دانلود مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط موسسه تحقیقاتی رایمند پژوه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۵۳۳عنوان مقاله تخصصی شامل۷۹۹۷صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی

Impulse Buying in Retail Atmosphere in Terms of SOR Model of Consumer Behaviorand SEM Approach(Case Study:Female Buyers of Cosmetic Stores in Tehran City)
FERTILITY CHANGING: EFFECTS ON ECONOMIC DEVELOPMENT IN IRAN(CASE STUDY: 6591-6001)
Knowledge Management for creative Human resource management
The Role of Human resource in Knowledge management
مباني و شاخصه هاي فرهنگ اسلامي در روابط اقتصادي از منظر استاد جوادي آملي
كار آفريني سازماني ، ضرورت، استراتژي و مراحل اجرا
بررسي تاثير اعتماد بر خريد مجدد به واسطه رضايتمشتريدر فروشگاه هاي آنلاين
رابطه طبقه اجتماعي وميزان مصرف گرايي در نوجوانان وجوانان 13 تا 30 ساله(مطالعه موردي شهرستان نيشابور)
رسانه و نقش آن در توسعه گردشگري
بررسي و ارزيابي تابع تقاضاي واردات ( مطالعه موردي كشورهاي اوپك)
بررسي موانع گزارشگري حسابرسي عملياتي در ايران
تدوين راهبردهاي مطلوب ارتقاء فرهنگ كارآفريني هنر بنيان در جامعهبراي شبكه بازار سازمان صدا و سيماي ج.ا.ا
پارادايم كوانتومي در مديريت رسانه
خلاقيت و نوآوري ، نياز رشد و شكوفايي
بررسي رابطه بين سبك تفكر خلاقيت كاركنان با عملكرد شغلي درمراكزآموزش عالي(دانشگاه پيام نور خراسان رضوي)
تاثير سبك رهبريبررضايت شغلي ،تعهدسازماني واثربخشي سازماني درشعب بانك رفاه استان مازندران
حسابداري محيط زيست
نقدي بر فعاليت موسسات فرهنگي وهنري كنش پذير و كنش پذير در ايران
بررسي عوامل موثر بر سيستم هاي اطلاعاتي مديريت MIS در صنعت خودرو سازي (مورد مطالعه، مديران و كارمندان بخش فناوري اطلاعات در شركت خودروسازي سايپا در شهر تهران)
بررسي تاثير هوش معنوي بر ايجاد روحيه كارآفريني با لحاظ نمودن نقش ميانجي رفتارشهروندي در بين كاركنان اداره تامين اجتماعي استان ايلام
بررسي اثر سهامداران عمده بر كيفيت گزارشگري مالي در شركت هاي پذيرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط بين مالكيت سرمايه گذاران نهادي و مديريت موجودي
ارزيابي وتحليل چالش هاي پيش روي توسعه صنايع كوچك مقياس درشهر
ضرورت و اهميت به كارگيري آموزشبراي توسعه فرهنگي و اجتماعي جوامع در كشورهاي درحال توسعه
بررسي كيفيت خدمات الكترونيك با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيريچندشاخصه مورد مطالعه (بيمارستان هاي آريا، قائم، گلسار)
طراحي مدل مديريت استعداد در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان
بررسي اثربخشي و كارايي دستگاههاي خودپرداز با استفاده از تكنيكهاي هزينه درآمد و تحليل -پوششي داده ها(مطالعه موردي: يكي از بانكهاي استان خراسان جنوبي)
بررسي ارتباط بين رشد و سود ؛ شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين رشد تعداد كاركنان و سود؛ شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
تاثير تجسم هدايت شده با محتواي مذهبي بر ميزان اضطراب و فشار خون بيماران كانديدآندوسكوپي و كولونوسكوپي در بيمارستان 22 بهمن شهرستان گناباد در سال 1393
توجه به كيفيت زندگي كاري راهي به سوي بهبود تعهد سازماني كاركنانزندگي كاري راهي به سوي بهبود تعهد سازماني كاركن
بررسي عوامل موثر بر ماندگاري سازماني پرسنلي دانشي (دانش مدار)مطالعه موردي:يكي از مناطق شهرداري تهران
تدوين سياستهاي بهبود وضعيت ايران در بازار جهاني تخم گشنيز
بررسي وجود مزيت نسبي صادراتي براي محصول زيره سبز ايران
بررسي ساختار بازار جهاني باديان رومي صادراتي جمهوري اسلامي ايران
سنجش ميزان رقابتپذيري كنجد صادراتي ايران
بررسي ميزان آگاهي و پايبندي جوانان شهر ايلام نسبت به احكام مذهبي در سال1393 (مورد مطالعه جوانان 19 تا 24 ساله شهر ايلام)
ارزيابي عملكرد نسبي در سيستم هاي نظارت و راهنمايي آموزشي
رابطه بين شاخص توانگري مالي و نسبتهاي مالي در موسسات بيمه ايران
مروري بر استفاده از انرژيهاي تجديد پذير براي بهره وري انرژي در مدارسكشور ايران و جهان
بررسي نقش سياستهاي كنترل قيمت در نو آوري ،كار آفريني و توسعه اقتصادي سازمان حمايت مصرف كنند گان و توليد كنندگان
انتخاب مسير ريلي بهينه براي حمل سنگ آهنمورد نياز كارخانه فولاد خوزستان با استفاده ازTOPSIS و AHP روشهاي
مكان يابي جهت احداث كارخانه تراكتورسازي با استفاده از روش هايتصميم گيري چند معياره
بررسي رويكرد هاي موازي حقوقي در حمايت از مالكيت ادبي-هنري
بررسي شاخص هاي فرهنگي و جايگاه ويژه ي آن در توسعهاقتصادي كشور (مديريت اقتصادي با ابعاد انساني )
شناسايي استراتژي هاي برتر در شهرك هاي صنعتي با استفاده از مدلSWOT و تكنيك AHP مطالعه ي موردي: شهركهاي صنعتي استان قم
بررسي وضعيت اشتياق شغلي كاركنان بانك انصار شهر تهران
بررسي رابطه ي به كارگيري مديريت كيفيت فراگير و بهداشت روانكاركنان شعب جنوب بانك ملي شهر تهران
بررسي ميزان و علل تمايل به ترك خدمت كاركنان شعب جنوب بانك ملي شهر تهران
بررسي رابطه رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي : شركتمهندسي و ساخت توربين مپناي استان تهران)
رابطه توسعه مالي ،كاهش فقر و رشد اقتصادي در ايران :آزمون عليت
نقش نصر بن احمد ساماني در توسعه فرهنگي و اقتصادي شرق ايران
ارتباط ساختار سازماني با استقرار مديريت دانش در سازمان ورزش شهرداري تهران
تبيين نقش رفتار شهروندي سازماني به عنوان گامي موثردر راستاي نيل به معنويت سازماني
تبيين نقش سرمايه اجتماعي درراستاي بهينه سازي ارائه خدمات از منظرمديريت شهري
شناسايي و ارزيابي ريسك مخاطرات شركت ديرگداز گناباد با استفاده از تكنيك مطالعهدر سال 1393 (HAZOP) عمليات و خطر
هاي ايمني، بهداشتي و زيستمحيطي از پيشنهادهاي ارايه شده براي كاهش سطح ريسك بعضي ازخطرات شناسايي شده بود.
بررسي ميزان انطباق الگوي مصرف اسلامي و صنعت تبليغات با تاكيد بر اصلاح نظام تبليغاتي بهعنوان يك صنعت فرهنگي
بررسي توانمندي كاركنان در دانشگاهمطالعه موردي: مقايسه بين دانشگاه پيام نور همدان و دانشگاه بوعلي سينا
بررسي ارتباط بين سبك رهبري تحولگرا و توانمندي كاركنانمطالعه موردي (شركت سهامي بيمه ايران – استان همدان)
شناسايي و بررسي مولفه هاي فرهنگي در بانك حكمت ايرانيان و چگونگي پياده سازي مولفه هايمورد نظر براساس مدل فرهنگي ادگارشاين
بررسي تاثير فعاليت هاي بازاريابي داخلي بر رفتار شهروندي سازماني با در نظر گرفتننقش واسطه اي اخلاق حرفه اي
جايگاه آداب معاشرت زن مسلمان درسيره حضرت زهرا(س)
بررسي رابطه جوسازماني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مريوان در سال 93-1392
لاتين AHPرهيافتي به سوي مديريت جامع حوزه هاي آبخيز
بررسي رابطه بين روشهاي مديريت منابع انساني و يادگيري سازماني درسازمانهاي اجرايي استان كردستان
انگيزش شغلي كاركنان بانكهاي دولتي شهرستان مريوان
تاثير كارآفريني بر رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته
بررسي تاثير گروه همسالان و والدين بر قصد خريد جوانان: مورد مطالعاتي برندهاي خارجي موبايل
هموار سازي و مديريت سود
بررسي رابطه بين اقتصاد مقاومتي و فرهنگ مديريت جهادي از ديدگاه اعضاي هيأتعلمي دانشگاه ها
بررسي تأثير ويژگيهاي مرتبط با كسب و كارهاي خانوادگي و برنامه ريزي استراتژيك بر كارآفريني
ارزيابي توانمندي هاي فناورانه در صنايع لوله و اتصالات(تحقيق موردي: شركت سوپر پايپ اينتر ناشنال)
مطالعه بخش بندي استراتژيك بازار
موانع و چالشهاي خلاقيت و نوآوري در سازمانها
خلاقيت و نوآوري استلزامات آموزش عالي كارآفرين
شناسايي عوامل موثر بر تدريس اثر بخش اساتيداز ديدگاه دانشجويان دانشكده مهندسي زراعي و عمران روستايي،دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
شناسايي عوامل مؤثر بر الگوي مصرف برنج و اولويتبندي عوامل براساس تكنيكTopsis Fuzzy
بررسي رابطه ي مقاومت سازماني واسترس حرفه ي دربرابرتغييرات سازماني
مطالعه راهبردي جهاني شدن فرهنگ و هنر در جهت توسعه اقتصادي
شناسايي و اولويت بندي عوامل سازماني موثر بر برون سپاري با استفاده ازQFD فازي (مطالعه موردي شركت امور توزيع برق)
ارزيابي و بررسي مهمترين پارامترهاي مديريتي در تحقق اقتصاد مقاومتي با تكيه بر نقش فرهنگ در جامعه
راه هاي ارتقاي فرهنگ ، خلاقيت و نوآوري در توسعه اقتصادي
سيري در سيره عدالت اجتماعي پيامبر اكرم(ص)
رابطه هوش معنوي و تاب آوري با سلامت رواني نوجوانان ورزشكار رشته هاي مختلف ورزشي
تحليل استراتژيكبازارچه هاي مرزي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از مدل swot
توانمندسازي نيروي انساني و توسعه پايدار
تحليل اثر اقتصاد دانش محور بر توسعه صادرات غيرنفتي ايرانطي برنامه هاي توسعه ي اقتصادي
چرخه كسبو كار (سيكل تجاري) و تاثير آن بر نوسانات اقتصادي
ارايه الگوي بهينه ارزيابي عملكرد مديريتهاي ستاديآب و فاضلاب استان آذربايجان غربي
مقايسه رابطه بين هيجان خواهي و سلامت روان و عزت نفس در بيندانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه پيام نور كوهدشت
بررسي ارتباط مهارتهاي اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانشآموزان دختر مقطع دبيرستان شهرستانكوهدشت
بررسي تأثير پيامدهاي مثبت سرمايه اجتماعي بر انسجام سازمانيدر اداره آموزش و پرورش منطقه 15 تهران
مروري كلي بر تئوري انتقاديCritical Theory وتحول سازماني Organizational Change
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر سلامت سازماني كاركنان(مورد مطالعه: دانشگاه شهيد چمران اهواز)
شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي مديريت مصرف انرژي در صنعت سيمان با استفاده از تكنيكهايچند معياره فازي
بررسي نقش ميانجي تعهد سازماني بر رابطه مسئوليت پذيري اجتماعي با دلبستگي و تحليل رفتگي شغلي
تأثير كسب و كار سبز بر افزايش قيمت سهام ايران خودرو
نقش برنامه ريزي منابع انساني در بهره وري سازماني
سنجش فرهنگ سازماني در منطقه 10 شهرداري مشهد بر مبناي مدل دنيسون
كاربرد و تاثير روش داده كاوي در مديريت ارتباط با مشتري
تحليل چند سطحي عوامل موثر بر آمادگي براي تغيير در سازمان
بررسي موثرترين ابزار تبليغات بازرگاني كالاهاي مصرفي برروي خريد شهروندان سمناني
بررسي رابطه بين سبك رهبري تحولي و تبادلي با سلامت سازماني از ديدگاه مديران دانشگاه شهيد بهشتي
استراتژيهاي نوين تامين منابع مالي در كسب وكارهاي اجتماعي
كاربرد فناوري اطلاعاتIT در تدريس دانش آموزان
مروري بر برونسپاري فناوري اطلاعاتITO
پيشگيري از فساد اداري راهي به سوي توسعه اقتصادي
نگاه نو به مديريتراهبردي، نياز امروز مديران اجرايي
توسعه فرهنگ كارآفريني در جامعه
ارائه مدلي سلسله مراتبي جهت شناسايي و ارزيابيشاخص هاي موثر بر جذب سرمايه در استان بوشهر
شناسايي عوامل مؤثر بر شايسته سالاري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
فرهنگ سازماني و شناخت و مديريت آن در سازمان
كارآفريني با رويكرد ايجاد ارزش اجتماعي در سازمان هاي مؤثر در كسب وكار ايران
تعالي سازمان و مديريت استراتژيك
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر توسعه استاندارد از نگاه كارشناسان استاندارد
بررسي فقهي و حقوقي موقوفات شهرستان رشتخواربا نگاهي به پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن
درآمدي بر چگونگي تحقق اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي(با تكيه بر بيانات مقام معظم رهبري)
بررسي تأثير تغيير قيمت انرژي بر روي رشد اقتصادي كشور ايران
بررسي ميزان اثربخشي عوامل كليدي مؤثر در فرايند ياددهي و يادگيري دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان عجبشير
نقش الگوي مناسب ساختار سازماني و ارتباط آن با عملكرد مالي شركت توزيع برق تبريز
تلفيق فرهنگ ايراني و نمادگرائي اسلامي
جايگاه و نقش مديران در خلاقيت و نوآورى سازماني
نظام راهبري شركتيو فرهنگ سازماني
بررسي نقش صنايع كوچك و متوسط بر توسعه اقتصادي
انرژي بادي، فرصتي براي توسعه اقتصادي پايدار(مطالعه موردي: سيستان)
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و توانمندي كاركنان(مطالعه اي موردي در بانك هاي شهركرمانشاه)
بررسي رابطه بين هوشهيجاني و عملكرد مديران شركت آب و فاضلاب روستايي استانكرمانشاه
نقش آموزش هاي مبتني برITو ICT در توسعه كارآفريني
تحليل پيامدهاي اجتماعي طرحهاي كلان اقتصادي، صنعتي و ارائه راه حلهايي براي مديريت آن
بررسي توانمندي منابع انساني
تعامل دو سويه اقتصاد و كارآفريني و مقايسه شاخص هاي اقتصادي مرتبط با كارآفريني در كشورهاي برگزيده
ارتباط انگيزه ي ورزش و موفقيت شغلي كاركنان ادارات دولتي شهرستان كرمانشاه
بررسي تأثير عوامل بافت سازماني بر نوآوري در شركتهاي بيمه خصوصي
تاثير محصولات فرهنگي بر رشد اقتصادي طي دوره 1392- 1985 مطالعه بين استاني
نگاهي بر سلامت سازماني در سازمانها و مدارس
بررسي و ارزيابي ابعاد پنج گانه حركت به سوي فضيلت محوري سازماني در كميته امداد امام خمينياستان يزد
عوامل موثر بر نگرشمصرف كننده نسبتبه بانكداري الكترونيك(مطالعه موردي: مشتريان بانكملي شهرستان سنندج)
بررسي رابطهي رشد اقتصادي و پس انداز در اقتصاد ايران با رويكرد چند عليتي
كاربرد نظريهي آشوب جهت بررسي و مدلسازي اهميت شرايط موجود در يك سازمان برايپياده سازي مديريت استراتژيك
معرفي راهكار مفيد براي مديريت جوامع چند قوميتي براساس سيستمهاي چند متغيره
تحليل واژه هاي نامگذاري سال 1393 از ديدگاه مقام معظم رهبري
تأثير اهرم مالي بر بازده سهامداران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش فرهنگ سازماني در ايجاد رضايت شغلي و سلامت سازماني
بررسي رابطه بين توسعه منابع انساني و بهره وري شغلي با بكارگيري فناوري اطلاعات(مورد مطالعه :كاركنان دانشگاه ايلام )
خوشه بندي شركتهاي بيمه در ايران با استفاده از الگوريتم ژنتيكGAFC
بررسي نسبت بين الگوهاي سياستگذاري رسانه اي با رويكردهاي توسعه فرهنگي
بررسي رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در كاركنان شركتهاي خصوصي شهرتبريز(ايران خودرو و سايپا)
نقش كارآفريني دانشگاهي در توسعه اقتصادي
تاثير نوآوري و كارآفريني برتوسعه اقتصادي
مديريت استراتژيك متغيرهاي اقتصادي در راستاي اعتبار بخشي به شاخصهاي بازده سهام در بازارسرمايه ايران
ابعاد اجتماعي و فرهنگي در توسعه اقتصادي(تحليل جامعه شناختي ابعاد اجتماعي طرح هاي توسعه اقتصادي)
بررسي رابطه ي بين شايسته سالاري با انگيزه پيشرفت شغلي كاركنان
تبيين عوامل موثر بر وفاداري مشتريان با رويكرد بازاريابي رابطه مند
تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر صادرات ايران
بررسي يادگيري در عمل با توجه به منطق فازي در مديريت
فرهنگ مطلوب،زيربناي توسعه اقتصادي
مقايسه تطبيقي نقش شبكه هاي استاني رسانه ملي در ترويج فرهنگ مديريتجهادي ازديدگاه كارشناسان رسانه و مديران ارشد دستگاه ههاي اجرايي
نقش برنامه هاي آموزشي رسانه ملي در توسعه فرهنگ عمومي جامعه
نقش شبكه استاني صدا و سيماي مركز قزوين در توسعه اقتصادي استان
فرهنگمطلوب،زيربناي توسعه اقتصادي
گزينش و استخدام
موانع به كارگيري فناوري هاي نوين در مديريت مجازي
بررسي نقش رهبري بر تعالي سازماني در عصر فرانوگرايي
مقدمه اي بر جمعيت و توسعه اقتصادي
نقدي بر سياست هاي مربوط به كنترل باروري و برنامه هاي تنظيم خانواده از سال 1355 تا1365 و تاثير اين برنامه ها بر توسعه اقتصاد در ايران
Forecasting ability of stock returns for real output growth in Iran
بررسي، سنجش كارايي بانكانصار با استفاده از شاخصهاي مربوطه در جهتتجهيز منابع در مقايسه با ساير بانكها
سنجه هاي شادي براي كاربرد در خطمشي هاي عمومي
چارچوب شادي عمومي در ايران
تحليل محتواي مجلات خطمشي گذاري : مطالعه موردي مجله خط مشي Policy Review
نقش فرهنگ و مديريت جهادي در كارآفريني و جهاد اقتصادي
بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني با دلبستگي شغلي دركاركنان دانشگاه پيام نور
زنان كارآفرين در و از كشورهاي در حال توسعه : شواهد نظري
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر عملكرد سازمانيمطالعه موردي: شعب بانك تجارت شهر شيراز
تاثير رابطه فرهنگ سازماني بر اثربخشي سازمان
مديريت هزينه ها و تخصيص بهينه هزينه ثابت با روش كارايي متقاطع در تحليل پوششي دادهها (مطالعه موردي بانكهاي رفاه استان فارس)
ارزيابي بنگاههاي زود بازده كوچكومتوسط و نقشآنها در كارآفريني(مطالعه موردي كارآفريني و بنگاههاي اقتصادي در استان كرمانشاه)
بررسي موانع و چالشهاي فراروي خصوصي سازي ورزش در ايران
بررسي نقش مالكيت فكري در مديريت دانش
ارزيابي سطح تعالي سازماني با استفاده از مدلEFQM (مطالعه موردي بانك قوامين)
نقش مديريت عملكرد دربهبود عملكرد سازمان
طراحي مجتمع هاي مسكوني مبتني بر حس دلبستگي به مكان، راهكاري جهت ايجاد پايداري اجتماعي
بررسي رضايتمندي مشتريان از عملكرد شركت گاز شهرستان ساري
كارآفريني فرهنگي
تأثير بازار هنر معاصر ايران در رشد و توسعه اقتصادي
تأثير هم زمان تكانههاي وارد بر شاخص قيمت سهام بانكها در بازار بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1392- 1388
اقتصاد فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي
مقايسه تطبيقي جايگاه ثروت در دين اسلام و نظريه اخلاق پروتستاني و روح سرمايه داريماكس وبر
رابطه عملكرد خانواده وسبك هاي فرزند پروري با سازگاري اجتماعي در دانش اموزان دخترمقطع متوسطه
بررسي رابطه بين خلاقيت و اثربخشي معلمان مقطع ابتدايي
كارآفريني سازماني، آسيب شناسي موانع و راهكارهاي مرتفع كردن آن در ايران
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و متغيرهاي سنجش عملكرد مبتني بر ارزش(مورد مطالعه: شركتهاي صنعت خودروسازي ايران)
رابطه بين سبك تفكر مديران و بهره وري آن ها(مطالعه موردي در سازمان ثبت احوال استان تهران)
سكوت سازماني ؛ ابعاد، عوامل و پيامدهاي آن
ملي گرايي و فرهنگ
تئوري سرمايه اجتماعي
مطالعهي رابطهي هوش هيجاني و كارآفريني سازماني (مورد مطالعه: اداره فرهنگ وارشاد اسلامي شهرستان كرمانشاه)
بررسي رابطهي فرهنگ سازماني و تمايل به كارآفريني (مورد مطالعه: شركت لعابيران زرقان)
بررسي جامعه شناختي تاثير توسعه اجتماعي بر همگرايي فرهنگي سياسي كردها (مطالعه موردي: -مناطق كردنشين ايران، عراق و تركيه در دهه اول هزاره سوم)
نوآوري اجتماعي با رويكرد شبكه اجتماعي: تعاريف و نظريات
نقش جنسيت و دانشگاه در نگرش دانشجويان به آموزش مجازي
سنجش بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي شهروندان كرماني با تأكيد بر ميزان اعتماد به اخبار رسانه ملي
مروري بر كاربرد رسانه هاي نوين در قلمرو هنر همگاني درجهت توسعه اقتصادي با تأكيد بر نورپردازي شهري
خلاقيت كارآفرينانه تا كارآفريني خلاق
بررسي وضعيت هوش سازماني و رابطه آن با استقرار سازمان يادگيرندهدرشركت برق منطقه اي استان كرمانشاه
تاثير ماليات سبز بر مصرف متناسب مواد نفتي
بررسي تأثير عوامل مؤثر بر تقاضا و خريد بيمه نامه عمر(مطالعه موردي شركت بيمه نوين سطح استان خراسان رضوي)
بررسي توسعه از نگاه تاريخي(با تاكيد بر توسعه فرهنگي)
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر فرهنگ سازماني
تعيين رابطه بين ضرايبمالياتيو كيفيت افشاء گزارشگري مالي و عدم تقارن اطلاعاتيشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ابعاد فرهنگسازماني از ديدگاه دنيسون و رابطه آن با درگيرشدن در كار(مطالعه موردي : سازمان جهاد كشاورزي استان قم)
مقايسه شخصيت موديان خوش حساب و بد حساب مالياتي از نظر روانشناختي در شهرستانتربت حيدريه
بررسي انگيزه هاي روان شناختي گريز مالياتي موديان شهرستان تربت حيدريه
كاركرد پارادايمي گالريهاي خصوصيدر توسعه ي اقتصاد هنرهاي تجسمي ايران
مدريت سيستمها و فنآوري اطلاعات( آموزش الكترونيك و هوشمند سازي مدارس و مراكز آموزش عالي )
مديريت ارتباط و جذب مشتري درنظام بانكداري ايران
ارائه مدلي جهت سنجشعوامل مؤثر بر بازاريابي نوآورانه(مطالعه موردي پتروشيمي جم)
رتبهبندي راهبردها با استفاده از شاخصهاي مدل فريمن و با رويكرد تركيبي ANP ويكور فازي وتحليل رابطه اي خاكستري (مورد مطالعه: حوزهي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد)
بررسي رابطه بين سلامت سازماني وارزيابي مسيرپيشرفت شغلي از ديدگاه معلمانمطالعه موردي: معلمان زن مقطع ابتدايي
بررسي اثر كيفيت خدمات بر عملكرد بانكي با تاكيد بر نقش رضايت شغلي و مشتري(مطالعه موردي: بانك هاي دولتي استان گلستان)
ارزيابي توانمندي هاي هاي فناورانه در صنايع واگن سازي و كشنده هاي قطار شهري تحقيق موردي: شركت واگن سازي تهران crc
نقش مختصات ماهوي اقتصاد اسلامي و اقتصاد مقاومتي درتوسعه اقتصادي از منظر قرآن ورهبري
تحليل تأثير رهبري تحولگرا بر ايجاد شرايط لازم براي نوآوري سازماني با نقش ميانجيگريفرهنگ سازماني در شركت ذوب آهن اصفهان
كميت و كيفيت درعرصه توليدات فرهنگي و هنري
بررسي ديدگاه كاركنان در مورد نقش مولفه هاي ارزشي بر كاهش استرس شغلي در ادارهآموزش و پرورش ناحيه چهار اصفهان
بررسي رابطه سرمايه اجتماعيو هويت سازماني در بين دبيران مقطع متوسطهدوره دوم منطقه كوهپايه
بررسي رابطه بين ابعاد سبك رهبري تحول آفرين مديران با اثربخشي عملكرد معلمان
فساد اداري و راهكارهاي مبارزه با آن بر مبناي شيوه حكومت داري حضرت علي(ع)
بررسي تاثير عوامل رفتاري كاركنان در ارتقا ميزان علاقمندي مشتريان به كيفيت خدمات بانكملي كرمانشاه در سال 1393
بررسي نقش مدارس در نهادينه سازي رفتارهاي اقتصادي مطلوب در دانش آموزان
مروري بر عوامل افزايش كيفيت در همكاريهاي بين سازماني با نگرشي بر تلفيق تفاوتها درسازمانهاي ياد گيرنده
مروري بر تاثيرات جهاني شدن و تروريسم بر توسعه اقتصادي كشورهاي منتخب عضو MENA
بررسي رابطه استرس شغلي و راهبردهاي رويارويي با آن با رضايت شغلي و زناشوييدر بين كاركنان زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون
بررسي تأثير ابعاد كيفيت خدمات سيستم حمل و نقل عمومي بر سطحوفاداري شهروندان با استفاده از مدلسازي معادلات ساختاري( مورد مطالعه: سازمان اتوبوسراني شهر يزد)
بررسي عوامل ساختاري بر كارآمدي كيفيت زندگي كاري كاركنان
نقش برنامه هاي نگهداشت نيروي انساني در سلامت كاري كاركنان
ارزيابي عملكرد مديريت پروژه بر اساس استانداردPMBOK
بررسي رابطه بين هوش عاطفي و بهره وري مديران صدا و سيماي ايران
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با يادگيري سازماني دربين كارشناسان ترويج جهادكشاورزي استان كرمانشاه
بررسي تأثير شكاف نقدينگي و وام هاي غير عملياتي (به عنوان دو عامل ريسك نقدينگي)بر سود آوري بانك
شناسايي و بررسي موانع پيادهسازي سيستم آموزش الكترونيك و ارائه راهكاربراي رفع آن
روشهاي توسعه تكنيكهاي مديريت هزينه گامي در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي
تاثير توسعه بازارهاي مالي بر رشد اقتصادي
راههاي افزايش انگيزه كاركنان براساس توسعه اقتصادي و اقتصاد مقاومتي
نقش رفتار شهروندي سازماني در بهره وري كاركنانمطالعه موردي: دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي تهران
بررسي اثر سرمايه انساني و تجارت خارجي بر رشد اقتصادي دركشورهاي آسيايي
مديريت اقتصادي واحدهاي كشت چغندرقند با رويكرد روشهاي نوين آبياري(مطالعه موردي: شهرستان نقده)
بررسي رابطه مديريت دانش با سبك رهبري (مورد مطالعه: گروه خودرو سازي بهمن)
طبقه بندي اقلام كالاي شركت گاز با استفاده از روش فان و ژو
بررسي ابعاد و مولفه هاي روابط انساني سالم در سازمانهاي آموزشي
مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات با رويكرد توسعه نرمافزار در ايران
تحليل و بررسي مباني فكري،فلسفي شكل گيريدانشگاه هاي نسل سوم (كارآفرين)
ضرورت نظام راهبردي شركتي
طراحي مدل استقرار مهندسي ارزش با رويكردISM(مورد مطالعه: شركت صنعتي آرد ماشين)
ارزيابي يادگيري مبتني بر وب بين دانشجويان دانشگاه محقق و پيام نور اردبيل
بررسي رابطه بين عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با كارآفريني سازماني در كاركناندانشگاه محقق اردبيلي
بررسي تاثير نقش دولت و فرهنگ اقتصاد مقاومتي بر مزيت رقابتي پايدارمورد مطالعه:توليدكنندگان لوستر و لوازم روشنايي
نقشIT در فرهنگ و آموزش پرورش
سرمايه اجتماعي مؤلفه اصلي موفقيت مديريت مشاركتي
تاثير فرهنگ بر رواج فساد اداري و سياسي
رابطه بين فضيلت سازماني با رفتار شهروندي سازماني و تحول سازماني (مطالعه موردي: شعب بانككشاورزي استان آذربايجان شرقي)
بررسي ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان اينترنتي در حوزه كسب و كار
بررسي رابطه كارآفريني سازماني و عملكرد سازماني
بررسي توسعه كارآفريني روستايي در بخش كشاورزي(مطالعه موردي: بخش زرآباد)
توسعه گردشگري و اقتصاد مقاومتي
عوامل موثر بر نهادينه سازي ابعاد اجرايي كارآفريني سازماني
تاثير هراساجتماعي بر درگيري شغلي
بررسي ميزان دانش و آگاهي دانش آموزان راهنمائي و دبيرستان شهركرمان نسبت بهفريضه ي امر به معروف و نهي از منكر
تاثير بررسي تحقيقات بازاريابي بر روي صادرات زعفران ايران( مطالعه موردي : مشهد )
رابطه متقابل فرهنگ و توسعه اقتصادي
بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و عملكرد كاركنان (مطالعه موردي: كاركناندانشگاه هرمزگان)
نوع شناسي علل ضعف هوشمندسازي رقابتي بنگاه هاي اقتصادي ايران
اهميت جهاني شدن شركت هاي كوچك و متوسط جهت توسعه اقتصادي در كشورهاي جهان
تاثير فرهنگ اسلامي بر توسعه كارآفريني و كسب وكار
آسيب شناسي اجرايي طرح تكريم ارباب رجوع از ديدگاه مديران دستگاه هاياجرايي(مورد مطالعه شهرستان تربت حيدريه)
بررسي تأثير معنويت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني(مطالعه موردي كاركنان اداره كل امورمالياتي استان خراسان رضوي)
خرده فروشي جهاني : ميل مصرف كنندگان به خريد اينترنتي محصولاتفرهنگي
مطالعه بر روي فرهمندي ادراك شده، تعهد به تغيير و عملكرد دسته اي
ايجاد فرهنگ كارآفريني
فرهنگ؛ شاهرگ توسعه اقتصادي
سبك رهبري خدمتگزار رويكردي نوين در سازمانهاي موفق
توسعه فرهنگ كارآفرينانه زمينه ساز توسعه پايدار اقتصادي
اهداف پياده سازي استانداردهاي سيستم مديريت كيفيت و دلايل عدم موفقيت برخي از سازمانها در دستيابي به آنها
ارزيابي بلوغ مديريت دانش بر اساس مدل تلفيقي بلوغ قابليت هاي كاركنانPCMM ومدل فرآيندهاي دانش مطالعه موردي : شهرداري اصفهان
سنجش تاثير تغييرات اقلام ترازنامه در ايجاد حباب قيمتي در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش فرهنگ در كارآيي شيوه هاي مدرن مديريت كيفيت در ايران
دغدغه هاي فرهنگي مقام معظم رهبري
تهاجم فرهنگي و ناامني اخلاقي در انديشه ي امام خامنه اي
نقش رسانه ها در توسعه اقتصادي
نقش مديريت اسلامي در تحقق الگوي اسلامي توسعه اقتصادي
فرهنگ اقتصادي و اقتصاد فرهنگي با رويكردي بر تأثير اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر فرهنگمصرف حامل هاي انرژي
پيامدهاي پول شويي: دريافت دارايي، رخنه در اطلاعات سري، اختلال دربندرگاه هاي مالياتي و تحريف قانون بين المللي
نقش تعديل كننده فرهنگ و رسانه بر كارآفريني سازماني
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر رفتار شهروندي سازمانيمطالعه موردي: ادارات دولتي شهر شيراز
بررسي رابطه بين هوش عاطفي وعملكرد كاركنان شركت گاز خراسان شمالي
شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيتو شكست كسب و كارهاي گلخانه اي درشهرستان ايرانشهر
بررسي جامعه شناختي گردشگري داخلي و ساختارهاي چندگانه عاملي موثر بر آن در شهر ساري
نقش مديريت شهري در كنترل و نظارت ساخت و ساز شهري با تاكيد بر سكونتگاه هاي غير رسمي اسلامشهر
واكاوي انديشه از منظر روايات وپيامدهاي آن درالگوي اسلامي پيشرفت
نگرشي نو بر مبحث فرهنگ سازماني و سرمايه فكري
ارتباط متقابل سرمايه فكري و فرهنگ سازماني در سازمان هاي دولتي شهرستان ساري
بازار كالاهاي مذهبي- هنري و نقش آن در كسب و كارهاي كوچك هنر
مطالعه تاثير بازاريابي آثار باستاني تخت جمشيد بر توسعه اقتصادي شهرستان مرودشت
راهكارهاي تنوع نيروي كار در عصر دانش محور
رابطه بين مشروعيت، شهرت، پايداري و نام تجاري براي شركت ها و زنجيره هاي تامين آنها
بررسي تاثير بازاريابي خدمات بانكي بر ترجيح مشتريان در انتخاب بانك خصوصي(مطالعه موردي بانك تجارت استان خراسان رضوي)
بررسي تاثير آميخته بازاريابي خدمات بر رجحان خريد مشتريان(مطالعه موردي بانك ملت استان خراسان رضوي)
بررسي نقش وجهه سازمان بر تمايل به خريد مشتري با توجه به نقش ميانجي ارزشادراك شده
امام سجادعليه السلام بنيانگذار تفكر پارادايم توسعه
رابطه بين رفتار رهبري و تعهد سازماني در مدارس دخترانه ناحيه 2 مشهد
بررسي مولفه هاي اعتماد و رابطه آن با تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش ناحيه 2 مشهد
خرده فروشي جهاني : ميل مصرف كنندگان به خريد اينترنتي محصولات فرهنگي
نگاهي به مد به مثابه فرهنگ
مقايسه الگوي مصرف اسلامي با الگوي مصرف سرمايه داري در غرب
شناسايي عوامل تاثير گذار در جذب و حفظ و وفاداري مشتريان
بررسي مستندات قرآني عدالت همه صحابه
مهم ترين عناصر اخلاقي توليد درعرصه اقتصادي از نگاه آموزه هاي ديني
اصول اخلاقي اقتصادي درعرصه مصرف از نگاه آموزه هاي ديني
هماهنگ سازي شيوه هاي كنترل سازماني با عملكرد رقابتي برون سپاري
بررسي مزيت هاي نسبي و تحليل ساختاري اشتغال در بخش اموزش استانهاي مختلف ايران
طراحي يك سيستم خبره مبتني بر دانش براي مديريت ريسك در پروژه هاي قرارداد BOT
بررسي نقش فرهنگ سازماني در توسعه كارآفريني سازماني
بررسي رابطه بين كيفيت منابع انساني و متغيرهاي بنيادي حسابداري
تبيين فرسودگي شغلي دبيران دبيرستانها: نقش هوش هيجاني و توانمندسازي روانشناختي
مميزي و مديريت دانش در سازمانهاي آموزشيبا تاكيد بر آموزش عالي
فرآيند جهاني شدن و نظام تجارت بين الملل در عرصه جهاني
بررسي تأثير سبك رهبري بر تعهد سازماني به واسطه عجين شدن با كار
Prioritization of Critical Success Factors in Knowledge-Management Using theAHP Method
Investigating Critical Success Factors for Software Projects:An InterpretiveStructural Modeling Approach
شناسايي عوامل كليدي موثر بر برون سپاري خدمات
خلاقيت و نوآوري در مراكز آموزشي موانع وراهكار ها
بررسي رابطه ابعاد توانمندسازي با خلاقيتفردي كاركنان دانشگاه ايلام
بررسي تاثير رهبري تحول آفرين بر بالندگي سازماني در بانك كشاورزي استان ايلام
بررسي تفاوت هاي جنسيتي در رفتار خريد سبز مصرف كنندگان نوجوان ايراني(مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستان هاي كرمان)
تأثير نااطميناني نرخ ارز بر بهره وري كل عوامل توليد بخش كشاورزي در ايران
لزوم رويكردي آينده پژوهانه در سازمان هاي خلاق و نوآور
مطالعه وضعيت مديريت سرمايه انساني براساس مدل باسي مك مورر(مطالعه موردي:شركت صنايع روشنايي آرم)
استراتژي ورود به بازارهاي بين المللي شركت هاي توليدي ايران با تلفيقEFQM و QFD و BSC
همكاري دولتو ملت و تاثير ان بر افزايش كيفيت زندگي
بررسي و ارزيابي چگونگي عملكرد نمايشگاه تخصصي استان خراسان شمالي و تاثير آن بر روندبازرگاني داخلي استان
بررسي تأثير اهرم مالي، سودآوري، اندازه شركت و فرصت سرمايه گذاري بر سياست تقسيمسود شركتدر بورس اوراق بهادار تهران
نقش آموزش و توسعه كارآفريني در نظام آموزش عالي
اهميت مديريت راهبردي منابع انساني
ميزان تاثيرگذاري سرمايه انساني، اقتصادي و فرهنگي بر پيشرفت و رشد اقتصادي ايران
تاثير منابع طبيعي بر روند اشتغال در ايران
رابطه شادكامي ، تاب آوري و عزت نفس با رضايت از زندگي در دانشجويان
بررسي تأثير پرداخت نقدي يارانه بر واكنش سهام صنايع بانك ، موسسات اعتباري و بيمه
نقش دانشگاه ها در رفع موانع نوآوري تكنولوژيكي
بررسي اطلاعات حسابداري در راستاي توسعه اقتصادي
بررسي تاثير ويژگي هاي هيأت مديره بر قيمت سهام شركتها
توسعه صنايع فرهنگي از مسيراقتصاد دانش بنيان
بررسي عوامل تعديل كننده رابطه رضايتشغلي با فشار شغلي در بين كارمنداناداره آموزشو پرورش شهرستان ايوانغرب
ارتباط توانمندسازي كاركنان و رفتار شهروندي سازماني با نوآوري در سازمان
بررسي تاثير مبادله رهبر – عضو و اعتماد مديريتي بر توانمندسازي روانشناختي كاركنان(مطالعه موردي در پژوهشگاه استاندارد)
فرهنگ؛ شاهرگ توسعه اقتصادي
بررسي تأثير موانع خلاقيت بر توانمندسازي كاركنان(مطالعه موردي در پژوهشگاه استاندارد)
استراتژيهاي برون سپاري
واكاوي و تحليل نقش مديريت فناوري اطلاعات در توسعه فرهنگي و اقتصادي نواحي كمبرخوردار ايران در افق 1404(مطالعه موردي شهرستان بجستان )
رهبري و رفتار سازماني
بررسي و اولويت بندي روشهاي آموزش كاركنان بر ارائه خدمات بانكداري الكترونيك(مطالعه موردي بانك مسكن)
بررسي رابطه رهبري تحول آفرين، عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با كارآفريني سازماني دركاركنان دانشگاه محقق اردبيلي
بررسي رابطه رهبري تحول آفرين و تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني در كاركناندانشگاه محقق اردبيلي
مكتب پراگماتيسم و دلالت هاي آن در تعليم و تربيت(اهداف، محتوا و روش تدريس)
بررسي رابطه يادگيري سازماني و عملكرد سازماني(مطالعه موردي شركت توزيع نيروي برق استان قم)
نقش فناوري اطلاعات در توانمند سازي تصميم گيري مديران ثبت اسناد و املاك(مطالعه موردي: مديران ثبت اسناد و املاك استان ايلام)
بررسي تحليلي چالش هاي فراروي توسعه ي فن آوري اطلاعات و ارتباطات در نظام هاي آموزشي
مطالعه تطبيقي در نقض حقوق مالكيت فكري
ايجاد فرهنگ بهره وري و بررسي آثار آن بر سازمان ها
بررسي رابطه بين مولفه هاي چابكي سازمانيو هوش سازماني در ديوان محاسبات كشور
بررسي تأثير نقش رابطه بازاريابي داخلي بر هوش اخلاقي كاركنان(مطالعه موردي: كاركنان بانك هاي شهر ايلام)
بررسي رابطه تحليل رفتگي شغلي كاركنان با بازاريابي داخلي(مطالعه موردي، كاركنان پالايشگاه اصفهان )
بررسي رابطه وفاداري كاركنان با بازاريابي داخلي(مطالعه موردي، كاركنان پالايشگاه اصفهان)
بررسي عوامل موثر بر خريد ناگهاني (مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد تهران شمال)
بررسي نقش بكارگيري مديريت كيفيت جامع در ارتقاي بهره وري سازمان ها
فرسودگي شغلي با تامل برعوامل سازماني
توسعه اقتصادي ايران و ژاپن در قرون اخير
بررسي نقش محوري برنامه هاي رسانه هاي كشور در توسعه اقتصادي
تأثير مديريت دانشبر ساختار سازمان
بررسي راهكارهاي توسعه فرهنگ كارآفريني وخلاقيت در سازمانها با نگاهي به تيپشخصيتي كاركنان
بررسي ميزان پذيرش بانكداري اينترنتي در جوامع روستاييبر اساس تئوري عمل استدلالي و تئوري رفتار برنامه ريزي شده
بررسي عوامل مؤثر سوق دهنده و بازدارنده بر فرهنگ تعاون در شهرستان قاينات
بررسي تاثير موانع متغير بر رضايت و وفاداري خريداران خودرو زانتيا در شهر كرج
عوامل فرهنگي موثر بر سپرده گذاري مشتريان در بانك(مطالعه مشتريان بانك انصار استان چهارمحال و بختياري )
مروري جامع بر اقلام تعهدي و مدل هاي تفكيك اجزاي آن
ارزيابي عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وري نيروي انساني در سازمان
نقش محرك هاي نوآوري بر ارتقاي سطح ظرفيت نوآوري شركت هاي دانش بنيانموجود در پارك علم و فناوري
سنجش ميزان سكوت سازماني با استفاده از تئوري مجموعه هاي راف(مطالعه موردي:اداره آموزش و پرورش تبادكان مشهد)
سنجش ميزان عملكرد شغلي منابع انساني با استفاده از سبك هاي رهبري با رويكرد تئوريمجموعه هاي راف (مطالعه موردي:اداره كل بيمه سلامت فارس)
بازاريابي اجتماعي: كاربرد و مزيت آن در فرهنگ سازي مالياتي
نقش فرهنگ ديني در توسعه اقتصادي
بررسي كيفيت اجراي نگهداري و تعميرات بهره ور جامع از طريق پياده سازي نظام آراستگي(مطالعه موردي : صنايع زرين خودرو اصفهان)
ابعاد اجتماعي و فرهنگي مهاجرت در آثار جومپا لاهيري
مديريت اسلامي براراضي وظرفيت اقتصادي آن
تأثير متغيرهاي مدل PEST بر صادرات mini LNG به كشور تركيه
ارتباط بين الگوهاي سخت انضباطي والدين با سبك هويت و پرخاشگري در دانشآموزان مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب
راهكارهايي براي كاربردي شدن مدل اقتصاد شراكتي اسلام در ايران
رابطه بين ابعاد كارآفريني و عملكرد سازماني در دستگاه هاي اجرايي استان گيلان
طراحي مدل براي پيشبيني رضايتمندي مشتريان با استفاده از داده كاوي(مطالعه موردي: شركت آب و فاضلاب)
تحليل توانمندي هاي فناورانه در توليد و بازاريابي توليدات گلخانه اي صنعتي(تحقيق موردي: توليد و صادركنندگان گياهان زينتي استان خوزستان)
پيش بيني ارزيابي شاخص تمايلات اقتصاديبراي اقتصاد كره
واكاوي اقتصاد مقاومتي،با رويكرد مقوله هاي كارآفريني و دولت كارآفرين
بررسي ميزان شيوع فرسودگي شغلي در بين معلمين مدارس شهرستان اردستان و راهكارهايمقابله با آن
اثر تعالي سيستم هوش تجاري بر فرايندهاي داخلي كسب و كارو نقش فرهنگتصميم گيري تحليلي در اين مورد (مورد مطالعه: بيمه آسيا استان زنجان)
كارآفريني و نقش معلم در توسعه آن
سازمان آموزش و پرورش ، سازماني كارآفرين(چالش ها ، موانع و راهكارها)
بررسي ابعاد شخصيتي روان رنجورخويي با استرس شغلي و اضطراب مرگ پرستاران بيمارستانامام خميني شهرستان مهاباد
بررسي نقش هوش سازماني بر چابكي سازماني و مولفه هاي آن
رابطه اخلاق بازاريابي با نسبت هاي سودآوري صنايع بورس و اوراق بهادار
رويكرد اسلامي به مديريت منابع انساني
تعيين تاثير ويژگي هاي شخصيتي كاركنان بر عملكرد شغلي و نقش رفتار انطباقي در اين زمينه(مورد مطالعه : اداره گاز استان زنجان )
بررسي تحولات اقتصادي ايران در صنعت نفت در سالهاي 2011 و 2012 و نقش بسزاياقتصاد مقاومتي
پرورش خلاقيت كودكان
بررسي رابطه نگرشهاي شغلي كاركنان و رفتارهاي انحرافي محيط كار
ارائه يك مدل تحليلي براي اهميت سنجي و انتخاب تأمين كنندگان در يك زنجيره تأمين
برون سپاري منابع انساني و چالش هاي پيش روي نيروي كار
طراحي كارت امتيازي متوازن براي شركت برق منطقه اي سمنان با استفاده از روش دلفي فازي
تحليلي بر عوامل جذب گردشگر خارجي به كشور كره جنوبي، با تاكيد بر عامل رسانههاي تصويري و ارتباط جمعي
تأثير ريسك هاي بين المللي بر شيوه ي ورود به بازارهاي خارجي(مورد مطالعه : شركت خودروسازي سايپا)
بررسي تاثير اعتماد به نوآوري و خودمختاري شغلي بر رفتار نوآورانه كاركنان اداره كل فني و حرفه اي استان تهران
بازنگري كارآفريني سازماني با رويكرد استراتژيك(مطالعه موردي: وزارت تعاون ، كارو رفاه اجتماعي)
مروري بر تالابهاي ايران ثبت شده در كنوانسيون رامسر و بررسي تاثير آنها بر توسعه گردشگريپايدار و ارائه پيشنهاد به منظور احياء و حفاظت تالابها
بررسي رابطه نظارت مالي و سلامت اداري با نقش تعديل كنندگي تعهد سازماني دردستگاه هاي اجرايي استان خراسان شمالي
بررسي رابطه بين ساختار مالكيت و مديريت موجودي ها :از ديدگاه حاكميت شركتي
پيامدهاي اخلاقي تورم
نقشرهبري و رفتار سازماني مثبتگرا درعملكرد بهينه كاركنان
بررسي نقشمديريت فناوري اطلاعات در فروش كارخانجات صنايع غذايي ايرانمطالعه موردي شركت هاي صنايع غذايي استان خراسان رضوي
بررسي عوامل مديريتي مؤثر در بهكارگيري فناوري اطلاعات در دستگاههاي اجراييشهر كرمان
تاثير كسب رزق حلال در ارتقاء سبك زندگي از منظر قرآن و پيامبر(ص)
توسعه اقتصادي با رويكرد سرمايهي اجتماعي بومي مبتني بر استراتژي اعتماد
بررسي و رتبه بندي تاثير استراتژي آميخته ترفيع بر ميزان فروش شركتايران شرق نيشابور
اثرسنجي طرح هدفمندسازي يارانهها در وضعيت اقتصادي اجتماعي خانوارهاي دو دهك پايين درآمدي(مطالعه موردي: استان مركزي)
چالش هاي پيش روي حسابداري منابع انساني
The Assessment of influence of virtual social networks on social identity of women in Iran (Case Study: Facebook)
تاثير اهرم مالي برعملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش مديريت سيستمها و فناوري اطلاعات در سازمانهاي آموزشي
Development of a model for assessing the maturity ofCustomer Knowledge Management in organizations
مديريت دانش، حلقه مفقودهي اقتصاد مقاومتي
بررسي تاثير عوامل اجتماعي و فرهنگي در توسعه اقتصادي
تاثير توسعه اقتصادي بر مولفه هاي فرهنگي- اجتماعي
مديريت عملكرد كاركنان
تعيين ميزان اثر عوامل مختلف بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك در شركت سيمان اروميه
بررسي مسئوليت اجتماعيبه عنوان يكي از فاكتورهاي مهم توسعه پايدار كسب و كار(در شركت ايران خودرو در شهر تهران)
قابليت هاي احراز شغل فارغ التحصيلان دانشگاهي در هزاره سوم
بررسي رابطه رقابت در بازار محصول و هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسي تاثير سرمايه فكري بر ارزش بازار و عملكرد مالي شركت ها
بررسي تاثيرعوامل اجتماعي و فرهنگي در توسعه اقتصادي
Exploring the relationships and integration of Knowledge Management with BusinessIntelligence and Competitive Intelligence
بررسي رابطه هوش معنوي و خود كارآمدي پرسنل فوريت پزشكي و اورژانس شهرستان دامغان
تأثير بازارهاي مالي بر رشد هنرهاي تجسمي در ايران
تبيين استراتژيك تعاوني هاي دانش بنيان و نقش آن بر توسعه فرهنگ كارآفريني
تأثير حسابرسي موازي نهاد هاي نظارتي بر عملكرد مديران استان ايلام
فرهنگ و نقش آن در توسعه اقتصادي
نقش فرهنگيان در اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي
طراحي مدل مديريت مطلوب از ديدگاه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري(مد ظله العالى) در آجا
تاثير اعتبار هيأت مديره بر ارائه مجدد صورت هاي مالي شركت ها
تبيين نقش و جايگاه مشاركت نيروي انساني در كيفيت زندگي كاري
عدالت و نظارت سازماني و نقش آن در تمايل به ترك خدمت كاركنان
نقش مهارتهاي رهبري در نظام آموزش فني و حرفهاي در اقتصاد جديد
تاثير جو ايمني بر بهره وري نيروي انساني
بررسي نقش مديريت دانش در استراتژي هاي رشد بنگاه هاي كوچك ومتوسط( SME) شهرك صنعتي شماره 2 شهرستان كرمان
بررسي نقش مديريت دانش در توسعه محصول بنگاه هاي كوچك و متوسطSME شهرك صنعتي شماره 2 شهرستان كرمان
ضرورت و اهميت تجارت الكترونيك و كسب و كارهاي اينترنتي
بررسي ساختار مالكيت و معيارهاي ارزيابي عملكرد در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
مديريت كاهش مصرف سوخت با بالابردن بهروري كشتي هاي نفتكش و ارائه راهكار
بررسي عوامل (ويژگي هاي ) شخصيتي موثر در تمايل به كارآفريني دانشجويان(مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه پيام نور تربت حيدريه)
بررسي تاثير معنويت سازماني بر تعهد سازماني كاركنان ادارات دولتي شهرستان مه ولات
طراحي و تبيين مدل تعهد – چابكي سازماني و ارزيابي آن با استفاده از مدل معادلات ساختاري
برنامه ريزي توسعه بكارگيري كنتورهاي هوشمند در راستاي اقتصاد مقاومتي با رويكردكاهش تلفات توان الكتريكي
شناسايي و رتبه بندي موانع بكارگيري مديريت دانش در زنجيره تامين
رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي با تأكيد بر تفكر خلاق
بررسي رابطه توانمندسازي و تعهد سازماني پرسنل دانشگاه علوم پزشكي تهران
بسترسازي فرهنگي،مديريت مصرف و پرهيزازاسراف در ديدگاه اهل بيت(ع)
بررسي رابطه كارآفريني و سبك تفكر مديران با سلامت سازماني
تبيين موانع و چالش هاي كارآفريني سازماني
بررسي تاثير مؤلفه هاي اخلاق حرفه اي برفرهنگ سازمانيمطالعه موردي( كارخانه قند جوين سبزوار)
بررسي ميزان اهميت و تأثيرگذاري زيرساختهاي فرهنگ سازماني، فرآيندهاي دانشي وفناوريهاي دانشي در استقرار موفقيت آميز مديريت دانش
بررسي تفاوت اثرگذاري زيرساختهاي (فرهنگ سازماني، فرآيندهاي دانشي وفناوريهاي دانشي) در استقرار موفقيتآميز مديريت دانش
بررسي رابطه بين هوش هيجاني، سرمايه روانشناختي و شادي در كاركنان صنايع نساجي يزدباف
موانع ارتباطات اثربخش سازماني
نقش متناسبسازي مدل كسب و كار در توسعه و بقاء شركتهاي كوچك و متوسط در شرايط اقتصاد جهاني
بررسي تأثير تصوير اجتماعي ادراك شده از برند بر تمايل به پرداخت اضافه قيمت در برندهايگوشي تلفن همراه
بررسي تاثير عوامل انگيزشي و بهداشتي(بر اساس مدل هرزبرگ) بر رضايت و عملكرد شغلي كاركناناداره كل آموزش فني و حرفه اي استان خراسان رضوي
بررسي رابطه بين مولفه هاي كارآفريني وتوسعه بيمه هاي عمر
بررسي نظام توسعه تعهدسازماني ، وجدان كاري و اعتمادسازماني كاركنان شركت گاز مازندران
نقش فرهنگ در تحصيلات به صورت آموزش مجازي
بررسي موانع و محركهاي پياده سازي زنجيره تأمين سبز در صنعت كاشي و سراميك استان يزد
بررسي انطباق با اصول مديريت كيفيت فراگيردر موزه هاي منتخب اصفهان
بررسي تحولات اشتغال در بخش حمل و نقل بين استان هاي مختلف ايران و چشم انداز آن
بررسي رابطه بين آموزشهاي ضمن خدمت با كيفيت زندگي كاري آنان(مطالعه موردي رانندگان حمل و نقل باري استان آذربايجان شرقي)
مديريت جهادي
مديريت جهادي و مقايسه آن با مديريت آمريكايي و ژاپني
پيش بيني وضعيت ايران در بازار جهاني شيرين بيان تا افق چشم انداز 140
نقش معلم و برنامه ريزي درسي در رشد و تعالي فرهنگ اسلامي
بررسي ميزان تاثير اخلاق حرفه اي مديران بر ارتقاء شايستگي هاي كاركنان (مطالعه موردي: دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مراغه)
بررسي تقاضاي واردات كالاي واسطه اي از چين در ايران
بررسي رابطه ميان ابعاد سرمايه اجتماعي و مشاركت شهروندان در منطقه 3 شهرداري مشهد
بررسي عملكرد شوراي هماهنگي مديريت بحران درزلزله زهان(خراسان جنوبي)
بررسي تاثير ارتباطات بر ايجاد همدلي سازمانيدر بين كاركنان اداره كار، تعاون و رفاهاجتماعي شهرستان بجنورد
بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و عملكرد كاركنان اداري آموزش و پرورششهرستان ايذه
اثر تحريم اقتصادي عليه ايران بر توسعه ي پايدار با تأكيد بر نقش سلامت نيروي كار
نقش كارآفريني فردي و سازماني در ارتقاي توسعه اقتصادي
بررسي موانع موجود در زمينه تفكر انتقادي در برنامه هاي درسي آموزشهاي فني و حرفه ايهنرستانهاي دخترانه
نقش رسانه ها در توسعه فرهنگي
بررسي اثرات اجتماعي و اقتصادي كشت زعفران در شهرستانهاي تربت حيدريه و نيشابور
ريسكهاي ادراكي گردشگران و اثر اين ريسكها بر قصد بازديد مجدد مقصد
مروري بر تحقيقات بازار با رويكردي كاربردي
گردشگري مذهبي شهر مشهد مقدس
مطالعه اي بر نهان نگاري بصري و روش ها
روشي تركيبي از نهان نگاري و رمزنگاري براي بهبود كيفي امنيت ارسال اطلاعات
بررسي و رتبه بندي رابطه انواع سرمايه و مسئوليت اجتماعي(مطالعه موردي بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبيا)
تأثير نقش سرمايه گذاران نهادي، فرصت سرمايه گذاري و سودآوري بر سياست تقسيم سود و ارزش شركت
بررسي نقش منبت كاري تويسركان و ملاير و راههاي ارتقاي فرهنگ ،خلاقيت و نوآوري در توسعه اقتصادي
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و اثربخشي سازماني(مطالعه موردي شركت مپنا)
نقش سرمايه فكري و مديريت جهادي در عملكرد شركت هاي تعاوني – توليدي(مطالعه موردي در شركت هاي تعاوني توليدي شهرستان شاهرود )
تاثير حكومت آبسالار بر پيدايش فرهنگ اقتدارگرايي در دولت رانتير
مديريت جهادي و فرهنگ اقتصادي
تبيين نقش اعتبارات اسنادي بر توسعه صادرات در گمرك ايلام
شناسايي شاخص فرهنگي نهفته در ارزيابي آمادگي سازمان هاي دولتي براي ورودبه فضاي نوين كسب و كار
اقتصاد مقاومتي در سايه دستيابي به كارايي و بهره وري و اصلاح الگوي مصرف
اقتصاد مقاومتي، خصوصي سازي، بهبود فضاي كسب و كار و اصلاح نظام مالياتي
بررسي و ارزيابي ابعاد سه گانه دورانديشي سازماني در شركتپيشگامان كوير يزد
ارزيابي ميزان دوسوتواني سازماني در شركت پيشگامان كوير يزد: تاملي بر ابعاد اكتشاف و بهرهبرداري نوآوري سازماني
بررسي ارتباط ميان سرمايه فكري و شاخصهاي ارزيابي عملكرد شركتهاي داروسازيپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت دانش عامل مؤثر بر هوش سازماني
ويژگي هاي رهبري تحول آفرين سازماني
ارائه راهكارهايي جهت افزايش توانمندسازي و بهره وري افراد در سازمان
بررسي قابليت هاي هنري مربيان و مسئولان مراكز كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان استان چهارمحال و بختياري
سبك هاي رهبري دوره معاصر(مقايسه تطبيقي سبك رهبري تحول گرا با رهبري كاريزماتيك و تبادلي)
بررسي تاثير تصوير سازمان و رضايت مشتري بر وفاداري مشتري(مورد مطالعه : رستوران ها در شهر ابهر)
بررسي تحليلي نقش رويكردهاي شناختي، عرفاني و كوانتومي در تحول تكاملي سازمان ها،نهادها و جوامع
مقايسه عوامل موثر بر انگيزش منابع انساني
تاثيرات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي گردشگري در كشور ايران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید