انتشار مقالات چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ توسط شرکت خدمات برتر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۵۷۶عنوان مقاله تخصصی شامل۷۲۳۷صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

بررسي مديريت رفتار شهروندي در سازمانها
راهكارهاي صرفه جويي و آثار آن بر بازارهاي مالي
چشم انداز سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ( ERP ) و حركت به سوي رايانش ابري
رابطه تاثير هوش هيجاني بر كار آفريني سازماني در موسسات آموزش عاليشهرستان ساوه
مروري بر محافظه كاري در شركت هاي خصوصي
بررسي تاثير مديريت سرمايه فكري بر عملكرد سازمان
افزايش قابليت اطمينان خطوط توليد با استفاده از انبارهاي مياني
تاثير كاربرد ارزش فعلي خالص در روش هاي ارزش گذاري
تدوين مدل شناسايي و تعيين ريسك خطوط انتقال گاز
ارزيابي نحوه عملكرد زنجيره لجستيك در كسب و كار الكترونيكي
نقش فناوري اطلاعات در چابكي سازمان
جهاني شدن و تاثير آن بر حسابداري
بررسي توانمندي مديريت تحول در مديران پرستاري
بررسي و تبيين رابطه بين سرمايه فكري و حافظه سازماني در منطقه شش عمليات انتقال گاز
بررسي رابطه بين قابليتهاي استراتژيك كاركنان و سبكهايمديريت منابع انساني در شركتهاي صنايع غذايي و آشاميدني استانآذربايجان شرقي
بررسي رابطه ي بين كنترل خروجي با اثر بخشي واحد فروش(مطالعه ي موردي: شركت هاي توليدي شهرگرگان)
افشاي اجباري و عدم تقارن در گزارشگري مالي
پيش بيني بحران مالي شركتها با استفاده از الگوي جريان وجوه نقد در دوره نزول
بررسي نقش بيماري هلندي در صادرات بخش كشاورزي در ايران و كشورهاي منتخب اسلامي
تاثير عامل تمركز در استقرار مديريت كيفيت جامعT.Q.M دركتابخانه هاي شهر خرم آباد
مديريت استراتژيك ، منابع انساني و بهره وري
بررسي نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي
رهبري تحول گرا در سازمان هاي سده 21
بررسي رابطه بين مديريت دانش با نوآوري سازماني(مطالعه موردي: شركت كرمان موتور بم)
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با بهره وري مديران ادارات ورزش و جوانان استانخراسان رضوي
بررسي رابطه كيفيت خدمات و مديريت دانش در سازمان هاي يادگيرنده
تعيين مدل مناسب حسابداري منابع انساني در شهرداري تهران
بررسي نقش اطلاعات حسابداري در تصميم گيري سرمايه گذاراندر بورس اوراق بهادار
طراحي الگوي ارتباط بين بازارمداري، يادگيري مداري، نوآوري مداري و عمكلرد شركتهايمواد غذايي بورس
بررسي عملكرد بلندمدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه و مقايسه ي آن با عملكردكوتاه مدت آن در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير هوش اجتماعي بر تعهد سازماني كاركنان ادارات گمرك استان اردبيل
بررسي تأثير نگراني زيستمحيطي و كيفيت ادراك شده محصول سبز بر تصميم خريد سبز:از طريق توجه به بازاريابي سبز
بهينه سازي توالي و زمان بندي كاميون هاي ورودي و خروجي با استفاده از الگوريتم الكترو مغناطيسم
بررسي تاثير ميزان مالكيت سهامداران عمده و نهادي به عنوان شاخص هاي تمركز مالكيتبر سنجش عملكرد شركت ها
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر تعهد سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي استان مازندران
بررسي اهميت حسابرسي محيط زيست
بررسي رابطه بين رهبري معنوي و يادگيري سازماني كاركنان شبكه هاي بهداشت نوشهر و چالوس
بهينه سازي پرتفوليو با سه تابع هدف و متغيرهاي گسسته
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر برون سپاري CNG هادر شهرداري(مطالعه موردي شهرداريهاي شهرستانهاي بهارستان- اسلامشهر- رباط كريم- شهريار- استان تهران
ديدگاه هئيت تدوين استانداردهاي حسابداري ماليFASB به حسابداري فعاليتهاي تحقيق و توسعه R&D
طراحي مدل ارزيابي عملكرد تلفيقي با استفاده از روش تحليل پوششي داده هاي فازي وكارت امتيازي متوازن(مورد مطالعه : شعب بانك ملي مشهد)
عوامل مؤثر بر قدرت حرفهاي حسابرسي مستقل
بررسي چالش هاي منابع انساني در مديريت پروژه و سازمان هاي پروژه محور
بررسي رابطه سبك مديريت و سرمايه اجتماعي با عملكرد كاركنان شعب بانكتجارت استان آذربايجان
تاثير ارزشها و اخلاق كار، بر عمكرد سازمان ها
مديريت بازاريابي رسانه هاي اجتماعي: انقلاب هزاره سوم
بررسي جايگاه آموزش و بازاركار حسابداري در ايران
بررسي عوامل مديريت مشاركتي از ديدگاه مديران و كاركنان شركت توزيع برق شهرستان اصفهان
پيادهسازي فناوري اطلاعات و تأثير آن بر عملكرد عملياتي زنجيره تأمين (موردمطالعه : شركت ايساكو)
منابع انساني رويكردي جديد در حسابداري نوين
بررسي رابطه رضايت مشتريان و نيات رفتاري آنها در فست فودهاي شهرستان گرگان
بررسي تاثير يادگيري سازماني بر نوآوري و انعطاف پذيري سازمان
فعاليت هاي ارزش آفرين در جوامع برند آنلاين ، اعتماد و وفاداري به برند
مطالعه تاثير متغيرهاي مالي بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام در بازار سرمايه ايران
Globalization and Challenging Business Environment
بررسي تاثير ويژگيهاي هيات مديره و كيفيت حسابرسي بر عملكرد شركت در شركتهاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
نقش تكنيكهاي داده كاوي در پيشگيري و كشف پولشويي
بررسي وضعيت تعهد سازمانيدر اداره كل آموزش و پرورش استانايلام (بر اساس مدل آلن و مي ير)
انتخاب تامينكننده مناسب در زنجيره تامين با روش ديمتل و فرايند تحليل شبكهايمورد مطالعه: فرمان خودرو 405
بررسي رابطه مولفه هاي سازمان يادگيرنده با كيفيت زندگي كاريكاركنان اداره پست درشهرستان گرگان
بررسي شاخص فناوري و اطلاعات در دانش محوري و رابطه آن با نسبت هاي سودآوري در بنگاه هايكوچك و متوسط (مورد مطالعه شهرستان سنندج)
بررسي پياده سازي مديريت دانش در بين دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهاندر سال 1394
بررسي عوامل فرهنگي در به اشتراك گذاري دانش اعضاي هيأت علمي در دانشگاه شهيد مدني آذربايجان (مطالعهموردي)
بررسي رابطه بين كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان با توجه به نقش ميانجي تصويرشركتامطالعه موردي شركتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنتيISP ستان گلستان
ارائه مدلي بهينه جهت اعتبار سنجي مشتريان حقيقي بانك رفاه كارگران شعب منتخب شهرتهران
بررسي بسترهاي توليد علم در ايران
موانع اجراي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و اهميت مديريت تغيير در موفقيت و شكست اين سيستمها
تعيين رابطه ي شاخصهاي اقتصاد جهاني و توسعه منابع انساني
بررسي رابطه بين كارآفريني شركتي و عملكرد فروش با توجه به نقش ميانجي فروشمشتري محور در نمايندگي هاي فروش شركت سهامي بيمه ايران در استان گلستان
درك حسابداران مديريت از نقش خود در حسابداري توسعه پايدار
تحليل سرمايه گذاري درايران با رويكرد مديريت ريسك
تجزيه و تحليل زنجيره ارزش
بررسي رابطه ابعاد سازمان يادگيرنده و خلاقيت در ميان مربيان هنرستان هاي فني و حرفه اي(مطالعه موردي: هنرستان هاي فني و حرفه اي استان سمنان)
رابطه سلامت سازماني و عدالت سازماني با بهره وري نيروي انساني در كاركنان راه آهن استان مازندران
آسيب شناسي سيستم هاي انگيزشي و ارايه راهكار جهت بهبود انگيزش كاركنان شركت هاي نفتي
تأثير كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي بانك در تبليغات شفاهي مشتريان در شعب بانك مليايران در شهرستان اروميه
مفاهيم تعارض و سبك هاي مديريت تعارض
نقد معرفت شناسانه نظريه هاي سازمان و مديريت: با رويكردي تحليلي و كاربردي
تعيين كارآيي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايرانبا استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
ارزيابي و بهبود كيفيت خدمات فناوري اطلاعات به كمك روشSERVQUAL مطالعه موردي در يك شركت توليد شوينده معتبر
شناسايي و بررسي عوامل اثرگذار بر فلاتزدگي شغلي كاركنان شركت بيمه ايران
روشهاي انتخاب و اجرايERP در سازمانها
بررسي رابطه سبك رهبري خدمتگزار بر جو سازماني در ادارات شهرستان قوچان
ارائه مدل پيش بيني شاخص كل قيمت سهام در بورس و اوراق بهادارتهران بااستفاده ازرويكرد الگوريتم ژنتيك
افزايش بهره وري درتحقق اقتصاد مقاومتي
ارتباط بين كيفيت و رقابت پذيري
مطالعه رويدادي اثر تقويمي ماه هاي قمري بر شاخص بورس اوراق بهادارنمونه موردي ايران
اخلاق در ماليات
حسابداري،حسابرسي و تحولات فناوري اطلاعات
تاثير كيفيت حسابرسي داخلي بر كيفيت حسابرسي مستقل
واكاوي نقش فدراسيون بين المللي فوتبال در حفاظت از محيط زيست
بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان شاغل در بخش مديريت پردازش كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به همراه اولويت بندي شاخص هاي رضايت شغلي با تكنيك هايSAW و TOPSISتحليل عاملي شاخص ها
مديريت دانش
رتبه بندي اعتباري مشتريان در بانكهاي خصوصي با مدلهاي شبكه هاي عصبيدر موسسه اعتباري ثامن (بانك خصوصي) استان البرز
بررسي تأثيراجزاي سرمايه فكري برعملكردسازماني دربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كاشان
كاربرد روش ديمتل در بررسي نوآوري خدمات و نقش مديران، كاركنان و مشتريان درايجاد ارزش
اعتماد در رفتار مصرف كننده
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايتمندي شغلي با توجه به نقش ميانجي مهارت هاي سياسي(مطالعه موردي: شعب بانك كشاورزي استان گلستان)
ارزيابي ميزان اثربخشي عملكرد حسابرسي بر وصول ماليات شركتها
بررسي وضعيت خودكارآمدي و مولفه هاي آن در بين مديران مدارس ابتدايي و متوسطه
بررسي ارتباط متقابل ريسك نقدينگي و ريسك اعتباري در بانك ها
چگونگي سيستم اتوماسيون اداري و مالي سازمان ها بر عملكرد تصميم گيري مديران( مطالعه موردي؛ شهرداري آباده و سازمان هاي تابعه )
نقش مديريت دانش در افزايش عملكرد (كارآيي و اثربخشي) كاركنان سازمانهاي دولتي
بررسي رابطه بين عوامل آميخته بازاريابي و تصميم گيري خريد با نقش ميانجي شخصيت(مشتريان فروشگاه هاي پوشاك شهرستانگنبد كاووس)
بررسي قابليت هاي خلاقيت وكارآفريني در دانشجويان آموزشكده فني وحرفه اي شهرستان ساري
بررسي عوامل موثر بر توسعه مالي بين الملل در كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي
تاثير دينداري و تعهد سازماني در رفتار شهروندي سازماني
نقش بانك ها در سرمايه در گردش بازار سرمايه ايران
بررسي تاثير بازخور و استقلال بر عزت نفس كاركنان بيمارستان هاي شهرستان پارسآباد
نقش راهبردي استاندارد16949SO/TSدر افزايش كيفيت محصول: مطالعه موردي شركت سايپاپرس
بررسي كاربردهاي مديريت دانش درمدارس ومراكزآموزشي والگوهاي آن
بررسي تاثير نقش مديريت زمان بر كاهش استرس شغليدر مديران شركت آب و فاضلاب شهري استان آذربايجانشرقي
بررسي تحليلي رابطه عدالت سازماني و سلامت اداري زيرسيستم هاي مديريت منابعانساني در دستگاه آموزش و پرورش
بررسي موانع مديريتي وصول ماليات بصورت الكترونيكي در اداره كل امور مالياتياستان مازندران
بررسي رابطه بين هوش سازماني با عدالت سازماني معلمان شهرستان فارسان
عزم استراتژيك و نقش آن در روابط حساب هاي كليدي
تجزيه وتحليل نقش تسهيم دانش بر نوآوري سازمان (مورد مطالعه: اداره برق شهرستان سنندج)
C&K Development Plan
بررسي رابطه عدالت سازماني و بهره وري در كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ممسني
بررسي وجدان كاري در سازمان ها و راه هاي تقويت آن
نقش نوجويي مصرف كنندگان در پذيرش كالاي جديد
بررسي رابطه بين ويژگي شخصيتي برون گرايي خريدار بر تمايل به خريد اينترنتي در شهرستانگنبدكاووس
تاثير حقوق سهامداران از منظر راهبري شركتي بر رابطه بين نرخ رشد دارايي ها و بازدهمقطعي سهام
اعتياد به كار : از شخصيت تا نگرش هاي شغلي
بررسي رابطه رابطه حاكميت شركتي با كارايي شركت
Study of internal accontment performan relations and accounting committee on revising provided Financial bills
بررسي سطح بلوغ مديريت دانش در شركت مديريت نيروي برق دماوند و مگفا
بررسي تاثير مشتري ومديريت ارتباط با مشتري بركيفيت خدمات شعب منختخب بيمه ايران
بررسي ارتباط بين مولفه هاي مسئوليت پذيري اجتماعيشركتها و ميزان سود آوري در شركتهاي پذيرفته دربورس اوراق بهادار تهران
فراموشي سازماني: چالش نوين مديريت دانش
آيا ابزارهاي مشتقه در وقوع بحران مالي جهاني 2008 نقش داشتند؟نقدي بر نقش بازارهاي مشتقه در تشديد بحران مالي جهاني
تاثير سهامداران غير نهادي بر پايندگي سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
رابطه بين فعاليتهاي ريسكپذيري، جريانهاي نقد ذخيره شده، مخارج تحقيق و توسعه وسودآوري طرحهاي عمراني شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير سرمايه هاي فكري بر عملگرهاي مالي ( مطالعه موردي: بانك مسكن)
بررسي رابطه ي بين پايداري سود و هموارسازي سود با ضريب واكنش سود درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين رسميت و تمركز با اثربخشي ارتباطات در شعب بانك سپه استان كرمان
بررسي رابطه بين ابعاد ساختار سازماني و مولفه هاي سازمان يادگيرنده با كيفيت زندگي كاري كاركنان بانك كشاورزي منطقه كرمان
بررسي سبك هاي تصميم گيري خريد مشتريان براساس مدل اسپرولز و كندال
نقش رهبري سازمان در شكل گيري مجدد فرهنگ سازماني
شناسايي چالش ها و توانمندسازهاي زيرساخت فناوري اطلاعات در بانك كشاورزي
افشاي اطلاعات حسابداري پيرامون مسئوليت اجتماعي شركت هابر اساس تئوري ذينفعان
سيستم هاي اطلاعات مديريت و نقش آن در مديريت نوين
بررسي ويژگيهاي كيفي سيستم اطلاعاتي حسابداري(مطالعه موردي: مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مازندران)
بررسي مطالعه نگرش هاي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي در موردارزشيابي عملكرد آموزشي اساتيد
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي و فناوري اطلاعات بر كيفيت و هزينه نگهداري اموال واطلاعات در سازمان (مطالعه موردي: بانك كشاورزي)
معرفي خدمات مبتني بر مكان موبايل مناسب بانكها
نقش سيستمهاي اطلاعاتي در كسب مزيت رقابتي در سازمانها
تاثير متقابل فناوري اطلاعات بر كارآفريني
بررسي عوامل موثر بر رضايت خريدار در زنجيره تامين كارخانه روغن نباتي گلناركرمان
بررسي و تدوين استراتژي هاي مناسب براي فضاي كسب و كار در شرايط تحريم (مطالعه موردي: شركت توليد كنندهماشين آلات كمپوست سازي و قارج خوراكي)
مطالعه تاثير مديريت دانش بر تصميم گيري مديران پروژه هاي فناوري اطلاعات
بررسي نقش مديريت دانش در سازمان ها
بررسي رابطه بين مديريت دانش و مديريت ريسك(مورد مطالعه: نمايندگي هاي بيمه شهرستان سنندج)
رابطه بين برون سپاري منابع انساني با عملكرد سازمان(مطالعه موردي: كارخانجات نورد و لوله صفا)
رتبه بندي عوامل موثر بر بهره وري سرمايه به روش AHP و اندازه گيري و بهبود مدل بهره وري سرمايه
بررسي تاثير ريسك ادراك شده بيمه گذار نسبت به بيمه هاي الكترونيكي بر قصد پذيرشبيمه الكترونيك
شناسايي و رتبهبندي عوامل كليدي موفقيت در اجراي اثربخش سيستم نگهداري وتعميرات
بررسي نقش استراتژي خلاقيت محور مرتبط با كاركنان بر عملكرد سازماني با استفاده ازكارت امتيازي متوازن (مورد مطالعه : شركت پالايش گاز ايلام)
بررسي رابطه بين تامين مالي خارجي و سطح افشاياطلاعات ،قبل و بعد از اعمال سياستهاي اصل 44
رتبهبندي و ارائهي مدل جامع از عوامل موثر بر بروز ريسك در زنجيره تامين با رويكرد تصميمگيري چند معياره و مدلسازيساختاري- تفسيري(مورد مطالعه: صنايع كاشي و سراميك شهرستان يزد)
مروري بر هزينه يابي سنتي و نگاهي به هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC
بررسي تأثير فرآيند خدماترساني بر تجهيز منابع مالي در صنعت بانكداري(مورد مطالعه: شعب بانك سپه در استان مازندران)
شناسايي الگوهاي رفتار خريد مشتري در جهت تدوين استراتژيهاي ارتقا فروش بااستفاده از داده كاوي
تبيين رابطه بين ساختار سازماني و مديريت دانش در ناجا
بررسي وضعيت هوش عاطفي مديران و كاركنان و عوامل سازماني تاثيرگذار بر آن
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و توسعه منابع انساني در شركت مس شهيد باهنر كرمان
بررسي رفتار ضد شهروندي در سازمانها و مطالعه رفتار ضد شهرونديتيمي
ارائه يك الگوي مفهومي ابعاد ارزشي لوكس با رويكرد فراتحليل
بررسي رابطه بين حاكميت شركتي و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل كليدي موفقيت بازاريابي شركتهاي دانش بنيان مستقر در پاركهاي علم وفناوري استان تهران
رابطه بين تغييرات نسبت گردش موجودي كالا و رشد خالص دارايي هاي عملياتي بلند مدت با سوداوري آتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل موثر بر فرآيند باز كردن ايميل هاي تبليغاتي در بازاريابي ويروسي
A CRITICAL REVIEW OF THE NEW VERSION OF VALUE ADDED TAXLAW
بررسي نقش مديريت دانشKM بر مديريت زنجيره تأمين خودرو سازي
استراتژي نگهداري و تعمير پيشگيرانه در نيروگاه سبز بادي منجيل وارتقاء شاخص هاي ايمني
بررسي عوامل كليدي موفقيت سيستم برنامه ريزي منابع سازمان درشركتهاي خرده فروشي
بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي شركت و جمع گرايي كاركنان
بررسي نوسانات فصلي بازار و توده واري در بورس اوراق بهادار
اثر بازاريابي داخلي بر رضايت مشتري بهواسطه عوامل شخصيتي، رضايت كاركنان و تعهد شغلي
بررسي عوامل مؤثر بر ارتباط گريزي كاركنان (مطالعه موردي دستگاه هاي اجرايي شهركرمان)
بررسي رابطه بين كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان در فروشگاههاي زنجيره اي استانگلستان
بررسي رابطه بين كيفيت منابع انساني و ارزش بازار شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
بررسي تاثير بيش اعتمادي مديران بر سياست هاي تقسيم سود در شركت هاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
امكانسنجي استقرار سيستم مديريت دانش در سازمانهاي ايراني(مورد مطالعه: شركت سايپا يدك)
سيستم هاي يكپارچه حسابداري محيط زيست و هزينه يابي بر مبناي فعاليت
ريسك هاي استقرارERP
شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي ارزيابي بانك براساس مدلAHP-BSC؛ مطالعه موردي در بانك سپه استان گلستان
آسيب شناسي و نيازسنجي آموزشي دانش فناوري اطلاعات كاركنان سازمان
بررسي رابطه بين ارزش منابع انساني و بازده دارايي و بازده حقوقصاحبان سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر استقرار سيستم مديريت يكپارچه(موردكاوي اداره كل حمل و تقل و پايانه هاي خراسان رضوي)
بررسي تاثيرعملكردفعلي و آتي پرتفوي PEG براساس استراتژي هاي پايين و بالا بر بازده فعليسهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي كاركنان و تعارض سازماني در كاركنان اداراتدولتي استان مازندران
بررسي مقايسه اي شاخص هاي مهم بيمارستانهاي رازي و ميمنت از ديدگاه مراجعه كنندگان
بررسي تاثير مولفه هاي اطلاعات اجتماعي بر سوء رفتار سازماني و نقش تعديلگر انسجام
بررسي تأثير كارآفريني كاركنان بر عملكرد شغلي آنها در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير ابعاد كارآفريني اجتماعي بر عملكرد شركتهاي دانش بنيان (پارك علم وفناوري خليج فارس)
نقش حسابداري و حسابرسي در بحران مالي
بررسي آموزش كاركنان و كيفيت خدمات با نقش ميانجي تعهد سازماني(مطالعه موردي اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان)
بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات و ارتباطات با سلامت عمومي و عملكرد شغلي كاركناندانشگاه هاي پيام نور استان گلستان
تاثير كيفيت سود بر هزينه حقوق صاحبان سهام
مديريت منابع انساني و نقش فن آوري اطلاعات در عملكرد آن
بررسي ارتباط بين صفات شخصيتي با كاربران شبكه هاي اجتماعي
گذار از حسابداري نقدي به تعهدي در بخش دولتي ايران
مروري بر ابعاد ساختارسازماني در سازمان هاي مجازي
دستاورد هاي اجراي طرح نوين حسابداري تعهدي در دانشگاه علوم پزشكي تهران
مديريت ارزش كسب شده فازي از آغاز تا كنون
بررسي رابطه سيستم هاي كاري با عملكرد بالا و بهره وري نيروي كار با نقش ميانجياثربخشي مديريت دانش (مطالعه موردي صنعت كشتي سازي در شمال)
The impact of globalization on entrepreneurshipEconomical and Cultural point of view
تجارت بازخورد مثبت
تاثير عامل تضمين بر رضايتمندي مشتري از خدمات صندوق بيمه كشاورزي و تأثير بيمه بر ارتقا مديريتواحدهاي دامداري صنعتي تحت پوشش استان تهران
سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرريز تكنولوژي
رابطه ويژگيهاي شغلي بر رضايت شغلي با توجه به نقش تعديل گري مديريتاستعداد (مورد مطالعه: سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوي)پ
پياده سازي مديريت دانش با به كارگيري يك ابزار برتر تبادل دانش جهت ارتقاي اثربخشي زماني وهزينهاي پروژه هاي تحقيقاتي- صنعتي(مطالعه موردي)
بررسي استراتژيهاي موضع سازي و رابطه آن با كيفيت و وفاداري مشتريان(مطالعه موردي در شركت تك ماكارون)
بررسي تاثير فرآيند تدوين مديريت استراتژيك بازاريابي بر عملكرد بازارمطالعه موردي: بانك ملت استان گلستان
نقش كنترل هاي داخلي در جلوگيري از گزارشگري مالي گمراه كننده
رابطه بين جريان هاي نقدي ، سرمايه گذاري و نسبت سهام منتشر شده با توجه بهحباب فناوري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مدل تلفيقي تصميم گيري چند معياره ي فازي و برنامه ريزي چند هدفه جهت انتخابتامين كنندگان و تخصيص سفارشات در زنجيره تامين سبز
شناسايي و الويت بندي معيارهاي مؤثر بر تدوين راهبردهاي مديريت منابع انساني با رويكرد تركيبي SWOT,ANP,DEMATEL(مطالعه موردي: شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي)
ارزيابي تاثير سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمانيERP بر عملكرد سازمان( مطالعه موردي: بانك رفاه)
ارزيابي ميزان نقش فناوري اطلاعات بر سيستم اطلاعات حسابداري مالي
تاثير كيفيت آموزشهاي دانشگاهي بر رشد اقتصادي كشور
ارزيابي فناوري هاي جديد در بانكداري الكترونيك با استفاده از مدل پذيرش فناوري(مورد مطالعه: شعب بانك صادرات استان لرستان)
تأثير تمركز مالكيت و مالكيت مديريتي بر حق الزحمه حسابرسي در شركت هايپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عوامل موثر بر انصاف قيمتي مصرف كنندگان: مورد مطالعه خريداران لباس و پوشاك در شهرستان شيراز
بررسي رابطه بين هوش هيجاني مديران وبهره وري كاركنان در منطقه ويژه اقتصادي بوشهر
بررسي نقش بازاريابي توريسم در توسعه جذب گردشگران(مطالعه موردي: منطقه ارسباران كشور ايران)
تاثير تاثير گزارش حسابرس داخلي بر حق الزحمه حسابرس مستقل
بررسي رابطه بين اندازه ، عمر و اهرم مالي با سودآوري بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي انواع سكوت سازماني و پيامدهاي آن
مطالعه تأثير ساختار مالكيت بر بدهي بانكها(شواهدي از صنعت بانكداري در ايران)
بررسي تاثير استراتژي هاي بازاريابي بر كسب مزيت رقابتي با توجه به نقش ميانجي اثربخشي تبليغات با استفاده از تحليل عاملي تائيدي
نقش استراتژي تنوع بخشي بر عملكرد بانك ها
بررسي رابطه ي بين گرايش به كارآفريني و نوآوري(مطالعه موردي: كسب و كارهاي كوچكو متوسط شهركهاي صنعتي گرگان و آق قلا در استان گلستان)
برنامه ريزي نيروي انساني و لنگرگاههاي مسير پيشرفت شغلي
تاثير شخصيت كميته حسابرسي بر بكارگيري پيشنهادات حسابرسي داخلي
بررسي تاثير ميزان دارايي شركت در چسبندگي هزينه ها ؛ در شركتهاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
بودجه ريزي عملياتي، كارايي و اثربخشي
بررسي و مقايسه ميزان رضايت شغلي و تعهد سازماني آموزگاران مدارس عادي واستثنائي آموزش و پرورش ناحيه 2 شهر شهركرد
بررسي رابطه بين اندازه پرتفوي و ريسك غيرسيستماتيك در صنعت داروسازي در بازه زماني 1393- 1390
تاثير بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملكرد سازمان با استفاده از الگوي كارتامتيازي متوازن( 6 منظر) مطالعه موردي شعب موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج (ع)شهرستان مشهد
Study of the Relation between the Quality of Working Life and Organizational Commitment
بررسي تاثير كيفيت وب سايت بر تبليغات دهان به دهان و قصد خريد مجددمشتريان برخط
بررسي عوامل موثر بر ريسك درماندگي بانك ها: چالشها، راهكارها و معيارهاي سنجش
بررسي ارتباط مديريت دانش و عملكرد كاركنان مورد مطالعه( كاركنان شعببانك تجارت استان قزوين)
نقش توسعه خوشه هاي كسب و كار در امنيت مرزي
مديريت دانش، سازمان يادگيرنده و يادگيري سازماني
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور
بررسي تاثير جذابيت تاييدكنندگان مشهور در تبليغات تلويزيوني بر نگرش مصرفكنندگان نسبت به تبليغ
آسيب شناسي سياست هاي پولي و مالي از منظر استحكام بخشيدن به ثبات اقتصاد كلاندر برابر تكانه هاي بيروني
مديريت استراتژيك منابع انساني
نقش مديريت در كارآفريني و رابطه آن با خلاقيت و نوآوري
حسابداري مديريت به عنوان يك فرآيند رفتاري
بررسي تأثير ريسك اجزاي نقدي و تعهدي سود بر هزينه سرمايه سهام عادي
تاثير پس اندازهاي خالص تعديل شده بر برابري رفاهاجتماعي در كشورهاي منتخب درحال توسعه و خاورميانه
اثر بحران هاي مالي جهاني بر شاخص هاي مالي صنعت فولاد – مورد مطالعه ذوب آهناصفهان
تامليبرنقش فنآورياطلاعات و توسعه دولت الكترونيك درعصرجهاني شدن
بررسي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان بيمه
بررسي رابطه ادراك سقف شيشه اي كاركنان زن بر رضايت شغلي آنان در اداره آموزش وپرورش شهرستان بجنورد در سال 1394
كنكاشي در جهتگيري كارآفرينانه و پيامدهاي آن در محيط كسب و كار امروزي
بررسي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و سيستمهاي پشتيباني تصميم
بررسي ارتباط بين ساختار سرمايه و معيارهاي اقتصادي و حسابداري ارزيابي عملكردشركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
پيش بيني محافظهكاري شرطي با استفاده از عدم تقارن اطلاعاتي با رويكرد رگرسيون حداقل مربعات، شبكه هاي عصبيمصنوعي و شبكه هاي عصبي مصنوعي بهينه سازي شده با الگوريتم ژنتيك
آزمايش اجتماعي و كاربرد آن در خط مشي گذاري بخش دولتي
سيستمهاي خبره و كاربردهاي مديريتي آن
هوش هيجاني و عملكرد مديران(مطالعه ي موردي: مدارس شهرستان رامسر)
ارتباط بين تغييرات جريانات نقدي عملياتي با تغييرات نسبتهاي سودآوري در شركتهايپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت آموزشي ، نوآوري و خلاقيت
ارزيابي ميزان تاثير و كارايي دروس و مهارت هاي آموزشي در آينده شغلي دانشجويان (طالعه موردي: دانشجويان رشته كامپيوتر دانشكده سما دانشگاه آزاد)
ارزيابي سطوح توانمندي تكنولوژيك در صنعت ساخت قطعات هوايي
آناليز ريسك، تخمين هزينه هاي ريسك و استراتژيهاي پاسخ به آن در دادوستدهاي تجاري
مروري بر زنجيره تامين سبس
تأثير چرخه عمر شركت بر رابطه بين كيفيت افشا و هزينه حقوق صاحبان سهام شركتهايپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي چابكي زنجيره تامين بر روي اثر بخشي هزينه ها و عملكرد مالي شركتها
بررسي تاثير عوامل مديريت كيفيت فراگير بر ايجاد خلاقيت و نوآوري در سازمان
بررسي رابطه ميان سرمايه فكري و مسئوليت پذيري اجتماعي بانكهاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
جايگاه برنامه ريزي از ديدگاه اسلام و نقش آن در تحقق مديريت جهادي
بررسي رابطه بين گرايش كارآفرينانه شركتي و عملكرد فروش بين الملل(مورد مطالعه صادرات مواد غذايي استان گلستان)
AN INTEGRATED AHP, TOPSIS AND SAW METHOD FOR RANKING THE MUTUAL FUNDS:EVIDENCE OF TEHRAN STOCK EXCHANGE
بررسي نقش آموزش هاي الكترونيكي در ايجاد اشتغال پايدار(مطالعه موردي: دانشگاه علمي كاربردي كازرون)
ارائه يك مدل تركيبي مبتني بر شش سيگما و كارت امتيازي متوازن براي افزايش كيفيتخدمات سازمان(مطالعه موردي در بخش توزيع برق )
ارتقاء سلامت نظام اداري در بخش دولتي:واكاوي ابعاد عدالت سازماني
بررسي ميزان مطابقت وضعيت فعلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد هاديشهر با الزامات استانداردايزو 2008/9001
بررسي و تبيين راه هاي درآمدهاي پايدار با رويكرد استراتزيك در شهرداري ها (مطالعه موردي شهرداري گرگان)
كاربرد مدل تلفيقي كارت امتيازي متوازن پويا و تحليل پوششيداده ها به منظور ارزيابي عملكرد مراكز صدا و سيما (مطالعهموردي : صدا و سيماي مركز لرستان)
نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در توسعه كارآفريني
آينده حسابداري در ايران
بررسي اثربخشي دوره هاي آموزشي و تاثير آن بر توانمندسازي نيروي انساني در شركت مليبخش فرآورده هاي نفتي استان فارس
ارتباط قرارداد روانشناختي با كيفيت حسابرسي ورفتارهاي حرفه اي حسابرس در سازمان حسابرسي وموسسات حسابرسي
بررسي تاثيررفتار شهروندي سازماني بر سرمايه اجتماعي، مورد مطالعه:بانك تجارتمديريت شعب جنوب غرب تهران
مقايسه توان سود هر سهم و جريان نقدي هر سهم در پيش بيني سود تقسيمي هر سهم
ارزيابي عملكرد شركت كارگزاري آگاه با روش ارزيابي 360 درجه اي
كسب مزيت رقابتي و بهبود عملكرد سازماني از طريق مشتري مداري، تمايز نوآوري وتمايز بازار ( مطالعه موردي:منتخبي از بانك هاي خصوصي استان البرز)
بازاريابي سبز و نقش آن در نگرش و قصد خريد محصولات دوستدار محيط زيست
رابطه ي مديريت دانش با يادگيري سازماني و نوآوري كارمندان بانك قرض الحسنه مهر ايران
بررسي بازده بلند مدت شركت ها در بازارهاي گرم و سرد عرضه اوليه سهام دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين عملكرد كاركنان با بهبود مستمر در شركت هاي لبنيشهرستان گنبد كاووس
تحليل جمعيت شناختي بيگانگي از كار معلمان تربيت بدني شهر شيراز
ارزيابي عملكرد شركتهاي بورس اوراق بهادار با رويكرد مالي با استفاده از تحليل پوششيداده ها
تاثير وضعيت مالي بر مديريت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
بررسي رابطه رهبري اصيل با دلبستگي شغلي كاركنان دانشگاه ايلام
ارتباط پيروي از استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي و مربوط بودن اطلاعات
طراحي مدل ارتباطي مديريت زمان و استرس شغلي در معلمان تربيت بدني جنوب فارس
بررسي رابطه ي بين سياست متهورانه و هموارسازي سود بر بازدهي سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
بررسي مدل ها و ابعاد ارزيابي آمادگي يادگيري الكترونيكي در دانشگاه ها
ارائه روشي جديد جهت محاسبه نرخ بازگشت داخلي سرمايه
بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شركت بر شهرت شركت و عملكرد برند(مطالعه موردي صنعت محصولات لبني ميهن)
تحليل رابطه بين يادگيري سازماني، بازاريابي داخلي و تعهد سازماني(بيمارستان هاي دولتي تهران)
بررسي سبك هاي رهبري دانشي و تاثير آن بر سلامت اداري در بانك هايكشاورزي شهر كرمان
تحليل رابطه سبكهاي رهبري تحولي و تعاملي با الگوي رفتاري كاركنان در مقابلتغيير
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر سرعت نوآوري و عملكرد: يك مطالعه موردي در كسب وكارهاي كوچك
بررسي تاثيرتدوين استانداردهاي حسابداري دولتي برمسئوليت پاسخگويي دستگاه هاي اجرايي دولتدرايران(مبتني بربيانيه شماره 34 استانداردهاي حسابداري دولتي)
بررسي رابطه استراتژي مديريت هزينه ، اندازه سازمان و فرصتهاي رشد برعملكرد شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
كاربرد مدل پذيرش تكنولوژي در بانكداري الكترونيك
بررسي نقش فنآوري اطلاعات وارتباطات درتوسعه ومديريت منابع انساني سازمان
تبيين مدل مديريت استراتژيك برند با استفاده از سناريو پردازي
نقش تيپهاي شخصيت بر اعتياد كاري كاركنان مپنا راهآهن تهران براساس مدل جانهالند
بررسي ميزان تاثير فناوري اطلاعات در كارآفريني بنگاه هاي كوچك و متوسطاستان يزد
تطابق ارزش از نگاه مشتري در مقابل ارزش از نگاه شركت
بررسي رابطه حاكميت بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي دركشورهاي در حال توسعه يافته ونقش آن درتداوم ارتباطات بين المللي در يكصد سال اخير ( علل – جرايي – چالش )
ارزيابي كيفيت خدمات پرستاري با سروكوالFANP و Regime
ارائه مدلي جهت تبيين روابط بين فرهنگ سازماني دانشگاه ،سازگاري و پيشرفت تحصيليدانشجويان
ايجاد ارزش برند از طريق درگيري مشتري
عوامل موثر بر پنهان سازي دانش در سازمان
مطالعه ارتباط محافظهكاري حسابداري، هزينه بدهي و پرداخت سود سهام در شركتهاي پتروشيمي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
the relationshio between emotional inteligence ei and multifactor leadershp sty;es pf elementary principals in the yad city
رابطه بازده غيرعادي و افزايش سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران
انتخاب كاركنان كنترل كيفيت با استفاده از يك روش تركيبي تصميم گيري گروهي فازيشهودي
بررسي رابطه بين اعتماد با وفاداري مشتريان بيمه ايران شهرستان گنبدكاووس
بررسي همبستگي حوزه هاي ادراك كاركنان(مطالعه موردي شركت ساپكو(طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو)
بومي سازي توسعه و ضرورتهاي اجراي آن
بررسي اثر ويژگيهاي كيفيت حسابرسي بر محافظه كاري حسابداري در شركت هاي پذيرفتهشدهي بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي و رتبه بندي مولفه هاي بازاريابي رابطه مند به منظور نگهداري مشتريان بانكسپه
تاثير مولفههاي تفكر استراتژيك بر توانمندسازي روانشناختي كاركنان؛ مورد مطالعه:دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان قم
مقايسه روش مبتني بر تعيين اطلاعات و روش مبتني بر تعيين ارزش ،از نظر ارائه اطلاعاتسودمند براي تصميم گيري
بررسي عوامل موثر بر نسبت مالياتي مطلوب در استان بوشهر
شاخصهاي مالي دولت و نقش آن در بورس اوراق بهادار
رفتار شهروندي برند، عوامل اثرگذار بر آن و پيامدهاي آن
مديريت استراتزيك درراستاي فناوري اطلاعات سازمان
بررسي و مقايسه مدلهاي ارزش افزوده اقتصاديEVA و تنزيل جريانات نقدي آزاد DFCF
تحليل تجربي تأثير جهاني شدن بر تركيب درآمدهاي مالياتي در كشورهاي عضو OECD
تحليل تاثيرپذيري ارزش افزوده بازار از سياستهاي سرمايه گذاران نهادي
تاثير سيستم اطلاعات حسابداري يكپارچه بر مديريت منابع و سودآوري در شركت هايكوچك و متوسط
بررسي عوامل كليدي موفقيت در اجراي استراتژيERP همراه با مطالعه موردي
اهميت نوآوري باز در مديريت دانش مشتري
بايسته هاي مديريتي در ديوان ناصر خسرو
تأثير ساختار سرمايه بر ثروت سهام داران شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
معماري سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني
شناسايي و اولويت بندي موانع استقرار نظام اطلاعات مديريت
محافظه كاري در گزارشگري مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
به كارگيري رويكرد تركيبي SWOT-FAHP به منظور انتخاب استراتژي بهينه واحد نگهداري و تعميرات هواپيما
بررسي رابطه هزينه هاي ارزيابي كيفيت با بهاي تمام شده محصول درعملكرد شركت هايپذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
تاثير هزينه نمايندگي بر بحران مالي شركتها
مطالعه رابطه بين مدل شايستگي هاي منابع انساني و معماري منابع انساني
بررسي تأثير بازاريابي دروني بر كيفيت خدمات سازمان تأمين اجتماعي استان زنجان
بررسي عوامل موثر بر استفاده از فناوري هاي آموزشي دربرنامه درسي مقطع كارشناسي با استفاده از مدل پذيرش فن آوري TAM
بررسي رابطه بين كيفيت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه مرحله افول چرخه عمر شركت و هزينه حقوق صاحبان سهام در شركت هايپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط بين ساختار ماكليت سود و ويژگيهاي هيت مديره با مديريت سودشركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
بررسي رابطه اعتماد سازماني و تعهد سازماني كاركنان با توجه به نقش فرهنگ سازماني
بررسي مقايسهاي ميزان رضايتمندي مشتريان در بخش جراحي مردان و زنان بيمارستان تخصصي خانواده
شناسايي عوامل موثر بر انتخاب برند در محصولات شيرين عسل
اهميت مديريت تلفيقي آفات در كشاورزي و بهداشت
بررسي معيارهاي ورشكستگي و درماندگي مالي شركتها
بررسي نقش فناوري اطلاعات بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك و متوسط بخشكشاورزي با تاكيد بر نقش ميانجيگري مديريت دانش
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در سيستم پرستاري بيمارستان هاي شهر زاهدان 1393
بررسي كارايي سيستم لجستيك هلال احمر در مديريت بحران؛(مطالعه موردي: زلزله تهران)
رابطه نوع و تغيير مدير عامل با مديريت سود واقعيشركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بررسي و تجزيه و تحليل مكانيزم هاي راهبري شركتي و مديريت ريسك
تاثير كيفيت خدمات ناب الكترونيك بر امنيت ادراك شده از سوي مشتري(مطالعه موردي: بانك تجارت)
اولويت بندي عوامل موثر BSC در ارزيابي عملكرد از ديدگاه مشتريان(مطالعه موردي: بانك صادرات)
بررسي ارتباط ميان ادراك از عدالت سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني (مطالعه موردي: كاركنان مراكز دانشگاه پيام نور استان مازندران)
Investigating Factors affecting organizational Sound withingovernmental organizations in metropolitan city of Mashhad
تامين مالي پاشنه آشيل صنايع كوچك و متوسط در ايران
تحليل رابطه ي مديريت منابع انساني تعهدمحور با انعطاف پذيري منابع انساني
بررسي رابطه هوش معنوي و سواد مالي اسلامي دركاركنان صنعت نفت
شناسايي و بررسي عوامل كليدي موفقيت پياده سازي سيستم مديريت فرايند كسب وكار
مطالعه اثر امنيت اطلاعات بر وفاداري مشتريانمطالعه موردي:مشتريان خدمات بانكداري الكترونيك در شهر تهران، سال1393
Investigating the performance of Hospital information systems in work flow Management
نقش مذيريت دانش در نوآوري سازماني، منابع انساني و نگهذاشت منابع انساني
ارائه مدل شبكهاي جامع براي ارزيابي و رتبهبندي شعب بانك(مطالعه موردي:بانك قرض الحسنه مهرايران)
بررسي رابطه بين كيفيت سود پيش بيني شده مديريت و معيارهاي ارزيابي نقدشوندگيسهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و مديريت سود در صندوقهاي مشتركسرمايهگذاري در بورس اوراق بهادار تهران
ضرورت و كاركردهاي مديريت دانش و نقش آن در توسعه سازمان ها
تاثير اشتغال حسابرسان سابق با كارفرماي مميزي بر برداشت هاي استقلال حسابرس
مروري بر حسابداري محيط زيست
بازشناسي مفهوم مهندسي مجدد در سازمان؛ تعاريف و متدولوژي ها
بررسي ارتباط قابليت يادگيري سازماني باعملكرد سازماني در اداره كل ورزش و جواناناستان خراسان رضوي
بررسي اثربخشي تبليغات در جلب رضايت مشتري در بانكها
بررسي اثر معنويت سازماني بر تعهد سازماني كاركنان ادارات گمرك استان اردبيل
ارائه يك روش ابتكاري و فرابتكاري به منظور كمينه سازي زمان تكميل در انبارهاي متقاطع چندگانه
بررسي تاثير اندازه شركت حسابرسي و تخصص حسابرس به عنوان شاخص هاي كيفيتحسابرسي بر مديريت سود
سرمايه فكري و بررسي مدلهاي اندازه گيري آن
نقش فناوري اطلاعات در مديريت بحران
بررسي سيستم حسابداري تعهدي كامل در حسابداري دولتي ايران
روش هاي تدريس حسابداري، چالش هاي پيشو راهكارهايي براي توسعه حسابداري در ايران
بررسي رابطه بين ارزشهاي لذت جويانه و نيات رفتاري مشتريان در فست فودهاي شهرستان گرگان
مروري بر رسانه هاي اجتماعي از ريشه ها تا مفاهيم بازاريابي
Ranking the Importance of Dimensions of Service Quality with Group AHP Approach (Case Study: Hilton Hotel of Cyprus)
ضرورت پياده سازي مناسب كنترل داخلي، حسابرسي و آموزش آن
تبيين ضرورت كاربردمديريت كيفيت جامع در سازمان ها
importance of job satisfaction in the organization
بررسي رابطه بين كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان با توجه به نقش ميانجي اعتمادمشتريان )مطالعه موردي شركتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي(ISP)استان گلستان
بررسي فرصتها و چالشهاي اجراي حسابداري تعهدي
نقش مهارت آموزي بر بهره وري نيروي انساني
بررسي رابطه بين كارآفريني شركتي و عملكرد فروش با توجه به نقش ميانجي ظرفيتجذب مشتري در نمايندگي هاي فروش شركت سهامي بيمه ايران در استان گلستان
بررسي عوامل موثر در انتخاب و مصرف برند داروي گياهي آويشن (مطالعه موردي:كلانشهرتهران)
بررسي رابطه مديريت دانش و تعارض سازماني(مطالعه موردي: كاركنان اداره كل آموزش پرورش استان سمنان)
مديريت سود؛ انگيزه ها و فرضيه هاي مربوط به آن
كارآفريني و تاثير آن در تحول نظام اداري
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر ساختار سازماني شركتهاي هواپيمايي
تاريخچه حمل و نقل و ترانزيت، سير تكاملي آن و كنوانسيونهاي مرتبط
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمايه ايران
اقتصاد مقاومتي و بهره وري نيروي انساني
رابطه بين سرمايه فكري وشاخص ارزش بازاراز ديدگاه سرمايه گذاران
تأثير ساز و كارهاي نظام راهبري شركت بر درصد اختلاف بين سود مشمول ماليات ابرازي وقطعي شده در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حسابداري اجتماعي
بررسي دزدي دريايي و آثار آن با مطالعه موردي اقدامات ج.ا.ايران در برابر آن
مساله زمانبندي پروژه با در نظر گرفتن محدوديت منابع تك هدفه با الگوريتم مبتني برممتيك تركيبي قورباغه
ارزيابي و سنجش ابعاد پنج گانه سكوت سازماني در ميان كاركنان دانشگاه پيام نور استانيزد
بررسي رابطه اعتماد با قصد خريد مصرف كنندگان در فروشگاه هاي زنجيره اي خانه وكاشانه استان هاي گلستان و مازندران
مروري بر ادبيات محيط اقتصادي حسابداري و تاثير ريسك سيستماتيك برسرمايه گذاري
مدل سازي حسابداري
بررسي رابطه بين عوامل آميخته بازاريابي و تصميم گيري خريد(مشتريان فروشگاه هاي پوشاك شهرستان گنبد كاووس)
بررسي وضعيت موجود استقلال و عزت نفس كاركنان بيمارستان هاي شهرستانپارس آباد
تعيين روابط مضامين استراتژيك و سنجه هاي عملكردي با استفاده از كارت امتيازي متوازن (مورد مطالعه شركت سايپا پرس)
نظام پيشنهادات،نمادمديريت مشاركتي درسازمانها،چالشها وراهكارها
بررسي موانع هزينه اي وصول ماليات بصورت الكترونيكي در اداره كل امور مالياتياستان مازندران
رابطه بين فرسودگي شغلي و عملكرد شغلي(مطالعه موردي: ادارات دولتي استان چهارمحال و بختياري)
نوجويي چيست؟
تاثير ساختار مالكيت بر حساسيت سرمايه گذاري- جريان نقدي
نقش مؤسسات عالي حسابرسيدر مواجه با عواقب ناشي ازبحران مالي و اقتصادي اخير
رابطه هوش سازماني با نوآوري سازماني در شركتهاي كوچك متوسط
بررسي رابطه ي بين هموارسازي سود و ضريب واكنش سود در شركتهاي پذيرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين سلامت سازماني، امنيت شغلي با انضباط كاري كاركنان بيمارستان نيروي انتظامي شهر كرمان در سال 1393
تاثير شبكه هاي دوستي بر سبك خريد مشتري
تحليلي بر نحوه ي تسهيم هزينه هاي طراحي زيرساخت CapEx و عملياتي OpEx فناوري در بانك كشاورزي
تاثير كارآفريني بين الملل بر پيشرفت كسب و كار هاي كوچك و متوسط و رشد اقتصادي يك كشور
بررسي رابطه بين كارآمدي سازمان تشخيص ماليات در دو نظام ماليات بر ارزشافزوده و نظام مالياتهاي مستقيم ( مطاله موردي اداره كل مالياتي استان گيلان)
بررسي تاثير كاربرد تجارت الكترونيكي در توسعه شركتهاي صادرات غير نفتي( مطالعهموردي: شركتهاي صادرات غيرنفتي استان زنجان)
بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان
مقايسه تطبيقي مزيت رقابتي پايدار سازماني منبع محور و سازمان صنعتي با رويكردفناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي
بررسي رابطه بين عملكرد سازماني با برون سپاري در شركت نورد و لوله صفا
بررسي تاثير سبك رهبري بر رضايت شغلي كاركنان در يكي ازسازمان هاي زير مجموعه صنعت نفت
رتبه بندي تأمين كنندگان در زنجيره تأمين براساس مدل ديكسون و رويكرد تصميم گيريچندشاخصه AHP-TOPSIS
بررسي تاثير استراتژيهاي منابع انساني بر عملكرد سازماني بر مبناي كارت امتيازيمتوازن در شركت گاز ايلام
بررسي نقش عوامل توسعه اقتصادي برامنيت اجتماعي
نظام مديريت عملكرد و رابطه آن با ارتقاي بهره وري نيروي انساني(مورد مطالعه: سازمان مركزي شهرداري ساري)
بررسي و اولويت بندي علل ناكامي خصوصي سازي در ادارات دولتي از ديدگاه مديران ارشد اينادارات در شهر كرمان
بررسي رابطه بين حاكميت شركتي و نرخ بازده دارائيها در بازار بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل موثر بر فرآيند ارسال مجدد ايميل هاي تبليغاتي در بازاريابي ويروسي
فناوري اطلاعاتIT ابزاري مؤثر در مديريت ارتباط با مشتريCRM
انتخاب استراتژي تعمير و نگهداري منابع نوين انرژي در صنعت سبز
بررسي توده واري حقيقي و حقوقي و تاثير آن بر بازده سهام
بررسي رابطه بين ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات با تغيير سازماني در دستگاه هاي اجراييشهرستان كرمان
بررسي رابطه بين كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان با توجه به نقش ميانجي رابطه مداريدر مشتريان فروشگاههاي زنجيره اي استان گلستان.
نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي اقتصادي شركتهاي سهامي
بررسي تاثير فرصت هاي سرمايه گذاري بر رابطه بين بيش اعتمادي مديران وسياستتقسيم سود
ارتباط جو سازماني با تعهد سازماني در شركت پارس خودرو
بررسي عوامل موثر بر بهبود كنترل هاي داخلي مالي مطلوب در دادگستري استانمازندران
بررسي تاثير مولفه هاي اطلاعات اجتماعي بر سوء رفتار سازماني ، نقش ميانجي عدالت سازماني
حسابداري زيست محيطي شركتي و گزارشگري آن
بررسي عوامل موثر آينده پژوهي در مديريت استراتژيك منابع انساني
بررسي ارتباط بين سيرت نيكو با سكوت سازمانيمورد مطالعه: كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
تاثير مدرنيسم و پست مدرنيسم بر حسابداري
بررسي ارتباط ميان مديريت دانش و بهرهوري منابع انساني(مطالعه موردي: صنعت، معدن و تجارت استان تهران)
بررسي مقدار و علل كسورات بيمه اي و ارائه راهكارهايي به منظور كاهش آن با استفاده از تكنيك حل مساله دربيمارستان شهداي سروستان در سال1391
بررسي روشهاي تأمين مالي كسب و كارهاي كوچك و متوسط در مراحل مختلف چرخه عمركسب وكارها با استفاده از روش فازي
ارزيابي اثر كاهش يارانه كود و سموم شيميايي بر توليدات زراعي و باغي بخشكشاورزي ايران
تدوين راهبردهاي مديريت منابع انساني با رويكرد نقاط مرجع استراتژيك(مطالعه موردي: شركت مخابرات استان خوزستان)
مقايسه ميزان بهرهگيري مديران از فنون مديريت زمان در انجام فعاليتهابر مبناي ويژگيهاي فردي و شغلي آنها
بررسي رابطه چابكي سازماني و هوش سازماني با يادگيري سازماني در شركت سيمان خوزستان
امنيت سيستم هاي اطلاعاتي،نياز مبرم سازمانهاي امروزي
الماس تعالي گنجينه سرمايه انساني
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي بر اساس نظريه مك كري و پل كوستا با رهبريتحول آفرين در جهت تحول و بازسازي مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور
ارتباط بين سرمايه اجتماعي و سرمايه فكري
بررسي عوامل مؤثر بر هزينه سرمايه (مطالعه حاشيه سود و چرخه عملياتي وجه نقد برروي پنجاه شركت برتر بورس اوراق بهادار تهران)
بررسي نقش بسته هاي نرم افزاري وسيستم هاي اطلاعاتي حسابداري برتصميمات مديريت در پالايشگاه نفت امام خميني شازند
بررسي تاثير ادراكات كاركنان از اقدامات راهبردي مديريت منابع انساني بر رضايتشغلي آنان
بررسي رابطه عجين شدن با شغل و رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشكده هاي علومپزشكي بجنورد در سال 1394
مروري بر كارآفريني استراتژيك، ابعاد و پيامدهاي آن در دنياي كسب و كار امروزي
فرآيند برنامه ريزي استراتژيك
شناسايي عوامل موثر بر نحوه برقراري توازن بين دو راهبرد مديريت سود:دستكاري فعاليت هاي واقعي در برابر اقلام تعهدي
مديريت آموزشي و روابط انساني
بررسي الگوي مصرف انرژي در ايران و ارائه راهكارهاي بهبود آن در جامعه
بررسي تاثير اثر بخشي بكارگيري مديريت كيفيت فراگير بر شكل گيري صحيح مديريت سازمان مورد مطالعه: سازمان صدا وسيما
تبيين جايگاه مديريت ارتباط با مشتري از ديدگاه قرآن در تحقق اقتصاد مقاومتي
بررسي رابطه بين گرايش كارآفرينانه شركتي و فروش مشتري محور(مورد مطالعه صادرات مواد غذايي استان گلستان)
مطالعه ارزيابي عملكرد بيمه پارسيان با استفاده از طراحي مدل رياضي( بررسي موردي: نمايندگي هاي استان فارس)
رتبه بندي معيارهاي ارزيابي براي برون سپاري با رويكردAHP-VIKOR مطالعه موردي پيمانكاران احداث و بهره برداري شبكه در شركت توزيع برق يزد
بررسي تاثير سرمايه هاي اجتماعي بر بهسازي سازماني كاركنان اداره آموزش و پرورششهرستان لامرد
بررسي تاثير مديريت بر مبناي شايستگي در پيشبرد اهداف و بهره وري سازمان
مروري كامل در زمينه مزيت رقابتي در بنگاه هاي رقابتي
بررسي رابطه بين حمايت مديريت عالي با بهبود مستمر در شركت هاي لبنيشهرستان گنبد كاووس
ارزيابي عملكرد پروژه ها با ابزار تحليل پوششي داده ها با مطالعه موردي در شركت پروژهمحور تامكاراشترجان
بررسي رابطه اقتصاد مقاومتي و سبك زندگي اسلامي
چالشهاي انتخاب سيستم برنامه ريزي منابع سازمانERP در سازمانهاي كوچك و متوسط SME’s
شناسايسي شاخصهاي ارزيابي آمادگي پياده سازي سيستم مديريت دانش در سازمانها
بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتري و ميزان رضايت و وفاداري مشتريان بانكهاي مستقر در جزيرهكيش
مطالعه اي چند سطحي بر روي كاريزماي ادراك شده، تعهد به تغيير و عملكرد تيمي
بررسي رابطه بين كار آفريني سازماني و هوش هيجاني(مطالعه موردي: موسسات آموزش عالي شهرستان ساوه)
شيوه هاي مديريت وسازماندهي كلاس درس وبررسي سبكهاي مديريتي
درگيري برند مشتري در شبكه اجتماعي آنلاين(مورد مطالعه: شركت كاله در فيسبوك)
بررسي رابطه بين بازاريابي رابطه مند با رضايتمندي مشتريان بيمه ايرانشهرستان گنبد كاووس
ارزيابي فرسودگي شغلي و شناسايي و بررسي عوامل موثر بر آن در شركت برقمنطقهاي شيراز
بررسي ميزان كارآيي و رابطه ارزشي اطلاعات حسابداري در بورس اوراق بهادار تهران
خرد و دادگري ، دو بايسته ي اصلي مديريتي در شاهنامه
ارائه مدل ارتقاي چابكي واحد نگهداري و تعميرات هواپيما با رويكرد تلفيقيSWOT-BSC
بررسي تاثير هزينه نمايندگي بر درماندگي مالي بر اساس اندازه شركت ها
بررسي ماهيت، ارزش و كاربرد كارت ارزيابي متوازن در شركت هاي بزرگ و شركت هايمتوسط و كوچك
ارزيابي ميزان دوسوتواني سازماني در شركت پيشگامان توسعه ارتباطات
بررسي نقش خدمات دولت الكترونيك بر رضايت ارباب رجوع سازمان خدمات درمانيشهركرد بر اساس مدل COBRA فازي(مبتني بر رويكرد شهروند محور)
بررسي وضعيت موجود تعهد سازماني كاركنان ادارات گمرك استان اردبيل
ارائه يك مدل رياضي به منظور زمان بندي كاميون هاي ورودي و خروجي در انبارهاي متقاطع چندگانه
بررسي محيط جهاني حسابداري
بررسي رابطه ارزش هاي لذت جويانه و ارزش هاي فايده باور با رضايت مشتريان در فست فودهايشهرستان گرگان
بررسي رابطه بين كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان(مطالعه موردي شركتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي ( ISP ) استان گلستان).
بررسي رابطه بين بازمهندسي فرآيندها و عملكرد سازمانهاي دولتي استان قم
بررسي رابطه بين فروش مشتري محور و عملكرد فروش با توجه به نقش ميانجي ظرفيتجذب مشتري (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي در سطح استان گلستان).
بودجه ريزي عملياتي مفاهيم و ويژگي هاي آن
ماليات بر درآمد در حسابداري مالي
رويكرد بهينه سازي شبيه سازي جهت برنامه ريزي زنجيره تاميندر صنعت كشت قارچ
لذت گرايي در خريد
بررسي تاثير افشاي داوطلبانه اطلاعات حسابداري در شركتهاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين تصميم گيري خريد و شخصيت(مشتريان فروشگاه هاي پوشاك شهرستان گنبدكاووس)
بررسي ميزان استقرار راهبردهاي مديريت دانش و تكنولوژي اطلاعات در سازمانآموزش و پرورش استان اردبيل
خوشه بندي مشتريان نوجو با استفاده از متغيرهاي جمعيت شناختي در صنايع مواد غذايي و لوازمخانگي در شهر ايلام
نقش مديريت تقاضا و مديريت توزيع بر عملكرد زنجيرهي تأمين (مطالعه موردي:شركتهاي توليد آبمعدني در استان مازندران)
ارزيابي كارآيي بيروني دانش آموختگان رشته هاي علوم انساني، مقطع كارشناسي (دانشگاه آزاداسلامي و دولتي)
بررسي تاثير فرايند اجرايي نظام مديريت دانش بر كارافريني
هوش سازماني ابزاري قدرتمند در ارتقاي خلق دانش سازماني
شناخت رابطه بين سود باقي مانده و ارزش افزوده اقتصادي با كيفيت سودمطالعه موردي : شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين كيفيت خدمات و گرايش ارتباطي در فروشگاههاي زنجيره اي استانگلستان
حسابداري منابع انساني
فرصتها و چالشهاي نوآوري باز و نوآوري بسته در فضاي كسب و كار ايران
نقش مديريت كيفيت جامع بر سازمان هاي كارآفرين
بررسي رابطه بين فرهنگسازماني با خلاقيت و نوآوريدر سازمان تأمين اجتماعي شعب اهواز
نقش حسابرسي داخلي در موفقيت شركت ها
برنامه ريزي جانشين پروري چرا و چگونه؟
بررسي رابطه بين مولفه هاي هوش هيجاني (روابط درون فردي، روابط ميان فردي، خلق وخوي عمومي، سازگاري و كنترل تكانشها) و سلامت سازماني مديران در مدارس متوسطهآذربايجان غربي
تاثير آموزش بر افزايش بهره وري سازمان ها
هوش هيجاني، ابزار نوين مديريت تعارض براي رهبران سازمانها
مفهوم مدل و مدلسازي در پژوهش هاي علوم انساني
مدلسازي پديده ي تورم در كشور ايران با ديدگاه كينزي و رويكرد پويايي شناسيسيستمها
بررسي رابطه بين فروش مشتري محور و عملكرد فروش بين الملل(مورد مطالعه صادرات مواد غذايي استان گلستان).
بررسي رابطه بين يادگيري سازماني با عملكرد كاركنان در شركت هاي لبنيشهرستان گرگان
بررسي كاربرد رايانش ابري در سيستم هاي آموزش الكترونيكي
نظريه تحول وفرآيند سازماني
عوامل موفقيت،موانع وچالشهاي فراروي مديريت دانش درسازمانها
نقش بازاريابي رسانه هاي اجتماعي در وفاداري برند
بررسي رابطه بين عدالت رويه اي با عدالت تعاملي( مطالعه موردي : مشتريان بانك انصار شهرستان گنبد كاووس )
بررسي ارتباط استراتژي هاي مديريت سرمايه در گردش و چرخه تبديل وجه نقد با هزينهسرمايه شركت
اتخاذ يك متد جامع با رويكرد راهبردي و كاربردي به روش آزمون نرم افزار
بررسي رابطه بين كيفيت خدمات و تصوير شركت و اعتماد با وفاداري مشتريان(مطالعه موردي شركتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي ( ISP ) استان گلستان).
مطالعه ميزان كفايت اثر بخشي حسابرسي ديوان محاسبات در دستگاههاي اجرايي و ارائهراهكار جهت بهبود عمليات
بررسي رابطه بين كارآفريني شركتي و فروش مشتري محور در نمايندگي هاي فروششركت سهامي بيمه ايران در استان گلستان.
كارايي و اثر بخشي ارزشيابي عملكرد در مديريت منابع سازماني
مروري بر نقش موسيقي پس زمينه برتصميم خريد مصرف كنندگان
بررسي رابطه بين عوامل آميخته بازاريابي و شخصيت(مشتريان فروشگاه هاي پوشاك شهرستانگنبد كاووس)
نقش پورتال هاي اطلاعات سازماني در زنجيره تامين
بررسي رابطه بين بازاريابي رابطه مند و وفاداري مشتريان در فروشگاههاي زنجيره اياستان گلستان.
مدريريت مشاركتي در كسب و كارهاي خانگي
اثر بخشي تيم هاي كاري در سازمان روزنامه رسمي كشور
بررسي رابطه بين گرايش كارآفرينانه شركتي و عملكرد فروش بين المللي با توجه به نقشميانجي فروش مشتري محور(مورد مطالعه صادرات مواد غذايي استان گلستان).
بررسي رابطه بين يادگيري سازماني با مشاركت كاركنان در شركت هاي لبنيشهرستان گرگان
بررسي ميزان انسجام و يكپارچگي سازماني و ارتباط آن با اثر بخشي سازماني دردستگاه هاي اجرايي، دولتي و ورزشي شهر كرمان
بررسي رابطه بين وفاداري مشتريان با نيات پس از خريد( مطالعه موردي : مشتريان فروشگاه فرهنگيان شهرستان علي آباد كتول )
بررسي رابطه ارزش هاي لذت جويانه و ارزش هاي فايده باور با رضايت و نيات رفتاري مشتريان در فست فودهايشهرستان گرگان
بررسي رابطه بين سبك هاي رهبري دانشي با فرهنگ سازماني و سلامت اداريدر بانك هاي كشاورزي شهر كرمان
بررسي جنبه هاي اخلاقي نام و نشان تجاري و تاثير آن بر افزايش اعتبار شركت در اجتماع
مفاهيم و مقايسه انواع روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري
مولفه هاي مديريت دانش و تفكر استراتژيك مديران
آزمون هاي لازم براي كاربرد صحيح نسبت هاي مالي در ارزشگذاري
ارزيابي بهره وري مصرف بودجه پژوهشي در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات
رابط بين چسبىذگي هزينه ها با خصوصيات شركت و محافظه كاري مشروط
بررسي سرمايه فكري و عملكرد مبتني بر ارزش

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید