دریافت مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۹۲عنوان مقاله تخصصی شامل۱۲۴۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

تحليلي بر مدل هاي ارزيابي آسيب پذيري شهرها در برابر مخاطرات طبيعي
اجراي مانورهاي شهري و كشوري گامي در راستاي كاهش تلفات و تبعات بحران در بلايا
پيشگيري از فرسودگي شغلي امدادگران در بلايا
بررسي تاثير فرآيندهاي مديريت دانش در انجام بهتر فرآيند مديريت بحران
بررسي اثربخشي نقش مانورهاي امدادي در آمادگي ومقابله با بحرانهاي طبيعي و انسان سازنمونه مورد بررسي استان آذربايجان غربي
مكان سنجي مشاركت مردمي درمديريت بحران زلزله احتمالي تهران بزرگ
تحليل راهكارهاي كاربردي افزايش مشاركت شهروندان در مديريت اقتضايي بحران سفيد
نقش و ضرورت مديريت منابع انساني بر كارائي كاركنان در چرخه مديريت بحران مطالعه موردي: جمعيت هلال احمر استان آذربايجان غربي
بررسي آسيب پذيري مناطق شهر تبريز
تحليلي جغرافيايي از بحران زلزله و مديريت آن با استفاده از مدل IHWP مطالعه موردي: منطقه يك تهران
مديريت بحران سيلاب در مناطق روستايي و عشايري مورد: سيلاب آبان 1394 در مناطق عشايري استان ايلام
برنامهريزي استراتژيك آيندهنگاري تابآوري، رويكرد نوين شهرهاي پايدار و خلاق دررويارويي با بحرانها، منطبق با ظرفيتهاي فرهنگي اجتماعي ايران
مشاركت شهروندي در قالب نهادهاي مردم پايه محله، الگوي برتر مديريت كاهش آسيبپذيري سوانح در ايران
بررسي روابط ميان مخاطرات با ارائه مذلي نوين در ارزيابي ريسك حريق در پي زلسله
مديريت جمعيت با هدف جلوگيري از كشته شدن نفرات حاضر در مراسم هاي خاص (نمونه موردي از تجمع هاي مذهبي شهر قم )
تعيين آسيب پذيري لرزهاي و ارائه روشهاي بهسازي پل انقلاب شهر قم
بررسي مفهومي الزام توجه به مديريت تعارض براي مديريت بهينه بحران هاي ناشي از بلاياي طبيعي
زمان اختلات طولاني بر خصوصيات رئولوژي و مكانيكي ملات خود متراكم
استقرار سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008 در در ارگان هاي بحران مدار وامدادگر خصوصا سازمان هاي آتش نشاني
نقش جوامع محلي در چارچوب سنداي براي كاهش خطر بلايا
جايگاه اتاق بحران در ساختار مديريت بحران مطالعه موردي شركت بهرهبرداري نفت و گاز غرب
الگوي مديريت مراكز درماني در برخورد با حوادث پرتوي
مديريت بحران خشكسالي در نواحي عشايري اردبيل
بررسي و تبيين استراتژي هاي مديريت بحران در بافت تاريخي شهر يزد با رويكرد كاهش آسيب هاي ناشي از وقوع زلزله
شناسايي برنامه هاي مديريت بحران در محلات
يك مدل رياضي براي خريد اقلام امدادي در قبل و بعد از بحران
ارزيابي شرايط تهديد اراضي حوضه شهري اهواز ناشي از سيلابهاي رودخانه كارون وچگونگي ايمنسازي آنها
مديريت بحرانهاي اجتماعي ناشي از اريبي خطر وقوع زلزله به روش زمين آماري مطالعه موردي زلزلههاي آذرماه 1393 در جنوب شرقي استان تهران
ايمني و مديريت بحران در مراسمات پر جمعيت مذهبي مدل بومي مديريت جمعيت مطالعه موردي مراسم نيمه شعبان مسجد مقدس جمكران
طرح پناه گيري و خروج اضطراري در ساختمانهاي مهم مطالعه موردي بررسي ساختمانهاي شهرداري قم
بررسي برنامه عملياتي شرايط اضطرار EAP جهت كاهش خسارت سيل ناشي از شكست سد – مطالعه موردي : سد جره رامهرمز
ارزيابي ونقش مولفه هاي تاب آوري درمديريت بحران شبكه برق استان اصفهان
راهبردهاي مديريتي بحران سيل در كاهش آسيب پذيري شبكه هاي سازه اي مطاله موردي: شبكه خطوط ريلي ايران
Crisis management In Naqsh-e Rostamand Persepolis World Heritage Sites: excessive Subsurface Water withdrawal and The Shiraz-Esfahan Railway Hazard. (case study)
بررسي طرح مديريت بحران محوطه ميراث جهاني تخت جمشيدبا استفاده از روش SWOT
بررسي اثربخشي سازماندهي، توجيه و مانور كاركنان كليدي بهزيستي استان و شهرستان، بر ميزان دانش، نگرش و آمادگي سازماني ايشان جهت ارائه حمايت هاي رواني اجتماعي در سوانح و بلايا زلزله در قالب طرح محب بهزيستي
Occurrence of epsilon in seismic hazard analysis disaggregation
سازگاري با تغييرات اقليمي و امنيت غذايي
بررسي مقاومت فشاري بتن ساخته شده از پساب تصفيه نشده مطالعه موردي: منطقه 4 شهرداري مشهد
ستاد هدايت عمليات بحران مطالعه موردي شهر قم
بررسي موانع و راهكارهاي اجرايي نمودن چارچوب عملياتي سنداي براي كاهش خطرپذيري در ايران با توجه به 4 اولويت عملياتي تدوين شده
بررسي مديريت آسيبهاي ناشي از حوادث غير مترقبه به منظور تقليل عوارض ناشي از آن دربيمارستانهاي استان سيستان و بلوچستان
مديريتسلامترواني بازماندگان در بحران زلزله با تاكيد بر نقشرسانه راديو و تلويزيون
كاربرد نرم افزارDIP در تعيين شاخص هاي خشكسالي هواشناسي مطالعه موردي تله زنگ و دزفول
قابليت اعتماد سازه هاي فولادي دريايي در برابر خوردگي يكنواخت در منطقه جسر ومدي
پيشبيني زمينلرزه با استفاده از ناهنجاريهاي يونسفري
درس گرفتن از زلزله بم و برنامه ريزي براي اجراي الويت چهارم چارچوب سنداي
بررسي نقش ژئومورفولوژي در مديريت بحران هاي طبيعي
توسعه سيستمهاي پيشآگاهي خطر بيابانزايي مبتني بر نگرش سيستماتيك مدلهاي يكپارچه مدلهاي مردم محور
معرفي شبكه مخابراتي پشتيباني بحران با استفاده از ارتباطات نوري فضاي آزاد
مانيتورينگ شدت زمين لرزه با استفاده از شبكه شتاب سنج
تطابق پذيري چارچوب سنداي با نيازهاي مديريتي ميراث فرهنگي
بررسي دقت داده هاي مكاني داوطلبانه در زمين لرزه هائيتي
مطالعه رفتار غيرخطي پايه پلهاي بتني بهسازي شده با روشهاي مختلف
Panic, Crowd, and Evacuation Simulation Modeling in Fire and Emergency
استفاده از فناوري GISدر مديريت بحران پس از وقوع زلزله
بررسي عوامل موثر بر استرس كاركنان شركت گاز استان اصفهان در شرايط اضطراري با تاكيد بر اولويت آمادگي در برابر بحران چارچوب جهاني سنداي
پايه هاي بنيادي مديريت بحران با رويكرد كاهش خسارات و صدمات سيلاب دشت در مديريت سيلاب
استفاده از سند سنداي براي تحقق مديريت استراتژيك در بحران مطالعه موردي:همدان
پايش شهري راهكاري جهت آموزش دانش آموزان براي پيشگيري از بلايا مطالعه موردي: همدان
بررسي مفاهيم تاب آوري در جوامع شهري به منظور كم نمودن خسارات سوانح طبيعي
مدرسه بادوام، راهكارهاي جهت رسيدن به محله ايمن و شهري آماده
پهنهبندي خطر زلزله استان كرمان با كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS و استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي AHP
تأثير خطاهاي انساني در سوانح و بحرانهاي دريايي
The Impact of Risk Assessment as Reducing the Maritime Accidents
بررسي تاثير برگزاري مانورهاي آمادگي در مديريت بحران ناشي از سوانح طبيعي مطالعه موردي: شركت آب و فاضلاب مشهد
مداخلات رواني – اجتماعي ازكودكان درحوادث وسوانح فراگير جمعي
نقش پايگاه هاي امداد و نجات بين جاده اي دركاهش تلفات انساني در سوانح جادهاي مطالعه موردي پايگاههاي امداد جادهاي استان كرمانشاه
Impact Assessment for the Most Recent Severe Drought in Bushehr Province
موج ناشي از انفجار و روش هاي كاهش اثرات آن بر روي سازه ها
كاهش خطرپذيري سازه ها در اثر آتش سوزيهاي پس از زلزله
مديريت بحران منابع آب در اثر تغييرات اقليم (مطالعه موردي در شهر بهار)
بررسي مفهوم و تاثيراپسيلون درواهم افزايي خطرزمين لرزه
نقش مانور هاي شهري و كشوري در آمادگي و مقابله با بحرانهاي طبيعي و انسان ساز
توسعه سامانه اطلاعاتي مديريت بحران بر بستر موبايل 1MODIS ، نمونه موردي: پايلوت “سامانه آني و مكان مبناي ارزيابي خسارات سازمان پيشگيري ومديريت بحران شهر تهران
بررسينقشرسانه ها در مديريت بحران و تاثير آن در آرامش جامعه
لزوم تحقق عزم ملي براي اجراي يك روز بدون خودرو اولين گام در كاهش آلودگي هواي تهران
نگاهي اجمالي به مديريت مخاطرات طبيعي در جهان
بررسي نقش برنامه ريزي شهري در كاهش آسيب هاي ناشي از زلزله در شهرها مطالعه موردي شهر اروميه
بررسي جامع مديريت ريسك با بكارگيري روش هاي ارزيابي احتمالاتي ايمني
ضرورت پاسخ دهي مناسب و سريع تيم درمان اضطراري در مديريت بحران
روش هاي مختلف تشخيص انواع آلاينده ها و استفاده از سيستم هاي اعلام آلودگي در آب
بررسي آمادگي سخت افزاري مراكز درماني در سوانح آزاد شدن مواد خطرناك ناشي ازمخاطرات طبيعي در يكي از بيمارستانهاي شهر تهران
بررسي نقش ارتش جمهوري اسلامي ايران در مديريت بحران شهر تهران
بررسي نقش سيستم اطلاعات جغرافياييGIS برمديريت بحران و تاثير آن در پيشگيري ازبحران
مقاوم سازي و بهبود رفتار سازههاي مهاربندي شده توسط BRB
مديريت خطر بلاياي طبيعي با رويكرد تابآوري اجتماعات محلي با تأكيد بر زلزله
قطع عضو و راهكارهاي جلوگيري از آن در بلاياي طبيعي (زلزله)
ارزيابي ريسك ساخت پالايشگاهي در منطقه پارس جنوبي
تحليل احتمالاتي خطر لرزه اي شهرستان مراغه واقع در استان آذر بايجان شرقي، جنوب دامنه ي كوه سهند
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شهرستان مراغه واقع در استان آذر بايجان شرقي، جنوب دامنه ي كوه سهند
Ethical Resource Allocation in Public Health Emergencies
Food security strategies in disaster and humanitarian emergencies: A review article
مديريت ريسك اجتماع محور
مقايسه برآوردبحران خشكسالي هواشناسي با استفاده از شاخصهاي SPI ، PNPI و DI مطالعه موردي: شهرستان طرقبه
بررسي نقش تكنولوژي هاي نوين در اثربخشي مذيريت جامع بحران (سيستم هاي پايش و هشدار، بانك هاي اطلاعاتي، GIS)
تحليل فاجعه منا-بررسي علل وقوع از منظر مديريت بحران
ارزيابي سريع خسارات زمينلرزه قسمتي از شهر بم با استفاده از تصاوير هوايي قبل و بعد از زلزله و مقايسه آنها با يكديگر
بررسي تاثير مديريت بحران در برنامه هاي استراتژيك و نقش آن در جلوگيري از بحران شركت توزيع نيروي برق استان يزد
تحليل تابآوري لولههاي مدفون انتقال آب در خاكها با مشخصات گوناگون دربرابر بارهاي ديناميكي
مدلسازي و تحليل گسلش لرزهاي زمين لرزه 4 اسفند 1383 زرند كرمان با تلفيق دادههاي لرزهاي و راداري
برآورد ارزش در معرض خطر بلاياي طبيعي با استفاده از روش تئوري مقدار فرين
نگاهيكليبه پديده فرونشست زمين در ايران و جهان
طراحي چارچوبي جامع جهت برنامه ريزي، سازماندهي و مديريت بحران هاي سخت و تبعات آن
تغييرات اقليمي و تاثير آن بر ميزان بارش سالانه و رژيم جريان در ايران مطالعه موردي سال آبي 94-93
پدافند غيرعامل و تأثير آن بر امنيت شهري
جلوگيري از اختلال استرسپساز سانحه PTSD از طريق مديريتاثربخشبحران با تاكيد بر زلزله
استفاده همزمان از گيرنده هاي GPS و دستگاههاي لرزه نگار به منظور استفاده در سامانه هشدار به هنگام زمين لرزه در شرق تهران
بررسي تاثير ابعاد سبك رهبري خدمتگزار بر مديريت بحران مطالعه موردي: جمعيت هلال احمر خراسان رضوي
بررسي ميزان موفقيت و تحقق چشم انداز ” تهران؛ شهري امن و مقاوم در برابرمخاطرات و سوانح” در طرح جامع راهبردي ساختاري شهر تهران مصوب 1386
اقدامات حين وقوع حوادث و سوانح حلقه مفقوده در چرخه بحران
ارائه روشي نوين جهت افزايش مهارت راهبران مركز كنترل شبكه هاي توزيع برق جهت مديرت بحران به كمك شبيه سازي بحران
عوامل موثر بر افزايش عملكرد اتاق بحران مطالعه ي موردي: شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي
رتبه بندي عوامل موثربر مديريت ريسك سيستم هاي اطلاعات مديريت در كنترل تبعات مخاطرات طبيعي با استفاده از تكنيك FAHP
پهنه بندي حساسيت سيلاب شهري در تأسيسات تأمين و توزيع آب شرب شهر تهران با استفاده از مدل نسبت فراواني
پهنه بندي حساسيت زمين لغزش در تأسيسات تأمين و توزيع آب شرب شهر تهران با استفاده از مدل نسبت فراواني
بررسي تاثير خطوط پرسرنشين بر تراكم ترافيك در بزرگراهها و آزادراهها
بررسي روند مديريت اسكان اضطراري در زلزله مورموري ايلام
Codifying Some Strategies for Mitigation and Adaptation to Urban Climate Change in Iran
بررسي و تبيين راهكارهايي براي تاب آوري زيست محيطي شهرها با تاكيد بر كلانشهرهاي ايران
كاهش آسيبپذيري لرزهاي جاكتهاي نفتي و گازي ازطريق مقاوم سازي شمعها
بررسي نقش مديريت ريسك و كاربرد آن در مواقع بحران در شهرداري ها
TRANSLATING TRANSPORTATION RESILIENCE ASSESSMENT FRAMEWORK INTO THE PRACTICE
بررسي تاثير تالاب هامون بر تشكيل پديده طوفان شن و گرد و خاك درسيستان
ارزيابي نقش ملاحظات معماري بر عملكرد لرزه اي ساختمان هاي بلند مرتبه
بررسي نقش تالاب بينالمللي هامون بر كميت روزهاي همراه با گرد و غبار در شهرستان سراوان
Defining Criteria and Selectinga Suitable Park for Temporary Sheltering After the Earthquakin open and green spaces (case stuady: SabzHemmat Route)
برآورد ميزان آسيب پذيري حريم مسيل قمرود با استفاده از تصاوير ماهواره اي و سنجش از دور
نقش سيستمهاي پشتيبان تصميمگيري مكاني در ارزيابي خطر بلاياي طبيعي
داده كاوي مكاني در شرايط بحران از شبكه هاي اجتماعي
مدلسازي رفتار آتش در جنگل با استفاده از روش خودكارههاي سلولي
طراحي و پيادهسازي يك سيستم اطلاعات مكاني مردمگستر براي آلودگي ديداري درشبكه خيابانهاي شهري
بررسي روند مديريت بحران در سيلاب توچال پاكدشت ورامين
ايجاد شهرهاي تاب آور با نگاهي به تجربه كلانشهر مشهد
نقش مانورهاي شهري و كشوري در آمادگي و مقابله با بحران هاي طبيعي و انسان ساز
علل بروز بحران هاي ناشي از ضعف قوانين بين المللي آب هاي مرزي (مطالعه موردي حوضه مشترك ايران و افغانستان)
بررسي مولفه هاي مؤثر بر تابآوري سازماني در زمان بحران
كاربرد رويكرد مدلسازي پويايي سيستم در ارزيابي و مديريت جامع منابع آبي به منظور ايجاد آمادگي در برابر بحران آب پيشرو
Flood Risk & Vulnerability Assessment of Lower Indus Basin
بررسي شاخص شدت پزشكي در بلاياي استان كرمان
بررسي و تحليل مديريت ريسك مخاطرات طبيعي در شهرستان تربت حيدريه با استفاده از مدل SWOT
How do lay people perceive risk?
Associations between risk judgements, risk sensitivity, acceptability, trust in authorities and demand for risk reduction measures
بررسي و شناسايي عوامل ايجاد يا تشديد بحران هاي زيست محيطي پساب هاي صنعتي حوضچه هاي تبخير در پالايشگاه گاز سرخون و قشم با روش دلفي
تبيين استراتژي جامع مديريت دانش HSE و مديريت ريسك با رويكرد فرهنگ سازي و پيشگيري ازحوادث در شركت ملي گاز ايران
تحليل خطر لرزه اي پاكستان به روش احتمالاتي
نقش سيستمهاي پيش بيني و هشدار سيلاب در مديريت ريسك مخاطره سيل
جايگاه و كاربرد داده كاوي در مديريت ريسك
بررسي عوامل موثر بر بهبود مديريت تابآوري سازمانها در زمان بحران
وابستگي زيرساخت هاي حياتي : رويكردي جامع، پويا و كمي
كاهش خطرپذيري تاسيسات زيربنايي و خدمت رساني با مفهوم شاخص خرابي
طبقه بندي استراتژيهاي كاهش اثر در بلاياي طبيعي: مفهومي براي فهم اندركنشهاي ميان استراتژيهاي كاهش اثر
پهنهبندي ريسك سيلاب با استفاده از منطق فازي مطالعه موردي: شهرستان اصفهان
ارائه الگوي آمادگي دانش آموزان و آماده سازي مدارس در برابر زلزله مطالعه موردي دبيرستانها و هنرستانهاي شهر بيرجند
نقش شبكه هاي اجتماعي در درك خطر پذيري سوانح در سطح محلي وملي با تاكيد برچارچوب عملياتي سنداي 2030-2015
ارائه الگوي جديد مديريت ريسك در كاربري هاي شهري،مطالعه موردي مراكز امداد رساني منطقه 4 تبريز
راهكارهاي انتخاب سايتهاي پناهگاه اضطراري زمين لرزه در مناطق كوهستاني مطالعه موردي استان قزوين
بررسي پارامترهاي ارزيابي مانور مديريت بحران ( نمونه موردي مانور دور ميزي مديريت بحران شهر كازرون)
بررسي ظرفيتهاي دفاعي طبيعي و انساني در مطالعات پدافند غير عامل مناطق ساحلي
اهميت فرهنگ و آگاهي مردم در درك ريسك و خطرات شهري
زنان،سوانحطبيعيو توسعه:راهبردهايموجود و پيشنهادي
مديريت ريسك جامعه با نگرش شهرسازي اصولي و بدون شتاب با تاكيد بر كلانشهرها
بازخوانش مولفه هاي پناهگاه هاي بحران با رويكر د پدافند غير عامل با بررسي الگوهاي سازگاري اقليمي خانه هاي زمين پناه
مكانيابي بيمارستان با روش AHP با توجه به مولفه هاي پدافند غير عامل در مراكز درماني
پزشكي از راه دور و سلامت الكترونيك در پاسخ به بحران
اثرات نوسانات اقليمي بر آبهاي زيرزميني دشت چنانه دوسلق شهرستان شوش دانيال (ع) در استان خوزستان
Natural and man-made hazards in Iran: lessons learned from space technologies
Sinkholes and subsidence in Lar dam, Northeast of Tehran: result from imaging geodesy
Pumping-induced land subsidence in Marvdasht Plain, SE Iran
بررسي جايگاه برنامهريزي كاربري اراضي در مديريت ريسك تأسيسات پرخطربر اساس سناريوي وقوع حوادث عظيم در آنها
كاربرد GIS براي مديريتو مقابله با بحرانها و حوادثدر شبكه توزيع برق
چالشهاي مديريت بحران ازدحام جمعيت در تئوري و عمل
Towards a New Seismic Hazard Zoning Map for Tehran
راهبردهايي براي اجرايي كردن چهارچوب كاهش ريسك بلاياي سندايي در ايران
Importance of Geohazard Studies in the Dam Design: Gotvand Dam ; A Geo-environmental Problem in SW Iran
تحليلي بر رخداد تغيير اقليم و خشكسالي در ايران طي 03 سال گذشته با نگاهي به مسئله مهاجرت به حاشيه كلان شهرها
ايجاد شبكه پايش كمي منابع آب زيرزميني بمنظور مديريت بحران در منابع آبهاي زيرزميني
Iran’s Water Crisis: Causes and Exit Strategies
تدوين مدل مديريت ريسك زلزله كلان شهر مشهد در راستاي شهر تاب آور، ايمن و هوشمند و آماده
ارزيابي اقتصادي پايدارسازي زمينلغزشها
Early Warning in Disaster Risk Reduction – Needs and Potential
The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 and the way forward
نقش ارزشيابي در تدوين برنامه هاي مديريت بحران
Understanding disaster risk and fuzzy logic
نقش تجهيزات و تكنولوژي ها دردسترس مردم دركاهش تبعات بحران ها
Investigating the concept and effect of epsilon in seismic hazard disaggregation
بهترين شيوه هاي استراتژيك و تاكتيكي آموزش همگاني مديريت در شرايط اضطرار درجوامع روستايي
Consideration of obstacles and solutions for Implementation Sendai operational framework for risk reduction strategies in IRAN with regard to its four risk-based priorities
Design and Prototyping An Agent-based Intelligent Disaster Management System Based on Collaboration of Heterogeneous Information Systems
Analysis of Urban Vulnerability Assessment Models in Earthquake Hazards
اثربخشي استقرار سامانه هاي تله متري در تجزيه و تحليل گزارش هاي عملياتي ثبت شده و كاهش هزينه ها در مديريت بحران
سبك هاي دلبستگي و بازتواني كودكان پس از بحران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید