دانلود مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی در تاریخ۱۵ مهر ۱۳۹۴ تا ۱۶ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۶۵عنوان مقاله تخصصی شامل۹۷۲صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی

بررسی تاثیر برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برکاهش تخلفات اداری و مالی مورد مطالعه: بانک تجارت شهرستان سنندج
کیفیت زودگی کاری و سکوت سازماوی حسابرسان مورد مطالعه حسابرسان دیوان محاسبات منطقه غرب کشور
بررسی مقایسه ای فضای اخلاقی دربانکهای کشاورزی و صادرات شهرسنندج
بررسی رابطه ارزش های سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان دیوان محاسبات کشور
تمایل به ترک کارو شناسایی عوامل اثرگذار برآن درشرکت بهره برداری نفت و گازکارون اهواز
تحلیل رابطه ی بین کاربست سبکهای مذاکره و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران شرکت مخابرات استان کردستان
شناسایی عوامل سازمانی موثربرتعارض درمحیط کارکارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان موردمطالعه بیمارستانهای سطح شهرستان سنندج
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی برکیفیت عملکرد سازمان مطالعه موردی شرکت چندقومیتی سی ان پی سی کیش
جایگاه فرهنگ سازمانی درسیاستهای کلی نظام اداری
بررسی تاثیر بررسی اثرات هوش اجتماعی برسلامت روانی مدیران دیوان محاسبات کشور
فرهنگ سازمانی، مزیت های آن درتغییر وتحول سازمان
ساختاراجتماعی سازمانی و ارتباط آن با توانمندسازی کارکنان سازمانهای دولتی استان کردستان
فرهنگ مشارکتی راهکاری درراستای بهره وری نیروی انسانی
بررسی رابطه ی هویت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی درنیروگاه سیکل ترکیبی سنندج
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت ریسک موردمطالعه: شرکت های بیمه شهرستان سنندج
بررسی رابطه ی جامعه پذیری سازمانی ورفتارسیاسی کارکنان درشرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه
بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی و اعتمادمشتریان درهتلهای سه ستاره وچهارستاره استان کردستان
تبیین زمینه های رشد فرهنگ سازمانی به عنوان عامل ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان
تجزیه و تحلیل رابطه هویت سازمانی برتغییرات سازمانی
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مشتری و وفاداری الکترونیکی در بانک های تجاری شهر سننذج
رابطه بین تعلق خاطرکاری کارکنان و پذیرش تغییرمورد مطالعه : سازمانهای دولتی شهرسنندج
رابطه بین فرهنگ سازمانی باسرمایه فکری ازدیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد استان تهران
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بی تفاوتی سازمانی
سرمایه فکری و نقش آن در ارتقای بازارگرایی در بانک های تجاری استان خوزستان
بررسی رابطه انعطاف پذیری و مقاومت دربرابر تغییر موردمطالعه : شعب بانک مسکن استان کردستان
نقش و جایگاه مدیران ؛رهیافتی برای ایجادمزیت رقابتی ازقابلیت های پویا
عوامل موثردرظرفیت سازمانی تغییر،تجربه تغییر وعملکرد پروژه تغییر
بررسی ارتباط بین هویت سازمانی ومقاومت دربرابر تغییردرشرکت آب و فاضلاب شهرستان سنندج
بررسی اثر عدم اطمینان محیطی بر توسعه محصول جدید در صنایع غذایی شهرستان سنندج
بررسی عوامل موثربررقابت پذیری دربانک ملی شهرسنندج
بررسی رابطه ی توزیع دانش، یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی دربیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی استان کردستان
مدیریت تغییروتحول فرهنگ سازمانی
رابطه تعامل اجتماعی و مدیریت دانش موردمطالعه: یک بانک تجاری جمهوری اسلامی ایران
بررسی رابطه بین بکارگیری دیدگاه یکپارچه مدیریت بازاریابی و مدیریت ارتباطات برافزایش حفظ مشتری درشرکت های بیمه
بررسی اثرات سکون زدگی شغلی برتوزیع دانش موردمطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهرستان سنندج
مدیریت دانش و نقش آن درپذیرش آمادگی و تحول سازمانی درشرکت های دانش بنیان استان خوزستان
بررسی رابطه تاثیر سبک های مدیریتی با عوامل انگیزشی دربین بازاریابان مطالعه موردی شرکت های بیمه شهرسنندج
بررسی تاثیر حفاظت ازدانش بریادگیری درون سازمانی
کارشیفتگی: چالشهای مدیریتی سازمان های امروزی
بررسی رابطه بین تسهیم دانش و سکوت سازمانی مورد مطالعه: اداره برق شهرستان سنندج
بررسی تاثیر تبادل دانش بریادگیری درون سازمانی
ارائه چهارچوبی برای استراتژیهای مدیریت دانش درسازمان
بررسی رابطه عوامل جمعیت شناختی و عوامل تشکیل دهنده توزیع دانش موردمطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهرستان سنندج
رابطه ی مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی دراداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی
بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان کردستان
بررسی رابطه عوامل جمعیت شناختی و عوامل تشکیل دهنده نگرش موثربرتبلیغات پیامکی موردمطالعه مشترکین همراه اول شهرستان سنندج
بررسی رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی باتاکید برنقش واسطه ای فعالیت های استراتژیک منابع انسانی
بررسی وضعیت مدیریت دانش مشتری دربانکهای تخصصی شهرسنندج
فرسودگی شغلی عامل تاثیرگذاربررفتارشهروندی سازمانی مطالعه موردی کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه
بررسی رابطه مهارت های توانمندسازی پرستاران باعملکرد شغلی دربیمارستانهای شهرسنندج مطالعه موردی: بیمارستان توحید
بررسی رابطه بین تصمیم گیری مدیران برعملکرد سازمانی درشرکت های بیمه ای مطالعه موردی شرکت های بیمه شهرسنندج
بررسی رابطه بین اخلاق و ارزشهای سازمانی دردانشگاه آزاداسلامی کرمانشاه
بررسی رابطه بین بعدانگیزشی هوش فرهنگی و عملکرد مدیران شبکه های استانی صداوسیمای مراکز غرب کشور
بررسی رابطه قرارداد روانی با تعهد شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
بررسی رابطه بین بیوریتم زیست آهنگ زندگی و خطای تصمیم گیری خرید سهام دربورس اوراق بهادارتهران
بررسی تاثیر هوش اجتماعی برکارتیمی کارکنان بیمارستان اکباتان شهرهمدان
مدیریت عملکردمبتنی برپیامد است
بررسی رابطه منابع قدرت مدیران وارتباطات اثربخش مورد مطالعه: بانکهای شهرسنندج
رتبه بندی کیفیتخدمات شرکت های بیمه ازمنظرمشتریان
بررسی رابطه اعتماد درون سازمانی و تعلق شغلی کارکنان دانشگاه های کردستان و آزاد اسلامی سنندج
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبکهای مذاکره باراهبردهای مدیریت تعارض مورد مطالعه : شرکت مخابرات استان کردستان
بررسی رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی در بانک های دولتی شهر سنندج
بررسی رابطه تفکراستراتژیک بامیزان تفویض اختیارمدیران مطالعه موردی اداره کل آموزش وپرورش استان کردستان
نقش سیستم های اطلاعاتی درفرایند تصمیم گیری مدیران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید