فراخوان تجاری سازی فناوریهای محقق شده در کشور اعلام شد

موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حمایت از تجاری سازی فناوری های محقق شده در کشور فراخوان صادر کرد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در راستای شناسایی فناوری های محقق شده در کشور و انجام حمایت لازم برای تجاری سازی آنها موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتشار فراخوان برای شناسایی این قبیل فناوری ها اقدام کرده است.

تجاری سازی فناوریهای محقق شده و شناسایی آنها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای تحقق شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دراین بخش صورت می گیرد.

براین اساس تمامی افراد حقیقی و حقوقی مرتبط می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات  WWW.ITRC.AC.IR و تکمیل و ارسال فرم مربوطه (RFI)  نسبت به ثبت و معرفی این فناوریها اقدام کنند.

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید