كتاب سبك زندگی اسلامی؛ ابزار سنجش آن منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، كتاب ‘سبك زندگی اسلامی ابزار سنجش آن’ نوشته حجت الاسلام ‘محمد كاویانی’ را چاپ و منتشر كرد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) به نقل از ایرنا،این كتاب در زمینه روان شناسی و در 434 صفحه تدوین شده است.

در مقدمه این كتاب به كاربردهای مفهوم سبك زندگی در سطوح بسیار محدود مثل كیفیت نشستن و بسیار گسترده مانند مدل سبك زندگی تجویزی اسلام اشاره شده و تاكید شده كه این مفهوم در علومی مثل جامعه شناسی، پزشكی، روان شناسی بالینی، روان پزشكی، مدیریت و روان شناسی حضور دارد.

این اثر مكتوب نگاهی از نوع ‘بسیار گسترده’ از دریچه ‘الگوی تجویزی قرآن’ و با روش شناسی روان شناسی و روان سنجی، به موضوع سبك زندگی داشته و گزارشی از دو نوع پژوهش را ارائه كرده است.

نوع اول حاكی از استكشاف و شكل دهی یك مدل تجویزی برای سبك زندگی اسلامی است و نوع دوم حاكی از ساخت و روان سنجی آزمون سبك زندگی اسلامی است.

مدل تجویزی، بیانگر این است كه سبك زندگی اسلامی چگونه شكل می گیرد، بر چه نگرش هایی مبتنی است و منجر به چه رفتارهایی در ابعاد مختلف زندگی خواهد شد.

آزمون سبك زندگی اسلامی نیز برای ما معلوم می سازد كه افراد و گروه ها چه مقدار دارای سبك زندگی اسلامی هستند و در كدام مؤلفه، قوت بیشتر و در كدام مؤلفه قوت كمتری دارند كه این دو كار مكمل یكدیگرند و كاربردهای بالینی، مشاوره ای و گزینشی دارند.

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید