کتاب کارآفرینی فرهنگی و اقتصاد هنر

http://www.callforpapers.ir/کتاب کارآفرینی فرهنگی و اقتصاد هنر، پژوهشی در امکاناتِ نهادیِ افزایش تولیدات هنری در استان اصفهان نوشته ی حمیدرضا شش جوانی است و در انتشارات حوزه ی هنری منتشر شده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از اواخر قرن بیستم، نوعی چرخش در سیاست دولت های محلی و ملی در بیش تر کشورهای توسعه یافته آغاز شده است که طی آن اولویت¬ها از صنایع و تولیدات صنعتی به بخش فرهنگ و برنامه¬ریزی نرم¬افزاری تغییر یافته است. به گمان سیاست¬گذاران هر کجا که فرهنگِ مسلط نفوذ کند خودبه¬خود سایرِ منافع اقتصادی و سیاسی را نیز به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل، هنرها، صنایع خلاق، صنعت تفریح و تولیدات فرهنگی اهمیت ویژه¬ای یافته¬اند . البته بخش فرهنگ و هنر در خصوص مسایل اقتصادی¬¬اش با چالش¬های عمده¬ای روبه¬روست و به قول این کتاب «دیگر نمی¬توان قلمرو ایدئولوژی یا فرهنگ را از قلمروهای اقتصادی یا تولیدی جدا کرد، زیرا مصنوعات، انگاره¬ها و بازنمودهای فرهنگی حتی احساسات و ساختارهای روانی به قسمتی از جهان اقتصاد تبدیل شده¬اند»

سیاست¬گذاران فرهنگی در کشور ما هم با درک این ضرورت که برنامه¬ریزی و تدوین سیاست¬های کلیِ فرهنگ و هنر بدون دریافت شفاف و واقع¬بینانه از فرایند اقتصادی آن ناممکن است، سعی کرده¬اند تا این موضوع را نیز در تصمیم¬گیری-های¬شان لحاظ کنند. در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی در نقشه¬ی جامع علمی کشور، موضوع اقتصاد هنر را جزو اولویت¬های نخستِ علمی و فناوری کشور در بخش هنر اعلام کرده است و دانشگاه هنر اصفهان نیز رشته¬¬ی اقتصاد هنر و کارآفرینی فرهنگی را در دوره¬ی کارشناسی ارشد دایر کرده ¬است که کتاب حاضر نیز یکی از منابع درسی این رشته ها به شمار می¬رود.

کتاب، در واقع، برگرفته از پژوهشی است که در سال¬های 87 تا 89 در قالب پژوهش¬های کاربردی بند «د» ماده¬ی 45 قانون برنامه¬ی چهارم توسعه¬ی کشور با حمایت مالی وزارت علوم و حوزه¬ی هنری اصفهان انجام شده است. پژوهش¬گر سعی کرده با اتخاذ روی¬کردی روش¬مند و علمی (نه سیاست زده) مسایل مبتلابه توسعه¬ی اقتصادی، سیاست¬گذاری و کارآفرینی فرهنگی را واکاوی کند و در پایان پیش¬نهادهایی برای عملیاتی کردن نتایج پژوهش ارایه کند.

در این کتاب این نکته¬ی بسیار مهم تصریح شده است که مدل کارآفرینی در کشور ما مدل کارآفرینی صنعتی است و اگر بخواهیم این شیوه را در بخش فرهنگ و هنر به کار ببریم حاصلی جز هدر رفتن انرژی و زمان نخواهد داشت و کارآفرینی در بخش فرهنگ و هنر الزامات خاص خود را دارد.

کتاب در سه بخش توصیفی، تبیینی و کارآفرینی متغییرهای تأثیرگذار بر اقتصاد هنر و کارآفرینی فرهنگی در استان را مطرح کرده است. در بخش توصیفی؛ بوروکراسی و روند طولانی مجوز،  کم بود کارشناس ارزیاب آثار هنری و دلالان هنری، نامتناسب بودن بودجه¬ی اختصاصی دولت با هزینه¬ فرهنگی خانوار و محدودیت رشد هنر غیر ایدئولوژیک جزو مشکلات مطرح شده است. در بخش کارآفرینی اما دسترسی نداشتن هنرمندان به سرمایه¬ی کافی، نداشتن مهارت شبکه سازی لازم برای پیش¬رفت، استفاده نکردن هنرمندان از فرصت¬ها به عنوان موانع توسعه¬ی کارآفرینی فرهنگی عنوان شده-اند.

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید