دریافت مجموعه مقالات سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران در تاریخ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان – دانشکده شهید مفتح برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۳۳۵عنوان مقاله تخصصی شامل۳۷۳۵صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران

جرايم و مجازاتهاي محيط زيست در قانون كيفري ايران
بررسي وبهينه سازي جذب سطحي رنگ هاي خوراكي سولفونه و آزو بر روي جاذب هاي پليمري
رابطه برخي خصوصيات خاك با اشكال فسفر معدني خاك در تعدادي از خاكهاي آهكي
جايگاه مازندران در توليد برنج كشور طي سه دهه گذشته
استفاد از سامانه موقعيت ياب جهاني در كشاورزي نوين
تاثير ازن محلول در آب روي سفيد بالك خيار گلخانه اي در اصفهان
ساخت لانه زنبوري در ماسه سنگ سازند سرخ بالايي در منطقه دو آب ايوانكي، خاور تهران
بررسي فنولوژي گونه بنه (P. Atlantica) در منطقه دره شهر، استان ايلام
بررسي فعاليتهاي غيركشاورزي بر افزايش سطح رفاه خانوارهاي روستايي مطالعه موردي شهرستان قصر قند
بررسي و تحليل خشك شدن تالاب هامون بر اقتصاد روستاييان مطالعه موردي (سيستان)
اثر دگر آسيبي عصاره ي اكاليپتوس بر محتواي پرولين ، اكسين و عملكرد اكسين اكسيد از در دوره رويشي دو گياه سويا و گاوپنبه
اثر دگرآسيبي عصاره اكاليپتوس برجوانه زني و فعاليت آنزيم آلفا آميلاز در سويا و گاوپنبه
بررسي توانايي پلي پيرول و كامپوزيت هايشدر حذف يون سرب از محلول هاي آبي
تهيه كامپوزيت پلي پيرول/اكسيد نقره در حضورپايدار كننده هاي مختلف و كاربرد آن در جداسازي سرب از محلول آبي
كنترل بيولوژيك آفات در صنعت گلخانه، گامي مهم در دستيابي به كشاورزي پايدار
ارتباط بين تنوع سيستي و كنتزل بيولوژيك در سامانه هاي كشاورزي ارگانيك و مرسوم
مروري بر تاثير سامانه هاي كشاورزي ارگانيك و مرسوم بر روي جمعيت آفات و دشمنان طبيعي
استفاده از لكتين هاي گياهي به عنوان پروتئينهاي دفاعي عليه حشرات گياهخوار
انتقال ژن هاي باكتريايي بيفنيل-كلرو بيفنيل دياكسيژنز با واسطه اگروباكتريوم به گياه شمعداني عطري رقم عطر رز (Pelargonum graveolens L. cv. Attar Rose)
اثر تركيبات گوناگون تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر كالوس زايي شمعداني عطري رقم عطر رز
بررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي مؤثر برحفظ محيط زيست (مطالعه موردي منطقه 21 تهران)
كيفيت آب زيرزميني در منطقه نيمه خشك دشت چهاردولي
بررسي ميزان مقاومت دو لاين ET83 و Sanabad گياه ترتيكاله Triticale x witmax به تنش خشكي از دو جنبه محتوي پروتئين محلول و پرولين
بررسي ميزان مقاومت دو لاين ET83 و Sanabad گياه ترتيكاله Triticale x witmax به تنش خشكي از دو جنبه پراكسيداسيون ليپيد و شاخص پايداري غشا
The Impact of Mechanization on Agriculture
ارزيابي اثرات محيط زيستي به عنوان يك استراتژي براي دستيابي به توسعه پايدار
بررسي غلظت ذرات معلق بر اساس شاخص كيفيت هوا (AQI) در شهر اصفهان
ارزيابي آسيب هاي زيست محيطي ناشي ازصنعت سيمان وبتن
جايگزين هاي حبس در جرايم زيست محيطي
اثر محدوديت پروتئيني در دوره هاي زماني مختلف بر شاخص هاي رشد ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
اثر محدوديت پروتئيني در دوره هاي زماني مختلف بر پاسخ هاي ايمني غير اختصاصي ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
امكان سنجي رشد مجدد ميكروارگانيسمها در پسماند عفوني امحاء شده , با استفاده از باكتري هاي گرما دوست گندم بريان (مطالعه موردي در بيمارستان شهيد باهنر كرمان)
شناسايي بيوانفورماتيكي ژن هاي هدف چند ميكرو RNA جديد در انگور
رتبه بندي زيست محيطي اقتصادي ريسك هاي آلودگي در نيروگاه هاي حرارتي با توجه به مدل COQ
بررسي تغييرات خواص كيفي ميوه كيوي در اثر زمان واندازه نمونه
ديدگاه حقوق كيفري به جرم آلودگي نفتي در ايران
اثرات اكولوژيكي احداث جاده هاي جنگلي در ذخيره گاه جنگلي بادام كوهي Amygdalus scoparia بخش زرين آباد دهلران
مطالعه برخي اثرات اكولوژيكي جاده هاي جنگلي
تاثير مقادير نيتروزن و كاربرد تلفيقي قارچ ميكوريز و باكتريهاي محرك رشد بر عملكرد و كارايي مصرف كود در برنج
بررسي اثرات كودهاي زيستي حاوي باكتري هاي تثبيت كننده غيرهمزيست نيتروژن و حل كننده فسفات بر روي صفات كمي وكيفي گندم
كلروفيل متري برگ و بهينه سازي مصرف كود نيتروژن در ارقام ذرت دانه اي
جمع آوري و ارزيابي نهايي ژنوتيپهاي عناب ايران بر اساس صفات كمي
مقايسه تطبيقي دانش نوين باغداري زرشك با دانش بومي مورد استفاده توسط باغداران استان خراسان جنوبي
ضرورت اجراي ارزيابي چرخه حيات سيستم گل حفاري
بررسي تأثير جيره غذايي بربيماريزايي انگل هگزاميتا در روده ماهي كپورر علفخرار Ctenopharyngodon idella
آلودگي صوتي و اثرات زيست محيطي آن
نقش مديريت اسلامي در فرهنگ سازي ميان مردم جهت پيشگيري از آلودگي هوا
نقش قارچ هاي شكمبه اي در بيوهيدوژناسيون
القاي تغيير جنسيت در ماهي فايتر (Betta Splendens) با استفاده از تجويز هورمون 17- آلفا متيل تستوسترون به روش بيوانكپسوليشن
بررسي سميت حاد سم علفكشگلايفوزيت در ماهي گطان (Barbus xanthopterus) Study of acute toxicity of Glyphosate in Barbus xanthopterus
سميت حاد علف كش (2,4-Dichlorophenoxy acetic acid) 2,4-D در بچه ماهي كپور معمولي
ارزيابي عوامل زيست محيطي در امكان توسعه كشاورزي ارگانيك در استان مازندران
كاربرد GIS براي برآورد حجم آب مصرفي برنج اراضي شاليزاري آبخور چاه هاي كشاورزي و تاثير آى برسفره آب زيرزميني
بررسي چالش هاي توسعه پايدار سيستم هاي آبياري قطره اي در استان مازندران
برهمكنش اثرات تنش خشكي و ماسه بادي بر خصوصيات كمي كلزاي پاييزه و رطوبت خاك
ارزيابي اثرات تنش خشكي و ماسه بادي بر خصوصيات زراعي مورفولوژيكي كلزاي پاييزه (Brassica napus L.)
شبيه سازي ديناميكي رشد گياه كلزاي بهاره با استفاده از مدل FAO Aquacrop
بررسي كنترل بيولوژيك آفات در ايران و عوامل آن
بررسي عوامل مؤثر بر نگرش كشاورزان نسبت به كشاورزي ارگانيك
نقش كشاورزي ارگانيك در توسعه پايذار كشاورزي
مشاغل خانگي راهي براي كاهش فقر زنان خود سرپرست
تاثير مناسب ترين هرس خوشه خرما بر روي رقم كلوته
اثرآلودگي هاي زيست محيطي براكوسيستم هاي طبيعي (تاكيد برآلاينده هاي مواد زائد ويژه معيارهاي) POPs
بررسي كاربرد مقادير مختلف كود اوره و فواصل خطوط كشت بر صفات مرفولوژيكزراعي كلزا در سيستم كشت دوم
مزاياي كشت توأم ميگو و ساير آبزيان
مزاياي پرورش صدف هاي خوراكي
نقش جلبك هاي دريايي در صنايع غذايي و جلوگيري از بيماري هاي باكتريايي
تاثير استفاده ازفيلتر هاي تركيبي طبيعي براي كاهش آلودگي پساب تصفيه شده فاضلاب شهري (مطالعه موردي پساب تصفيه خانه شهر محلات)
بررسي اثرات گرسنگي و تغذيه مجدد بر فراسنجه هاي خون و سرم ماهي آزاد درياي (Salmo caspius) خزر
بررسي اثرات گرسنگي و تغذيه مجدد بر رشد و بقاي ماهي آزاد درياي خزر (Salmo caspius)
جايگاه و اهميت ترويج كشاورزي در كشورهاي مختلف جهان
ارزيابي اثرات زيست محيطي تعاوني هاي توليد روستايي از منظر كشاورزان عض مطالعه موردي: روستاهاي تحت پوشش تعاوني توليد شهرستان گناوه
بررسي تأثير تعاوني هاي توليد روستايي بر توسعه ي كشاورزي روستاها
تهيه كامپوزيت و نانوكامپوزيت پلي پيرول/اكسيد نقره و كاربرد آنها در جداسازي كادميم (II) از محلول آبي
جداسازي كادميم (II) از محلول آبي توسط كامپوزيت و نانو كامپوزيت پلي پيرول به عنوان جاذب
جنگل كاري و تأثير آن بر سلامت محيط زيست
بررسي تنوع ژن هاي پاسخ گو به بيماري بلايت، ورس و تنش غرقابي در برنج ايراني
بررسي كاربرد نانو فتو كاتاليست دي اكسيد تيتانيوم و نانو كاتاليست مغناطيسي آهن در حذف فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي
مديريت فاضلاب صنايع كاشي و سراميك با رويكرد كمينه سازي و تصفيه
كنترل و مديريت فاضلاب كشتارگاه با رويكرد تصفيه
مقايسه اثر ضد ميكروبي اسانسوعصاره الكلي چوير و آنتي بيوتيك هاي رايج درماني بر استافيلوكوكوس اورئوس جداشده از موارد مستايتيس
بررسي ميزان پروتئين هاي سرم خون و پارامتر هاي ايمونولوژي در ماهي قزل آلاي رنگين كمان تغذيه شده با غلظت هاي مختلف عصاره گياه سرخار گل
بررسي چند شكلي ژن TSHB و ارتباط آن با عملكرد غده ي تيروئيد در شترهاي يك كوهانه شهرستان زابل
اثرات افزودن پودر گياه زرشك (Berberis vulgaris) به جيره ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) به عنوان محرك رشد
اثرات افزودن پودر ريشه گياه زرشك (Berberis vulgaris) به جيره ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) به عنوان محرك ايمني
بررسي اثر غلظت هاي مختلف هورمون BAP بر رشد شاخساره ختمي چيني در شرايط درون شيشه اي
بررسي اثر نوع محيط كشت بر ريسازديادي ختمي چيني
تاثير پرايمينگ بذر بر پارامترهاي جوانه زني در گياه گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوري
تعيين غلظت بحراني پلي اتيلن گليكول و كلريد سديم جهت پرايمينگ بذر ارقام لوبيا چيتي
تعيين غلظت بحراني كلريد كلسيم و كلريد پتاسيم جهت پيش تيمار بذر لوبيا چيتي
بررسي اقتصادي آسمون عليت هشيائو بيه رشد بخش كشاورزي و درجه باز بودن تجارت كشاورزي مطالعه موردي: (ايران و جهان)
سياستگذاري هاي دولتي در زمينه بهره برداري از آبهاي زيززميني از شروع برنامه عمراني اول تا پايان برنامه سوم (1327-1346)
تاثير سطوح مختلف پودر آب پنير بر تركيب بدن بچه ماهيان قزل آلاي رنگين كمان
تاثير سطوح مختلف پودر آب پنير بر عملكرد رشد بچه ماهيان قزل آلاي رنگين كمان
آبخوانداري مناسب ترين گزينه در توسعه پايدار و تعادل محيط زيست (مطالعه موردي آبخوانداري دشت موسيان)
بررسي تاثير كودهاي آلي و شيميايي بر صفات مورفولوژيكي گل شب بو (Matthiola incana var annua)
بررسي تاثير كود هاي آلي و شيويايي پتاسين بر صفات فيسيولوشيكي گل شب بو (Matthiola incana var. Annua)
چرا كشاورزان شهرستان كرمانشاه زمينهاي كشاورزي خود را اجاره مي دهند؟
اثر سطوح مواد امولسيفيه كننده بر پارامترهاي خوني و سرمي(كلسترول، تري گليسيريد) در جيره ي حاوي پودر چربي در قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
اثر سطوح مواد امولسيفيه كننده كوليك اسيد و توئين 80 بر پارامترهاي رشد در جيره ي حاوي پودر چربي در قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
بررسي عوامل موثر بر توليد گوشت مرغ در استان گيلان (طي سال هاي 1381 تا 1392)
بررسي تاثير pH بر عملكرد انعقاد الكتريكي در تصفيه فاضلاب آبكاري
ارزيابي روش هاي تخمين تبخير و تعرق پتانسيل در برازجان
بررسي عوامل موثر بر مشاركت روستائيان در حفظ، احياء، توسعه و بهره برداري از منابع طبيعي استان اردبيل از ديدگاه كارشناسان
بررسي اثرات آللوپاتي چند گياه زراعي بر جوانه زني و رشد گياهچه علف هرز پيچك صحرائي (Convolvulus arvensis)
اثر انواع كودهاي مختلف ورمي كمپوست بر بعضي صفات فيزيولوژيكي گياه دارويي شنبليله
اثر انواع مختلف كودهاي ورمي كمپوست بر صفات مرفولوشيكي گياه ضنبليله
اثر عصاره آبي گياه جوبك بر صفات جوانه زني گياه كاهو و شاهي
بررسي تاثير آللوپاتيكي گياه شيرين بيان بر مولفه هاي جوانه زني گياه كاهو و شاهي
بررسي تأثير سياستهاي حمايتي دولت بر ميزان توليد پنبه در استان گلستان
بررسي تأثير پوشش هاي پليمريك بر ميزان جوانه زني و شاخص هاي فيزيولوژيكي بذر شبدر (Trifolium alexandrinum) برسيم
بررسي تأثير پوشش هاي پليمر زيستي و رسي بر درصد جوانهزني و شاخصهاي فيزيولوژيكي بذر شبدر (Trifolium alexandrinum) برسيم
تأثير كود مرغي بر جزءبندي شيميايي پتاسيم در خاكهاي مناطق گردوكاري تويسركان
نقش فن آوري نوين اطلاعاتي و ارتباطي (ICT) در كشاورزي و توسعه پايدار Rural information and communication technology in agriculture and sustainable development
كشاورزي ارگانيك(ضرورت توسعه كشت محصولات ارگانيك) Organic agriculture (necessity of development farming of organic production)
بررسي و مقايسه روش هاي حذف و پاكسازي آلودگي هاي نفتي از رودخانه ها و درياها
حفاظت از محيط زيست با تكيه بر نقش زنان تسهيل گر روستايي
كاربرد مايع يوني 1- دودسيل پيريدينيوم هگزا فلورو فسفات در استخراج بعضي تركيبات فنوليك در نمونه هاي آبي و اندازه گيري آنها به روش كروماتوگرافي
واكاوي استراتژيهاي تأثيرگذار بر توسعه تعاوني هاي كشاورزي در اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: شهرستان سرپل ذهاب)
ارزيابي ارقام مختلف گندم نان در شرايط ديم كردستان با استفاده از صفات مرفولوژيكي و فنولوژيكي
سنتز كامپوزيت و نانو كامپوزيت پلي آنيلين / TiO2 جهت حذف فلز روي (II) از محلول آبي
سنتز كامپوزيت و نانو كامپوزيت پلي آنيلين / TiOپلي وينيل كلرايد جهت حذف فلز روي (II) از محلول آبي
تعيين ميزان تجمع فلزات سنگين (سرب، كادميوم، كروم) در بافت عضله و كبد قزل آلاي رنگين كمان رودخانه شارك قوچان
تعيين ميزان تجمع فلزات سنگين (سرب، كادميوم، كروم) در بافت عضله و كبد شير ماهي رودخانه شارك قوچان
بررسي تأثير دولت و رشد اقتصادي بر آلودگي محيط زيست (آلودگي هوا)
بررسي اثرسطوح مختلف ورمي كمپوست برشاخص هاي رشد رويشي درگياه دارويي ريحان در شرايط زراعي Effect of vermicompost on vegetative characters of Ocimum basilicum L.in fild condition
بررسي تاثير عصاره گياهان دارويي پونه ( Mentha pulegium L.) و رازيانه (Foeniculum Vulgare) بر عملكرد توليد مرغ هاي تخم گذار
مقايسه اثزات محرك هاي رشدگياهي و آنتي بيوتيك فلاوومايسين بر پاسخ ايمني مرغ هاي تخم گذار
مقايسه اثر افزودن عصاره هاي پونه (Mentha pulegium L) مرزه باغي (Satureja Hortensis) و آنتي بيوتيك محرك رشد بر برخي فراسنجه هاي خوني مرغ هاي تخم گذار
تفكيك ارزشهاي استفاده اي و غير استفاده اي تالاب قوريگل با استفاده از رهيافت AHP
رابطه آلودگي و مصرف فرآورده هاي نفتي در بخش كشاورزي
حفاظت ازمحيط زيست از منظر قرآن وروايات
كاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) در تعيين مهم ترين فاكتور موثر در طراحي جاده هاي جنگلي (مطالعه موردي: بخش گرازبن جنگل خيرود)
مقايسه روند خشك شدن نعناع (Mentha piperita L) در خشك كن خورشيدي و خشك كن خلايي با گرمايش مادون قرمز
بررسي كارايي خاكستر فرار تفاله نيشكر بعنوان جاذب ارزان قيمت در حذف آهن از محلولهاي آبي
كشاورزي ارگانيك وتوسعه پايدارمحيط زيست
بررسي اثر پوششدار كردن بذر گونه مرتعي ماشك گل خوشه اي (Vicia Villosa) بر طول ساقه و طول ريشه گياه تحت شرايط مختلف تنش رطوبتي و عمق كاشت
ارزيابي نقش مواد ذخيره اي ساقه و برگ در عملكرد گندم تحت رژيم هاي مختلف رطوبتي
مديريت چالش هاي زيست محيطي پالايشگاه هاي گاز كشور- مطالعه موردي پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد سرخس
مطالعه ريخت شناسي و تشريحي گونه هاي متعلق به سرده الواني Allochrusa Boiss. در ايران
بررسي تنوع زيستي گونه هاي گياهي خانواده شب بو دراستان لرستان
مطالعه اكومورفولوژي، تشريح و ريزريخت شناسي جمعيت هاي گياه دارويي مورد (Myrtus communis L.) از برخي رويشگاه هاي ايران
مطالعه فنولوژي گياه Allochrusa persica Boiss. در ايران
استفاده از روش طراحي آزمايش در حذف نيترات از آبهاي آلوده توسط فرآيند غشايي
حذف آلاينده ها از منابع آب به كمك فرآيند نانوفيلتراسيون
مروري بر نقش و اهميت مركبات در امنيت مواد غذايي
بررسي اسانس روغني پوست نارنج و پوشش كيتوزان و HPMC بر ويژگي هاي ارگانولپتيكي نارنگي پيج در شرايط سرد
مروري بر فرآيندهاي تصفيه ي پساب آب پنير
شبيه سازي و بررسي آلودگي زيست محيطي ناشي از انتشار بو و پسماند الوده از واحد مرغداري در روستاي لزربن و حومه از شهرستان تنكابن با استفاده از نرم افزار ALOHA
Recovery of Ruthenium from waste water by extraction with crown ether using DFT method
Recovery of Molybdenum from waste water by extraction with 18-crown ether-6 using DFT method
بررسي اثر گونه گياه دارويي آويشن در تغذيه و درمان دام و طيور
اهميت و كاربرد فرآيند نوين دي اكسيد گوگرد- اتانول- آب (SEW) در صنايع سلولزي و زيستي
پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش دمپستر- شيفر (مطالعه موردي: بخشي از حوزه آبخيز بابلرود)
تاثير كودهاي بيولوژيك بر گياه علوفه اي سورگوم
تاثير كشت مخلوط در نواحي گرم و خشك
اثرات اقتصادي بازارچه مرزي باشماق در توسعه ي روستاهاي شهر مريوان (مطالعه موردي دهستان خاووميرآباد)
پسماند و محيط زيست
بررسي روشهاي مناسب حفاظت خاك از نظر فرسايش آبي
فراتحليل عوامل موثر بر پذيرش روستاييان از طرح نوسازي مساكن روستايي
مروري بر كاربرد غشاء نانولوله كربني در فرايندهاي جداسازي و تصفيه آب
تعيين شاخص هاي ارزيابي پايداري اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي سدهاي بزرگ
فرهنگ زيست محيطي از منظر اسلام و مرجعيت ديني
اثرات مقادير مختلف نانو ذرات اكسيد آهن بر پارامترهاي بيوشيميايي سرم در بلدرچين تخم گذار
اثرات مقادير مختلف نانو ذرات اكسيد آهن بر پارامترهاي هماتولوژي در بلدرچين تخم گذار
تنوع مورفولوژيكي لاله هاي سرنگون لرستان در صفات برگ و براكته
بررسي اثرات بافت بستر بر روي پراكنش مايوفونا در منطقه بحركان
تاثير فاكتورهاي محيطي بر تنوع زيستي مايوفوناي منطقه بحركان در دو فصل گرم سرد
بررسي رابطه بين تنوع مايوفونا و ميزان آلاينده هاي آلي در دو فصل سرد و گرم در ساحل بحركان
تاثير باكتريهاي محرك رشد گياه بر خصوصيات رشدي زعفران (Crocus sativa L.) در مزارع چندساله
تاثير تلقيح خاك با باكتريهاي افزاينده رشد بر خصوصيات رشدي زعفران
كاربرد دانش سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت منابع جنگل
بررسي چند روش كاهش نشت در سدهاي خاكي
نياز سنجي تأمين برق شهركهاي صنعتي با سيستم صفحات خورشيدي مستقل ازشبكه
كاربرد و اثرات نانوذرات در آبزي پروري
تاثير محلولپاشي متانول بر شاخص هاي رشد و عملكرد گياه دارويي نعناع فلفلي (Mentha piperita L.)
بررسي تاثير طيفهاي نوري مختلف و تنش شوري بر شاخص هاي جوانه زني بذر گياه داروئي سنبل الطيب (Valeriana officinalis L)
مقايسه تأثير كودهاي مختلف نانو، ارگانيك و شيميايي بر برخي خصوصيات رشد و نمو، عملكرد و ميزان اسانس به ليمو (Lippie citriodora L)
اثر اسيد ساليسيليك و محلول ضد استرس بر تنش شوري بذر هميشه بهار
بررسي اثر نانو ذرات بر روي سميت اكولوژيكي و تاثير بر رشد گياهان مختلف
توليد تشك زيست سازگار زخم بستر با استفاده از فناوري نانو
اثرات دفن پسماند شهري روي خصوصيات خاك جنگلي در منطقه انجيل سي بابل
اثرات دفن پسماند شهري روي غلظت عناصر سنگين در برگ درختان در منطقه انجيل سي بابل
بررسي تلفيق روش هاي كنترل مكانيكي و شيميايي بر عملكرد و بيوماس علف هاي هرز لوبيا
بررسي برخي ويژگي هاي برگ رقم هاي ذرت در مراحل مختلف رشد
اثر كود كلسيم و پتاسيم بر خصوصيات كيفي گل مريم رقم كم پر Effect of calcium and potassium Fertilizers on quality properties of )Polianthes tuberose L. Var. Single)
بهبود ويژگيهاي زايشي گل ليزيانتوس (Eustoma grandiflorum) با كاربرد هيوميك اسيد در بستر كاشت
بررسي اثر كلشيسين و زمين بر برخي صفات ريز جلبك دوناليلا سالينا (Dunaliella salina)
بررسي كاربرد الياف پلي اكريلونيتريل در حذف آلاينده هاي زيست محيطي
تاثير ريزذرات كپسوله شده عصاره نعناع فلفلي بر مورفولوژي روده جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
Response of corn hybrids to biological and chemical nitrogen fertilizers
مطالعه همبستگي عملكرد دانه و ساير صفات مرتبط با عملكرد دانه هيبريدهاي ذرت تحت تاثير كاربرد تلفيقي كودهاي شيميايي و زيستي نيتروژن
امكان سنجي مسوليت بين المللي دولت جمهوري اسلامي ايران در قبال آثار خشكي درياچه اروميه
سنجش از دور و محيط زيست
تعيين پتانسيل بازيافت كاغذ باطله در مدارس شهرستان باوي
ارزيابي جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي بازيافت كاغذ باطله در مدارس شهرستان باوي
اندازه گيري ميزان راديو ايزوتوپ 137Cs در درياچه شورابيل استان اردبيل به روش گاما اسپكتروسكوپي و تحليل نتايج به دست آمده به روش سنجش از دور
استفاده از تكنيك گياه پالايي به منظور اصلاح خاكهاي آلوده به فلزات سنگين
بررسي بازده حذف فلزات سنگين سرب و كادميوم توسط جاذب هاي طبيعي از محيط آبي
بررسي وضعيت ريزگردها در غرب و جنوب غرب ايران
بررسي تاثير متقابل سطوح مختلف كادميوم و شوري بر محتواي كلروفيل و جذب برخي عناصر در گياه گشنيز (Coriandrum sativum L)
اثرات بيولوژيك آفلاتوكسين B1 درپرورش وتغذيه ماهي اوزون برون (Acipenser Stellatus)
Zosimia absinthifolia بررسي فعاليت ضد ميكروبي اسيد هاي چرب دانه گياه
بررسي اثر كاربرد زئوليت اصلاح شده برسرب قابل جذب در خاك در كشت برنج
بررسي روند ژنتيكي صفات توليدي گاوهاي هلشتاين و آميخته استان لرستان
مروري بر اثر روش هاي خاك ورزي بر عملكرد در محصولات كشاورزي
بررسي همبستگي بين طول كل با غلظت فلزات سنگين در شكم پاي Thais mutabilis
اثر سيستم هاي خاك ورزي، الگوي كاشت و جايگذاري كود گوگردي نيتروژن دار بر عملكرد جو در زمين هاي شور تحت شرايط هيرم كاري و خشكه كاري
خصوصيات خاك و ميزان فلزات سنگين در باطلههاي زغال سنگ و مراتع اطراف
بررسي ريز ذرات كپسوله شده عصاره نعناع فلفلي بر عملكرد سيستم ايمني و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي در شرايط تنش گرمايي
حذف فلز سنگين نيكل از محلول هاي آبي با استفاده از نانو جاذب عاملدار شده با گروه آمينه و بررسي شرايط بهينه جذب
سنتز كامپوزيت پلي تيوفن در حضور پايداركننده هاي پلي وينيل الكل و پلي اتيلن گليكول جهت جداسازي كادميم از محلول آبي
استقرار درون شيشه اي سه پايه هيبريد منتخب هلو و شليل (GN ، TETRA و GF677 )
بررسي عملكرد سيستم لجن فعال در حذف آلاينده هاي بيولوژيكي فاضلاب؛ مطالعه پساب كارخانه توليد فرآورده هاي لبني شهرستان سنندج
بيو فيلترها و كارايي آنها در حذف آلاينده هاي هوا
ارزيابي توان اكولوژيكي شهرستان شهركردبراي كاربري تفرج متمركز بااستفاده ازمدل مخدوم
تأثير موقعيت پستي و بلندي بر برخي خصوصيات فيزيك و شيميايي و شكل هاي آهن و منگنز خاك در غرب استان مازندران
مطالعه ميزان پروتئين و غلظت برخي عناصر غذايي در دانه گندم تحت تأثير كاربرد سايكوسل، سولفات روي و كود زيستي نيتروكسين
بررسي اثر تنظيم كننده رشد سايكوسل، عنصر ريز مغذي روي و كود زيستي بر ويژگي هاي زراعي گندم رقم كوهدشت
ارزيابي راندمان حذف فنل از محيط آبي توسط جاذب طبيعي
ارزيابي مقايسه اي راندمان حذف فنل از محيط آبي توسط دو جاذب طبيعي باگاس نيشكر و شلتوك برنج
كاربرد تداخل سنجي تفاضلي راداري در پايش زمين لغزش نقل سميرم
برآورد ارزش اقتصادي كاهش آلاينده هاي هوا توسط سقف هاي سبز مطالعه موردي: شهر تهران
بررسي و نقش فعاليت كشاورزي و تاثير آن بر اقتصاد خانوارهاي روستايي سيستان
بررسي آلودگي صوتي در پايانه اتوبوسراني(درون شهري)اهواز
بررسي اثر بيوپرايمينگ بذر بر خصوصيات جوانه زني بالنگوي شيرازي (Lallemantia royleana)
تعيين ميزان آلودگي هواي محيطي ناشي از دودكش صنايع در يك منطقه با تدوين نرم افزار مربوطه
بهينه سازي دانسيته جريان الكتريكي در تصفيه رنگزاي اسيد قرمز 14 توسط سيستم انعقاد و شناورسازي الكتريكي
چگونگي بررسي كيفي پساب خروجي از تصفيه خانه هاي فاضلاب با توجه به استانداردهاي جديد با رويكرد استفاده مجدد
تأثير سطوح مختلف كلرور آلومينيوم بر مقدار رنگيزه هاي فتوسنتزي گياه اسفناج
بررسي اثر محلول پاشي با غلظت هاي مختلف ورمي كمپوست (ورمي واش) بر صفات مورفولوژيك گياه دراسنا (Dracaena marginata)
بررسي پتانسيل نانو جاذب آندالوزيت در تصفيه رنگزاي ديسپرس آبي 60 از محلول هاي آبي با استفاده از مطالعات سينتيكي و تعادلي
گونه هاي گياهي مهاجم خطري براي اكوسيستم هاي طبيعي (مطالعه موردي: وضعيت هجوم گياه سرخس عقابي در مراتع ييلاقي دامنه شمالي البرز)
چالش هاي توسعه نوآوري در صنايع غذايي كوچك دريايي
اثر تكنيك pH متناوب محلول غذايي بر عملكرد و فلورسانس كلروفيل خياردر كشت هايدروپونيك در مناطقي با آب هاي كربناته و بيكربناته
پاسخ هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي ذرت هيبريد 704 و لاين هاي والديني آن به پرتو گاما
سنتز كامپوزيت پلي تيوفن در حضور پايداركننده هاي پلي وينيل پيروليدون و پلي وينيل كلرايد و استفاده از آن ها در جداسازي آرسنيك از محلول آبي
تخمين دماي سطح و دماي هوا با بهره گيري از فنون سنجش از دور( مطالعه موردي حوضه هيرمند افغانستان)
نقش پرايمينگ براسينواستروئيد و ساليسيليك اسيد بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم سورگوم دانه اي (Sorghum bicolor L.) در سه تاريخ كاشت
استفاده از آنتي اكسيدان هاي طبيعي براي مقابله با آثار سمي نانوذرات در آبزيان پرورشي
ارتقاء سيستم آنتي اكسيدان طبيعي بدن جانوران تا متاتوليت هاي گياهي عليه آثار مخرب فعاليتهاي انساني تا تاكيد بر آبزيان
بررسي تنوع گونه اي جنس Hypnea در سواحل جنوب كشور براساس صفات مورفولوژي
اثر تيمار پس از برداشت پرمنگنات پتاسيم بر حفظ كيفيت و طول عمر ميوه سيب رقم محلي بشاگرد”
ارزيابي اثرات پساب مزارع پرورش ماهي بر كيفيت آب رودخانه پروز استان چهارمحال و بختياري تا استفاده از شاخص زيستي EPT
ارزياتي اثر پساب آبزي پروري برجوامع بزرگ بي مهرگان كفزي و كيفيت رودخانه پروز چهارمحال و بختياري تا استفاده از شاخص (HFBI) هلسينهوف
تغييرات برخي شاخص هاي بيوشيميايي و رويشي در توده هاي اسفناج بومي ايران (Spinacea oleracea L) در پاسخ به مقادير مختلف آهن در محلول غذايي
اثر تيمار آهن بر برخي شاخصهاي رشد رويشي در سه توده اسفناج بومي ايران (Spinacea oleracea L)
بررسي اثر نمك هاي مختلف بر اصلاح بهينه چوب صنوبر (Populus deltoides) با گلوتارآلدئيد
اثر تركيب سيلاني بر ثبات ابعاد و آب گريزي چوب پليمر اصلاح شده با مونومراستايرن
برآورد تنوع ژنتيكي جمعيت هاي ماهي مخرج لوله اي (Rhodeus amarus) در رودخانه هاي تجن، بابلرود، سياهرود وتالاب انزلي با استفاده از روش PCR-RFLP
پهنه بندي ضريب رواناب پتانسيل و ظرفيت ذخيره چالابي حوزه آبخيز نازلوچاي با استفاده از مدل هيدرولوژيكي توزيعي WetSpa
اثر محلول پاشي اسيد هيوميك و اسيد فولويك بر ريخت شناسي ريشه سورگوم
اثر محلول پاشي اسيدهاي آلي بر ويژگي هاي رشدي و محتواي پروتئين اندام هوايي سورگوم
ارزيابي اثر تنش خشكي و اسيد سيليكون بر عملكرد كمي ذرت شيرين در منطقه سيستان
تاثير كود نانو سيليكون تحت شرايط تنش خشكي بر عملكرد كيفي ذرت شيرين (Zeamays L. Var Scharata)
نگاهي اجمالي به تعامل تجارت و محيط زيست از منظرانتقال و صدور آلودگي هاي زيست محيطي در حقوق بين الملل
تحليل آبدهي (دبي) رودخانه مال آقا طي چهار دهه
توليد كالوس از گياه زينتي دارويي شقايق Papaver rhoeas با كمك غلظت هاي مختلف تنظيم كننده هاي رشد از طريق كشت بافت
اسلام و محيط زيست
تاثير افزودن يك مخلوط اسانسي بر اسيد هاي چرب فرار و سلول هاي خوني در گاوهاي شيرده هلشتاين
اثر كاربرد سطوح مختلف كمپوست آزولا بر اجزاي عملكرد گياه بگونيا ركس (Begonia rex L.)
اثر كاربرد سطوح مختلف كمپوست پيله بادام زميني بر اجزاي عملكرد گياه بگونيا ركس (Begonia rex L.)
بررسي تاثير تنش كم آبي بر روي عملكرد و ميزان اسانس در گياه دارويي رازيانه (Foeniculum vulgare Miller)
مطالعه تجربي كانديديازيس در كبك چوكار جوان: بررسي عوارض ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك بافت هاي مغز، قلب، كليه ريه و طحال
بررسي رابطه مسئوليت پذيري اجتماعي و رفتارهاي زيست محيطي در حفاظت از محيط زيست (مورد بررسي و مطالعه دانش آموزان دبيرستانهاي شيراز)
مطالعه تأثير تغييرات قيمت مواد غذايي بر رفاه خانوارشهري استان خوزستان (مطالعه موردي برنج)
مطالعه اكولوژيك رويشگاه هاي سماق (Rhus coriaria L) در البرز مركزي جنوبي
تاثير عوامل توپوگرافي بر غناي گونه هاي درختي و درختچه اي در رويشگاه هاي ارس (Juniperus excelsa M.Bieb) شرق استان تهران
بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي مديران عامل تعاوني هاي كشاورزي(مطالعه موردي شهرستان اهواز)
مديريت و توانمندسازي نيروي انساني سازمانها
بررسي توزيع مكاني ذرات گرد و غبار ورودي به استان خوزستان با استفاده از تكنيك سنجش از دور (R.S)
بررسي اثرات متقابل بار آلي آب و نسبت كربن به نيتروژن بر پارامترهاي كيفي آب شامل بيومس و و chemical oxygen demand)COD)
بررسي اثرات متقابل بار آلي آب و نسبت كربن به نيتروژن بر پارامترهاي كيفي آب شامل آمونياك و نيتريت
بررسي اثرات EC حاصل از كلريد سديم و كلريد پتاسيم بر عملكرد و شاخص كلروفيل برگ (SPAD) خيار رقم نگين (negeen) در كشت هايدروپونيك
بررسي اثر سميت آلومينيوم بر روي مقدار رنگيزه هاي كلروفيل و كاروتنوئيد در رقم ويليامز گياه سويا
عوامل موثر بر بهره وري انرژي وتاثير غير مستقيم انتخاب براي بهره وري تا ساير صفات در گاوهاي شيري و پرواري
خشكسالي و لزوم سياست گذاري درخصوص بازنگري الگوي كشت محصولات زراعي Drought and necessity of policy making about revision cropping pattern of crop production
جنبه هاي كاربردي علم نانو در كشاورزي Applications of nanotechnology in agriculture
بررسي چگونگي تصفيه پساب يك واحد توليد اسنك با استفاده از حوضچه هاي هوادهي
مدلسازي جداسازي غشاي دي اكسيد كربن از گاز دود كش با استفاده از نرم افزار كامسول
شناسايي و ارزيابي ناهنجاريهاي دهايي در دوره ي سرد سال (محدوده ي مورد مطالعه : استان مازندران)
عنوان تأثير سطوح مختلف كود ازت همراه با سم گرانول ديازينون بر تغييرات جمعيت شته مومني كلزا Brevicoryne brassicaeL روي سه رقم كلزا
تاثير متقابل تنش خشكي و تيمارهاي برطرف كننده تنش خشكي بر روي ميزان كلروفيل a و كلروفيل b گياه شنبليله
جذب و حذف فتوكاتاليستي پساب آبگيري مخازن ذخيره سازي ميعانات گازي پالايشگاه اول پارس جنوبي به وسيله نانوكامپوزيت MWCNTs/TiO
بررسي اثر Ph بر ميزان برداشت يون آهن (ІІІ) از پسابهاي صنعتي با استفاده از جبلك سارگاسوم
بررسي اثر غلظت بيوجاذب بر ميزان درصد برداشت يون آهن (ІІІ) از پساب هاي صنعتي با استفاده از جلبك سارگاسوم
بررسي وابستگي عوامل تأثير گذار غلظت بيوجاذب و pH بر ميزان جذب بيولوژيكي يون آهن (ІІІ)
تعيين زمان بهينه جذب بيولوژيكي يون آهن (ІІІ) از پساب هاي صنعتي با استفاده از جلبك سارگاسوم
بررسي قابليت انبارداري گيلاس سياه مشهد و تغييرات برخي تركيبات آن تحت اثر عصاره رزماري
بررسي تغييرات كيفي ميوه گيلاس سياه مشهد طي دوره انبارداري تحت اثر تيمارهاي عصاره رزماري و آلوئه ورا
بررسي اثر كلشيسين بر برخي صفات در كشت سلولي فندق (Corylus avellana L.)
مروري بر كاربرد دو روش شبكه عصبي مصنوعي و ماشين بردار پشتيبان در پيش بيني پارامترهاي زيست محيطي منابع آب
بررسي كاربرد روشهاي هوشمند فازي در پيش بيني پارامترهاي آلاينده منابع آب مطالعه مروري
بررسي علل بروز ريز گرد هاي نمكي و دلايل ضرورت پيش گيري از آن
بررسي علل روند افزايشي مساحت خاك شور اطراف درياچه اروميه و پيامدهاي آن
نگاه اجمالي بر روند تغييرات اقليم درياچه ي اروميه و تاثير مستقيم و غير مستقيم آن در منطقه
تاثير تنش خشكي بر روي تركيبات اسانس گياه ريحان ( Ocimum basilicum L. )
بررسي اثر كشت غرقاب بر خصوصيات فيزيكوشيميايي دشت سيلاخور استان لرستان
امكان سنجي راهكارهاي كاهش آلودگي محيطي ناشي از منابع نقطه اي
بررسي تجزيه سلولز بوسيله هيدروليز با آنزيم سلولاز به منظور توليد الكل
بررسي شرايط بهينه جذب فلز سنگين سرب ازمحلول هاي آبي با استفاده از نانو جاذب اصلاح شده
بررسي روابط منبع و مخزن فيزيولوژيك در لاين هاي اميد بخش گندم تحت شرايط تنش كمبود آب
رويكرد مديريت زيست بومي آب بندانهاي مازندران با تاكيد بر تالاب مهم سيد محله ساري
بررسي رنگيزه هاي فتوسنتزي گندم (Triticum aestivum L.) و پيچك صحرايي (Convolvulaceae arvensis L.) در پاسخ به عصاره آبي تلخيه بيان (Sophora alopecuroides L)
تأثيراستفاده از پنبه دانه در جيره گاوهاي شيري مونت بيليارد بر توليد ، تركيبات شيرقابليت هضم ماده خشك
استراتژي هاي محلي تطبيق با اثرات تغييرات اقليمي: مطالعه موردي مناطق روستايي شهرستان بابلسر
موانع موجود بر سر راه بكارگيري استراتژي هاي تطبيق با اثرات تغييرات اقليمي ازنقطه نظر روستاييان مناطق روستايي بابلسر
بررسي و مديريت پسماندهاي توليدي در شهرك صنعتي كرمان
اثر مقادير مختلف كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه برنج رقم هاشمي در رشت
تاثير تنك دستي ميوه بر ميزان عناصر برگ انار رقم ملس ترش ساوه
بررسي اثر ويژگي هاي خاك بهويژه اندازه ذرات كربنات ها بر دقت برآورد ميزان فرسايش پذيري خاك
اثر غلظت هاي مختلف ورمي كمپوست و تراكم كشت گياهچه بر اجزاي عملكرد ريزغده سيب زميني
بررسي اثر كود بيولوژيك بارور 2 بر شاخص هاي فيزيولوژيك گلرنگ بهاره
بررسي اثر ورمي كمپوست و تراكم كشت گياهچه بر استولونزايي سيب زميني در شرايط گلخانه اي
ارزيابي عوامل راهبردي زيست محيطي گسترش صنعت طبيعت گردي با روش SWOT (مطالعه موردي پارك ملي كرخه)
بررسي آراء و نيازهاي تفرجي بازديدكنندگان پارك ملي كرخه
برف سنجي با استفاده از داده هاي سنجش از دور
بررسي فيلوژنتيكي توالي ژن BLS از باكتري بروسلا مليتنسيس
مقايسه صفات مورفومتريك بين دو جمعيت سياه ماهي Capoeta damascina در دو رودخانه رودبال و قره آقاج استان فارس
نقش مديرت شهري در كارآفريني كشاورزي و راهكارهاي توسعه آن
برآورد ميزان انرژي قابل استحصال از مراكز دفن پسماند شهري – مطالعه موردي: مركز دفن پسماند شهري اروميه
اسلام و محيط زيست
كشاورزي ارگانيك و پايدار
برآورد منافع اقتصادي از دست رفته از هدر رفت كود شيميايي در ضايعات كشاورزي
بازيافت باطله كارخانه زغالشويي البرز مركزي و استفاده مفيد از آن درفرآيندتوليد بتن
ارزيابي شاخص هاي شوري مختلف در تهيه نقشه شوري خاك سطحي با استفاده از داده هاي سنجش از دور
بررسي اثرات نيترات پتاسيم و سرمادهي مرطوب بر جوانه زني بذر گياه دارويي مريم نخودي (Teucrium polium) Effect of potassium nitrate on seed germination of medicinal plant Teucrium polium
اثر كم آبياري بر عملكرد و شاخص برداشت در هيبريدهاي ذرت
بررسي اثر تنش خشكي و شوري بر خصوصيات مورفولوژي ابريشم مصري
برآورد فرسايش و رسوب حوزه آبخيز زره شوران با استفاده از مدل MPSIAC
تأثير كودهاي آلي و بيولوژيك بر برخي صفات گوجه فرنگي (Lycopersicom .esculentum L)
تاثير مقادير مختلف كود نيتروژن بر عملكرد وو يژگيهاي رويشي گياه برنج رقم خزر
بررسي اثر سطوح مختلف كود نانوكلات آهن بر ميزان كلروفيل و فتوسنتز گياه زينتي-دارويي هميشه بهار (Calendula officinalis L.)
اصول توسعه پايدار از منظر ميراث حديثي شيعه
امكان سنجي استفاده از اينورتر فلاي بك در سيستم فتوولتائيك

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید