دسترسی به مقالات اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۴ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۱۸عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۱۸۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران

دريچه اي بر استراتژي مديريت زمان
موفقيت شغلي(تعاريف و مفاهيم)
نقش رهبري تحول آفرين در توانمند سازي كاركنان واحدهاي شهرك صنعتي عجب شير
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر اعتماد كاركنانمطالعه موردي)شهرداري كرج 1393
تاثير آموزش چند رسانه اي تعاملي بر بهبود فرايند يادگيري دانش آموزان(مطالعه موردي:دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان قائم شهر)
بررسي تكنيكهاي بازاريابي شبكه اي در عملكرد شركت تجاري كهكشان(مطالعه موردي : اعضاي فعال شركت تجاري كهكشان نمايندگي لارستان)
بررسي رابطه بين بيتفاوتي سازماني كاركنان در بانكهاي دولتي،خصوصي و خصوصيسازي شده در استان ايلام
مديريت كتابخانه هاي ديجيتال
ارتباط بين عوامل موثر بر رفتار اخلاقي كاركنان بيمارستان طالقاني ايلام
بررسي تاثير ساختار سازماني بر استرس شغلي( مورد مطالعه : بهزيستي كرمانشاه)
مطالعه اي بر مباني نظري و اصول بازار يابي سبز
ارائه عمليات آميخته هاي بازاريابي سبز و معيار هاي سنجش آن
بررسي جايگاه بازاريابي سبز بر تمايل به خريد و رفتار مصرف كننده ازطريق شهرت شركت
شيوه هاي آموزشي و ارزشيابي و اصول اساسي يادگيري در مدارسهوشمند
بررسي موانع و مقتضيات تربيت فرزند در نهج البلاغه
بررسي جايگاه عفو و گذشت در اسلام
راهبردهاي يادگيري با تاكيد بر فراشناخت
بررسي اثر بخشي تدريس به شيوه حل مسئله
مفهوم تبليغات و بررسي نقش آن در بازاريابي
ارتباط ميان ابعاد فرسودگي شغلي با سلامت رواني در كارمندانبانكهاي صادرات شهرستان ايلام
ارزيابي كيفيت حدمات الكترونيك پورتال دانشگاه پيام نور كرمانشاه
شناسايي الگوهاي ذهني مديران در خصوص موانع پياده سازي مديريتاستعداد در شركت پالايش گاز ايلام با استفاده از روش كيو
ارائه راهكاري براي بالابردن ميانگين نمرات درس جغرافياي(2) در بين دانش آموزان (با تأكيد بر دانش آموزان سال سوم انساني استان كردستان)
بررسي سلامت اجتماعي دانشجويان دانشگاه هاي شهر كهگيلويه در پرداختن به فعاليت بدني
بررسي مشكلات و موانعي كه باعث خصوصي نشدن باشگاه هاي ورزشي در استان كهگيلويه و بويراحمد
بررسي ارتباط بين اجراي برنامه خصوصي سازي ه توسعه ورزش هاي همگاني از ديدگاه استايد دانشگاه شهر كهگيلويه
استانداردهاي آموزشي، ابزاري براي دستيابي به توسعه كمي و كيفي درآموزش عالي
جايگاه برنامه درسي تجربه شده در نظام دانشگاهي
عوامل استرس زاي شغلي و رابطه آنها با سلامت رواني بين معلمان مدارسمتوسطه استان اصفهان
بررسي عوامل موثر بر توسعه بيمه هاي عمر در شهرستان خمين ازديدگاه كاركنان بيمه
بررسي رابطه بين عوامل فرهنگي و كارآفريني زنان ( مورد مطالعه : زنان شاغل در تامين اجتماعي استان مازندران )
بررسي رابطه بين سبك هاي رهبري مديران با سازگاري شغلي كاركنان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه
رابطه سرمايه اجتماعي و تعهد سازماني كاركنان با تأكيد بر مدل واتسن و پاپاماركس :پژوهشي در اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان
بررسي تاثير نگرش كل گرايي بر عوامل موثر بر كارآفريني سازماني
بررسي رابطه بين مولفه هاي كارآفريني با سبك مديريت سازمان هاي تعاوني
بررسي رابطه بين كيفيت سود مورد انتظار مديريت و اثر بخشي سرمايه گذاري
بررسي تاثير رهبري معنوي بر فرهنگ سازماني ( مورد مطالعه : اداره صنعت ، معدن و تجارت استان همدان)
بررسي تاثير ساختار مالكيت دوره جاري بر عملكرد آتي شركت ( بر اساس روش گشتاورهاي تعميم يافته )
نقش جاذبه هاي محيطي در مديريت توسعه اقتصادي شهر(مطالعه موردي جزيره كيش)
بررسي عوامل داخلي موثر بر توسعه صادرات در تعاونيهاي توليدي استان ايلام
بررسي تاثيرسرمايه درگردش منفي بر نقدينگي و بهره وريدر شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل موثر بر نحوه ورود شركت هاي كوچك و متوسط استان تهران ( شهرك صنعتي پرند ) به بازارهاي صادراتي
تحليلي بر نقش سلامت سازماني براثربخشي مدارس
بررسي نقش رهبري تحول گرا مديران برخلاقيت معلمان مدارس
تحليلي بر نقش سبك رهبري توزيعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
بررسي نقش گزينش و مصاحبههاي استخدامي بر اثربخشي اعضاي سازمانآموزشي
آسيبشناسي آموزش زبان عربي در نظام آموزشي كشور
ارزيابي ريسك زيست محيطي تالاب بين المللي شيدرو
نگرشي به ارزيابي ريسك زيست محيطي با رويكردي به اكوسيستم هاي تالابي
تحليلي برروند تغييرات كاربردي اراضي و روش هاي آشكار سازي تغييرات(با تاكيد بر اكوسيستم تالابي)
اهميت و ضرورت پيش بيني و مدل سازي تغييرات كاربري اراضي
تنگناهاي صنعت گردشگري در مناطق حفاظت شدهمنطقه مورد مطالعه: منطقه حفاظت شده خاييز جنوبي
كاربرد تكنيك فرآيند تحليل سلسله مراتبي( AHP ) در رتبه بنديجاذبه هاي اكوتوريسمي در منطقه حفاظت شده خاييز جنوبي
بررسي تأثير سيستم مديريت منابع انساني بر جهت گيري استراتژيك و عملكرد سازماني(مطالعه موردي: شركت ملي حفاري ايران- شعبه كيش)
يادگيري خود تنظيم در فرآيند ياد دهي يادگيري؛ويژگيها،ابعاد،الگوها،نظريه ها و راهبردها
بررسي رابطه توانمند سازي مديران با كيفيت خدمات در مدارساستعدادهاي درخشان استان تهران
رسالت برنامه درسي در غناي هويتي و فرهنگي دانش آموزان
بررسي تاثير بازاريابي خيرخواهانه بر رضايت مشتريمطالعه موردي شركت آسان موتور نمايندگي هيونداي در ايران
الزامات و ضروريات مهندسي فرهنگ در مراكز آموزش عالي
بررسي تاثير پياده سازي استراتژي هاي مديريت دانش بر استراتژيهاي سازمانيمطالعه موردي:شركت هاي دانش بنيان واقع در پارك علم و فن آوري
بررسي شايستگي مديران
عوامل توسعه بيمه تكميلي درمان در نظام بهداشت و درمان كشور
نقش واسطه اي مهارت هاي ارتباطي در تبيين رابطه ويژگي هاي شخصيتي باانگيزش پيشرفت تحصيلي
واكاوي توانايي حل مساله در فرآيند آموزش, ويژگيها، ابعاد و نظريه ها
بررسي مفهوم سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش و برنامه ريزيآموزشي
بررسي تأثير ويژگي هاي ذاتي مصرف كننده بر رفتار خريد هيجانيمصرف كننده )مورد مطالعاتي: فروشگاه هايپر استار تهران(
رابطه آموزش هاي ضمن خدمت با يادگيري مادام العمر معلمان
تاثير روش هاي تربيتي مربيان پرورشي مدارس بردروني كردنارزشهاي ديني دانش آموزان
عنوان: بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتريان از خدمات خودرويي(مطالعهموردي نمايندگي ايران خودرو در شهر تنكابن)
بررسي تأثير رهبري اخلاقي بر تمايل به ترك شغل كاركنان بانقش ميانجي استرس كاري در بين كاركنان بيمارستان شفاء و 22بهمن شهرستان مسجدسليمان
از بين رفتن رسم “پرسونه” در مراسم هاي ترحيم در شهرستانانديمشك و لزوم ايجاد صندوق قرض الحسنه خانوادگي
ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيك پورتال دانشگاه هاي ايران(مطالعه موردي دانشگاه هاي آزاد اسلامي، رازي و پيام نور واحد كرمانشاه)
بررسي تاثير بازاريابي آرمان اجتماعي بر سرمايه برند
بررسي وضعيت توانايي هاي شناختي كودكان ورود به سال اول دبستان با كنترلمتغيرهاي توالي تولد، تعداد فرزندان وفاصله سني فرزندان در خانواده
بررسي رابطه بين مديريت دانش و عملكرد كاركنان تامين اجتماعياستان خوزستان
اولويت بندي مولفه هاي به منظور پياده سازيبودجه ريزي عملياتي برمبناي مدل شه(مورد مطالعه: در شهرداري استان قزوين)
بررسي تاثيرتوانمندسازي كاركنان بر چابكي سازماني در دانشگاهفرهنگيان شهر اصفهان
جايگاه فناوري هاي نوين در آموزش ضمن خدمت و افزايش بهره وري درآموزش و پرورش
خانه استاندارد
مديريت آموزشي و نقش آموزش ضمن خدمت در بهسازي سازمان آموزشي
فن آوري اطلاعات وارتباطات و نقش آن در نظام آموزشي
تدوين استاندارد ملي ميز تنيس روي ميز
بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني در بعد ” انطباق پذيري” و تعهد سازماني (مطالعه موردي سازمانبرق استان كرمانشاه )
بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني در بعد درگير شدن دركار” و تعهد سازماني(مطالعه موردي سازمان برق استان كرمانشاه )
تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر رهبري تحول آفرين با نقش ميانجي هوشهيجاني مديران دبيرستان هاي شهر اهواز
بررسي ديدگاه ابن سينا در مورد طبيعت و دلالتهاي آن در تعليم و تربيت
عوامل اجتماعي مؤثر بر سياستگذاري آموزشي
بررسي كيفيت گزارشگري مالي بر نسبت سرمايهگذاران انفرادي شركت هايپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير كيفيت افشاء بر نسبت سرمايهگذاران حقيقي شركت هاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات برافزايش اثربخشي و كارآئي فرآيند ياددهي –يادگيري
بررسي وضعيت عوامل داخلي مؤثر بر توسعه صادرات در تعاونيهاي توليدياستان ايلام
رتبه بندي عوامل داخلي موثر بر صادرات در تعاونيهاي توليدي استان ايلام
ارايه رويكردجديددربودجه بندي جاري شركت گازاستان مازندران به منظوركاهشانحراف بودجه عملكردازبودجه مصوب
دانشگاه كارآفرين و ارتباط سه گانه دولت ،صنعت و دانشگاه
كارآفريني اجتماعي در اسلام
هويت سازماني )مفاهيم، نظريه ها و رويكردها(
بررسي تاثير رهبري خدمتگذار بر اثربخشي سازماني كاركنان كميتهامداد امام خميني شهرستان ملكشاهي
روشهاي نوآورانه مبتني بر تفكر استراتژدي در مراكز آموزشي
ضرورت توسعه رويكردهاي ميان رشته اي برايحل مسائل آموزشي با تاكيد بر تلفيق رشته ها
بررسي مقايسهاي نقش هوشمندسازي مدارس بر خلاقيت و نوآوري دانش آموزانمقطع متوسطه دوم شهرستان خرمآباد.
نقش فضاهاي گردشگري در ماهيت برنامه ريزي شهرهاي ايران مطالعهموردي شهر چابهار
شناسايي و اولويت بندي راههاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستياستان قزوين
بررسي تاثير رهبري تحول آفرين بر رفتار شهروندي سازماني تغييرمدار
تحليل عوامل موثر بر توسعه انساني در كشورهاي منتخب عضو منا 1 باتاكيد بر حجم تجارت: رهيافت دادههاي پانل پويا
نگرشي نظام مند به فرايند آموزش و توسعه منابع انساني
اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بازدهي نيروي كار در كشورهاي منتخب عضومنا 1 : كاربردي از همجمعي 2 در دادههاي پانل پويا
ارزيابي ساختار سرمايه و عملكرد شركت پس از خريد اهرمي
بررسي مقايسهاي نقش هوشمندسازي مدارس بر انگيزش تحصيلي، خلاقيت ونوآوري دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان خرم آباد
بررسي مقايسهاي نقش هوشمندسازي مدارس بر انگيزش تحصيلي دانش آموزانمقطع متوسطه دوم شهرستان خرم آباد
تاثير سطح نگهداري وجه نقد بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
بررسي تاثير كيفيت سود بر ارزش شركت در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي شاخصهاي اصلي تيپ شخصيتي كاركنان آموزش و پرورششهرستان كوهدشت
بررسي تاثير برنامه هاي توانمندسازي بر تغيير رضايت شغلي از نظر معلمانآموزش ديده و معلمان آموزش نديده شاغل در مدارس راهنمايي شهر شوشتر
بررسي رابطه بين سبك هاي تفكر و خلاقيت دانشجويان رشته مديريتبازرگاني در دانشگاه پيام نور مركز دزفول
بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي )كلامي ، شنود و بازخورد ( استادان وكارايي آموزشي آنان از نظر دانشجويان آموزشكده فني و حرفهاي سما مركزشوشتر
شناسايي عوامل داخلي موثر بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: تعاونيهاي توليدياستان ايلام)
جنگ و تجارت با الهام از هشت سال دفاع مقدس و مدل تجارت ايراني
تحليلي بر مفهوم مدرسه هوشمند ، اهداف ، ويژگي ها ومحدوديت هاي اين مدارس

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید