امکان دریافت مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا ۶ آذر ۱۳۹۴ توسط موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر و تحت حمایت سیویلیکا برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۱۳عنوان مقاله تخصصی شامل۱۲۲۵صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا

تعامل و تقابل معماري ايراني با معماري مدرن نمونه موردي نماي خانه هاي مسكوني 1300-1390
معماري اسلامي _ايراني نمونه موردي مطالعه كتيبه نگاري آيات قرآني بر بناهاي اسلامي شهر اصفهان
ارزش هاي بومي و نقش آن در شكل دهي به كالبد معماري ايران در دوره ماد
بررسي تطبيقي درونگرايي و برونگرايي خانه هاي دوران قاجاريه و پهلوي
بي هويتي يا بحران هويت در معماري ؟
بررسي تاثير كيفيت كالبدي و كاركردي مبادي ورودي شهر مياندوآب بر روي شهروندان و مسافران
شناخت و تحليل محيط هاي يادگيري سازنده گرا
جستجوي كهن الگوهاي ايراني اسلامي در تزئينات خانه هاي دزفول خانه سهرابي
تعاريف مفاهيم مولفه ها و ابعاد تشكيل دهنده هويت معماري و بررسي بحران آن در ايران
ارزيابي شاخص هاي موثر در ارزيابي پيش از اجرا با استفاده از منطق فازي نمونه موردي پروژه خانه اسباب بازي منطقه 9 تهران
راهبردهايي براي احيا و ابقاي هويت ايراني اسلامي در معماري و شهرسازي معاصر
مطالعه تطبيقي دو نماد شهري در تهران برج آزادي و برج ميلاد از منظر هويت ايراني_اسلامي
بازشناسي اصول هويت گرايي در معماري معاصر ايران نمونه موردي مجموعه مسكوني شوشتر نو
طراحي پايگاه اطلاعاتي متمركز جهت مديريت يكپارچه تاسيسات شهري نمونه موردي شهرك مدرس شهر همدان
بررسي ديدگاه ساكنان به حضور توريسم در محدوده بافت تاريخي با رويكرد حس تعلق نمونه موردي بافت تاريخي شهر قزوين
بررسي تحولات پلانهاي مسكوني از دوره قاجار تا پهلوي دوم
طراحي خانه كودك با رويكرد خلاقيت بر اساس هويت بومي مطالعه موردي شهرستان شهركرد
هويت گرايي و توسعه گردشگري شهري سمنان
بازخواني ساباط عنصري پايدار در معماري شهر شوشتر نمونه موردي ساباط كاظم لامي در شهر شوشتر
جستاري بر فرهنگ در بافت هاي تاريخي و تاثير آن بر توسعه پايدار شهري نمونه موردي شهر دزفول
چگونگي تاثير سينما و معماري در هويت بخشي حس تعلق مكاني
نقش محيط كالبدي و عناصر آن بر پرورش خلاقيت كودكان
سنجش عدالت اجتماعي در بافت هاي تاريخي فرسوده نمونه موردي محلات ايران و دروازه شميران تهران
بازيابي جانمايي مسجد در شهر اسلامي با رويكرد عدالت
تاثير اقليم بر معماري مذهبي نمونه موردي سقانفارهاي مازندران
بررسي و شناخت عناصر هويتي شهري نمونه موردي شهر دزفول
جاي خالي هويت در شهرهاي جديد
بررسي تدوين اصول طراحي مهد كودك با رويكرد ارتقاء سطح كيفي فضا
ارزيابي و تحليل عوامل تاثير گذار بر طراحي و شكل گيري بناهاي يادماني دوره معاصر ايران
بررسي تاثير فضاي باز معماري و حياط بر افزايش خلاقيت در دانش اموزان
مطالعه و بررسي تاثير معماري برافزايش خلاقيت و توانمند سازي بيشتر دانش اموزان
فرياد زوال در معماري معاصر تهران نمونه موردي عودلاجان
ميزان اثرگذاري شاخص هاي تعاملات اجتماعي بر هويت يك مكان نمونه موردي سايت پاركينگ صدف در بندرعباس
طراحي مجموعه فرهنگي هنري
بررسي عناصر و فضاهاي خانه در معماري سنتي ايران و مقايسه آن با معماري معاصر
جايگاه هويت در مساكن سنتي و معاصر
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان با استفاده از سامانه هاي پسيو خورشيدي نمونه موردي طراحي مركز رشد در شهر ايلام
بررسي آتريوم به عنوان عنصر بهينه كننده مصرف انرژي در ساختمان با استفاده از نرم افزار ديزاين بيلدر نمونه موردي ساختمان اداري در اقليم ايلام
نقش بازشو در تهويه طبيعي فضاهاي آموزشي قديم بوشهر نمونه موردي مدرسه سعادت و گلستان قديم
الگوها و راهكارهاي بلند مرتبه سازي در تطابق با معماري پايدار با نظر به استاندارد سازي بومي ايراني
بازشناسي جايگاه مفهوم شهروندي در شهر و نقش آن در توسعه پايدار و تعامل پوياي شهري
بررسي و تدوين فرآيند شكل گيري توسعه ي پايدار و تبيين جايگاه بعد اجتماعي در آن
معيارهاي ارزيابي مكاني مجتمع هاي خدماتي رفاهي با الگوي معماري پايدار
طراحي مجتمع هاي تجاري با رويكرد معماري بومي در گيلان
پديدار شناسي ادراكات حسي در بافت تاريخي
فرهنگ و هويت ايراني و نقش آن در شكل دهي به فضاي معماري
مفاهيم و ابعاد تشكيل دهنده هويت
اجزاي اصلي معماري مساجد ايراني اسلامي
نقش نور و رنگ در معماري مساجد ايراني اسلامي
نقش سقاخانه ها در هويت بخشي اسلامي به فضاهاي شهري ايران با تجلي فرهنگ عاشورايي
بام سبز در معماري
تاثير فرهنگ بر معماري مركز رسانه عمومي
بررسي و شناخت عناصر هويتي معماري مركز رسانه عمومي با رويكرد فرهنگي
آثار مخرب حاشيه نشيني و علل پيدايش و گسترش آن در ايران
اصول طراحي فضاهاي باز مدارس تاكيد بر نقش بازي در ارتقا خلاقيت كودكان
بررسي عوامل موثر در رضايت مندي دانش اموزان از فضاي مدارس
بازشناسي ارزش هاي فرهنگي در معماري بومي منطقه سنندج
انسان محيط معماري
بررسي هويت و حس تعلق مكاني در محله سنگ سياه شيراز
بررسي تاثير تفكرات روانشناسانه كودك بر فضاي معماري
ارتباط طبيعت هندسه و معماري
شناسايي عناصر هويت بخش منظر شهري در بخش مركزي شهر زنجان
ارائه الگوي مطلوب طراحي هويت گرا جهت ساماندهي جداره هاي شهري مطالعه موردي محور تقاطع صدر جهان تا ميدان انقلاب شهر زنجان
مقايسه تطبيقي شاخص هاي كمي و كيفي مسكن شهر سنقر با نقاط شهري كشور با تاكيد بر شهرسالم
بررسي رابطه هويت كالبدي و مفاهيم مستتر در الگوواره روانشناسي محيطي
بررسي تاثير طراحي فضاهاي عمومي شهري بر سلامت رواني ساكنان شهري مطالعه موردي شهر بوكان
بررسي اهميت و جايگاه ساخت سينما در توسعه فرهنگ
بررسي نقش و جايگاه متقابل فرهنگ و معماري يك ملت
مقدمه اي بر شناخت اشتراك در مفاهيم سينما و معماري
رتبه بندي پايداري زيست محيطي شهرهاي استان مازندران با استفاده از مدل TOPSIS
سنجش كيفيت زندگي در بافت هاي فرسوده شهري مطالعه موردي شهر گرگان
تحليلي بر قابليت ها و محدوديت هاي موثر بر توسعه اكوتوريسم شهرستان خلخال
ارتقاي پايداري مجتمع هاي مسكوني با نگرشي نو به طبيعت
فاكتورهاي معماري شهري موثر بر سلامت رواني اجتماعي شهروندان
بررسي الگوهاي فضايي در خانه هاي سنتي ايران با هدف بازشناسي هويت جمعي
بررسي تاثير نمادهاي هويت فرهنگي قوم لر بر معماري
بررسي عوامل محيطي موثر در نوسازي بافت هاي فرسوده شهري ايلام به منظور افزايش امنيت محلي بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي محله خيام
لزوم توجه به مديريت زيست محيطي در بخش فضاي سبز شهري
بررسي هنر معماري بين سده هاي اول تا سوم هجري قمري
ارائه راهكاري جهت بهبود كيفيت محيط شهري در بافت مياني شهرها مطالعه موردي شهري اسدآباد
تبيين نقش فضاي نيمه باز در كيفيت رفتار ساكنين با رويكرد تبيين تعاريف و مفاهيم متفاوت فضاي نيمه باز با تاكيد بر الگوي رفتاري در جهت رسيدن به تعريفي جامع در حيطه روانشناسي از مفهوم فضاي نيمه باز
چالش هاي نگرش سيستمي در برنامه ريزي شهري ايران
بحران هويت در معماري معاصر ايران با توجه به گرايش به تقليد گرايي
هتل نيازها و الزامات
گردشگري سلامت و پتانسيل هاي آن نمونه موردي كلانشهر تبريز
بررسي فرايند تشكيل خاطره از مكان
نقش عوامل كالبدي حس مكان در شكل گيري خاطره از مكان
بررسي جايگاه مديريت شهري در تامين امنيت شهروندان نمونه موردي منطقه 3 شهر ساري
نقش پارك هاي جنگلي در افزايش صنعت گردشگري كلانشهرها با رويكرد توسعه پايدار نمونه موردي پارك جنگلي شهيد زارع ساري
بررسي مولفه هاي موثر بر هويت كالبدي در كالبد خيابان شهري
زيبايي شناسي فضاهاي شهري
گردشگري هويت شهري و ميراث فرهنگي
جايگاه المان شهري در معماري ايراني اسلامي و نقش آن در ارتقاء كيفيت فضاي شهري
حس تعلق به مكان در فضاهاي باز عمومي مجموعه هاي مسكوني
طراحي محيط و تاثير آن بر رفتار انسان
تاثير گردشگري در احياي شهر بابلسر
تحليلي بر جايگاه توسعه شهر الكترونيك در بهبود مديريت شهري
بررسي نقش خاطرات جمعي در فضاهاي شهري
تاثير پردازش و طراحي مبادي ورودي شهرها بر باز تعريف هويت شهري
ثمره عرفان عملي در معماري
اعجاز اصالت وجود در معماري هويت گرا
هويت و حس تعلق مكاني در عرصه ها و فضاهاي جمعي
ضرورت طراحي انديشگاه بر پايه فضاهاي معماري بومي در ايران
بررسي ساختار كالبدي و عملكردي بازار سرشور مشهد
بررسي مولفه هاي هويت ساز در ميادين شهري نمونه موردي سبز ميدان شهر قزوين
cpted راهبردي در شكل گيري معماري
بررسي رابطه درونزايي فرهنگ با معماري با رويكرد بوم گرايي
اصول سازماندهي عرصه هاي عمومي به عنوان زمينه ي شكل گيري تعاملات اجتماعي
جستاري در معماري معنا گراي ديني
بررسي رابطه معماري و هويت فرهنگي
بررسي عوامل تاثير گذار بر نيازهاي سكونت در عصر حاضر
نقش هويت مكان در گرايش نوجوانان و جوانان به سمت بزهكاري
بررسي اهميت حس تعلق به مكان در بهبود كيفيت آموزش معماري

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید