انتشار مقالات

دسترسی به مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۴ توسط گروه پژوهشی کیمیا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۳۹عنوان مقاله تخصصی شامل۴۲۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

روش سالیابی رشد حلقه های درختان دندروکرونولوژی Dendrochronology وروش جدید شمارش حلقه های سالیانه
بحران و آشفتگی در معماری ایرانی
نقش بیوراکتورهای غشایی MBRs در تصفیه فاضلابهای صنعتی
بررسی تطبیقی مشارکت شهروندان در مدیریت پسماندهای خانگی در مناطق شهری مطالعه موردی: شهر گرگان
مطالعهی تغییرات سطح آبخوان دشت مرند در ارتباط با سازندهای زمینشناسی منطقه با استفاده از نرم افزار سورفر
بررسی تاثیر پدیده شهرنشینی بر آلودگی محیط زیست مطالعه موردی: شهر رشت
ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه محل پیشنهادی دفن پسماند در شهرآبادان برمحیط بیولوژیکی به روش ماتریس سریع ( RIAM )
آمایش سرزمین توان اکولوژیکی رودخانه کارون به منظورتعیین کاربری گردشگری به روش AHP و GIS مطالعه موردی:شهرستان اهواز
بررسی روش های برگرداندن توده و روش هوادهی تلفیقی در تولید کمپوست بر اساس شاخص ازت مطالعه موردی: تولید کمپوست از مواد زائد جامد شهری تهران
بررسی تنوع زیستی سوسماران ایران
بررسی مدلهای تخمین نرخ شیرابه تولیدی در مدفن زبالههای شهری با نگرشی ویژه بر ویژگیها و محدودیتهای مدل هیدرولوژیکی ارزیابی مراکز دفن ( HELP)
ترکیب تئوری موجک با شبکه عصبی شعاعی برای پیشبینی رسوب روزانه رودخانه
بررسی مخاطرات زیستمحیطی و پیامدهای آن بر توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهر رشت
ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه محل پیشنهادی بزرگراه بندرماهشهر- رامشیر به روش ماتریس ( ICOLD)
کاهش بار آلی نامحلول پساب پتروشیمی مبین با استفاده از فرآیند انعقاد الکتریکی
بررسی روش های هوادهی در تولید کمپوست با تاکید بر نیتریفیکاسیون کمپوست مطالعه موردی: تولید کمپوست از مواد زائد جامد شهری تهران
روشهای تشخیص حریق در معادن زغالسنگ به منظور کاهش توسعه و تأثیرات زیستمحیطی آن
روشها و شاخصهای بررسی پتانسیل خودسوزی زغالسنگ به منظور کاهش اثرات زیست محیطی آن
روند گذشته و آینده در ردپای آب خاکستری نیتروژن انسانی ورودی و فسفر رودخانه های بزرگ جهان
بررسی پسماند الکترونیک و راه های بازیافت آن
کارایی سیستم تغذیه مرحلهای در زدایش بیولوژیکی نیتروژن از فاضلاب
روشهای حذف زیستی نیتروژن و فسفر
تصفیهی بیولوژیکی نیتروژن از فاضلاب
کارایی نرمافزار بیووین Bio-Win در حذف بیولوژیکی مواد مغذی
بررسی تغییرات مکانی و زمانی پارامترهای Ec,Mg,Cl با استفاده از تکنیک زمین آمار وGIS مطالعه موردی:آبخوان گتوند
ارزیابی و پهنه بندی آسیبپذیری آبخوان دشت گرمسار نسبت به آلودگی با استفاده ازشاخص DRASTIC در محیط GIS
مکانیابی محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از مدل منطق فازی در محیط Arc GISنمونه موردی: شهر آبژدان
مدلسازی تولید بیواتانول از گلوکز با استفاده از ساکارومایسس سرویسیا در بیوراکتورهای غشایی و سنتی پیوسته
ارزیابی کمی و کیفی وضعیت اکوتوریسم منطقه حفاظت شده منگشت
تحلیل تجربی اثر ویژگیهای جمعیتی بر کیفیت محیط زیست با روش دادههای تابلویی پویا مطالعه موردی کشورهای جنوب غربی آسیا
تولید الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی MFC
بررسی و مقایسه عملکرد مدیریت نوین (دهیاریها) در توسعه پایدار از دیدگاه مردم ودهیاران مطالعه موردی: روستاهای بخش پادنا، شهرستان سمیرم
بررسی تاثیر مدل وابستگی بر پیشفرضهای توسعه پایدار شهری
کاربرد Escherichia coli و Enterococcus faecalis در تصفیه فاضلاب در پیل سوختی میکروبی (MFC)
بررسی انواع جداکنندها در پیلهای سوختی میکروبی
پیل سوختی میکروبی: معماری، عملکرد و کاربرد
بررسی عوامل موثر در آلودگی رودخانه ابوالعباس و ارائه روش های مدیریتی جهت کاهش آلودگی ها
تولید نانو کاتالیست های فلزات سنگین به روش قالب ریزی ژل
ارزیابی عملکرد فرآیند الکتروکواگولاسیون در حذف کدورت آب سر ریز تیکنر هماتیت گل گهر سیرجان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید