انتشار مقالات

نمایه سازی مقالات هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی

مجموعه مقالات هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۴ تا ۲۱ مهر ۱۳۹۴ توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر استان کردستان – سنندج برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۱۹۴عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۶۸۰صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی

تقویت احساس عزت نفس همگانی جمعی (غرور ملی) راهبردی موثر در سیاست های مدیریت تنوع قومی و فرهنگی
هویت ایرانی – اسلامی؛ بنیاد انسجام و اقتدار ملی
هویت و قومیت بلوچ و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران
تنوع قومی: فرصت یا تهدید؟
انسجام ملی و توسعه پایدار گردشگری در مناطق مرزی؛ نمونه موردی استان آذربایجان غربی
بررسی کارکرد فرهنگی در عصر فضای مجازی با تأکید مناسبات قومی بر ایران
نگرشی بر جایگاه و مفاهیم گردشگری فرهنگی با رویکرد تحکیم همبستگی ملی و قومیتی
بررسی زمینه های همگرایی و واگرایی در میان اقوام ایرانی
نقش اقوام مرزنشین در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
تبیین نسبت ناحیه گرایی و همزیستی مسالمت آمیز در دولت آباد تهران
الگوی بهینه مدیریت سیاسی اقوام در ایران
میراث فرهنگی مشترک اقوام ایرانی وانسجام ملی (نمونه موردی: عید باستانی نوروز)
راهبردهای متناسب توسعه فضایی مناطق مرزی( مطالعه موردی: شهرستان مریوان)
ژئوپلتیک زبان فارسی و انسجام اقوام ایرانی
بررسی و ارائه الگو و مدل توسعه پیوندهای قومی و فرهنگی بر محوریت گردشگری (مورد مطالعه: دهستان اورامان تخت، کردستان)
چالش های هویت ملی و قومی در عصر جهانی شدن
تبیین جامعه شناختی تاثیر ساختار خانواده بر هویت ملی و فردی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه پیام نور میاندوآب)
بررسی همدلی اقوام روستایی در ترکمن صحرا از خدمات دولتی براساس مدل سروکوال
تبیین مسائل قومی با رویکرد پدافند غیرعامل و تحقق امنیت پایدار (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)
هویت ملی و هویت ایرانی – اسلامی بنیاد انسجام و همبستگی ملی اقوام
قوم بلوچ، همبستگی و انسجام ملی
دیاسپورا؛ الگوی رفتاری قوم کرد
احزاب و انسجام ملی( با تأکید بر مناطق کرد نشین)
نقش همدلی اقوام ایرانی در مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: انتخابات ریاست جمهوری یازدهم)
تاثیر فرهنگ وهنر بر روی اقوام کهن ، باورها و دانسته ها
تبیین نقش گردشگری مناطق جنگی در انسجام و وحدت اقوام ایرانی
جایگاه ونقش گردشگری درایجادوحدت، همگرایی وهمبستگی بین اقوام ایرانی
قوم بلوچ وامنیت ملی
هویت ایرانی _اسلامی بنیاد انسجام و اقتدار ملی (قوم کرد)
ارومیه دروازه تمدن و نماد همزیستی مسالمت آمیز با تاکید بر همگرایی ملی و هویت قومی
همگرایی وواگرایی قوم ترکمنبر اساس تئوری محرومیت نسبی وتاثیرآن برامنیت منطقه گلستان
بررسی نقش اقوام در جهت امنیت پایدار(نمونه موردی:قوم کرد)
تحقق پایداری توسعه فرهنگی از کریدور گردشگری ادبی – فرهنگی با رویکرد تحکیم هویت ملی (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)
بررسی ژئوپلیتیک قومی و مذهبی درافغانستان و تاثیرآن بر امنیت ج ا ایران
بررسی و تحلیل نقش قوم تالش در تحول کارکرد مرز سیاسی آستارا
فرهنگ ایرانی- فرهنگ همگرا
گردشگری فرهنگی راهبردی جهت ایجاد همدلی در گروه های قومی کشور
تبیین رابطه عدالت جغرافیایی گروه های قومی در ایران و انسجام ملی
بررسی کارکرد نام کشور در یکپارچگی ملی با تاکید بر نام ایران
میراث فرهنگی مشترک اقوام ایرانی، عامل همبستگی و انسجام ملی مطالعه موردی : (آئین های کهن ایرانی در فرهنگ ارامنه)
بررسی و تبیین مبانی و مولفه های انسجام ملی در راه دستیابی به امنیت ملی پایدار(با تاکید بر مساله قومیت)
تحلیلی بر الگوی ترکیبی ملت از منظر اجتماعی و فضایی- جغرافیایی (مطالعه-ی موردی: اقوام ساکن در آبادی های خراسان شمالی)
روند تحولات تاریخی اقوام ایرانی مطالعه موردی: قوم ترکمن
بررسی نقش قومیت ها در اتحاد و انسجام ملی
قوم مداری و تاثیر آن بر تئوری پردازی در روابط بین الملل
تأثیر اقوام مرزنشین بر امنیت ج. ا. ایران
جایگاه هویت قومی در همبستگی ملی (مطالعه موردی قوم عرب خوزستان)
ژئوپلیتیک نابرابری های اجتماعی ، اقوام و امنیت (نمونه موردی قوم بلوچ )
ارزیابی نقش بازارچه های مشترک مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین مطالعه موردی: بازارچه مرزی سیران بند بانه
تاثیر مولفه های جغرافیایی مشترک بر همگرایی ژئوکالچر اقوام دو سوی ارس
سیاست های دولت و تاثیر آن بر میزان هم گرایی یا واگرایی اقوام (مورد قوم بلوچ)
بررسی رابطه ی توسعه و همبستگی ملی-ایرانی
همدلی اقوام ایرانی و تأثیر آن بر ایجاد ثبات در مرزها: قوم ایرانی کرد در غرب کشور
الگوی بازسازی وحدت امت اسلامی با تاکید بر اتحاد اقوام و مذاهب ایران اسلامی
مبانی نظری انسجام امت اسلامی ؛ الهام بخش اتحاد اقوام و مذاهب ایران اسلامی
امکان سنجی ظرفیت های قانون اساسی ج. ا. ا در مدیریت میکروناسیونالیسم قومی در فرآیند جهانی شدن( مطالعه موردی : قومیت کرد )
تحلیل شاخص های همگراساز قوم کرد از دیدگاه مدیران سیاسی
آثار کیش مهر دربختیاری
بررسی تاثیر مبادلات اقتصادی مرزی بر همدلی اقوام (مطالعه موردی: بانه)
بررسی میزان همگرایی قومی قومیت های آذری و کردی در شهر ارومیه
نقش اقوام ایرانی در امنیت مرزی
نقش جغرافیای سیاسی، نظامی و ژئوپلتیکی اقوام و عشایر ایران در تامین امنیت مرزهای ج.ا.ایران
چالش های انسجام واقتدارملی اقوام ایرانیان
همزیستی مسالمت آمیز قومی بستر تداوم وحدت ملی ایران
نقش و جایگاه اقوام ایرانی در امنیت مناطق مرزی؛ چالش ها و فرصت ها
بررسی انواع و ماهیت تئوری های مربوط به قومیت
همگرایی اقوام در خاورمیانه پس از پیدایی داعش
جغرافیا و ساکنین کوروارکان(کردارکان)
توسعه نواحی مرزی ایران؛ دیدگاه امنیتی یا اقتصادی (مورد: کردستان)
بررسی نقش اقوام ایرانی در امنیت مرزی
جنگ نرم رسانه های ماهواره ای وتأثیرآن بر افکار عمومی مناطق کردنشین ایران
نقش اقوام ایرانی در امنیت مرزی
غیرامنیتی کردن امنیت اجتماعی و قومیت در ایران
آموزش زبان مادری پیوستار زبان و ادبیات فارسی و بحران هویت قومی نوجوانان و جوانان
مطالعه و بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی زنان مرزنشین کرمانج و ترکمندر مناطق مرزی خراسان شمالی
تاثیرات ظهور گروه تروریستی داعش در خاورمیانه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
مدیریت تنوع قومی در ایران(الگوها و سیاست ها)
بررسی تاثیر توازن قوای منطقه ای ایران و عربستان بر انسجام و اقتدار ملی ایران
مدیریت سیاسی در فضاهای چندقومی ایران
بررسی، توصیف و تحلیل نقش ادبیات فارسی در «انسجام ملی»
تحکیم مبانی انسجام ملی در سایه تعامل صحیح زبان ملی با زبانهای بومی
نسبت هویت ملی و هویت قومی با وحدت و انسجام ملی
نقش فرهنگ تعاملی اقوام ایرانی در تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
نقش مشارکت سیاسی و همدلی اقوام ایرانی در امنیت مرزی
بررسی و تحلیل متغیرهای موثر بر الگوی رفتاری قومیت ها
چالش های امنیتی تنوع قومیتی و توسعه نامتجانس نمونه موردی کشور نیجریه
اقلیم کردستان عراق و گرایش قومی گریز از مرکز آن
ارزیابی دیدگاه های مربوط به قومیت در جغرافیای سیاسی (با تاکید بر سه دیدگاه کهن گرایی، نوگرایی و تلفیقی)
تاثیر شبکه های اجتماعی بر همدلی اقوام ایرانی
نقش اشتراکات فرهنگی- تاریخی قوم بلوچ با فرهنگ ایرانی بر انسجام ملی
اجرایی کردن اصول معطل مانده قانون اساسی و تعامل میان فرهنگی عامل انسجام ملی
بررسی راههای تقویت تعامل فرهنگی اقوام در استان آذربایجان غربی با تأکید بر نقش و کارکرد دولت
توسعه سواحل مکران و تاثیر آن برتعاملات فضایی و همگرایی ملی و منطقه ای
نقش فرهنگ قومی به عنوان مولفه ای اساسی در تدوین ، طراحی و ساخت برنامه درسی ایران
بررسی نقش نماد، عامل همگرایی اقوام (مطالعه موردی قوم کرمانج خراسان)
تاثیر هویت های مکانی بر جهت دهی به الگوی فضایی رای (مطالعه موردی حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم و گرمه)
آسیب شناسی عناصر پایدارهمگرایی اقوام در وحدت ملی ایران
نقش گردشگری پایدار در هم گرایی اقوام ایرانی و انسجام ملی
خودگردانی شمال عراق و تأثیرات آن برهمگرایی و واگرایی اقوام کرد ایران
مقدمه ای بر مطالعات اقوام ایرانی: یک نگرش بومی
صنایع فرهنگی، اقوام ایرانی و انسجام ملی
چالش های انسجام ملی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی قوم بلوچ
تبیین علایق ژئوکالچر اقوام ترکمن کشورهای ایران و ترکمنستان
تحلیل پیامدهای ژئوکالچر فضای مجازی بر هویت خانواده های گیلک شهر فومن
نگاهی به همزیستی مسالمتآمیز در ایران
هویت اقوام ایرانی در فرایند جهانی شدن فرهنگی
گردشگری اقوام رهیافتی به سوی همدلی و همزیستی صلح آمیز
مدل نظری بومی برای مطالعات قومی در ایران
فرصت های ناشی از حضور قومیت ها در جمهوری اسلامی ایران
فیلم، ابزاری در راستای توسعه ناحیه ای
نقش تعامل زبان و ادبیات فارسی و کردی در ایجاد همدلی و انسجام و اقتدار ملی
مردمان گوناگون و انسجام سیاسی در ایران: تبارشناسی مفهومی، نظریه ای بومی
تاثیر آراء زادبومی(اقوام ایران) بر پایگاه رأی آوری نامزدهای انتخاباتی (مطالعه موردی: یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ج.ا.ایران)
بررسی تطبیقی پیوستگی اقوام ایرانی در بحران های قومی دهه ۱۳۲۰ و دهه اول انقلاب ۱۳۵۷ با عنایت به تحولات داخلی، منطقه ای و جهانی
بسترهای تاریخی همگرایی کرد با ایران، مورد مطالعه: انعکاس تاریخ ایران باستان درنظام آموزش رسمی اقلیم کردستان عراق
جهانی شدن و مناسبات قومی در ایران (مطالعه موردی از چهار قوم ایرانی)
تالش قوم شمالی جمهوری اسلامی ایران و عوامل همگرایی آن به حکومت مرکزی
تحلیل جایگاه اقوام در تحکیم هویت ملی ایران
تاثیرات همگرایی ملی در امنیت پایدار از دیدگاه جغرافیای سیاسی (با تأکید بر استان آذربایجان غربی)
ژئوپلیتیک استان آذربایجان غربی و امنیت پایدار
درآمدی بر ماهیت اقوام ایرانی و سیاست های قومی (با تاکید بر شمال غرب)
نقش قومیتهای ایرانی در امنیت مرزها
بررسی نقش انسجام ملی در سازه های ناهمگن از نگاه پدافند غیر عامل مطالعه موردی: ایران
الگوهای همگرایی و واگرایی: ایران و اروپای باختری
ردپای قومیت در شبکه های اجتماعی موبایل
جایگاه بازارهای هدف گردشگری در توسعه امنیت شهرهای مرزی
تأثیر رسانه های ماهواه ای گروه اپوزیسیون کردی بر افکار عمومی کرد زبانان ایران و ارائه راهکارهای مقابله با آن
عوامل همگرایی ملی اقوام و تأثیر آن بر امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران
بررسی عوامل همگرایی ملی قوم ایرانی ترکمن و تأثیر آن بر امنیت پایدار منطقه گلستان
بررسی چالش های بهره برداری از آبخوان های مرزی در غرب و شمال غربی ایران
بررسی جغرافیای سیاسی گیلان و طوا لش و تبین لزوم احیای نام طوا لش در کنار گیلان
همگرایی قوم کرد و دیگر اقوام ایرانی در پرتو تحولات منطقه ای با استفاده از منظر «نظریه دولت – ملت سازی»
عدالت فضایی در ایران: چالش ها و راهکارها
مطالعه ای راههای افزایش میزان مشارکت سیاسی در بین هویت های قومی ایران
پیوند زبان و ادبیات فارسی با زبان وادبیات اقوام ایرانی
امنیت مرز و نقش قوم بلوچ در کاهش تهدیدات گروهک های تروریستی در استان س و ب (با تأکید بر مرزهای شهرستان سراوان)
بررسی نقش قوم بلوچ در امنیت مرزهای استان س و ب
گردشگری و توسعه زیرساخت در کشورهای کمتر توسعه یافته
توسعه پایدار و امنیت مرزها با تاکید بر قومیت ها: (نوار مرزی غرب و شمال غرب کشور، قوم کرد)
قلمرو تروریسم ناحیه گرا در جنوب شرق ایران
حقوق اقوام ویکپارچگی ملی
نقش اقوام ایرانی در امنیت مرزی جمهوری اسلامی ایران
بررسی نقش و نمود عوامل طبیعی- اکولوژیک و فرهنگی در موسیقی سنتی کردی
حقوق اقلیت های دینی در جمهوری اسلامی ایران
تنوع فرهنگی و انسجام ملی در ایران
واکاوی روشی و موضوعی مطالعات قومی ایران در مقالات علمی – پژوهشی جغرافیای سیاسی
تبیین تعارضات نظری و کارکردی ناسیونالیسم در فرایند ملت سازی در منطقه خاورمیانه
پیوستگی اقوام ایرانی در پرتو تحولات منطقه ای
جهانی شدن و تاثیر آن بر هویت ملی
تحلیل عوامل مؤثر بر هویت قومی در بین جوانان شهر رشت؛ با تأکید بر نقش رسانه
بررسی ظرفیت های فضای سایبری بر اتحاد و انسجام اقوام ایرانی
زمینه های همگرایی فرهنگی ترکمن های ایران و ترکمنستان
بررسی زمینه های واگذاری امورات امنیتی مرتبط به عشایر مرزنشین
فضای منطقه‏ائی و بین‏المللی، ژئوپلتیک قومی و انسجام ملی در ایران
مفهوم قوم و قومیت در تاریخ ایران و الگوی مناسب سیاست قومی
بررسی یک چارچوب نظری کارمدتر برای مطالعات قومی
توسعه پایدار ناحیه ای و انسجام ملی (روند توسعه در مناطق کردنشین ایران قبل و پس از انقلاب)
میراث مشترک فرهنگی، عامل اتحاد و همبستگی ملی اقوام ایرانی
خصلت های فرهنگی ایرانیان و توسعه اقتصادی، اقتدار و انسجام ملی
نقش و جایگاه نخبگان و سران طوایف قوم بلوچ در واگرایی و هم پیوندی ملی
بررسی جایگاه دیپلماسی استانی در ارتقای امنیت مرزی (مطالعه موردی استان کردستان)
تأثیر هیدروپلتیک بر همگرایی و واگرایی قومی در کشورهای خاورمیانه
بررسی عوامل موثر بر نقش آفرینی اقوام مرزنشین در ایجاد امنیت مرزی پایدار؛ مطالعه ی موردی قوم هورام در منطقه ی پاوه در استان کرمانشاه
نقش عوامل معنوی درتحکیم همبستگی ملی آذری ها در ایران
شناسایی عوامل موثر بر همگرایی قومی در جهت افزایش توان دفاعی ایران(مطالعه موردی: دو قوم ترکمن و بلوچ)
رویکردی بر انسجام ملی – منطقه ای با ارزیابی تنوع و پیوستگی فرهنگی – قومی در شهرها نمونه موردی استان خوزستان
چالش های انسجام و اقتدار ملی ( مطالعه موردی :دخالت خارجی)
مشارکت سیاسی و همدلی اقوام ایرانی
مطالعه جامعه شناختی سلسله مراتب مولفه های هویت ملی وقومی جوانان آذربایجان غربی
همبستگی قومی و ملی عرب های خوزستان در طول تاریخ
تحلیلی بر سیاست های قومی و مشارکت سیاسی اقوام ایرانی با تأکید بر جامعه کرد ایران
بررسی پارادایمی عملکرد دوگانه رسانه در اتحاد اقوام و انسجام ملی از منظر «بازنمایی رسانه» مطالعه موردی قوم کرد
تحلیل عوامل ژئوکالچری مؤثر بر امنیت ملی و بقاء ملی ج.ا. ایران
تبیین موقعیت ژئوپلیتیکی اقوام و اقلیت ها در ایران مطالعه موردی : قوم کرد
گردشگری و توسعه پایدار ناحیه ای در ایران
همدلی و همزبانی و آسیب شناسی آن در بین اقوام استان ایلام (نمونه موردی شهرستان دهلران)
تقابل بومی گرایی وجهانی شدن درقرن بیست ویکم
تحلیل و بررسی همبستگی قومی در ایران با تاکید بر سرمایه اجتماعی
هویت اسلامی- ایرانی و همبستگی ملی ( با تأکید بر قیام عاشورا و روحانیت)
آسیب شناسی سیاست های توسعه منطقه ای و تاثیر آن بر انسجام ملی
بررسی رابطه میان تبعیض قومیتی دراستان سیستان و بلوچستان با گسترش پدیده تروریسم
بررسی راه کار های ایجاد انسجام و افزایش مشارکت اجتماعی، سیاسی اقوام ایرانی با تاکید بر دیدگاه اسلامی
بررسی آثار جریانهای سلفی گری در استان کردستان (سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱)
تحلیل تأثیرفرایند جهانی شدن بر عناصر فرهنگی اقوام ایرانی با استفاده از تکنیک SWOTمطالعه ی موردی: قوم تالش
کنش ها و تعاملات قومی در فضای مجازی: فرصت ها و چالش ها
بررسی و مطالعه تنگناها و چالش های قومی در ایران مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی
سنجش عدالت فضایی در بهرمندی از خدمات باتوجه به جمعیت مطالعه موردی:(استان کهگیلویه و بویراحمد )
بررسی توضیح پذیری نظریه ریچارد هارتشورن در جغرافیای سیاسی مسائل قومی ایران
بررسی عوامل ناامنی در جنوب شرق ایران و نقش طوایف بلوچ در برقراری امنیت
بررسی قومیت و هویت قومی و امنیت پایدار در ایران
تاثیر فضای مجازی بر گرایش های قومی نمونه ی موردی؛ دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران
بررسی میزان تناسب بین سیاستهای قومی ومطالبات قومی درایران مطالعه موردی:قوم بلوچ
تحلیلی برعوامل موثر درهمگرایی وواگرایی اقوام ایرانی مطالعه موردی اقوام کرد استان کردستان
عوامل تاثیرگذاربرهمگرایی و واگرایی اقوام در ایران: مطالعه موردی، کردها

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید