انتشار مقالات

انتشار مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۴ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۱۰۸عنوان مقاله تخصصی شامل۹۷۷صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران

بررسی تأثیر ترکیب الیاف بر مقاومت فشاری تک محوری خاک رس
بررسی خطر زمین لرزه بر روی سد چم شیر
بررسی رفتار شمع ها تحت اثر روانگرایی
معرفی ورم افزار SWAT به عنوان مدل شبیه سازرواناب ورسوب
مقایسه اثرات زیست محیطی ناشی از آسفالتها در روسازیهای راههای شهری
ارزیابی خطر پذیری لرزه ای شهر بروجن
ارزیابی آزمایشگاهی باربرداری و بارگذاری مجدد در عمق های مختلف
بررسی انواع روش های مقاوم سازی سازه های بتنی در برابر انفجار
مقاوم سازی ستون های بتن مسلح تحت بارگذاری انفجاری با ورق های FRP
بررسی خطای مدلهای دوبعدی درتحلیل فشارهیدرودینامیکی ناشی اززلزله بربدنه سدها
محاسبه منحنی شکنندی سازه های بتنی بااستفاده ازروشهای مبتنی برمقیاس شدت زمین لرزه وروشهای مبتنی برشاخص آسیب سازه
ارزیابی ظرفیت لرزه ای سازه های بتن مسلح برمبنای تحلیل دینامیکی فزاینده بااستفاده ازشاخص آسیب پارک انگ وتغییر مکان نسبی طبقات
تحول عظیم اتصال خلیج فارس به دریای مازندران
طراحی و توسعه یک سرویس مکان مبنا برای مدیریت اشیا متحرک جاده ای
پایش وپیش بینی خشکسالی و حجم آب ورودی به مخزن سد کوثربا استفاده ازشاخص خشکسالی SPIو زنجیره مارکوف
بررسی شبکه جریان در بدنه و پی سد های خاکی با استفاده از مدل SEEP2 مطالعه موردی سد خاکی زولا چای سلماس
تحلیل اندرکنش سازه و جریان دریایی به کمک مدل دوفازی سیال – جامد وبااستفاده ازروش اویلری – لاگرانژی دلخواه ALE
تاثیر سرامیک ضایعاتی به عنوان ماده عمل آورنده داخلی روی جمع شدگی خودزا ومقاومت فشاری
مدیریت جایگاه حمل ونقل دراقتصادشهرهای منطقه ایی مطالعه موردی: شهرگرگان
بررسی اثرات ظرفیت سازی در کاوش خسارات احتمالی زلزله در مناطق روستایی مطالعه میردی: دوستان انجیرآب، صىرستان گرگان
سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت فضای سبز شهری موردی: شهر گرگان
بررسی تطبیقی شاخصهای مسکن روستایی استان گلستان با استان مازندران وکل کشور
ارزیابی و سنجش میزان کیفیت زندگی در مناطق روستایی نمونه موردی: دهستان بناجوی شمالی ازتوابع شهرستان بناب
تأثیر هندسه، منظمی و نامنظمی درارتفاع بر شکل پذیری قاب های خمشی
بررسی عملکرد اتصال Side-Plate از لحاظ دور کردن تنشها و کرنشهای پلاستیک از برستون
بررسی رفتار چرخه ای روش Side-Plate در مقاوم سازی لرزه ای اتصالات صلب فولادی
بررسی رفتار لرزهای اتصال خمشی کان-ایکس-ال تحت بارگذاری چرخهای
مکان یابی محل دفن مواد زائد شهری برای شهر سیرجان با استفاده از تکنیکهای سیستم اطلاعات مکانی
بررسی عملکرد لرزه ای و انرژی تلف شده پلاستیک دیوار برشی با بازشو
معرفی انواع جداسازهای لرزهای و بررسی اثر آنها بر رفتار دینامیکی سازه
بررسیآزمایشگاهی اثر دبی روی تغییرات عمق جریان در سرریزهای پله کانی واگرا با شیب معکوس ۶۰ درجه
بررسی آزمایشگاهیتاثیر واگرایی روی تغییرات عمق جریان در سرریزهای پله کانی با شیب معکوس ۶۰ درجه
بررسی آزمایشگاهیتاثیر واگرایی روی تغییرات تراز انرژی در سرریزهای پله کانی با شیب معکوس ۶۰ درجه
بررسی اثر دبی ورودی روی تغییرات تراز انرژی در سرریزهای پله کانی
شبیه سازی سرریز لبه تیز مرکب مستطیلی- مثلثی در نرم افزار Flow 3D و تعیین معادله ضریب آبگذری
تحلیلی بر اهمیت استقرار معماری منظر در پروژه های عمرانی با رویکرد مدیریت شهری
مطالعه طرح شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی با رویکرد زیست محیطی تحقیق موردی : ناحیه اول حوزه غرب اهواز ZoneNO.9
بررسی تاثیر مبلمان شهری بر رفتار شهروندی با رویکرد مدیریت شهری تحقیق موردی : کوی زیتون کارمندی شهرستان اهواز
بررسی استفاده از دیوار برشی بتنی در بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی کوتاه مرتبه نامنظم
مروری بر بهسازی لرزه ای وآنالیز پوشآور قاب های خمشی بهسازی شده با دیوار برشی
موقعیت بهینه دیوار برشی و نقش آن در بهسازی لرزه ای ساختمان ها
بررسی رفتار لرزه ای قاب خمشی فولادی با دیوار برشی بتنی
ارائه فرمول تجربی پریود اساسی سازه های فولادی نامنظم هندسی با مهاربندهمگرای ویژه
ارائه فرمول تجربی پریود اساسی برای سازه های فولادی با نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی با مهاربند همگرا
بررسی بهینه سازی طرح اختلاط بتن خود متراکم با الگوریتم های هوشمند
استخراج طیف ویژه ساختگاه به روش آماری احتمالاتی برای گستره شهر تهران ومقایسه آن با طیف استاندارد آیین نامه ۲۸۰۰
سیستم قالب های بتنی تونلی و تحقق آن در ایران
ارزیابی عملکرد سازه ی آبشکن درحفاظت سواحل رودخانه و تاثیر آ« برالگوی جریان
ارزیابی عملکرد طوق در کاهص عمق آبشستگی پایه پل
راه آینده مدیریت شهری؛ حکمروایی خوب شهری
تحلیل کمانشی قاب فلزی ناهمگن مهار شده دوطبقه متقارن
تحلیل کمانشی قاب فلزی ناهمگن مهار شده یک طبقه نامتقارن
شناسایی، تحلیل و بهینه سازی ریسک در تونلسازی
بررسی و مقایسه روش آنالیز ریسک برنامه ای و مدل پیشرفته APRAM با دیگر و روش های تحلیل و مدیریت ریسک درتونلسازی
بررسی میزان مشارکت مردم در طرحهای بهسازی معابرمطالعه موردی محله کریم آباد زاهدان
بررسی ویژگی های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی و مشکلات محله کریم آباد
بررسی فرایند تدوین و تصویب و نحوه اجرای طرح بهسازی محله کریم آباد
بررسی معیارهای کلی ساختمان بتنی مقاوم تحت اثر خرابی پیشرونده
معماری سنتی الگویی برای معماری مدرن در تولید انرژی پاک و کاهش آلودگی های زیست محیطی
بررسی پایداری شیب بدنه سدخاکی خیرآبادنیکشهر بااستفاده ازنرم افزارGEO- SLOPE
بررسی روشهای تحلیل پایداری شیب درسدهای خاکی و مقایسه این روشها
دستیابی به امنیت پایدارشهری در برابر حملات هوایی احتمالی با استفاده ازاصول پدافند غیر عامل
روش اجرای حفاری و تحکیم مسیر پنستاک های شیب تند طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان
احداث دیوار آب بند نیروگاه رودبار لرستان با استفاده ازژل بنتونیت و بتن پلاستیک
بررسی رفتارتیرکوپله دراثرتغییرنسبت ابعادی تیرهای کوپله دردیوارهای برشی کوپله شده باسطح شکل پذیری بالا تحت زلزله های حوزه نزدیک
عوامل موثربرروی میزان عبوراشعه گاما ازبتن سنگین حاوی اکسیدآهن وباریت
بررسی اثرمیکروسیلیس، نانوسیلیس وپودرسرب برمیزان عبوراشعه گاما ازبتن سنگین حاوی باریت
شبیه سازی سه بعدی انتقال رسوب حول سری تکیه گاه ذوزنقه ای پل و مقایسه نتایج باداده های آزمایشگاهی
نگرش فضا گرایی در معماری و فلسفه
بررسی معماری بیونیک
طبیعت منبع الهام؛ هندسه فراکتال و معماری
مکتب فوتوریسم؛ آینده، سرعت و تکنولوژی
بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد گیلانغرب
مدلسازی شکست سد با مانع با استفاده از نرمافزار فلوئنت
بررسی عددی پایداری شیب برای خاکریزهای غیراشباع
بررسی روش های اصلاح و بهسازی خاک های رمبنده
بررسی تاثیر شکل هندسی سنگدانه برمقاومت فشاری بتن
مقایسه روش های ارزیابی کیفی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانها مطالعه موردی شهرستان میاندوآب
بررسی آزمایش برشی ومقاومت برشی آسفالت جهت تعیین خزش
برآورد مالی توسعه پایدار پیامدهای زیست محیطی غیرمستقیم درپروژه های زیربنایی عمرانی
تهیه نقشه کاداستر زراعی نمونه مورد مطالعه شهر جندق
تهیه نقشه کاداستز سراعی با استفاده اس تصاویز ماهوارهIKONOS نمونه مورد مطالعه شهز سواره
اهداف و عملکرد اجرای طرح کاداستر در کشور
نقش کاداسترونحوه کاربرد آن در مدیریت زمین
تاثیر نانوروکش ها در بهبود کیفی مواد و مصالح
نانو عایقها
پایداری حرکت کامیون روی انواع مختلف قوس های افقی در ترکیب با قوس های قائم
بررسی آزمایشگاهی مقاومت برشی ماسه تثبیت شده با مواد پلیمری
تقویت ساندویج پنلها در برابرحوادث طبیعی با استفاده از ترکیبات فیبری پلیمری
بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با بافت TRC
ارزیابی میزان تاثیر بام سبز در کاهش دمای محیط داخلی
مروری بر ساختار سازههای چادری
بررسی اثرات ناکاملی های نشست تکیه گاهی نامتقارن و هندسی بر رفتار خرابی سازه های فضاکار کش بستی چلیک سان
ارزیابی مقاومت سازه های چلیک دو لایه فضاکار کش بستی با تکیه گاه گوشه ومحاسبه قابلیت اعتماد آن به روش شبیه سازی مونت کارلو
ارتباط بین ضخامت لایه های خاک با مدول سختی آنها
کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای هوشمند با استفاده از سیستم BMS و قابلیتهای آن
بررسی تأثیرسیلیکات سدیم بر ظرفیت باربری مصالح ریز دانه مطالعه موردی تنگ پیرزال کهگیلویه
تاثیر ضخامت بتن در عملکرد لرزه ای دیوار برشی ورق فولادی مرکب در قاب فولادی
اثرافزودن خاکستر بادی روی خواص بتن خودتراکم SCC
بررسی تأثیر چشمه اتصال در رفتار لرزه ای قابهای خمشی
روندبهسازی ومقاوم سازی سازه های بتن آرمه
مقاومت کششی همراه با خواص رئولوژیکی، حرارتی، ریز ساختاری بتن خود تراکم ( SCC )حاوی خاکستر بادی کم حجم( FA ) و نانوررات TiO2
بررسی تاثیر در نظرگیری اندرکنش سد مخزن پی بر رفتار لرزهای سدهای بتنی وزنی با استفاده از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی
فرآیندتولید بتن باموادمیکروسیلیس
سدهای زیرزمینی – مزایا و معایب ، روش اجرا
آنالیز و طراحی سازه های زیر زمینی بر اساس سیستم های میدان آزاد و اندرکنش
بررسی اثر انفجار بر سازههای بتنی زیرزمینی، مطالعه موردی ایستگاه قطارشهری شهرستان اهواز
ارزیابی لرزه ای سازه های زیرزمینی مطالعه موردی تونل سبزکوه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید