نمایه سازی مجموعه مقالات کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۴ توسط موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا و تحت حمایت سیویلیکا برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۳۷۷عنوان مقاله تخصصی شامل۴۹۱۶صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

طراحي واستقرارآموزش الكترونيكي گام به گام درآموزش وپرورش
استراتژي حفظ مشتري براساس قيمت
ارائه مدل مفهومي رفتار خريد مصرف كنندگان ورزشي كشور
Assessment of Job efficiency and human resource development due to use of Information Technology (IT).
حل مسئله بستهبندي اقلام در ظروف با استفاده از تركيب استراتژي تكاملي گروهبندي والگوريتم كاهشي MTRP
ارزيابي ابعاد مديريت دانش بر اساس مدل پايههاي ساختمان مديريت دانش پروبست دردانشگاه آزاد اسلامي اردبيل
بررسي رابطه فناوري اطلاعات و رضايت مندي ارباب رجوع درادارات ثبت اسناد واملاك شرق گلستان
تاثير هوش عاطفي بر بازار محوري سازمان مطالعه موردي: شركت نيرو محركه
مذاكره ناب؛ از تبيين تا ارايه مدل
بررسي برنامه ريزي استراتژيك مطالعه موردي شركت پارس خزر
چالش هاي نشر الكترونيك در حوزه يادگيري اجتماعي در ايران
استراتژي هاي تامين مالي پروژه هاي توليد نفت و گاز از منظر منافع ملي
بررسي مديريت استراتژيك منابع انساني در سازمان ها
نقش فرهنگ اسلامي در بكارگيري كارآفريني و خلاقيت شغلي مديران سازمان ها
بررسي فرصتها و چالشهاي محيط كسب و كار بخش صنعت و معدن استان سيستان وبلوچستان
نقش مناطق آزاد اقتصادي در تجارت خارجي
تحليلي قرآني و راهبردي بر موضوع كسب و كار خانگي زنان به عنوان الگويي ديني در اشتغال زنان
نقش فرهنگ جهادي درتبيين اهداف مديريت استراتژيك درمحيط آموزش عالي
نقش بهره وري دراقتصادخانواده
تحليل رابطه نا اطميناني تورم و ساختار سرمايه
ارائه روش ابتكاري انطباق بعدي بر اساس ترتيب نزولي عرض اشيا، به منظور توليد جواب براي مسئله بستهبندي اقلام در ظروف در حالت دو بعدي
شناسايي و اولويتبندي عوامل كليدي موفقيت در پيادهسازي سيستم مديريت دانش در بانك حمكت ايرانيان موردمطالعه: استان تهران
The role of E-service capability and Research and Development capability in Organizational performance
تفكر به سوي پايداري گامي براي دستيابي برند به جاودانگي
بررسي اثر مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري e-CRM در كيفيت ارتباط با مشتري بانك ها و نتايج مطالعه موردي: بانك رفاه كارگران استان فارس
ارائه روشي براي تعيين اهداف استراتژيك سازمان با استفاده از مدل تلفيقي BSC وSWOT مطالعه موردي: دانشگاه قم
تدوين خردمايه هاي پشتيبان در فرايند سياستگذاري عمومي
عوامل موثربر توانمندسازي منابع انساني در واحد لجستيك شركت سايپا
Entrepreneurship and Competitiveness in Tourism Industry
تبيين نقش صفات اخلاقي برندسازي در راستاي تقويت سيستم CRM در فضاي كسب وكار
تحليل اثر رشد اقتصادي بر فقر
عوامل موثر بر قصد خريد محصولات ورزشي لوكس از ديدگاه مصرف كنندگان ورزشي
اخلاق حرفه اي و موازين ارزشي اسلام دركسب و كار
شناسايي عوامل مؤثر بر رضايتمندي و انگيزه خريد مصرفكنندگان سفالينهها مطالعه موردي سفال و سراميك ميبد
رهبري سازمان در شرايط بحراني
بررسي رابطه معماري سازماني و ساختار سازماني راديوي جمهوري اسلامي ايران
The Relationship between Working Capital Management and Corporate Performance with a Focus on Financial Constraints onTehran Stock Exchange
ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان با استفاده از روش تركيبي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تحليل روابط خاكستري
بررسي ضرورت مهندسي مجدد فرآيندها براي ايجاد يك سازمان يادگيرنده
Linking open innovation and NPD process capabilities: The role of factors of organizational structure
بررسي جايگاه تصوير ذهني برند دانشگاه آزاد اسلامي در مقايسه با دانشگاه هاي دولتي درارشد مديريت بازرگاني مطالعه موردي: دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد ودانشكده مديريت دانشگاه اصفهان
بررسي ابعاد كيفيت خدمات بانكداري نوين بر رضايت مندي مشتريان موسسه اعتباري ثامن مطالعه موردي شعب استان مازندران
بررسي رهبري تحولگرا در شركت آب و فاضلاب
سازوكارهاي تخصيص منابع مالي در نظامهاي آموزش عالي
ارائه مدل نوآوري باز در صنعت لبنيات ايران
تعيين تاثير آموزشهاي مهارتي بازارمحوري بر نگرش و كيفيت زندگي كارآموزان آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي
بررسي ارتباط بين كسري بودجه دولت و تورم در ايران با استفاده از روش خود توضيحي با وقفه هاي گسترده
پيش بيني توانمند سازي دبيران تربيت بدني استان كردستان از طريق رهبري معنوي
بررسي تطبيقي مديريت در اسلام با غرب در حوزه فرآيند مديريت
مطالعه تأثير برنامه ريزي استراتژيك سيستم هاي اطلاعاتي در بهبود عملكرد زنجيره تأمين
مديريت استراتژيك در راستاي فناوري اطلاعات سازمان
The evaluation of merits and demerits of Iranian first year high school English textbook
بررسي رابطه كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي و رضايت مشتريان مطالعه موردي شعب بانك صادرات تهران
مطالعه ارتباط ابعاد مديريت دانش مطابق با مدل نوناكا و تاكوچي بر عملكرد سازماني در مراكز دانشگاهي منتخب
مديريت رفتار در فضاي الكترونيك
رابطه تصوير و آگاهي برند با ارزش ويژه برند از ديدگاه بيمه گذاران در شركت بيمه آسيا استان مازندران
بررسي نقش تغيير لوگو تجاري بر رضايت و وفاداري مشتريان در صنايع غذايي
حسابرسي دولتي و روشهاي پيشگيري از وقوع جرائم مالي واداري در حوزه حسابداري دولتي
ارزيابي كيفيت خدمات مالياتي اداره كل امور مالياتي اصفهان براساس مدل سروكوال
طراحي الگوي مناسب MISويژه فعاليت شركتهاي دانش بنيان
بررسي تأثير هوش هيجاني بر پيشرفت كسب و كار مطالعه موردي شركت لبني كاله
بررسي اثر صادرات بخش كشاورزي بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه
تبيين مدل تأثير كيفيت خدمات بر رضايتمندي، وفاداري و تمايل حضور مشتريان استخرهاي استان البرز
بررسي اثربخشي تبليغات بانك كشاورزي و شناسايي مهمترين عوامل در افزايش اثربخشي تبليغات در استان مازندران
بررسي مقايسه اي نقش فرهنگ در مديران اسلامي و مديران رايج
بررسي تأثير اقتصاد زيرزميني بر تقاضاي بازار كار ايران
بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري با تعهد سازماني درسازمان تامين اجتماعي استان همدان
How conducive their organization’s culture to innovative
مطالعهي اثربخشي روشهاي ا طلاعرساني مدارس شيراز بر جلب مشاركتهايمردمي از نظر اولياء و كارشناسان در سال تحصيلي94-93
بررسي رابطه بين فرصت هاي سرمايه گذاري، تامين مالي و سياست تقسيم سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير دلبستگي احساسي خريدار فروشنده بر قصد خريد با توجه به نقش تعديلگر شخصيت مشتري
ارزيابي تأثير كيفيت خدمات بر رضايت و رفتار شهروندي مشتريان مطالعه موردي: نمايندگي هاي خودروMVM در شهرستان كرمان
رابطه بين عوامل رفتاري و توانمند سازي مديران شعب بانك صادرات استان تهران
نقش رهبري تحول آفرين در رضايت شغلي كاركنان با ميانجيگري هوش سازماني
بررسي و شناسايي عوامل موثر بر نوآوري خدمات
نقش كاركنان توانمند در موفقيت مديريت فرآيند كسب و كار
بررسي آسيب هاي استفاده از گوشي هاي هوشمند درميان دانش آموزان دوره متوسطه ناحيه 3 شهر تبريز سال تحصيلي1393-94
عوامل مؤثر بر مديريت حكمت فردي در سازمان
اثر مخارج عمراني دولت بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ماشينآلات
تأثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر روابط خريدار تأمينكننده در سازمانهاي صنعتي موردمطالعه: صنايع-توليدكننده قطعات خودروهاي ديزل استان اصفهان
بررسي چرخه عمر شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي كيفيت خدمات درماني با استفاده از مدل HSQ و FUZZY TOPSIS مطالعه موردي: يكي از بيمارستان هاي تامين اجتماعي شهر تهران
تدوين استراتژيهاي مديريت فناوري اطلاعات درثبت احوال استان تهران
ارزيابي عوامل مرتبط با رضايت مشتري در آژانسهاي مسافرتي شهر اراك بااستفاده از مدل Angel Millan و Agueda Esteban
ارائه مدلي در جهت ارتقا كيفيت خدمات مشتريان بانك سپه شهر اصفهان
شناسايي و اولويت بندي موانع اصلي انتقال تكنولوژي با استفاده ازمدل تصميم گيري چندمعياره
تاثير كيفيت خدمات ارايه شده اداره كل گمركات استان گيلان بر ميزان رضايتمندي شركتهاي مرتبط
بررسي رابطه بين مديريت كيفيت جامع و عملكرد كاركنان در (SMEs) در شهرستان گرگان
معنويت سازماني
ارزيابي مديران دوره ي متوسطه شاخه كاردانش شهرستان مهاباد بر مبناي مؤلفه هاي كارآفريني
بررسي تاثير هوش تجاري بر عملكرد سازمان مناطق ازاد
شاخص توسعه انساني (HDI) در ايران با تأكيد بر برنامه دوم ،سوم و چهارم 1372-1391
بررسي عوامل موثر در برون سپاري امور در بيمه هاي درماني با استفاده از تكنيك تحليل شبكه
مسير نظريه پردازي در فناوري اطلاعات
تأثير فناوري اطلاعات بر مديريت كيفيت
Introduce an Optimum Model for Assessment of Performance of Parsian Bank
بررسي رابطه بين استفاده از سيستمهاي هوشمندي كسب و كار و ميزان تحولگرايي مديران مديران صنايع غذايي استان خراسان رضوي
Identifying effective factors in choosing brands
سفارشي سازي انبوه رويكردي در كسب و كار الكترونيكي
بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني كاركنان بيمه آسيا استان مازندران
بررسي سرمايه فكري و شاخص هاي ارزيابي عملكردميان صنايع شيميايي و فرآورده هاي نفتي بورس اوراق بهادر تهران
بررسي تأثير خودكارآمدي كارآفريني در عملكرد سازماني از طريق گرايش كارآفرينانه
تحليل اثر قابليتهاي سازماني موثر بر سيستم توليد مطالعه موردي:كارخانه توليد و مونتاژ موتورسيكلت سالار گستر
مديريت راهاندازي و توسعه شهرك فناوري شيميايي شيراز با استفاده از تجارب ساير كشورها؛ بررسي موردي پارك علمي صنعتي – Hsinchu تايوان
ساز وكارهاي قيمتگذاري در مدل رايانش ابري
بررسي رابطه متنوع سازي پرتفوي و نوسان درآمد در بانكهاي تجاري ايران خصوصي و دولتي
ارزيابي استراتژيهاي منعطف فروش و شبكه توليد به منظور ايجاد حالت ارتجاعي در صورت وقوع اختلال
عوامل موثر در مديريت كارآفريني و توسعه تكنولوژي خودروسازي
تاثير آموزشهاي سازماني بر بهره وري كاركنان شاغل در شهرك هاي صنعتي استان خوزستان
بررسي تاثير رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان بر رضايت مشتريان بانك ملي استان گيلان
بررسي تأثير ارتباطات سازماني در مديريت بحران مطالعه موردي؛ جمعيت هلالاحمر شهرستان كرمان
ارزيابي كارايي به صورت كمي و رتبه بندي شعب بانك سامان با استفاده از تحليل پوششي دادهها
بررسي رابطه عدالت سازماني و جو اخلاقي با استرس شغلي مطالعه موردي اداره كل بنادر ودريانوردي استان گيلان
توسعه مدل رياضي برنامه ريزي تركيبي نيروي انساني و مسير يابي وسايل نقليه با در نظر گرفتن پنجره زماني
توسعه كارآفريني واشتغال دربخش فاوا
بررسي اثر فن آوري هاي جديد IT برروي بهبود استفاده از مديريت دانش مطالعه موردي: شركت هاي دولتي تهران
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در بورس اوراق بهادار
بررسي رابطه بين قواعد سيزده گانه رهبري خوب با عملكرد كاركنان
ارزيابي استراتژيهاي ارتجاعي زنجيره تامين با در نظر گرفتن نيازمنديهاي توليد
كيفيت زندگي كاري و بهره وري نيروي انساني در سازمان هاي آموزشي
طراحي معيار قيمت براي زنجيره تامين كالاهاي سبز بازرگاني
دستهبندي الگوهاي ارزيابي عملكرد بر اساس چارچوب پايه شكلگيري آنها
مدل تطبيقي زمان بندي يكپارچه عمليات پروازي جهت برنامه ريزي در شركت هاي هواپيمايي ايران
تاثير كارآفريني سازماني بر عملكرد سازمانها
بررسي تاثير هوش هيجاني بر بازاريابي برخط
Organizational Hierarchical impacts on leadership styles
رويكرد مديريت زنجيره تأمين سطحي با هدف به حداقل رساندن هزينه ها تحت شرايط تورمي
اثرتحريم هاي نفتي برسطح توليد در بخشهاي مختلف اقتصاد ايران با استفاده از رويكرد داده ستانده
تعيين شاخصهاي كيفيت، رقابت و انعطاف پذيري در مديريت زنجيرهي
بررسي رابطه ميان نقدشوندگي و بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحليل نقش استراتژيك دانشگاهها و مراكز علمي در توسعه خوشههاي صنعتي؛ مطالعه موردي خوشه صنعتي پلياتيلن كرمانشاه
طراحي مدل شناخت و مديريت ريسكهاي نوظهور در نظام بانكي كشور مورد مطالعه: بانك كشاورزي
طراحي مدل مطلوب مديريت زنجيره تامين براي زنجيره تامين كالاهاي سبزبازرگاني مطالعه موردي : شركت هاي بازرگاني الوند و پنكو
تدوين استراتژي به روش چارچوب جامع مطالعه موردي: موسسه آموزشي و مشاورهاي دانا
بررسي كاربردهاي تحقيق در عمليات در صنعت حمل و نقل هوايي
بررسي ارتباط بين مديريت دانش و كارآفريني سازماني در بانكهاي خصوصي استان كردستان
THE ANTECEDENTS AND CONCEQUENCES OF BRAND PRESTIGE IN SMARTPHONE INDUSTRY IN IRAN
نقش شاخصهاي منابع انساني در ايجاد سازمانهاي يادگيرنده: پژوهش مقايسه اي ميان ديدگاههاي كاركنان شركتهاي ايران و هند
بررسي راهكارهاي وصول مطالبات در بانك هاي دولتي شهرستان ممسني از ديد كاركنان بانك
بررسي تاثير متغيرهاي فضاي كسب و كار بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي مقايسه كشورهاي منطقه منا MENA و سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي OECD
ارزيابي كارايي بانك هاي دولتي وخصوصي ايران به روش تحليل پوششي داده ها طي سالهاي 1387-1389
مطالعه اثرات تكنولوژي RFID راديو شناسه بر مديريت ارتباط با مشتريان در صنعت بانكداري بانك ملت
لزوم تشكيل و تدوين داشبوردهاي مديريتي در حوزه برنامههاي توانبخشي و بهزيستي با تاكيد بر معلولين ذهني
بررسي مقايسه اي اثر شاخص هاي اقتصاد دانايي محور بر رشد اقتصادي برخي كشورهاي نفتي وغيرنفتي
نقش سبك رهبري تحول گرا ، محيط رقابتي و گرايشات بازاريابي در عملكرد شركت هاي خدمات شهري ومديريت پسماند
مطالعه ابعاد فرهنگي سازمان يادگيرنده و ارتباط آن با رهبري تحول گرا
ارزيابي تأثيركاربرد روش شش سيگما برسود آوري در شركت سايپا آذين خودرو
Determining and prioritizing the key indicators to choose a hotel from the Iranian perspective
بررسي تطبيقي تأثير سبك رهبري تحول آفرين با نقش واسطه اي رفتار شهروندي سازماني بر تعهد سازماني جامعه پرستاري بيمارستان هاي شهيد چمران دولتي و ارديبهشت شيراز خصوصي
بررسي و اولويتبندي عوامل مهم اجراي jit در بخش خدمات
بررسي تاثير مديريت كيفيت استراتژيك براستقرار مديريت كيفيت فراگير
بررسي تاثير ابعاد مديريت استراتژيك منابع انساني بر عملكردبانك پارسيان
بررسي اثر آزاد سازي مالي بر توسعه مالي و نوسانات رشد اقتصادي درايران
بررسي رابطه بين ارزش ايجاد شده سهامدار CSV و نسبت Q توبين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير عوامل سازماني بر استقرار سيستم هاي اطلاعات استراتژيك مطالعه موردي شركت پرداخت الكترونيك بانك پاسارگاد
بررسي رسالت الگو پردازي اساتيد و رابطه آن با رضايت شغلي واسترس شغلي در موسسات آموزش عالي شهر كرمان
بررسي نقش حمايت هاي دولت از كسب و كار هاي جديد استارت آپ ها در فرآيند انگيزشي كارآفريني
تعيين تاثير آموزشهاي مهارتي بازارمحوري بر ميزان رضايت مندي و سودمندي كارآموزان آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي
رابطه برونسپاري با چابكي سازماني در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
آزمون مدل هاي ارزشگذاري خطي تصادفي و اجراي آن در بازار ايران
بررسي تاثير اجراي مديريت كيفيت فراگير بر ايجاد مدل تعالي سازماني
بررسي اثر سر ريز فناوري بر آلودگي زيست محيطي در كشورهاي منتخب
Construction projects critical success factors extraction using rough set theory, a case study of Iranian construction companies
بررسي نقش ارزيابي عملكردو شاخصهاي سنتي ونوين در افزايش كارايي كاركنان كارخانه قند پيرانشهر
محاسبه وتجزيه وتحليل بهره وري عوامل توليد در بخش كشاورزي طي سالهاي 1364تا1393
بررسي تأثير ارزش نمادين محصولات سبز بر تبليغات دهان به دهان سبز
سنجش بهره وري در بخش دولتي: ضرورت ها و چالش ها
رابطه فرهنگ و نوآوري سازماني بواسطه رهبري تحول آفرين و خلاقيت سازماني
بازاريابي فازي
رتبه بندي معيارهاي مدل هاي برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني با تكنيك ANP و انتخاب مدل مناسب براي شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران
بررسي تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي و مخارج دولت بر مخارج مصرف بخش خصوصي با رويكرد آزمون كرانه ها
مروري بر مدل هاي اندازه گيري كيفيت خدمات و ارزيابي قابليت آنها
برنامهريزي استراتژيك شهرداري تالش بهشت پنهان
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و تعارض سازماني در بين كاركنان بخش ستادي سازمان تامين اجتماعي
آموزش كار آفريني بستري مناسب براي ايجاد خوداشتغالي و توسعه پايدار
بررسي رابطه واردات و رشد اقتصادي درايران مقايسه روش هاي همجمعي سيستمي، غير سيستمي وشبكههاي عصبي
تأثير توسعه مالي بر رشد بهره وري عوامل توليد در بخش كشاورزي طي سالهاي 1364تا1393
تاثير تسهيم دانش بر عملكرد سازماني شركت هاي توليدي استان گيلان، با توجه به سرمايه فكري
مروري جامع برپژوهش هاي هوش رقابتي در سازمان هاي ايران
بررسي عوامل موثر بر رشد اقتصادي با تكيه بر تكنيك گشتاورهاي تعميم يافته
نقش عملكردي فرآيندهاي مديريت دانش: بررسي تاثير قابليت هاي زيربنايي و استراتژي كسب و كار شركت درارتقاي عملكرد
امكان سنجي كاربست مولفه هاي ساختار سلولي در موسسات مالي مطالعه موردي بانكهاي مسكن شهر اصفهان
نقش سيستم مديريت استعدادTMS در ارزيابي و انتصاب مديران اثر بخش مورد مطالعه : شركت برق منطقهاي فارس
بررسي تفكر استراتژيك مديران و كارآفريني سازماني ، شواهدي از اداره كل فني و حرفه اي استان آذربايجانشرقي
بررسي ميزان جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي در منطقه آزاد اروند
بررسي رابطه ي بين تغييرات معادله اصلي حسابداري با سود غير منتظره در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
آسيب شناسي و پيشنهادات اصلاحي براي كانال هاي توزيع در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
بررسي رابطه بين معنويت گرايي و تعهد سازماني در بين كاركنان شهرداري منطقه شش شهرشيراز
بررسي تاثير نوع مشتري بر رضايت از كيفيت در خريد اينترنتي مورد مطالعه : دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي قزوين
مدل ارزيابي و رتبه بندي عوامل كيفي در پروژه هاي تعميرات اساسي واحدهاي نيروگاهي
بررسي تاثير سرمايه فكري در كسب مزيت رقابتي سازمانها مطالعه موردي شركت بهنوش
بررسي تأثير فعاليت هاي مربوط به نوآوري و تحقيق و توسعه در سازمان هاي مجازي
مطالعه و بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين مديرعامل با تعهد هنجاري مديران ارشد اجرايي با تأكيدي برتعهد عاطفي در نقش ميانجي
مروري بر رهبري تحول آفرين و نقاط قوت و ضعف آن
بررسي نگرش هاي مديريت فرآيند كسب و كار بيمه با تاملي در ميزان بازار بيمه
بررسي تاثير اهرم و نسبت هاي اهرمي بر عملكرد شركت هاي دارويي عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ميزان تاثير مهارتهاي ارتباطي مديران بر موفقيت شغلي كاركنان بانك كشاورزي استان زنجان بواسطه نشاط سازماني
بررسي رابطه تفكر سيستمي و عملكرد كاركنان مورد مطالعه : كاركنان شركت مخابرات استان گلستان
بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بيمه هاي شهرستان رشت در قالب يك مدل علي
تاثير برونسپاري فعاليتهاي قابل واگذاري بر بهره وري شركت توزيع برق استان اصفهان بررسي كارايي
رتبهبندي عوامل تاثيرگذار بر پذيرش تبليغات از طريق پيام كوتاه
رابطه ويژگي هاي شخصيتي و كارآفريني مهندسين عمران عضو نظام مهندسي گيلان
بررسي تأثير نسبتهاي اهرم مالي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
بررسي وضعيت رقابتي شركت هاي ساختماني بر اساس پنج عامل رقابتي مايكل پورتر مورد مطالعه: شركت مديريت و توسعه پروژه هاي آرمه نو
مسووليت بين المللي دولت ها در رعايت حقوق محيط زيست
مسئوليت اجتماعي در سازمان ها
ضرورت توجه مديران سازمانهاي آموزشي به مهارتهاي سياسي
ساختار بازار و علل موفقيت برندها در شهر كرمانشاه
سنجش كيفيت عملكرد كاركنان كتابخانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج با استفاده ازمدل EFQM
بررسي ارتباط رفتار شهروندي سازماني و تفكر استراتژيك در شركت توزيع نيروي برق استان قم
بررسي تاثير راهبردهاي درون سازماني مقابله با فساد مالي بر بهبود سلامت مالي در بانك ملي شهرستان كاشان
قصد كارآفرينانه دانشجويان، تاثير نگرش و محيط ادراك شده مورد مطالعه: دانشگاه علامه طباطبائي
بررسي هزينه فايده برون سپاري برخي فعاليتهاي امور بيمه گزاران سازمان تأمين اجتماعي به بخش خصوصي
شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر انتخاب ماده اوليه مناسب صنعت كاغذسازي در كشور با استفاده از تحليل SWOT و روش ANP و مقايسه نتايج آن با نتايج حاصل از روش تركيبي AHP-TOPSIS
بررسي تاثير انگيزه هاي بيروني و دروني بر رفتار كاربران سبز IT
تاثير رفتار توانمندساز رهبر بر تمايل به ترك خدمت دهياران استان گيلان
بررسي رابطه ارزش ويژه برند و يكي از اجزاي آن رفتاركاركنان با وفاداري مشتريان مطالعه موردي آژانس هاي مسافرتي استان مازندران
بررسي مدل هاي اعتماد در تجارت الكترونيك و ورود به بازارهاي جهاني
اهميت مديريت منابع انساني در مديريت استراتژيك سازمان
رهبري در قرن بيست و يكم
مقايسه تاثير تكنيكهاي خلاقيت نوشتارمحور و تكنيكهاي گفتارمحور در تقويت ايدهپردازي دانشجويان طراحي صنعتي ايران
بررسي اثر تجارت الكترونيك و كيفيت زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشداقتصادي كشورهاي در حال توسعه اسلامي
اثرات ويژگي هاي حاكميت شركتي بر بازده سرمايه گذاري و نقدشوندگي سهام مورد مطالعه: شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه رهبري تحول گرا و رفتار شهروندي سازماني روان رنجوري و برون گرايي پيروان
شناسائي عوامل موثر بر توانمندسازي منابع انساني و بررسي نقش آنها در بهره وري كاركنان شركت هاي نفتي استان خوزستان
شناسايي مهارتهاي مذاكره مورد نياز مديران بازرگاني براي فروش بيشتر شركت
ارزيابي تأثيرات آموزشهاي مجازي فناوري اطلاعات در توانمندي كاركنان شركت مخابرات ايران
ارايه چهارچوبي جهت بهبود شاخص ارزش نسبي در پروژه هاي راهسازي با بكارگيري خلاقانه مهندسي ارزش
رابطه نظارت الكترونيكي دركاهش فساد اداري از طريق افزايش شفافيت، بهبود پاسخ گويي و ارتقاء اعتماد و درستي
مدلسازي مسأله انتخاب تأمين كنندگان و تخصيص سفارش به آنها با هدف مقايسه تخفيف جزيي وكلي
تأثير فرهنگ سازماني بر قصد استفاده از سيستم اطلاعات مالي سازمان تأمين اجتماعي شهرستان يزد
بررسي اهميت جلب رضايت و وفاداري دانشجويان به عنوان مشتري دانشگاه ها و عوامل موثردر ايجاد آن
بررسي نقش عوامل مختلف در بهبود نگرش مشتريان نسبت به نوآوري خدمات و تمايل آنها به استفاده ازخدمات جديد بانك ملت
بررسي تاثير پذيرش تكنولوژي اطلاعات بر چابكي سازماني بانك ها و بيمههاي استان گيلان
مديريت حمل و نقل داخلي و خارجي در صنعت خودرو سازي سايپا
تعيين سنجه هاي مناسب در ارزيابي عملكردكيفيت سيستم هاي بهداشتي درماني بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن
شناسايي نوع تجربه شغلي تأثيرگذار بر تصميمگيري كارآفرينان مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
بررسي روابط ابعاد شخصيتي خود كارآمدي، خودكنترلي و عزت نفس و عملكرد و نقش تعديلگري خلاقيت مورد مطالعه اي بيمارستان هاي استان لرستان
كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونيكي: مفاهيم،ارزش ها و مدل ها
بررسي تأثير كيفيت وب سايت ها بر رضايت مشتريان بانك مسكن مطالعه موردي شعب استان تهران
ارزيابي اثربخشي تبليغات بر صادرات پسته مطالعه موردي:شهرستان دامغان
رابطه بين ابعاد عدالت سازماني و آمادگي كاركنان براي خلاقيت و نوآوري در بيمارستانهاي شرق گيلان
نگاهي به تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي ايران اقتصاد مقاومتي
رتبه بندي استراتژي ها بر اساس تأمين نيازهاي رقابتي با استفاده از تصميم گيري گروهي چند معياره فازي مطالعه موردي:شركت خدمات صنعتي ايران خودرو ايسيكو
بررسي ابعاد سرمايه اجتماعي و نقش آن در ارتقاء كارآفريني
بررسي رابطه بين مشتري محوري ، اخلاق با وفاداري مشتريان
تحليل گفتمان مسئوليت اجتماعي مديران در صنعت گردشگري استان فارس
سبك ها والگوهاي مصرف واقتصاد مقاومتي
بررسي وفاداري مشتري به برند از طريق شبكه هاي اجتماعي
رابطه كيفيت زندگي كاري با ميزان پايبندي به رفتارهاي اخلاقي و خشنودي شغلي كاركنان اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان
ارزيابي اثربخشي سيستم CRM در موفقيت سازمان با تأكيد بر نقش عوامل سازماني در شركتهاي بيمه
قياس و تحليل نقاط قوت و ضعف كشور ايران با تركيه و عربستان درشاخص جهاني نوآوري
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و اعتماد سازماني مطالعه موردي؛ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر
تاثيركارآفريني بر ارزش شركت از طريق تيم هاي نوآوري و عملكرد متقابل در شركت هاي كوچك و متوسط SSM
اثرات پياده سازي CRMمديريت ارتباط با مشتري و رابطه آن با كاهش هزينه ها مورد مطالعه : شعب مستقل بانك ملي در شهر تهران
بررسي نقش سبك هاي مديريت تحول در رقابت بازاري و عملكرد سازماني
رابطه ي ساختار حاكميت شركتي با عملكرد مسئوليت اجتماعي در شركتهاي خودروسازي پذيرفته شده در بورس تهران
بررسي تاثير سازگاري استراتژي مديريت منابع انساني و استراتژي رقابتي بر عملكرد سازمان مطالعه موردي: شركت هاي خصوصي استان اصفهان
ارائه الگوي مفهومي از همكاري هاي بين سازماني
بررسي رابطه بين اتوماسيون اداري با بهرهوري مطالعه موردي: اداره كل راهوشهرسازي استان خوزستان
نقش دولت درتوسعه كسب وكارهاي اينترنتي
بررسي تاثير ميزان بدهي بر روي سرمايه گذاري شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
تاثير كيفيت خدمات درك شده، تداوم استفاده از خدمات عادت و كيفيت رابطه بر رضايت و وفاداري مشتريان در آژانسهاي مسافرتي شهر تبريز
راه اندازي مركز خدمات توسعه كسب و كار شهرك فناوري شيميايي شيراز؛ بررسي مفاهيم و رهيافتهاي خدمات توسعه كسب و كار
تاثير هوش تجاري برعملكرد بازاريابي شركتهاي تجاري مورد مطالعه : شركتهاي داروسازي
ارائه مدل شايستگي مديران و كاركنان شركت پالايش نفت ايران
عوامل موفقيت تفكر استراتژيك مديران بانكهاي خصوصي شهركرمانشاه
بررسي عوامل موثر تعهد سازماني و تاثير پذيري از عدالت سازماني نمونه مورد مطالعه: كاركنان شركت پتروشيمي بسپاران
بررسي تأثير ابعاد انگيزه وابستگي بر تمايل به كارآفريني دانشجويان ارشد رشته كشاورزي دانشگاه هاي گيلان
بررسي اثرات بي ثباتي صادراتي و سرمايه گذاري بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو اوپك
بررسي زيرساختهاي پيادهسازي NFC در بانك قرضالحسنه مهر ايران مطالعه موردي: شعب استان آذربايجان غربي
شناسايي روش هاي نوين ارائه خدمات و طراحي محصولات جديد
ارائه مدل تكاملي قابليت يادگيري سازماني براساس رويكرد خانواده شاخص ها و تحليل عاملي در صنعت خودرو
نرمافزارهاي توزيع مويرگي و چالشهاي آن در ايران
مدل مناسب فرآيند مديريت استراتژيك دانشگاه ها مطالعه موردي: دانشگاه شيراز
بررسي رابطه بين پيشرفت تحصيلي درس كارآفريني با نگرش شغلي
نقش ديپلماسي مذاكره در بهبود اقتصاد ايران
عوامل فردي تاثيرگذار بر موفقيت طرحهاي سرمايه گذاري كارآفرينان بانك پارسيان
بررسي عوامل موثر بر كيفيت خدمات حسابرسي مورد مطالعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
طراحي مدل شايستگي مديران صنعت بيمه در ايران
تأ ثير بازاريابي رابطه مند بر ارزش برند بانك مورد مطالعه: شعب بانك سپه شهراصفهان
ارزيابي عملكردبا استفاده ازروش ارزيابي متوازن درشركت سهامي بيمه آسيا مطالعه موردي استان اردبيل
مديريت دولتي نوين نظريه ها، وظايف و رويكردها
ارزيابي اصل 44 قانون اساسي با تمركز بر بخش بانكداري
بررسي رابطه سازوكارهاي حاكميت شركتي و عملكرد مالي بانكها دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي و تكرار خريد از منظر ادبيات پژوهشي
عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان اداره كل امور مالياتي شهر اهواز
شناسايي عوامل تاثيرگذار بر رشد سريع كسب و كارهاي كوچك و متوسط
مطالعه امكان سنجي استقرار بودجه ريزي عملياتي در شركت بيمه كارافرين
بررسي رابطه ميان بازاريابي دروني با رضايت شغلي مطالعه موردي شهرداري منطقه 9
عوامل مؤثر بر وفاداري مشتري به تأمين كنندگان خدمات اينترنتي
ابزارهاي مالي مشتقه در بازار سرمايه و اثر آن ها بر ريسك و امنيت
تاثير كيفيت زندگي و نگرش هاي زيست محيطي بر تمايل مصرف محصولات سبز و تمايل پرداخت براي محصولات سبز: يك مطالعه تجربي در فروشگاههاي زنجيرهاي در شهر اصفهان
مديريت تنوع در دانشگاه پيام نور و تاثير آن بر تعهد عاطفي و عدالت سازماني كاركنان و اعضاي هيئت علمي
بررسي رابطه بين اجزاي سود عملياتي حسابداري با پيش بيني جريانهاي نقد عملياتي : نقش تعديل كننده اندازه حسابرس
كسب مزيت رقابتي، بهبود عملكرد سازماني از طريق مشتري مداري، تمايز نوآوري و تمايز بازار منتخبي از بانكهاي خصوصي استان مازندران
استفاده از فازي در تصميم گيريهاي چند معياره براي اندازهگيري ميزان موفقيت اجراي دوركاري
بررسي اثر اندازه حسابرس بر رابطه بين توانايي سود عملياتي حسابداري و اجزاي آن با جريانهاي نقد عملياتي
تأثير وفاداري عاطفي و منافع درك شده مشتريان از طريق نگرش آنان بر قصد استفاده از خدمات تركيبي بانك و بيمه
ارائه يك مدل اثر بخش مديريت پاداش با بهره گيري از روش تاكسنومي
بررسي رابطه بين الگوهاي تقويمي و فصلي با تغييرات بازدهي شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران

تاثير توانمندسازي روانشناختي سازماني بر روي تعهد كاركنان در شركت ارتباطات مبين نت
بررسي ارتباط بين رقابت در بازار محصول و فعاليتهاي مديريت سود با در نظر گرفتن اقلام تعهدي اختياري و دستكاري فعاليت واقعي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه ي رهبري تحول و چالاكي منابع انساني
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي مديران با استرس شغلي و رضايت شغلي كاركنان دانشگاه رازي
Earnings Management With Restatement income Statement ; TSE Corporation
بررسي روشهاي بازاريابي فضاي مجازي و رسانه هاي نوين اجتماعي
بررسي اثربخشي ارزيابي عملكرد كاركنان مطالعه موردي: شركت خودروسازي سايپا
بررسي تاثير بازاريابي الكترونيكي بر فروش محصولات ورزشي
بررسي ارتباط بين تجسم غير اخلاقي و انتقام گيري
ارايه يك مدل مالي كارا براي تعيين ارزش نام تجاري
امكان سنجي رشد و توسعه تجارت الكترونيك در صنايع دارويي مورد مطالعه : انستيتو پاستورايران
نقش آموزش در توانمندسازي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان ساوه
بررسي رابطه جريان هاي نقدي پيش بيني شده و هزينه سرمايه بر بازده مورد انتظار سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعيين تأثير رضايتمندي بر وفاداري نگرشي و تمايل حضور مشتريان استخرهاي استان البرز
بررسي رابطه هوش سازماني و هوش رقابتي با عملكرد كاركنان مطالعه موردي:بانك كشاورزي شعب استان گلستان
بررسي تطبيقي تاثير عوامل رفتاري بر تصميمات سرمايه گذاران جوان و با تجربه در بورس اوراق بهادار كرمان
تجارت الكترونيك بنگاه با بنگاه و تبيين عوامل موثر بر انتخاب اين نوع تجارت
ارائه الگوي توسعه جانشين پروري مطالعه موردي: دستگاههاي اجرايي آذربايجان غربي
بررسي رابطه بين تحقق حماسه اقتصادي و بكارگيري تئوري محدوديت و مهندسي مجدد بهعنوان ابزارهاي حسابداري مديريت
شيوه هاي راهبردي مديريت ارتباط با مشتري CRM درخرده فروشان استان گيلان
بررسي عوامل موثر بر رفتار اخلاقي كاركنان در سازمان ها
دانش مالي و مشاركت در بازارهاي سرمايه
بازنگري تأثير بازاريابي اينترنتي يكپارچه روي عملكرد آنلاين شركت ها : شواهدي از اروپا
بررسي رابطه شاخصهاي پرورش سرمايه انساني با عملكرد سازمان مطالعه موردي بانك گردشگري
بررسي ارتباط ريسك اعتباري با نقدشوندگي و سودآوري در بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير هوش فرهنگي مديران بر انگيزش شغلي كاركنان
بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان فروشگاه هاي رفاه استان كهگيلويه وبويراحمد
اولويت بندي ابعاد توانمند سازي روانشناختي كاركنان در راستاي بهره وري نيروي انساني
سنجش ميزان توسعه منابع انساني در سازمان ها مطالعه موردي: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان
بررسي مؤلفههاي هوش فرهنگي معلمان مقطع ابتدايي شهر قائمشهر
تدوين الگوي اخلاق حرفه اي براي فعالان حوزه حمل و نقل بين المللي ايران
تبيين رابطه بين تعهد مديريت به كيفيت خدمات، رضايت شغلي و عملكرد سازمان در ستاد مركزي گمرك جمهوري اسلامي ايران
تاثير ارزش هاي فردي بر تصميم گيري اخلاقي مديران
جايگاه و اثربخشي سيستم هاي اطلاعات در مديريت منابع انساني
مديريت استعداد و منابع انساني
بررسي رابطه ساختار سازماني با عملكرد سازمان مطالعه موردي: اورژانس ۱۱5 استان مازندران
برنامه ريزي مديريت منابع انساني
بررسي رابطه رهبري اخلاقي و يادگيري سازماني مطالعه موردي:ديوان محاسبات كشور
آيا عوامل توانمند ساز منجر به بهره وي كاركنان مي شود
بررسي نقش فناوري اطلاعات در افزايش بهره وري و توسعه منابع انساني در صنايع كوچك استان خوزستان
الگوي ساختاري ارتباط انگيزش شغلي، رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان بيمارستان هاي دولتي استان كهكيلويه و بويراحمد
مديريت ارتباط با مشتري و چالشهاي پيش روي سيستمهاي ارتباط با مشتري
بررسي ميزان رضايتمندي استفاده كنندگان از خدمات رفاهي شهرك آهنشهر و اثرات آن بر عملكرد كاركنان
تأثيرفرهنگ سازماني و ملي در توسعه آموزش عالي
بررسي ترتيب اثرگذاري مولفه هاي كيفيت زندگي كاري در ميان مديران شركت پارسخودرو
عوامل مؤثر ايجاد برند منابع انساني در سازمان
بررسي قوم گرايي مصرف كننده و ارتباط آن با وطن پرستي و تمايل جهان گرايي مورد مطالعه در بين دانشجويان دانشگاه هاي شهرستان كرمانشاه
بررسي تاثير فرهنگ سازماني جهادي بر خود كنترلي كاركنان
تاثير شيوههاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملكرد كاركنان مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان
بررسي تاثير پارتيبازي بر نگرش و رفتار كاركنان مورد مطالعه: كاركنان يك شركت دولتي
سازماندهي و جايگاه آن در اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران
عوامل درون سازماني و برون سازماني موثر بر اثربخشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه R & D :مطالعه موردي شركت توزيع نيروي برق استان يزد
رتبه بندي شاخصهاي QFD با استفاده از روش DEA و AHP فازي مطالعه موردي: فرآيند فروش انشعاب در شركت توزيع برق يزد
ضرورت و اهميت نقش آموزش منابع انساني در راستاي اهداف سازماني
انتخاب پيمانكاران پروژه هاي عمراني ساختماني به روش – AHP فازي در صنعت نفت و گازمطالعه موردي پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد سرخس
كارآفريني در شهر الكترونيك
بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي محصولات غذايي بر رفتارمصرف كنندگان با استفاده از مدل 4P كاتلر و رويكرد شبكه عصبي
بررسي عوامل مؤثر بر همسويي اهداف فردي و سازماني مطالعه موردي: مجتمع گاز پارس جنوبي
ارائه مدل جهت ارزيابي و رتبه بندي ريسك زنجيره تامين با رويكرد تصميم گيري چند معياره
شناسايي و تعيين روابط دروني شاخص هاي رتبه بندي در شركت هاي هلدينگ
بررسي ارتباط مسئوليت پذيري كاركنان در موفقيت سازمان
بررسي مزاياي آينده پژوهي در سازمانهاي فناور محور
بررسي ديدگاههاي متفاوت موديان در مورد پرداخت ماليات در استان ايلام
طرح بازاريابي و استراتژي فروش
بررسي رابطه بين رهبري زهرآگين با رفتارهاي ضد بهره ور در اداره آموزش و پرورش مشكين شهر ولاهرود
بررسي رابطه بين ارتباطات گريزي با رفتارهاي ضد بهره ور در آموزش و پرورش مشكين شهر و لاهرود
تاثير عملكرد دولت بر سطح اعتماد مردم
نقش رفتار شهروندي سازماني در بهرهوري كاركنان در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي
تأثير اخلاق كاري اسلامي بر ترك خدمت كاركنان مطالعه موردي: شهرداري استان تهران
بررسي اثر بازاريابي ويروسي بر رفتار مصرف كننده مطالعه موردي: شركت فناوري اطلاعات ايمن ديده بان تهران
رابطه جو خلاقانه با ميزان كار آفريني دانش در دستگاههاي اجرايي شركت توزيع نيروي برق استان يزد
بررسي بكارگيري سيستم CRM بر رضايت ارباب رجوع در شركت توزيع نيروي برق استان يزد
مزيت رقابتي و سيستم هاي اطلاعات استراتژيك
قابليت فازي شدن پارامترها و محاسبه مقدار سفارش اقتصادي در مدل كلاسيك موجودي در حالت تخفيف كلي
محاسبه ارزش خالص فعلي با در نظرگرفتن فاكتور تورم در شرايط عدم قطعيت رويكرد فازي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید