انتشار مقالات

دانلود مقالات اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها و دریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان

مجموعه مقالات اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها و دریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها و دریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۴ تا ۶ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۴۱عنوان مقاله تخصصی شامل۵۶۵صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها و دریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان

تحلیل های GIS و RS مبنای تغییرات فیزیکی و شیمیایی سطح دریاچه زریبار در بازه زمانی۲۰۰۵-۲۰۱۵میلادی
مشاهده پرندگان زادآور تالاب زریبار
بررسی منابع اقتصادی اجتماعی حوزه آبخیز تالاب زریبار به منظور زون بندی مناطق تفرجی متمرکز
تهیه مدل ویژه اکولوژیکی اکوتوریسم در جنگلهای اطراف تالاب زریبار
ارزیابی و پهنه بندی تالاب زریبار با استفاده از سیستم کلاسه بندی Medwet
شبیه سازی بار آلودگی ذرات معلق وارده به دریاچه زریبار در کاربریهای زمین و فرآیند تغییر اقلیم با مدلهای SDSM و AQUALM
اررزیابی یوتریفیکاسیون دریاچه زریبار : پایش تغییرات سطح تروفیک وپارامترهای هیدروشیمی دریاچه
بررسی تهاجم ماهیان غیربومی به دریاچه زریوار واثرات آن بر ماهیان بومی
تاثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی شاخصهای بیولوژیکی کیفیت خاک دراراضی اطراف دریاچه زریبار مریوان
بررسی تغییرات مصرف آب شرب شهری در شهرستان مریوان و سروآباد دراستان کردستان
توانسنجی ژئوتوریسمی ژئوسایت دریاچه زریوار با روش پریرا در راستای توسعه نگرش و آگاهی زیستمحیطی
استفاده از توابع تشخیص خطی و نمودارهای پراکنذگی دو متغیره در شناسایی تحولات مورفولوژیکی ساحلی دریاچهی زریوار درطی دورهی هولوسن
آشکارسازی ساختار روند متغیرهای اقلیمی در محدوده حوضه دریاچه زریبار
آلودگی آب دریاچه زریبار در آموزه های حقوق کیفری؛ با تأکید بر اسناد فراملی
ارزیابی میزان آگاهی کشاورزان و بهره برداران روستایی حوضه آبخیزدر حفظ بهرهبرداری و توسعه پایدار دریاچه زریوار مریوان
ایجاد مشارکت محلی برای توسعه پایدار زیستگاهی در نواحی روستایی حاشیه دریاچه زریوار با استفاده از روش نظریه بنیانی
بررسی اثرات تغییر در میسان بارندگی روی حجم آبهای زیرزمینی با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی دشت مریوان
بررسی جرایم علیه محیط زیست در پرتو حقوق کیفری ایران
طرح مدیریت بهرهوری پارک جنگلی امام احمد مریوان
بررسی جامعهشناختی سیاست های توسعه پایدار دریاچه زریوار با رویکردی زیست محیطی
بررسی ژئومورفولوژی حوضه های بالا دست تالاب زریبارمطالعه موردی :گاران و قزلچه سو
مقایسه تغییرات دریاچهی زریوار و دریاچهی آرال با استفاده از تکنیک سنجش از دور، فاجعهی زیست محیطی دریاچه آرال، اهمیت دریاچهی زریوار
بررسی تاثیر اکوتوریسم بر تغییرات کالبدی و زیست محیطی مطالعه موردی،دریاچه زریوار، شهرستان مریوان
نقش سکونتگاههای روستایی در بروز چالش های زیست محیطی دریاچه زریوارمریوان
بررسی آماری مقایسه ی تراز آب های زیر زمینی با خشکسالی مطالعه ی موردی حوضه ی مریوان
مروری بر شرایط کنونی دریاچه زریبار مریوان، مشکلات آن و ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط آن
تاثیر روان آبهای زراعی بر رودخانه و دریاچه زریوار درشهرستان مریوان
بررسی اثرات زیست محیطی مجتمع های تولیدی پرورش ماهیان سردآبی بررودخانه سیروان استان کردستان
بررسی بیلان آبی حوضه دریاچه سد قشلاق با استفاده از شبیه سازی جریان روزانه
ارزیابی پتانسیلهای زمینگردشگری دریاچه پری و تأثیر آن بر توسعه پایداربا استفاده از مدل مهندس نبوی
تحلیل و بررسی میزان آگاهی بهره برداران روستایی حوضه آبخیز از کشاورزی پایدار و عوامل ناپایداری دریاچه زریبار مریوان
بررسی کارایی روش اکسیداسیون فوتوکاتالیستی UV / TiO2 در حذف آرسنیک از منابع آب
کاربرد فناوری سنجش از دور وGIS در پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی حوزههای آبخیز
بررسی و تحلیل رونذ تبخیر و تعرق گیاه مرجع ایستگاه مریوان با استفاده ازآزمون اسپیرمن
برداشت کمی آب های زیرزمینی اطراف دریاچه زریوار، مریوان
ارزیابی اوتریفیکاسیون دریاچه ها با بکار گیری مدل های ریاضی با تاکید برمطالعات انجام شده بر روی وضعیت دریاچه زریوار
بررسی زیرحوزههای حوزه آبخیز امیرآباد شهرستان دهگلان بر اساس میزان رسوب و فرسایش ویژه با استفاده از مذل MPSIAC با هدف مدیریت حوزه
نقش گردشگری در حفاظت از محیط زیست دریاچه زریوار با تاکید بر آسایش اقلیمی
بررسی آلودگی میکروبی دریاچه زریوار استان کردستان
بررسی آلودگی فلزات سنگین دریاچه زریوار استان کردستان
مقایسه ارزیابی اثرات ناشی از ایجاد سدهای تلوارو گلبلاغ بیجار

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید