسی اثر قانون حداقل دستمزد بر تورم در کشورهای منتخب
بررسی رابطه ژرفای مالی،درجه باز بودن تجاری،نرخ رشد جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران
The J- Curve Effect: An Examination in Some Emerging Market Economies
عوامل موثر بر مخارج سلامت در کشورهای عضو اکو
ارزیابی و تعریف انواع ریسک در بانکداری ربوی و غیر ربوی
بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر اندازه دولت جاری
Evaluation of the Factors Affecting Productivity Growth in Member Countries of the Organization of the Islamic Conference
Zero Nominal Interest Rates: Is it Necessary for the Optimality of Monetary Policy?
تاثیر بیماری هلندی بر روند بیکاری در ایران
A panel cointegration study of the effects of institutional factors on economic growth: Evidence from developing countries
رابطه بین مالیات تورمی و تولیدملی در اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰
The Status of Economic Growth and Oil Price in the Demand Function of Energy (with emphasis on nuclear energy)
The Effect of Good Governance on the Flow of Foreign Direct Investment in Selected Developing Countries
The effect of human development on the economic development (case study: selected developing countries)
The effect of sanctions on the system performance of private banks in Iran
سیاست های پولی و مالی برای کنترل رکود تورمی در ایران
اثرات جهانی شدن تجاری و مالی بر اندازه دولت در ایران
بررسی تاثیر متغیرهای فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مقایسه کشورهای منطقه منا MENA و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی OECD
بررسی عوامل موثر بر هزینههای کمرشکن سلامت با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن مطالعه موردی: منطقه حسین آباد ارومیه
The Impacts of Financial Development on Income Inequality and Poverty: A Case Study of Selected Islamic Countries
بررسی برخی از روشهای همگرایی در اقتصاد وکاربرد آنها
NON-LINEAR ADJUSTMENT PROCESS IN CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR REAL EXCHANGE RATES
The impact of exchange rate volatility on trade relations between Iran and the major commercial partners in the field of non-oil exports
سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران
بررسی رابطه علی بین صادرات، سرمایه گذاری، بی ثباتی صادرات و رشد اقتصادی درایران: آزمون علیت پویا
اثر سرریزهای تحقیق و توسعه از طریق تجارت خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران
رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران
تاثیر توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه
نحوه به کار گیری شبکه عصبی دینامیکی NARX در تخمین صادرات محصولاتی که دارای داده های سالانه باشد
Human capital, Natural capital and Economic Growth in Iran: A Time Series Analysis
بررسی جایگاه سازمان تجارت جهانی و تجارت بین الملل در رشد و توسعه اقتصادی
بررسی اقتصاد آموزش و پرورش در برنامه پنجم توسعه
عوامل مؤثر بر دیپلماسی تجاری و نقش آن در پیشرفت جوامع
جهانی شدن و خصوصی سازی در ایران
بررسی همبستگی تشویق مودیان به پرداخت مالیات وبازاریابی خدمات
جهانی شدن اقتصاد در کشورهای درحال توسعه با رهیافت استراتژی توسعه صادرات
نقش دولت ترکیه در توسعه اقتصادی این کشوردر چند دهه اخیر
مبانی بهره وری ومولفه های افزایش آن درمکتب اسلام از منظرامام علی (علیه السلام)
بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر تجهیز منابع بانکی در راستای ارائه تسهیلات هدفمند به تولید ملی
شناسایی رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقا سطح خدمات بر اساس نتایج تلفیق مدل CAF در Benchmarking
ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی شعبه یک ساری براساس مدل تحلیل شکاف (Gapanalysis)
بررسی تآثیر فناوری اطلاعات و مدیریت جامع کیفیت بر عملکرد سازمانی )مطالعه موردی ایران خودرو دیزل
ضرورت و کارکردهای مدیریت دانش و نقش آن در توسعه سازمان ها
Impact of total quality management in the construction projects
کیفیت وبهره وری وتعالی سازمانی ، خلاقیت ونوآوری درآینده با آموزش مؤلفه های شش کلاه تفکر ادوارد دوبونو
بررسی اولویت بندی چگونگی تحول در نظام اداری ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور با استفاده از تکنیک AHP
تلفیق مدل دروازه مرحله و رویکرد بالا به پایین و پایین به بالای استراتژی عملیات در مدیریت کیفیت پشتیبان تولید
بررسی نقش مدیریت امکانات وتجهیزات وساخت فضاهای آموزشی استان هرمزگان وتاثیرآن برمیزان نابرابری اجتماعی
بررسی راههای بهبودحاشیه ثبات وکاهش پیامدکارزدگی بین کارکنان مطالعه موردی: آ.پ شهرستان بافت
شناسایی و اولویت بندی الزامات مشتریان و الزامات فنی با رویکرد QFD فازی مطالعه موردی: شرکت فرآورده های لبنی رامک شیراز
شناسایی و تعیین اولویت عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی در سازمانهای دولتی با استفاده از روش تاپسیس
بررسی تأثیر ISO 9000 بر جوسازمانی
به کارگیری FMEA در بررسی و تحلیل عوامل خرابی کنتورهای آب، بر اساس TOPSIS و AHP فازی
Identification and prioritization of effective factors on successful implementation of quality management systems using AHP technique (case study: production units of North of Iran)
Assessment of Application Level of Total Quality Management (TQM) in Islamic Azad University
Evaluating Contractors using Fuzzy Inference systems
Evaluation of performance of Children’s and Young Adults libraries in Iran based on the European Foundation Quality Management (EFQM)
A Study on the Relationship between Organizations’ Structures and the Satisfaction of Patients in Iran in 1122
بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان ستاد مناطق نفت خیزجنوب اهواز
بررسی تاثیر استراتژی مدیریت استعداد بر روی ساختار سازمان
بررسی رابطه یادگیری سازمانی با توانمندسازی کارکنان مطالعه موردی بانک ملی استان زنجان
اهمیت استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM در سازمان ها
بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان با استفاده از مدل سروکوال مطالعه موردی: بانکهای صادرات استان کردستان
Study of Service Quality on the Basis of Service Quality Gaps Model in Bank Saderat Kurdistan Province
چالشهای استقرار و اجرای برنامه بهبود کیفیت حاکمیت خدمات بالینی
A Study of the Relation between the Quality of Working Life and Organizational Commitment
بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر استقلال هیات مدیره به عنوان مولفه ی حاکمیت شرکتی بر کارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
A Supplier Selection based on ELECTRE III model (Case Study: Mammut Industrial Plant)
ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی ریاضی مقطع متوسطه مناطق آموزش و پرورش استان لرستان با استفاده از تحلیل پوششی دادهها
بررسی تاثیر سیستمهای اطلاعاتی بر افزایش بهره وری سازمانها
ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین و تأثیر آن بر مدیریت کیفیت خدمات قابل ارائه در صنعت توریسم
ارزیابی ریسک با استفاده از تجزیه و تحلیل بروز خطا و تصمیم گیری با روش تاپسیس وویکور فازی
بررسی و ارزیابی وضعیت شاخصهای عامل فرهنگ سازمانی برای استقرار مدیریت دانش
حلقههای کنترل کیفیت مؤثر در تعالی بانکها
عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه مراتع و چالشهای آن مطالعه موردی استان خوزستان
اثر تنوع صادراتی بر رشد بخش کشاورزی
کارایی و بهره وری مزارع پرورش میگو و مدیریت ترویج مورد مطالعه : استان بوشهر
بررسی عوامل موثر بر تولید چغندرقند مطالعه موردی شهرستان میاندوآب
جهانی شدن اقتصاد ایران و بررسی آثار آن بر بخش کشاورزی مطالعه موردی گندم
مروری بر ادبیات تأثیر رفع تحریمها بر معیشت خانورها در ایران
اقتصاد کشاورزی حفاظتی
Optimal Operation of Multi-Reservoir System of Bakhtegan basin, Fars Province, Iran
اولویت بندی بازارهای صادراتی ایران جهت ایجاد مراکز تجاری در حوزه کشورهای اسلامی
بررسی رابطه بین نرخ های بهره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با رونق بازار سرمایه در ایران
جهانی شدن اقتصاد و نقش کلانشهرها در اقتصاد جهانی مطالعه تطبیقی تهران، استانبول
بررسی میزان توسعه یافتگی شهرهای استان ایلام با استفاده از مدل تاپسیس
جایگاه معادن زیرزمینی در تحریک پذیری و تحرک آفرینی اقتصاد ایران با رویکرد داده ستانده
برآورد تابع تقاضای برق در بخش صنعت کشور
نقد و بررسی قانون هدفمند کردن یارانه ها دراجرا :بیان مشکلات وارائه پیشنهاد مطالعه موردی : شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
تحلیل هزینه فایده تولید بیودیزل از گیاه کرچک – منطقه گرمسیر
مدلسازی فرآیند عملکرد سیستم خنککن خشک غیرمستقیم نیروگاه حرارتی با استفاده از تکنیک پویاییشناسی سیستم ( SD)
Determining the External Costs of Electricity Generation with an emphasis on the importance of the water saving and power outage (The Case study of Tabriz power plant)
بررسی و اولویت بندی روش های کاهش هزینه انرژی مصرفی با رویکرد MCDM درصنایع فولاد
استفاده از الگوی طبقه بندی در داده کاوی اطلاعات مالی مطالعه موردی شرکت تهران پادنا
بررسی تاثیر دوره گردش عملیات بر فروش و سود خالص شرکتها
انتخاب پرتفوی بهینه سهام در شرکتهای پذیرفته شدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم مرتب سازی غیرمغلوب و الگوریتم پارتوی نیرومند
کاربرداختیارات سرمایه گذاری در بودجهبندی سرمایهای
بررسی رابطه بین رفتارشهروندی سازمانی و عملکرد مالی
Surveying the effect of market share on profitability and stability of the banks (case study of the banks of Iran country)
The effect of human development on financial development in selected developing countries
مدیریت حسابداری اقتصادی با تاکید بر زنجیره ارزش
بهینه سازی پرتفوی با حساب های فکری
انواع ریسک – معانی و مفاهیم
بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با ضریب بتا در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه علی بین آزاد سازی مالی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای اسلامی: آزمون علیت گرنجر
بررسی رابطه علی بین آزاد سازی مالی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای اسلامی
بررسی مقایسه ای محرک های اصلی توسعه بازار سرمایه ایران
پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی فازی شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
A new model of project portfolio selection under IVF-environment with application in investment firms
تأثیر سطوح مختلف نااطمینانیهای تورمی بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران
بررسی اثر نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایهگذاری خصوصی ایران
اهمیت رهبری و رفتار شهروندی سازمانی
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واساتید دانشگاه آزاداسلامی واحد بوکان
سنجش رابطه توانمندسازی روانشناختی با تعهد سازمانی کارکنان مورد مطالعه: اداره کل کمیته امداد استان اردبیل
رابطه بین منابع قدرت و فرهنگ سازمانی در منطقه آزاد ارس
بررسی رابطه رهبری معنوی با سکون زدگی شغلی در شعب بانک مسکن شهر کرمان
بررسی تاثیر ده استراتژی برتر در مسیر ارتقای رفتار سازمانی
رابطه ی بین شکاف فرهنگی کارمند سازمان با عملکرد سازمانی
بررسی رابطه ابعاد ارزشهای فرهنگی مشتریان و وفاداری آنها: نقش عدالت دراک شده و احساسات مطالعه موردی: شعب بانک صادرات استان مازندران
نگرش انسان به خداوند و تأثیرآن در مدیریت مشکلات ومصائب از منظر قرآن و روایات
بررسی علوم رفتاری در مدیریت با تکیه بر بایدهای اخلاق مدیریتی در اسلام
بررسی رابطه گرایشهای دینی و روابط اجتماعی با سلامت روان دردانش آموزان
بررسی رابطه بین خوش بینی مدیریت با هموارسازی سود و دقت پیش بینی سود
بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر تعهد مشتریان در صنعت بانکداری مطالعه موردی بانک تجارت استان زنجان
بررسی سهم هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران
علوم رفتاری در مدیریت
بررسی اخلاق در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام علی(ع)
بررسی تاثیر ویژگی های پنج گانه شخصیت )باز، خنثی، برون گرا، جدیت و سازگاری بر درگیری شغلی مورد مطالعه: کارکنان بانک آینده در تمامی شعبات مشهد
بررسی نقش میانجی رضایت مشتری در ارتباط بین طرز برخورد کارکنان و درگیری ذهنی مشتریان
بررسی موانع استقرارسیستم بودجه ریزی عملیاتی مطالعه موردی : شرکت گاز مازندران
اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری انسانی، مشتری، ساختاری در بانکهای دولتی و غیردولتی کشور جمهوری اسلامی ایران
بررسی حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی نقش حسابداری مدیریت محیط زیست در ایران
بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حسابداری اجتماعی
موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در شرکتهای گاز استانی
بررسی شکاف موجود در تحقیقات حسابداری مدیریت با استفاده از روش رویکردهای مختلط
بررسی کارایی شبکههای عصبی در پیش بینی بحرانهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه مسئولیت اجتماعی باکیفیت سودشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسی سازو کار حاکمیت شرکتی رتبه افشاء در انواع شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی لزوم اجرای حسابرسی عملیاتی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
تاثیر کمیته حسابرسی بر کیفیت کنترل داخلی در شهرداری
Audit evidence and Audit equation
تاثیر مدرنیسم و پست مدرنیسم بر حسابداری
بررسی کیفیت سود شرکتهای هدف پس از تصاحب سهام این شرکتها در بورس اوراق بهادار
مطالعه جایگاه حسابداریمدیریت در بهبود سطح توجه به مسائل زیستمحیطی توسط واحدهای تجاری در ایران
بررسی موانع اجرایی سامانهی بهایابی بر مبنای هدف در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
مطالعه ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکت و تصمیمات سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
The Effect of Extraordinary Items on Income Smoothing and Informational Content: Tehran Stock Exchange, Iran
بررسی استقرار مناسب کنترلهای داخلی در شرکتها و تأثیر آن بر حسابرسی مستمر
مطالعه و بررسی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مروری بر ادبیات حسابداری اسلامی و تاثیر ابزارهای مالی موجود بر نظام بانکی ایران
بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و نسبتهای مالی در شرکتهای هموارساز وغیرهموارساز سود
تاثیر دامنه قیمت بر مقدار معاملات و تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار
بررسی اثر سهامدار کنترلی و مالیات بر ساختار سرمایه مالکیت و بدهی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و کیفیت صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
بررسی رابطه چرخش موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه چرخش شریک موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی
بررسی تاثیر سرمایه گذاری های نامشهود بر روی جریان های نقدی عملیاتی آینده (آتی)
بودجهریزی عملیاتی، انضباط مالی و حسابداری دولتی
بررسی رویکرد اخلاقی دانشجویان حسابداری مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های استان گیلان
Probe of ethics and being qualified accountant in a moral way
شکافهای اخلاقی در حسابداری رفتاری و چگونگی کاهش احتمال وقوع فساد مالی با تمیز تفاوتهای فردی در سیستم حسابرسی
ethical finance with a review on islamic financial ethics
مروری اجمالی بر نقش حسابرسان در پیشگیری و کشف تقلب در صورتهای مالی
تأثیر اخلاق حسابداری بر شفافیت گزارش های مالی و بازار سرمایه
بررسی اثر بخشی میزان وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی در مقایسه با هزینههای مترتب برآن در شرکتهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی
بررسی تاثیر اقلام تعهدی بر حساب سازی در شرکت ها
مروری بر ادبیات کیفیت حسابرسی و تاثیر آن بر گذارشگری صورتهای مالی و کشف اشتباهات و تقلبات متداول
ارتباط کیفیت عملکرد حسابرس با رضایت و فاداری مدیریت
بررسی ارتباط ساختار سازمانی با رفتار کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با هدف تدوین مدل علی
تاثیر عوامل محیطی بر کارافرینی با تاکید بر نقش فرهنگ
سنجش رابطهی بین ابعاد سیستم اطلاعاتی مدیریت و کارآفرینی سازمانی مورد مطالعه: سازمان قطار شهری شیراز
تحلیلی بر اقتصاد دانش محور اقتصاد مبتنی بر دانائی
خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در رشتهی زبان و ادبیات عربی
لزوم خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی در سازمانهای هزاره سوم
بررسی رابطه بین رهبری معنوی و عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت سازمانی درکارکنان دانشگاه اصفهان
yevruS the role of virtual incubators ot improvu the untrepreneurship ecapu
market competition & corporate entrepreneurship in the iran privatized organizations
Improving the competitive position: Clarifying the role of organizational innovation in the banking industry
خلا قیت، نوآوری وارتباط آن با کارآفرینی
تاثیر انواع نوآوری ها با انواع عملکردهای سازمانی در شرکت های تولیدی استان خوزستان
تبیین و رتبه بندی شاخص های کارآفرینی به روش AHP مطالعه موردی : جهاد کشاورزی شهرستان خوسف
مقایسه نظام مالکیت معنوی ایران با کشورهای برتر حوزه نوآوری آمریکا،آلمان،انگلستان،فرانسه
نگاهی گذرا به شکوفایی کارافرینی و نوآوری در دورهی رکود اقتصادی
صنایع چرم و کفش تبریز: ظرفیت استراتژیک در جهت نوآوری و طراحی فرهنگی
بررسی رابطه بین مولفه های فرهنگ از دیدگاه رابینز بر کارآفرینی سازمانی
رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در صنعت بانکداری
خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با تاکید بر تامین مالی
The relationship between structural elements of entrepreneurship and job creation
بررسی نقش تکنیکهای حسابداری مدیریت دربهبود مدیریت عملکرد سازمان مطالعه موردی :شرکت گاز استان مازندران
بررسی موانع بکارگیری هزینهیابی بر مبنای فعالیت از دیدگاه تحصیلکردگان تحصیلات تکمیلی استان خوزستان
ارائه الگوی مناسب برای استقرار سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرای تعدیل شده مبتنی بر فرآیند PFRTDABC با استفاده از تکنیک BSC در شرکت موتورسازان تراکتورسازی
بررسی روشهای مختلف محاسبه بهای تمام شده محصولات در شرکت های تعاونی مسکن شهرستان کرمان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
ارتباط متقابل میان سرمایه فکری و بهره وری دانش در شرکت های مهندسی جنوب ایران(سهامی خاص)
The Relationship between Intellectual Capital and Indicators of Earnings Quality in Companies Listed in Tehran Stock Exchange
بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی شرکت ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها مطالعه موردی: شرکتهای بورسی و فرا بورسی صنعت داروسازی
مقایسهی اقلام تعهدی سود و جریانهای نقدی درارزش گذاری شرکت
بررسی تأثیرفرصت های رشد بر رابطه ی نقدشوندگی داراییها ونقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر سود تقسیمی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر فرصت های سرمایه گذاری و مالکیت مدیریتی بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
ارائه الگویی جهت سنجش عوامل مؤثر بر بروز اختلاس های بانکی با استفاده از تکنیک دلفی فازی
سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اندازه حسابرس
رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و تخصص حسابرس در صنعت
نظام حاکمیت شرکتی و کارایی شرکتها مطالعه موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر ویژگی های ساختاری و نظارتی شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی دیدگاه سهامداران نسبت به اثرات مثبت افشای اختیاری بر کیفیت صورتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین قدرت قیمت گذاری محصولات در بازاربا مدیریت سود
تبیین تأثیر معیارهای انعطاف پذیری مالی بر ارزش آفرینی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
انواع بازارهای مالی
ریسک بدهی و بررسی تاثیر آن بر رابطه بین سود هر سهم و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه تطبیقی تأثیر ویژگیهای مدیریتی شرکتها بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای دارای وابستگی سیاسی و فاقد وابستگی سیاسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی نقش کمیته های حسابرسی داخلی در بهبود عملکرد مالی و وضعیت مالی مطالعه موردی:ایران خودرو تبریز
ریسک مالی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
Analytical Comparison between the Financial Ratios of Companies listed on the Tehran and Istanbul Stock Exchange
بهینه سازی استوار میانگین-واریانس مطلق سبد مالی
بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر پایداری سودو نسبت قیمت به سود هر سهم
بررسی رابطه ساختار مالکیت و معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین برخی از ویژگی های هیات مدیره و محافظه کاری شرطی در بازارسرمایه ایران
بررسی رابطه بین رفتار سرمایه گذاران از نظر مالی و اقتصادی با ساختار مالکیت خصوصی ونهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر خطای برآورد اقلام تعهدی بر سود دوره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت بانک با کفایت سرمایه، نقدینگی و ثبات سرمایه دربانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر هزینههای سیاسی بر نوسان پذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین درماندگی مالی، استقلال هیأت مدیره و سیاست متهورانه مالیاتی
تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی ، انحرافات جریانات نقدی وجریانات نقدی بر سطح نگهداشت وجه نقد
بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری، سرمایه گذار نهادی و دستکاری سود بر اساس قانون بن فورد
EVA as the best measure of performance evaluation in Pharmaceutical and Automotive Industries
The Effect of Normal Accruals on the Cost of Stock Traiding in Accepted Firms in Tehran Stock Exchange
Study of the Effect of Information Disclosure on the Relationship between Unrealized Dividends, Abnormal Return and Abnormal Trading Volume: Tehran Stock Exchange, Iran
بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنعت فلزات اساسی
بررسی ارتباط بین تأمین مالی حقوق صاحبان سهام با نابرابری درآمد و انباشت سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران ایران
بررسی تأثیر محافظهکاری حسابداری بر پایداری سود و ارزشگذاری سود در بورس اوراق بهادار تهران ایران
مطالعه رابطهی بین شاخصهای بهرهوری و میزان سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ایران
Impact of investment efficiency on bankruptcy prediction of companies listed in Tehran Stock Exchange
بررسی تأثیر برآورد ارزش منصفانه بر سودمندی اجزا سود و زیان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
The relationship between the financial ratios and information disclosure level in companies
Evaluation of the Interest of Transparency on Capital Cost of Companies Listed in Tehran Stock Exchange
Reviews residual income as a measure of the quality of the new evaluation dividends of listed companies in Tehran Stock Exchange
سنجش و ارزیابی سلامت مالی شرکت ها بر اساس مولفه های حاکمیت شرکتی وسرمایه فکری
رابطه بین مدیریت سود فرصتطلبانه، پاداش مدیران اجرایی و عملکرد شرکتها
بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر معاملات با اشخاص وابسته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مقایسهای رویکردهای تحلیل پوششی دادهها و بهینهسازی حرکت تجمعی ذرات در تشکیل پرتفویی بهینه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر اقلام تعهدی کوتاه مدت بر قیمت گذاری تولید خدمات حسابرسی
بررسی رابطه بین فرصت های رشد، شدت حرکت سهام وبازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر ساختار مالکیت بر ویژگیهای هیأت مدیره
تاثیر ساختار مالکیت و ویژگیهای هیات مدیره بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت بر میانگین بازده سهام در شرکتهای دارای بحران مالی
ارزیابی تاثیر شفافیت اطلاعات مالی و ساختار مالکیت بر نقدینگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ضریب پایداری مولفه های اقلام تعهدی و قابلیت اتکای پایداری آن
پیش بینی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پایه شعاعی RBF : مورد مطالعه صنعت مواد غذایی و محصولات شیمیایی
بررسی رابطه بین درصد سهام شناور آزاد و محافظه کاری مشروط و غیر مشروط حسابداری در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
The method of financing for companies in Tehran Stock Exchange
ارائه روش ترکیبی MLP-ARIMA برای پیشبینی قیمت سکه بهار آزادی
پیش بینی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده صنعت محصولات کانی غیر فلزی دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پایه شعاعی RBF
بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی و تعیین اجزای افشای داوطلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر میزان دریافت تسهیلات دریافتی از بانک ها مطالعه موردی بانک رفاه
بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
INVESTIGATING THE IMPACT OF OWNERSHIP STRUCTURE ON THE DEBT STRUCTURE EVIDENCE OF BANKING INDUSTRY IN IRAN
The Analyze of the Relationship between the Managers’ Abilities and Earning Quality in Accepted Firms of the Stock Exchange
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مدیریتی در زمان بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی نقش سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطات در مدیریت بحران
کاربرد سیستم های اطلاعاتی حسابداری در عملکرد مدیران
Identification and ranking of virtual audit executive impediments in Iran
تاثیر پیچیدگی در فناوری اطلاعات بر ریسک حسابرسی
پیشبینی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بکارگیری سیستم یادگیری ماشینی بر پایه ماشین بردار پشتیبان
نظارت واعتبار سنجی رسانه های دیجیتال
A new modeling of maintenance inspection interval optimization in soft repairable component with failure interaction
Presentation a framework for locating pollutants; Green Facility Location Selection (GFLS)
شناسایی و رتبه بندی زمینه های موثر مشارکت روستائیان در بهبود عملیات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبرسانی روستایی مازندران
تحلیل وارزیابی وقوع زمین لغزش در حوضه آبریز لیله جوانرود
ارتباط حمایت مدیریت ارشد با استقرار مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران
بررسی تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر روی صنایع منتخب استان آذربایجان شرقی
درجستجوی آشیانه ای برای JIT Just In Time
تعیین تاثیر بازارگرایی و نوآوری بازاریابی بر مزیت های رقابتی در شرکتهای تولیدی کوچک ومتوسط
بررسی مدیریت فرآیند و عملیات با اثر گذاری مدیریت دانش در پیشبرد اهداف شرکت همراه با مطالعه موردی آموزشها و عملکرد
تاثیر تولید چابک بر زنجیره تامین
ارائه مدل ریاضی چند هدفه فازی برای سیستم های تولید سلولی با در نظر گرفتن زمانبندی ، جانمایی و طراحی سلول با روش فرا ابتکاری کرم شب تاب
لزوم حفظ مشتریان صنعت پخش دارو با استفاده از ابزاردادهکاوی
الگوی جامع تعاملی تصمیم در طراحی عملیاتی مدیریت زنجیره تامین SCM
تاثیر ابعاد سرمایه ی فکری بر تولید محصولات جدید مورد مطالعه : شهرک های صنعتی رشت و انزلی
ارائه مدل برنامهریزی ریاضی دو هدفه به منظور حل مساله زمان بندی جریان کارگاهی با در نظر گرفتن حداکثر بار مصرفی
On the Validity of Smart E-assessment: A SWOT Analysis
بررسی تاثیر متقابل عامل کارایی مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری
طراحی مدل تلفیقی تصمیمگیری به منظور ارزیابی و انتخاب پیمانکاران اجرایی در سازمانهای دولتی ایران با استفاده از مدلهای DEMATEL ، ANP و TOPSIS مورد مطالعه : شرکت آب و فاضلاب استان البرز
شناسایی روابط علی و معلولی شاخصهای ارزیابی وانتخاب پیمانکاران در ارگانهای دولتی با استفاده از تکنیک DEMATEL مورد مطالعه : شرکت آب و فاضلاب استان البرز
مدل سازی سیستم دینامیکی اثرشلاق چرمی واثر شلاق چرمی جریان نقدینگی در زنجیره تامین وارائه سیاست های بهبود برای کاهش این اثرات
تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی موانع استقرار دولت الکترونیکی در ایران
ارائه روشی کارا برای انتخاب تأمینکنندگان و تخصیص سفارش با در نظر گرفتن چندین مادهاولیه
پارادایم های نوین در مدیریت تولید و عملیات برای رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان
بررسی تأثیر نگهداری و تعمیرات پیشگویانه (CM) بر نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM با استفاده از تکنیک داده کاوی
چالش های پیش روی بنگاه های کوچک و متوسط تولید لبنیات کشور وراهکارهایی جهت برون رفت از آن
امکان سنجی تولیدبرنج صنعتی در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان
ارائه مدلی ریاضی جهت بهینهسازی زنجیره تامین یکپارچه با هدف افزایش سود و کاهش زمان تعمیرات در شرایط عدم قطعیت
تبیین مفاهیم، اصول والگوی مؤلفه های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران ازدیدگاه امام علی (علیه السلام)
The Relationship Between Finance and Economic Growth In Iran
نقش مدیران مالی در توسعه و پیشرفت بنگاه های تولیدی
پیش بینی سود هر سهم با استفاده از ترکیب شبکه عصبی با الگوریتم پس انتشارخطا و مقایسه آن با مدل های سری زمانی در بازار بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر سرمایههای فکری بر ارزیابی عملکرد مالی با نقش مداخلهگری فراگیری سازمانی در سیستم بانکی
بررسی تاثیر پیاده سازی دستاوردهای مدیریت دانش بر کارایی تجارت الکترونیک
داده کاوی در شبکه های اجتماعی
تأثیر گزارشگری مالی بر مبنای تعهدی بر اطلاعرسانی و پاسخگویی در شهرداریها
بررسی اعتماد در کسب و کار الکترونیک B2C
بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عدالت سازمانی مطالعه موردی: بانک سرمایه تهران
سامانه نوین ارزیابی کیفی پیمانکاران،تامین کنندگان و مشاوران CVS
مروری بر مفاهیم، ساختار و پیاده سازی ITIL به همراه مطالعه موردی شرکت فاوا شهرداری اصفهان
طراحی مدل اجرایی راهنمای هوشمند موزه ها با استفاده از مهندسی ارزش
ارزیابی عملکرد واحدهای IT با استفاده از BSC ، FAHP و ELECTRE
اولویت بندی عوامل موثر در فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان
Impact of information technology on supply chain integration Case Study of Iran Khodro Company
بررسی تاثیر عوامل فیزیکی و روانی بر جذب مشتریان بانک
ایجاد ارزش پیاده سازی مدیریت امنیت سیستم های اطلاعاتی در سازمان با رویکرد فناوری اطلاعات
نقش فناوری اطلاعات در افزایش بهره وری منابع انسانی و مشکلات فراروی توسعه فناوری اطلاعات
وفاداری مشتری از طریق شبکه های اجتماعی: شرکت کاله در فیسبوک
نگرش برند و قصد خرید مشتری در شبکه اجتماعی مورد مطالعه: شرکت سایپا در مازندران
کاربرد مفاهیم تئوری آشوب در سیستم های هزینهیابی پیچیده
بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر پیادهسازی مدیریت دانش
اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها با تاکید بر تسهیم دانش
عوامل انسانی موثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط
طراحی و پیاده سازی نرم افزار تشخیص بیماری در درمانگاه طب سنتی سال ۳۹
ارزشیابی وضعیت فعلی سیستم اطلاعات بازاریابی شرکت هپکوی اراک در جهت افزایش فروش محصولات شرکت
امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت مکانیزه در شرکت مخابرات استان مازندران
تعیین منابع اطلاعاتی مورد نیاز شرکتهای تولیدی برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی درجهت افزایش کارایی زنجیره تامین
ممیزی در بانکها با استفاده از فناوری اطلاعات
نقش مدیریت فناوری اطلاعات بر اقتصاد کشور
Analysis Of Factors Affecting Banks Customer Behavior Trends To Mobile Banking( Case Study:Saderat Bank Of Tehran)
بهبود دیدگاه طراحان و تصمیم گیران به منظور طراحی و اجرای بهینه سیستمهای نظارت و کنترل تونل
ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد در سیستم های پرداخت الکترونیکی مورد کاوی: بانک صادرات شهر تهران
رایانش ابری برای مدیریت زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین با برنامه ریزی منابع سازمان و تجارت الکترونیک
بومی سازی دانش فنی به شیوه مستند سازی دانش و تجربیات
Factors Influencing the Successful Deployment of Knowledge Management
چابکی سازمان و نقش سیستم های اطلاعاتی در تحقق آن
تحلیل اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت عملکرد سازمان، مطالعه موردی:شرکت گاز استان لرستان
ارایه چارچوبی جهت همسویی هوش تجاری با کسب وکار الکترونیک بر پایهITIL
ارزیابی جذابیت صنعت بانکداری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم
ارزیابی میزان حاکمیت فناوری اطاعات در سازمان های دولتی شهر کرمان
مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی ونقش آن در بهسازی سازمان
ابعاد کلیدی در نظریه مدیریت استراتژیک
بررسی تاثیرتفکراستراتژیک برقابلیت تصمیم گیری مدیران مطالعه موردی : شرکت گاز مازندران
تاثیر عدالت سازمانی بر موفقیت سازمان مطالعه موردی: اداره امور مالیات شهرستان کوهدشت
The use of fuzzy logic to rank the factors affecting the competitiveness of the Food Companies, using Michael Porter’s five forces model
تحلیل استراتژیک مدیریت منابع آب در شهرستان ایرانشهر با استفاده از مدل SWOT
بررسی موضع یابی عملکرد بهینه استراتژیک شرکت مدیران خودرو با رویکردبسط مدل کنترل استراتژیک آنسوف
Futures studies of risks and crisis management, by looking at the global insurance industry
بررسی نقش مدیریت استراتژیک در سازمان های دولتی
تبیین مدل تعاملی بین استراتژی وساختار و محیط در شرکت برق منطقه ای مازندران
تدوین واجرای برنامه ریزی نوآورانه استراتژیک براساس ماتریس space و کارت متیازی متوازن BSC دراداره کل پست استان اصفهان مطالعه موردی
اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک
اولویتبندی فرآیندهای چارچوب کبیت بر مبنای استراتژیهای فنآوری اطلاعات در شرکت سازهگستر سایپا
تدوین استراتژی برای شرکت بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل دیوید به ضمیمه تدوین استراتژی سه جانبه
Decision Modeling For Strategic Action In Conflict Analysis (Google and China Conflict)
کنترل استراتژیک در سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC)مطالعه موردی: جاری سازی نرم افزار تخصصی BSC در یک مرکز آموزشی درمانی
برسی رابطه تصمیم گیری های استراتژیک باتوفیق در تولید صنایع استان مرکزی
Strategic alliances and the creation of Multinational corporations in the globalization process of small and medium enterprises (SME s): A case study from Iran and Turkey firms
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در کتابخانه ها
ارزیابی و توسعه راهبردی مدل کسب و کارمطالعه موردی: موسسه آموزشی
طراحی استراتژی اقیانوس آبی مطالعه موردی کارخانه قند تربت حیدریه
بررسی نفت ایران از دیدگاه استراتژیک
بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر بهره وری و توسعه پایدار عملکرد بانکها
Investigate the factors influencing on shelter locations choice using GIS in Kerman
بررسی عملکرد استراتژی رقابتی در سیستم بانکی مطالعه موردی: بانک تجارت
بررسی تاثیر سن برند بر کسب مزیت رقابتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بر اثر بخشی تبلیغات با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک اطلاعات بر عملکرد سازمانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بررسی رابطه میان تفاوت های فردی و تخصص مشتری با کیفیت خدمات ووفاداری مشتریان شعب بانک تجارت شهرستان کرمان
مطالعه اثربخشی تیمهای کاری و عوامل تاثیر گذار بر آن در سازمان حسابرسی استان مازندران
راهکارهای وصول حق بیمه از کارگاههای صنفی در راستای رشد منابع مالی سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
Studying the role of strategic thinking in the Development of Human Resources
بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی پایدار در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
بررسی ارتباط صلاحیتهای مدیران پرستاری با رضایتمندی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان در سال ۲۹۳۱
بررسی ارتباط هوش هیجانی مدیران و تعهد سازمانی معلمان مورد مطالعه: مدیران مدارس ناحیه یک استان تهران
بررسی رابطه بکارگیری دولت الکترونیک وسلامت سازمانی
عوامل مؤثر بر کیفیت رفتار اشتراک دانش در جامعه مجازی مطالعه موردی:شرکت فولاد خورستان
بررسی تأثیر معنویت در محیط کار بر احساس شادکامی و سرسختی کارکنان بانک های خصوصی شهرستان ارومیه
عوامل سازمانی موثر بر توانمند سازی سازمانی در رابطه با افزایش ارزش مشتری
سیستم برنامهریزی منابع سازمانی (ERP) از ابتدا تا کنون
بررسی نقش اخلاق حرفه ای در بهبود کسب و کار سازمانی
High performance working system impacts on Iranian knowledge workers’ retention
بررسی اثرات جانبی تاثیر مقاومت در برابر سیاست کارکنان بر روی بهره وری،زمانبندی و کیفیت پروژه با رویکرد پویایی سیستم
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک استان لرستان در سال ۱۹۳۱
موانع استقرار مرکز توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی در دانشگاه های علوم انسانی
رابطه هوش معنوی (SQ ) و کیفیت زندگی کاری (QWL) در یکی ازادارات استان زنجان
بررسی عوامل موثر در بهبود عملکرد نیروی انسانی در آموزش وپرورش
بررسی رابطه بین استفاده کارکنان از فناوری اطلاعات با بهره وری آنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان و مراکز وابسته آن
بررسی رابطه ی فشارزا های سازمانی بارفتارهای ضدتولید با تاکید بر نقش تعدیل گری رفتار شهروندی سازمانی درشرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
اولویت بندی شایستگی های مورد نیاز مدیران گروه های برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای به روش TOPSIS
بررسی عوامل موثر بر برون سپاری آموزشهای ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی
کاربرد دیمتل در شناسایی روابط علت و معلولی عوامل بحرانی موفقیت برای ارزیابی پیمانکاران
بررسی اثر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانهای تولیدی
Administrative Discipline as a predictor of organizational health in schools (Case study: girl high schools of District 1 in Tehran)
تاثیر نظام تشویق بر بهره وری نیروی انسانی در فروشگاههای زنجیره ای مورد مطالعه : باما
رابطه بین هوش هیجانی و رابطه رهبر پیرو، نیت ترک شغل و رضایت شغلی کارکنان – ادارههای آموزش و پرورش استان گیلان
بررسی رابطه بین انگیزه کارکنان با میزان بهره وری سازمان مورد مطالعه: بانک سینا استان کرمان
بررسی تاثیر رعایت استاندارد های ارگونومی بر بهره وری فردی کارکنان مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران
بررسی سهم مؤلفههای فرهنگ سازمانی در تبیین تغییرات تحلیل رفتگی شغلی کارکنان
بررسی سطح مطلوبیت مولفه های فرهنگ سازمانی حاکم در بیمارستان های نیشابور ومشهد
Analyzing the relationship between the perception of organizational justice and organizational commitment (Case study: Neyshabur Medical Science College)
سنجش بلوغ سازمانی در اجرای مدیریت دانش مورد مطاله: سازمان توسعه برق ایران
ارزیابی سلامت سازمانی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار از دیدگاه کارکنان سازمان
سنجش حمایت سازمانی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
آسیبشناسی سازمانی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار با استفاده از مدل وایزبورد
تأثیرانگیزههای مالی وغیرمالی بر جذب و نگهداشت نیروی انسانی
نقش رهبری همنوائی در در سازمان ها
ارتباط مهارت فردی با رفتار سازمانی از دیدگاه رسانه ای مطالعه موردی مدیران آموزشی غیر دولتی
تحلیل شکاف های کیفیت خدمات بر اساس مدل SERVQUAL :مطالعه موردی در خدمات مشترکین امور برق شهرستان نطنز
رابطه ارزشهای سازمانی ودر گیری شغلی کارکنان مرکز بهداشت شهرستان شیراز
بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر کیفیت زندگی خانوادگی کارکنان زن شرکت توزیع برق استان سمنان
بررسی انگیزههای بیتفاوتی سازمانی و نتایج آن
بررسی تاثیرهوش هیجانی بر میزان کارآفرینی دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی مرکز آباده
رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان معدن خاک نسوزاستقلال آباده
بررسی نقش فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش در چابکی سازمانی مطالعه موردی :شهرداری آباده و سازمان ها و شرکت های تابعه
PRESENTATION HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FROM A HISTORICAL PERSPECTIVE AND ITS IMPLICATIONS
فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و آموزش ریاضی در مدارس
مبانی کرامت انسانی در فرهنگ سازمانی
The Role of Human Resource Management in Knowledge-Based Organization
تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد تجاری مطالعه موردی بانک تجارت ایران
رابطه بین میزان جابجایی و تمایل به جابجایی کارکنان با سکوت سازمانی در گمرکات استان اصفهان
رابطه بین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقهای خوزستان
بیوریتم،دروازه ورود به رهبری اثربخش در سازمان
بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و باورهای دنیای عادلانه با فرهنگ کار در مجتمع مس سرچشمه
تبیین رابطه بین میزان قدرت مورد استفاده مدیران و پرخاشگری کارکنان با استفاده از رویکرد تئوری مجموعه های راف مطالعه موردی : مجتمع مس سرچشمه
نقش و جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان های یادگیرنده
حسابداری منابع انسانی و تصمیم گیری مدیران
Examining the Relationship between Components of Organizational Culture and Decision-Making by Governmental Financial Managers and Deputies
تبیین رابطه میان مدیریت استعداد و رضایت شغلی مطالعه موردی: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
بررسی رابطه بانکداری الکترونیکی با تعاملات کارمندان و مشتریان در بانک ملی سرپرستی شمال تهران
عوامل تاثیر گذار بر انتخاب راه حل های توسعه منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی استراتژیک_مبانی و مفاهیم
زنان و چالش های سقف شیشه ای در هرم مدیریت
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد
بررسی رابطه بین فن آوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی در اداره کل امورمهندسی بانک ملت استان تهران
بررسی تاثیر هوش رقابتی با کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در شعب بانک ملی
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سیستم پرستاری بیمارستان های شهر ایرانشهر ۳۱۳۱
بررسی تاثیر دوره های آموزشی سازمان توسعه و تجارت بر ارزش ویژه برندهای ایرانی
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در پیش بینی فضیلت سازمانی کارکنان
بررسی تاثیرهویت سازمانی بر نگرش کارکنان، عدالت و تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان گنبد کاووس
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک تصمیم مدیران
تعیین تاثیر خدمت گرایی دانشگاه ها با رضایت شغلی و رفتار شهروندی کارکنان مطالعه دانشگاه های استان مرکزی
گردش شغلی و توانمند سازی کارکنان در شرکت خودرو سازی سایپا
تحلیل رفتار سازمانی هوش اخلاقی در عملکرد بهینه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران
تأثیر معنویت سازمانی در عملکرد بهینه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران
A Framework for Automatic Evaluation of Employee Performance in Office Automation Systems
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بروز سوانح تولیدی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در صنعت خودرو سازی
مسئولیت اجتماعی مدیران سازمان های خدماتی
Review and Rating of Financial and Market Variables in Predicting of Financial Distress at Tehran Stock Exchange Corporations

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید