دریافت مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۴ توسط موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر امارات-دبی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۵۴۳عنوان مقاله تخصصی شامل۶۱۵۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی

An Empirical Study of the Relationships between CO2 Emissions, Economic Growth and Openness
An assessment of strength and weaknesses of Iranian first year high school English textbook using evaluation checklist (or using Jahangard’s checklist)
Article Choice Parameter (Definiteness and Specificity features) and Explicit Instruction: The Case of Iranian EFL Learners
Acquisition of L2 English Morphology: Priority, Quality and Order of Accuracy in ESL Production
Culture and Education in Edward Paul Jones’s Fiction
Corporate Governance and the Valuation of Initial Public Offering Companies in Tehran Stock Exchange Market
Female English students’ preference and perception toward e-book and paper book
HUMAN CAPITAL AND PERFORMANCE OF FIRMS: EVIDENCE FROM THE CHEMICAL INDUSTRY OF IRAN
Iranian EFL Teachers’ and Students’ Perceptions on Motivational Strategies
Investigation of the affecting factors on communication between students and professors from the perspective of Razi University students in 5102
Investigating the sources of anxiety in conversation classes among elementary Teenage EFL learners in Kerman Shokoh Language Institute
INNOVATION AND MARKETING PERFORMANCE CASE STUDY: CHEMICAL INDUSTRY OF IRAN
Iranian Official Translators’ Familiarity with and Commitment to the Ethical Principles: Confidentiality
Nutritional Aspects of Qashqai tribe boys of Iran
Optimal design of digital image steganography based on chaotic maps
Pedagogy of the Villagers, Developing English Connect for Village Students
Painting as a visual representation of PTSD, case study Hani Najm
Releveance Theory : A Reflection on Reflective Task-based Instruction
Rural development and women’s rights in the country
Cultural history of rural tourism with an emphasis on sustainable development paradigm
The relationship between Egocentrism and Early Maladaptive Schemas with Well-Being: Automatic thought
The Effect of Abnormal Accruals on the Cost of Stock Traiding in Accepted Firms in Tehran Stock Exchange
Teachers Belief of English language Teaching Practices in Primary Phase of Education, a Case Study Of Bandar Abbas
Teaching English as a Foreign Language
The Impacts of Contextualized vs. Associated Teaching of Vocabulary; Learning and Retention
The Impact of Specific Recall Training on Self-Esteem in Women with Postpartum Depression
The Impact of Extensive Reading on the Improvement of Language Skills of Iranian Major Students Learning English as a Foreign Language
The Impact of Literature on the Improvement of Reading Abilities of Iranian Non-major Students Learning English as a foreign Language
The Management of Consequences of Sanctions Results on Human Rights, Democracy and Life Expectancy, 1978-2012
The effect of funny exercise on learning grammar in first grade of high school
The effect of culture on conservatism of the firms

The Effect of Anxiety on Iranian EFL Learners’ Listening Comprehension
The Impact of Literature on the Improvement of Writing Abilities of Iranian Non-major Students Learning English as a Foreign Language
The Impact of Exemplar-Based Teaching on EFL learners Reading Development
The Effect of Teaching Short Stories through Awareness Raising on Reading Comprehension of Iranian EFL Learners
The Effectiveness of Using Cloze Test in Assessing Reading Skill of Iranian Advanced EFL Learners
The Effect of Teacher Training Universities on Iranian English Teachers’ English Proficiency, Their Attitude towards Their Job and Their Students’ Academic Satisfaction
اثر انباشت سرمايه فيزيكي و سرمايه گذاري بر روي سلامت بر رشد اقتصادي ايران
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر خودكارآمدي دانش آموزان دختر
اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر اميد به زندگي مادران داراي دانش آموز عقب مانده ذهني
ارتباط بين سازو كارهاي حاكميت شركتي واندازه شركت، بر هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارائه مدلي براي توسعه حرفه اي معلمان مقطع متوسطه دوم شهر بالاده استان فارس
ارزش تحليلگران عرضه و فروش با توجه به تغييرات پوشش سهام
اسناد بين المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام
ايا اسلام با اعلاميه جهاني حقوق بشرسازگاري دارد؟
ابزارهاي تحول قدرت قطر در منطقه خاورميانه
ارتباط سبك هاي دلبستگي بزرگسال با اضطراب در بين دانشجويان
اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي برعدم امنيت شغلي زن
اجزاي سرمايه فكري و تأثير اركان آن به صورت مستقل بر عملكرد صنعت بانكداري: مورد مطالعه بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي و بررسي ميزان دست يابي به اهداف پيش بيني شده در برنامه هاي تدوين شده طرح هاي ملي ورزشي (مطالعه موردي طرح ژيمناست)
ارتباط سبك هاي تفكر و سازگاري تحصيلي دانشجويان جديدالورود دانشگاه علوم پزشكي زابل
استفاده از قرآن وفقه درحقوق موضوعه
اقتصاد نهادگرايي
اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر تابآوري در نوجوانان
اثر خمس بر كاهش فقر در ايران (1390-1370)
ارتباط مديريت سود باپاداش مديران و عملكرد شركتها
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر توانايي خودبازبيني و سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر متوسطه يك سال 1394-1393
ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت
بررسي توزيع مخارج آموزش و بهداشت بر خانوارهاي ايران
بررسي رابطه علي نرخ سود كوتاه مدت و درآمد ملي در ايران
بررسي وضعيت حقوقي قراردادهاي معاملات شركت هاي تجاري بين المللي ناشي از آسيب تحريم
بررسي رابطه بين ويژگي هاي هيئت مديره و مديريت سود با كيفيت افشاي اطلاعات در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين ميزان سرمايه گذاري شركت و اهرم مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي كاربري تلفن همراه و تبعات آن
بررسي فرهنگ به عنوان حلقه اي نامرئي در گردشگري
بررسي مقايسه اي عزت نفس مادران كودك بيش فعال با مادران كودك عادي وتاثير آن بر سازگاري اجتماعي آنها (مطالعه موردي دراستان اصفهان سال 93)
برآورد كشش و وقفه ماليات بر درآمد شركت ها (مطالعه موردي استان اردبيل)
بررسي تاثير آموزش روش چند حسي فرنالد در بهبود اختلال خواندن
بررسي اثربخشي آموزش روش تدريس مبتني برهوش هاي چندگانه گاردنر بر نگرش مذهبي دانش آموزان دبيرستاني شهر بوشهر در سال 92-91
بررسي نيازهاي آموزشي تعاوني هاي عشايري استان تهران
بررسي نيازهاي آموزشي تعاوني عشايري شهرستان كرج بروش كيفي
بررسي اثر روزهاي ابري و باراني بر روي بازدهي و حجم معاملات سهام
بررسي تاثيرهزينه يابي بر مبناي فعاليت در تعيين و تحليل نقطه سر به سر شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي جعل اسناد امور ثبتي در حقوق كيفري ايران وراه هاي مقابله باآن
بررسي رابطه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي و ميزان سازگاري اجتماعي نوجوانان
بررسي تاثير تبليغات رسانه اي بر بازاريابي ورزشي و توسعه ورزش همگاني در سطح استان كرمانشاه
بررسي حقوقي يادگار پرستي اجساد بر تبيين جرم شناسي جرايم عليه مردگان
بررسي تأثير بيكاري و رانت نفتي بر توسعه انساني
بررسي رابطه بين ريسك اعتباري و ريسك نقدينگي با سودآوري بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي مديريت سود
بررسي عوامل مختلف بر تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش و تاثير تدوين اسناد چشم انداز در توسعه و پيشرفت كشورها
بررسي رابطه تربيت هنري و خلاقيت در دانش آموزان دوره دوم ابتدايي شهر ساري
بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي و سبك هاي حل مسئله در دانشجويان موسسه عالي جهاد دانشگاهي خوزستان
بررسي اثر بخشي آموزش تحليل رفتار متقابل بر ابعاد هوش هيجاني زوجين شهر اصفهان
بررسي ميزان شيوع استفاده از تلفن همراه و تأثير آن بر مهارت هاي اجتماعي و خودپنداره ي دانش آموزان دبيرستاني
بررسي و تحليل نقش و جايگاه چابهار در جنوب شرقي ايران
بررسي روند 7 مرحله اي تحول در حسابداري مديريت
بررسي راهبردهاي شناختي وفراشناختي براي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهراوز
بررسي مشكلات اجرايي نظام قانون ماليات بر ارزش افزوده در اقتصاد ايران
بررسي ميزان تاثير مخاطرات اخلاقي در بيمه محصولات كشاورزي در ايران
بررسي تاثير بارش مغزي بر روي پيشرفت تحصيلي
بررسي رابطه بين سبك هاي دلبستگي و ويژگي هاي شخصيتي با اضطراب مرگ در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
بررسي عنصرداستاني پيرنگ درمقامات بديع الزمان همداني
بررسي مزايا و معايب بوردهاي هوشمند از ديدگاه معلمان
بررسي تأثير ساز و كارهاي راهبري شركتي بر ناپايداري مالي (شواهدي از صنعت بانكداري در ايران)
بررسي تاثير بحران اقتصادي برحساسيت منابع خارجي به جريان نقدي تحت محدوديت مالي در بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين اصول راهبري شركت و عملكرد مالي آتي با توجه به چرخه عمر شركت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ميزان فرسودگي شغلي مشاوران مدارس شهرستان مرودشت در سال تحصيلي 92-93
بررسي شيوع اختلالات يادگيري در دانشآموزان پايه هاي دوم تا پنجم مدارس ابتدايي و ميزان آگاهي معلمان در استان سمنان
بررسي سياست هاي حمايتي دولت در توليد آفتابگردان آبي در استان گلستان
بررسي موانع و محدوديتهاي فناوري اطلاعات بر فرايند حسابرسي داخلي
بررسي آموزش خانواده با آگاهي هاي تربيتي والدين دانش آموزان در زمينه تربيت (جسماني، عاطفي، شناختي و اجتماعي)
بررسي حقوق كودكان در معماري شهري
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر نگرش دانشجويان به كسب و كار (مورد مطالعه : دانشجويان دانشگاه باختر ايلام)
بررسي شيوه هاي جبران زيان وارده به بيمار توسط پزشك
بدن و زمينه هاي نفي تنانگي هويت در قوانين تبليغات محيطي كشور
بررسي رابطه ميان رفتار شهروندي سازماني با توانمندسازي معلمان متوسطه
بررسي رابطه بين ميزان رفتار شهروندي سازماني و خلاقيت سازماني كاركنان فني حرفه اي استان همدان (سال تحصيلي 93-92)
بررسي تاثير جغرافياي سياسي و مديريت استراتژيك تركيه بر تحولات خاورميانه 2015
بررسي نقش سبك مقابله اي مسئله مدار بر استرس در بين بيماران سرطاني مراجعه كننده به مركز راديوتراپي وانكولوژي رضا (ع) مشهد مقدس
بايسته هاي حمايت دولت از حقوق معلولين در ايران
بررسي جايگاه همزيستي مسالمت آميز دراسلام وحقوق بين الملل
بررسي رابطه بين حقوق سهامداران و افزايش بدهي شركت دربازاربورس و اوراق بهادار تهران
بررسي ميزان آگاهي و رضايت مادران كودكان مبتلا به اختلالات عصبي رشدي از اطلاعات داده شده مرتبط با بيماري فرزندشان و ارتباط اين عوامل با سلامت روان
بررسي نقش خانواده در قانونگريزي از قوانين و مقررات ترافيكي
بررسي و مقايسه تأثير بازخورد فراشناختي و بازخورد شناختي و بازخورد از طريق تكنيك سوال كوتاه بر مهارت حل مسأله
بررسي عوامل موثر بر تجديدنظر در روابط بين حسابرس- مشتري با تاكيد بر مشخصه هاي حاكميت شركتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي اثربخشي رويكرد روان نمايشگري بر افزايش كيفيت زندگي زنان كار و خيابان
بررسي اثر سطح سواد بر درآمد مالياتي: مورد مطالعه كشورهاي منتخب خاورميانه
بررسي بالفعل ساختن كيفيت در زندگي جامعه امروزي
بررسي عوامل مؤثر بر هزينه كل خانوارهاي شهري طي سالهاي 1352 تا 1386
بررسي رابطه بين سوداوري شركت و ميزان افشاي اختياري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط استراتژي سياست هاي سرمايه در گردش نسبت به سود آوري شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر شكل گيري هويت اجتماعي كارآموزان مراكز فني و حرفه اي
بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي با سرسختي روان شناختي و خودكارآمدي دانش آموزان دبيرستاني
بررسي رابطه بين خوش بيني اسلامي با افسردگي و رضايت از زندگي در دانشجويان دانشگاه
بررسي رابطه ي استفاده از نرم افزارهاي آموزشي و انگيزه ي پيشرفت دانش آموزان
بررسي رابطه گرايش تفكر انتقادي و پنج عاملي شخصيت با نقش واسطه گري سلامت روان
بررسي رابطه بين خلاقيت و پنج عاملي شخصيت با نقش واسطه ايي انگيزش تحصيلي 92
بررسي رابطه بين عوامل دموگرافيك با الگوي رفتاري بيماران افسرده مراجعه كننده به مراكز مشاوره و مطب روانپزشكان شهر اصفهان
پديدارشناسي به عنوان يك استراتژي تحقيق
بررسي اخلاقي مفهوم مصلحت در جمهوري اسلامي ايران
پيش بيني وابستگي به شبكه هاي اجتماعي مجازي بر پايه احساس تنهايي، متغيرهاي جمعيت شناختي و وضعيت سكونت دانشجويان دانشگاه آزاد يزد
پيش بيني ميزان رغبت به ازدواج از طريق سبك هاي دلبستگي و تجربه گرايي در بين دانشجويان تحصيلات تكميلي شهر بندرعباس
پيش بيني تنظيم شناختي هيجان در دانشجويان تربيت بدني بر اساس عزت نفس و شادكامي
پيش بيني رضايت زناشويي بر اساس سبكهاي دلبستگي و مولفه هاي تمايزيافتگي
پيش بيني شادماني به وسيله تاب آوري و سبك هاي هويت و مقايسه آن در دانش آموزان دختر و پسر استان گلستان
تاثيرروش چندحسي وشناخت درماني بركاهش اختلال رفتاري وناسازگاري دردانش آموزان پسراستثنايي بيش فعال پايه دوم
تاثير حاكميت شركتي، سياست تقسيم سود، ساختار سرمايه و ساختار مالكيت بر ارزش شركت در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير افزايش تدريجي اهرم مالي برمديريت سود شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
تعيين رابطه بين مديريت عملياتي، مديريت سرمايه گذاري و مديريت سرمايه درگردش با بازده سهام
تعيين رابطه بين ارزش افزوده و سود اقتصادي با بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
تاثير ساختار نظام سياسي و اجتماعي ايران بر مطبوعات 1320-1326
تأثير ساختار مالكيت خانوادگي ومعاملات با اشخاص وابسته (دادوستدكالا) بركيفيت سود شركتها
توالي هاي هجايي در واژه هاي مشتق و مركب زبان فارسي
تاثير دادگاه هاي الكترونيك بر پيشبرد پرونده هاي كيفري
تاثيربرنامه هاي DIC برنگرش معتادين نسبت به مصرف مواددراستان مازندران
تاثير ناهماهنگي شناختي بر تغيير نگرش در پاردايم هاي مختلف دردانشجويان پيام نور اوز: با نقش تعديل كنندگي حرمت خود
تاثير عامل حدس بر پارامتر توانايي و پارامتر هاي سوال آزمون هاي چند گزينه اي
تاثير عملكرد خانواده وميزان كنترل خشم برتاب اوري وايجاد اختلالات شخصيت درنوجوانان
تاثير سبك زندگي برشيوع سرطان
تأثير كسري بودجه بر نرخ ارز حقيقي در كشورهاي عضو اوپك
تاثير 8 هفته تمرين قدرتي ،استقامتي و همزمان بر برخي از فاكتورهاي آمادگي جسماني دانش آموزان ورزشكار پسر فعال شهرستان هفتكل
تأثير تغييرات نرخ ارز بر عملكرد مالي شركت هاي بيمه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تقويم توريسم استان كرمانشاه با استفاده از شاخص TCI
تحليل مقايسه اي كاركرد رنگ ها در اشعار چهار شاعر معاصر(سيمين بهبهاني، سياوش كسرايي، فريدون مشيري و نادر نادر پور) با توجه به نظريه ي ماكس لوشر
تعيين مقدار بهينه ذخاير استراتژيك نفت خام در ژاپن: استفاده از روش برنامه ريزي پويا
تاثير محافظه كاري شرطي وغير شرطي بر رابطه قيمت سهام وكيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير اثربخشي هيات مديره بر رابطه كيفيت اقلام تعهدي اختياري و سرعت تعديل قيمت سهام
تاثير رعايت آيين نامه افشاء اطلاعات از منظر حاكميت شركتي بر مديريت سود
تأثير روش شش كلاه تفكر بر خلاقيت دانش آموزان پسر پايه سوم راهنمايي مدارس استعداد هاي درخشان شهر تبريز
تاثير تفكيك فعاليت هاي مالي و عملياتي برتوانايي پيش بيني سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحليل محتواي كتاب علوم تجربي پايه دوم ابتدايي چاپ (1394) به تكنيك ويليام رومي
تاثير فرهنگ و اسطوره ها بر تدوين حقوق بشر
تحليل تاثير ابعاد شاخص توسعه انساني بعد از انقلاب اسلامي در ايران (1391-1372)
تحليل تاثير آموزش عالي بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب درحال توسعه در سال هاي 1369-1390
تاثيركفايت سطح آموزش بر اشتغال دانش آموختگان رشته حسابداري از ديدگاه صاحب نظران (استادان دانشگاه، شاغلان در حرفه و دانشجويان رشته حسابداري)
تحليل درك مشتري از محيط فروشگاه و اثر آن بر وفاداري به برند از طريق لذت خريد (مطالعه موردي:فروشگاه محصولات لوازم خانگي ال جي)
تاثيرساختار مالكيت و تركيب هيات مديره بر مسئوليت پذيري اجتماعي شركتها
تبلور نقش ماهي در فرش با تأكيد بر فرش كردستان و تبريز
جهاني شدن و قاچاق زنان
چگونگي تاثيرگذاري شبكه هاي اجتماعي در كاهش ترافيك شهري
چالشها و راهكارهاي مديريتي تبليغات شهري در راستاي اهداف برنامه ريزي زبان
حسابداري سرمايه فكري
حقوق شهروندي در آموزش و پرورش
حاكميت دولت ها و حقوق بين الملل
خلاقيت، نوآوري و كارآفريني
داعش در سوريه و عراق
رابطه دينداري با مديريت درد در افراد مبتلا به سردرد مزمن
رابطه بين نسبت هاي نقدينگي و سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
رابطه علي متغيرهاي رضايت زناشويي، تحمل ناكامي، تنظيم هيجاني، كمالگرايي و هدف از زندگي در طلاق
رابطه هوش هيجاني و خلاقيت با كيفيت زندگي كاري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اهواز
رابطه رضايت از زندگي بر اساس درماندگي آموخته شده و تفكر ارجاعي
رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي و شادكامي با تفكر انتقادي در مديران مدارس شهرستان كنگاوردر سال تحصيلي 94-93
رابطه بين يادگيري سازماني با نو آوري و آمادگي براي تغيير در بين دبيران مقطع متوسطه
رويكرد نظري بر توسعه پايدار روستايي مبتني بر فنآوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)
رتبه بندي نواحي و مناطق آموزشي استان همدان با تاكيد بر شاخص هاي آموزشي بر اساس ميزان برخورداري و محروميت
ريسك دعوي قضايي خاص شركت و كيفيت حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بين جهت گيري مذهبي با كاركرد خانواده و شادكامي در بين دانش آموزان دبيرستاني
زن و احساس ارزشمندي تا اغواگري
ساختار تصميم گيري مطلوب در طراحي برنامه درسي آموزش عالي
شناسايي عوامل موثر در ارزيابي و انتخاب شيوه مطلوب انتقال تكنولوژي در صنعت بيو اتانول سوختي
شناخت مخاطب، برگ برنده تبليغات اثربخش
شكاف نسلي و عوامل اجتماعي موثر بر شكل گيري آن (مورد مطالعه جوانان پسر 24-40 ساله و پدران آنها)
شكاف هاي حقوقي درحقوق معاصر ايران
شناسايي مكانهاي جرمخيز انواع سرقت در شهرستان زابل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
ضمانت نامه هاي بانكي در حقوق بين الملل ، اسلام و ايران
علل اعتياد به مواد مخدر در افرادي كه در زندگي زناشويي خيانت مي كنند و جوانان مجرد كه روابط نامشروع زياد دارند
فناوري اطلاعات د رحسابداري
كاركرد حافظه شنيداري و ديداري دانش آموزان در ساعات و فصول مختلف
گذري بر نظريات جرم شناختي جرايم عليه گردشگران
مقايسه اثر بخشي روش تدريس مبتني بر هوش منطقي رياضي با روش تدريس سنتي بر بهبود جو رواني اجتماعي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان
مقايسه كيفيت زندگي مردان مبتلا به پاركينسيون و سالم شهر اصفهان
مقايسه سبك هاي دلبستگي به والدين و ويژگي هاي شخصيتي در رانندگان داراي سابقه تصادفات جاده اي و رانندگان بدون سابقه
مقايسه نگاه «لوگوتراپي» و «اسلام» به «معناگرايي»
مصونيت سازمان هاي بين المللي از منظر حقوق بين الملل
مالكيت مديران، اهرم و سياست هاي تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقايسه تاثيرآموزش كارآفريني بر مهارت هاي كسب و كار زنان شاغل در صنايع دستي شهرستان گنبد
مقايسه ي شادكامي ، سلامت روان و بهزيستي روان شناختي در بين افراد متأهل و مجرد
موانع و راهكارهاي توسعه سياسي در ايران امروز با تكيه بر سرمايه انساني و توسعه فرهنگي
مطالعه و شناخت عوامل مرتبط با ميزان احساس امنيت اجتماعي كاربران در شبكه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز)
مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز (ايتاليا)
نقش جامعه مدني در توسعه
نظرسنجي از مخاطبان نشريه «طنين روستا»
نقش جامعه مدني در توسعه
نقش رسانه در تغيير نگرش به مصرف مواد مخدردرسن نوجواني
نقش ميانجي تبادل رهبر عضو دررابطه بين رهبري اخلاقي با تعهد عاطفي
نقش هريك از اعضاي خانواده در تحكيم خانواده با تاكيد بر سخنان حضرت امام رضا (ع)
نقش حسابرسي در جلوگيري از بحران هاي مالي
نقش وسايل كمك آموزشي در اموزش علوم تجربي
نقش الگوهاي ارتباطي خانواده در پيش بيني اعتياد به اينترنت نوجوانان
نقش رژيم غذايي مكمل و دارو در درمان اختلال كمبود توجه و بيش فعالي
نقش تكنيكهاي بهبود سازماني بر عارضه يابي سازماني جهت نيل به هم افزايي سازماني (مطالعه موردي: شركت توزيع برق)
نهادي سازي و توسعه در شمال جنوب
نقش مشاركت اجتماعي در شهرسازي
نقش مدارس ترغيبي در فرآيند خودتنظيمي دانش آموزان
نقش معلم در نهادينه كردن نظم و انضباط دانش اموزان دوره ابتدايي
نگاه تطبيقي به معناي زندگي در روانشناسي و عرفان
نقش ميانجي اميدواري بين اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي دانش آموزان: مطالعه تفاوت هاي جنسيتي
نقش نرم افزار و سيستم هاي حسابداري بر صورت هاي مالي
نقش آموزش و پرورش در ايجاد انسجام اجتماعي
ويژگي هاي شخصيتي و خودكارآمدي تحصيلي: نقش واسطه اي كمال گرايي مثبت و منفي
يادگيري الكترونيكي: آموزش براي تفكر يا آموزش درباره تفكر
A survey on the effect of mixed marketing elements on the problems of selling potato crop for the farmers of Ghorveh
Assessment of urban master plans for cultural programs, Case study: Tehran

Analysis of organizational justice (OJ) in relation to participation in decision-making and organizational citizenship behavior(OCB)
Checking Effects of short-term financing on the efficiency of the companies listed in Tehran Stock Exchange
Comparing Cars Spare Parts Manufacturers’ Relative Efficiencies based on Their Efforts toward E-Learning Promotion Considering ISM and NDEA Techniques
Comparing the Performance of Banks with and without Equity Shares using Multiple-Choice Decision-Making Approach
Evaluating the Organizational Knowledge Culture
Entrepreneurship under the Effect of Information Technology
Ethical principles governing political management of Islamic Propher (PBUH)
Factors Influencing the Internet Brand Equity in E-Commerce
Green Innovation: A key to future competitiveness
Impact of ICT on organizational agility
Investigating the relation between enterprise architecture and organizational structure of Radio broadcasting organization of Iran
Interaction of effective brand and media
Identification of the Causes and Consequences of Coordination between the Components of Multilevel Supply Chain:Case Study of Automotive Companies
Optimization and forecasting of urban solid waste management by Artificial Neural Networks
Prioritazation of the Required Infrastructures for Establishing Electronic City based on the Commercial Intelligence in Tehran
Selecting Best Supply Chain Strategy for ITM Co. using ANP Approach
Secure Intelligent Information Management by Using a Framework of Virtual Phones based on Cloud Computation
The prediction of the number of passengers of airplane companies active in International Airport of Tabriz by Markov model

The role of incubators and spin-off companies in the development of third generation
The importance of contemporary advertising and consumer behavior in the business
THE SPIRITUAL INTELLIGENCE AND ITS RELATIONSHIP WITH EMPLOYEE’S PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL JUSTICE
The Impact of Corporate Tax Evasion on the Debt Policy in Tehran Securities and Exchange Companies
The role of women and their performance in sport management in Iran: Discrimination, Limitations and Social attitudes
The Effect of Information Technology on the Quality of Accounting Information
The Effect of Financial Constraints on Average Portfolio Liquidity of Investment Companies Listed in Tehran Stock Exchange
the effect of E-brand and web sites on customer’s confidence and loyalty Case study:zar makaron products
The role of human resources in promotion of organization
The Study of Feasibility for Effective Implementation of Strategic Information Systems (Case Study: Isfahan Zar Nema Machine Bricks Company)
Using the analytic hierarchy process ( AHP ) in a SWOT analysis for strategic programming – A case study for a mine company ( kansar- e- afra)
ارزيابي و اولويت بندي عوامل موثر بر كاربرد بهينه اطلاعات توسط مديريت با استفاده از روش AHP
افزايش رضايتمندي مشتريان در حوزه خدمات نرم افزاري با استفاده از خانه كيفيت
ارائه رويكرد تركيبي ANP-DEMATEL جهت شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر نقش منابع انساني در مديريت بحران (مورد مطالعاتي: بيمارستان بانوان آرش)
ارزيابي و اولويت بندي كارخانجات كاله بر اساس عملكرد زيست محيطي خدمات زنجيره تأمين با رويكرد شبكه اي ANP فازي و VIKOR
ارزيابي عملكرد سازماني باشگاه هاي نين جوتسو در فدراسيون ورزش هاي رزمي در استان تهران و البرز با استفاده از مدل 2013 EFQM
ارائه مدل مفهومي براي ايجاد محيط كار لذت بخش بر اساس تقويت زير ساخت هاي بهبود كيفيت كاركنان شركت واحد اتوبوسراني اصفهان و حومه (QWL) زندگي كاري
ارائه مدلي جهت ارزيابي اثربخشي CRM با استفاده از كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي:جهاد دانشگاهي هرمزگان)
ارزيابي كارايي بانك هاي دولتي وخصوصي ايران به روش تحليل پوششي داده ها (طي سالهاي 1387-1389)
ارزيابي گام هاي اجرايي در فرايند انتقال تكنولوژي، مطالعه موردي: صنعت پليمر و پلاستيك
ايجادمعماري سازمان در كارخانه توليد شامپو
الزامات اخلاقي در فراگرد استراتژيك در پرتو نهج البلاغه امام علي (ع)
انتخاب سيستم برنامه ريزي منابع سازمان به كمك روش تصميم گيري تحليل سلسله مراتبي و كارت امتيازي متوازن
اخلاق حرفه اي وتاثير آن در تعالي سازمان
ارزشيابي مشاغل در سازمان ها
انتخاب استراتژي مناسب مديريت دانش با استفاده از فرآيند تجزيه و تحليل شبكه (ANP) (مطالعه موردي : شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه)
استقرار فرآيندهاي نوين لجستيك در صنعت لجستيك خودروسازي : فرآيند تغذيه قطعه دسته سيم اصلي به روش Picking با نرم افزار ARENA
ارزيابي درجه رسمي بودن سازمان در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان
ارزيابي درجه غيررسمي بودن سازمان در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان
ارزيابي عملكرد نمايندگي هاي ايران خودرو در غرب استان مازندران با استفاده از مدل BCC ورودي محور تكنيك تحليل پوششي داده ها (DEA)
ارزيابي عملكرد الزامي بر اي شركتهاي توزيع برق
ارائه مدل مفهومي نگهداري و تعميرات با تمركز بر هزينه هاي آن با استفاده از رويكرد پويايي هاي سيستم
استراتژي هاي مديريت منابع انساني جهت توانمندسازي خلاقيت و نوآوري در سازمان
ارزيابي و تحليل محتوايي رابطه كارت امتيازي متوازن (BSC) و جايزه ملي كيفيت اروپايي (EFQM)
ارزيابي تاثيراستراتژيهاي مديريت دانش بر نوآوري وعملكردادارات استان تهران
ايجاد يك چارچوب يكپارچه پشتيباني تصميم گيري مديريت در سيستم مديريت موجودي فروشنده مبتني بر فناوري اطلاعات
ارزيابي عملكرد نسبي سازمان ها با رويكرد تركيبي شاخص هاي مدل EFQM و DEA (سازمان هاي شركت كننده در جايزه ملي كيفيت)
بررسي نقش ميانجي حمايت و اعتماد سازماني در رابطه بين متغيرهاي سازماني در كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد با رويكرد معادلات ساختاري
بررسي مديريت آرايشي سود توسط قانون بنفورد با تمركز بر مالكيت نهادي
بررسي رابطه رفتار فروش اخلاقي، كيفيت ارتباطات و وفاداري مشتريان (مطالعه موردي: شعب بيمه ايران شهرستان سنندج)
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر بازاريابي رابطه مند در سازمان ها
بررسي رابطه بين يادگيري سازماني وهوش هيجاني كاركنان (مطالعه موردي : شركت آب و فاضلاب روستايي اصفهان)
بررسي رابطه ابعاداسترس شغلي با بهره وري كاركنان در اداره كل مخابرات استان تهران بعنوان يكي از مقوله هاي رفتار سازماني
بررسي تاثيرات ابعاد ارزش ويژه برند بر قصد خريد مصرف كنندگان در صنعت پوشاك
بهبود مستمر عملكرد در كاركنان با استفاده از عامل عزتنفس
بررسي تأثير اقدامات مديريت ارتباط با مشتري به منظور كسب مزيت رقابتي از طريق وفاداركردن مشتريان (مورد مطالعه: بانك ملي استان خوزستان)
بررسي آثار آزادسازي تجاري بر توليد ذرت در ايران
بررسي رابطه تناسب شغل- شاغل با تعهد سازماني كاركنان مطالعه موردي : شعب بانك ملت شهرستان اهواز
بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتري و رضايت مشتريان از خدمات دريافتي (مورد مطالعه: سازمان مخابرات استان تهران)
بررسي تأثير تنوع مالكيت سهامداران بر ريسك پذيري بانكهاي خصوصي ايران
بررسي عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري خارجي
بررسي مفاهيم نشانه شناسي صداها و حروف الفبايي در انتخاب نام برند
بررسي اثر عوامل دروني و بيروني تفكر استراتژيك بر عملكرد منابع انساني شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
بررسي روش هاي تدريس و اجراي دوره هاي آموزش معلمان وارائه راهكار هاي اصلاحي
بررسي رابطه بين كارآفريني كاركنان و هوش سازماني در شعب پست بانك استان تهران
بررسي رابطه تغيير با عملكرد سازماني بر اساس مدل بورك ليتوين مورد مطالعه : شركت دخانيات استان اصفهان
بررسي تأثير فنآوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر عملكرد شركت ملي حفاري ايران بر اساس الگوي كارت امتيازي متوازن (BSC)
بررسي تأثير تحقيق و توسعه (R&D) بر عملكرد شركت ملي حفاري ايران بر اساس الگوي كارت امتيازي متوازن (BSC)
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و ميزان موفقيت انتقال تكنولوژي درشركت هاي تجهيزات پزشكي:مطالعه موردي شركت پويندگان راه سعادت
بررسي تاثير كارآفريني سازمان بر عملكرد سازمانهاي دولتي
بررسي تاثير تعارض هاي سازماني بر رفتار سياسي كاركنان در سازمان در ادارات دولتي شهر مشهد
بررسي نقش تعارض نقش، پيچيدگي شغلي واسترس با خلاقيت و نوآوري كاركنان
بررسي تأثير ساختار سازماني بر بهبود عملكرد مديريت سازمان (در سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران)
بررسي متغييرهاي تاثير گذار بر توانمند سازي كاركنان (مورد مطالعه: صنايع استان مركزي)
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد واحدهاي شعب موسسات اعتباري (مطالعه موردي شعب موسسه ثامن در استانهاي شمالي ايران)
بررسي تاثير يادگيري و جو كاري بر حفظ كاركنان با استعداد
بررسي رابطه هوش عاطفي با ماندگاري مديران مجتمع مس شهربابك
بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي سازمان بر اعتماد سازماني، رضايت شغلي و مشتري گرايي (مورد مطالعه: بيمارستانهاي خصوصي شهر اهواز)
بررسي تاثير مديريت پروژه بر مديريت هزينه پروژه بازسازي زلزله ورزقان (استان آذربايجان شرقي ، ايران) مطالعه موردي : شركت ساختماني ميكا دژ
بررسي راه هاي افزايش مهارت انساني دربين مديران مدارس ابتدايي شهرميناب
بررسي تاثير عوامل فرهنگ سازماني بر استقرار فرآيندهاي مديريت دانش در سازمان با استفاده از تئوري مجموعه هاي فازي
بررسي مديريت چالش ها در عصر حاضر با رويكرد راهكار سيستم هاي اطلاعاتي
بررسي تاثير جو سازماني بر حمايت سازماني ادراك شده در بهورزان شهرستان كوهدشت
بررسي رابطه پاسخگويي سازماني با اعتماد سازماني (مطالعه موردي: بانك سپه تبريز)
بررسي تاثير رضايت، اعتماد، قصد تسهيم دانش و تعهد به جامعه برندي بر عدم وفاداري به برند رقيب و پيامدهاي آن در جامعه برندي آنلاين (مورد مطالعاتي: جوامع برندي اپل و سامسونگ)
بررسي تاثير مولفه هاي ارزش ويژه برند برپاسخ هاي رفتاري كاربران خدمات اينترنتي
بررسي تاثير مديريت دانش بريادگيري سازماني درمدارس ابتدائي شهرستان قروه
بهره برداري حداكثري از ظرفيت شركت ها
بررسي رابطه ي بين انگيزش شغلي و بهره وري نيروي انساني در سطح شعب بانك ملتشهرستان كرمان
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر تعهد سازماني (مطالعه موردي: كاركنان اداره كل ماليات بر ارزش افزوده شهرتهران)
بررسي ارتباط بين پژوهش مشاركتي وهفت ركن عملكردسازماني
بازاريابي گردشگري شهري بر پايه نشان تجاري براساس مدل AHP (شهر رامسر)
بررسي اثرات مشوق هاي سازماني بر حمايت رفتاري و اجرايي از تغيير بر اساس مدل جيسون شاين و سوزان تيلور موردمطالعه : مديران گروه صنعتي انتخاب
بررسي رابطه استراتژي هاي تجاري برمحافظه كاري و مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي اجراي سيستم جامع اطلاعات مديريت MIS در شهرداري ملارد
بررسي تاثيرمولفه هاي فرهنگ سازماني بر تفكر استراتژيك مديران
بررسي تطبيقي فرهنگ مشتري مداري در بين بانك هاي دولتي و خصوصي
بررسي، تعيين و اولويت بندي شاخص هاي كيفيت پورتال بانك سپه
بررسي اثر مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري درصنعت خودرو سازي
بررسي تأثير دوره آموزشي ضمنخدمت بر توانمندسازي پرستاران بيمارستان بزرگ نفت اهواز
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني مبتني بر مدل دنيسون و مسئوليت گريزي كاركنان (مورد مطالعه: كاركنان بانك هاي استان كردستان)
بررسي راهبردها و فرآيندهاي سازماني اطمينان بخش در مديريت كسب و كار
بررسي مدل هاي توسعه كارآفريني در كشور هاي آسيايي و ارائه مدلي جامع براي توسعه كارآفريني در ايران
بررسي تاثير ساختار سرمايه و روش تامين مالي بر سود تقسيمي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل موثر بر مقاومت در برابر تغييرات سازماني در بين كتابداران دانشگاهي براساس نظريه تي پي بي (مطالعه موردي شهرستان اهواز)
برنامه ريزي منابع سازماني و فناوري اطلاعات
بررسي تطبيقي مديريت در اسلام با غرب در حوزه فرآيند مديريت، مطالعه موردي:خبرگان دانشگاهي و حوزوي شهر كرمانشاه
بررسي رابطه سبك مديريت با رويكرد پارادايم كوانتومي بر ميزان بهره وري
بررسي تأثير فناوري اطلاعات و فرهنگ سازماني بر عملكرد كاركنان همزمان با تأثير فناوري اطلاعات بر فرهنگ سازماني
بررسي ميزان تأثير اصول خود مديريتي (مديريت برخود) بر عملكرد افراد (مورد مطالعه : كاركنان شهرداري شهرستان خميني شهر)
بررسي عوامل موثر بر وفاداري كاركنان در شركتهاي بين المللي (مطالعه موردي : شركت بينالمللي كاوش پليمر البرز)
بررسي تأثير قابليت هاي فرآيندي مديريت دانش بر ابعاد توانمندسازي ساختاري منابع انساني؛ مورد مطالعه: شركت سهامي برق منطقه اي كرمان
بررسي اثر توهم پولي در ايجاد ادراك قيمتي منجر به خريد توريست هاي خارجي در ايران
بررسي عوامل ريسك و ارائه گزارش كنترل هاي داخلي در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بانك ملت استان مازندران
بكارگيري تحليل مولفه اصلي در محاسبه بهره وري شركتهاي بيمه بر اساس شاخص بهره وري مالمكوئيست
بررسي رابطه بين هوش معنوي با رفتار شهروندي سازماني تاكسيرانان مرد شهر تهران
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر شهرت و ارزش ويژه برند با تاكيد بر نقش قابليت اعتماد به برند و رضايت مشتريان
بررسي رابطه اندازه مؤسسه حسابرسي و شواهد حسابرسي بر كيفيت حسابرسي
بررسي تاثير عدالت سازماني بر تعهد سازماني كاركنان در شركت بسپاران پتروشيمي بندرامام
بررسي شايستگي ها و جانشين پروري
بررسي نقاط قوت و ضعف كسب و كار با استفاده از ماتريس SWOT
برندسازي گامي مهم در موفقيت كسب و كارها
به كارگيري روش هاي هوشمند دربهبود مديريت ارتباط با مشتري با رويكردي بر eCRM
بهره وري فردي وسازماني درپرتو حمايت سازماني ادراك شده
بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني با كارآفريني و نقش تعديل كنندگي ويزگي شخصيتي كاركنان
بررسي رابطه بين اعتياد به كار با تعهد سازماني در شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان
بررسي فضاي كسب و كار ايران و مقايسه آن با ساير كشورها (2016-2006)
بررسي استراتژيك وضعيت كارآفريني دردانشگاه هاي كشور و ارائه راهبردهايي جهت رفع موانع و توسعه كارآفريني دانشگاهي
بررسي نقش كارآفريني در توسعه اشتغال روستايي
بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و تعلق سازماني كاركنان در سازمان تامين اجتماعي استان كردستان
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينانه بر رشد شركت هاي كوچك و متوسط
بررسي تاثير نوآوري بر ساختار ادهوكراسي سازمان هاي دانش محور
بررسي لزوم برقراري ساختار نوآور جهت ايجاد سازمان پيشرو و رقابت پذير
بررسي تاثيرگذاري نقش مديران در كنترل منابع نظام سلامت
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بارويكرد نوآوري بر موفقيت استراتژي سازمان
بررسي تاثير ابزارهاي بازاريابي نوين بر فروش بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري بيمه پارسيان
بررسي مقايسه اي وضعيت موجود و مطلوب شاخص هاي حكمروايي خوب شهري در كلانهشر تهران (مطالعه موردي منطقه 5 شهرداري تهران)
بررسي نقش سيستم مديريت استعداد در سازمانهاي هزاره سوم
بررسي تأثير سرمايه گذاري خصوصي بر رشد اقتصادي ايران
بررسي تأثير عملكرد شغلي بر رضايت شغلي با نقش ميانجي سرمايه روانشناختي و اعتمادبين فردي با استفاده از تكنيك حداقل مربعات جزئي
بررسي رابطه بين سرمايه فكري با مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
بررسي رابطه متنوع سازي پرتفوي و نوسان درآمد در بانكهاي تجاري ايران (خصوصي و دولتي)
بررسي اثر واسطه اي شيوه هاي راهبردي (استراتژيك) منابع انساني در مديريت دانش و عملكرد سازمان ها
بررسي تاثير سرمايه فكري، نوآوري و استراتژي سازماني بر عملكرد شركت پتروشيمي قائد بصير گلپايگان
بررسي تاثير رنگ بسته بندي بر رفتار خريد ناگهاني مصرف كننده
بررسي تاثير رنگ تبليغات بر رفتار خريد مصرف كننده
بررسي تاثير ابعادكارت امتيازي متوازن بر عملكرد كاركنان شركت بيمه ايران
بررسي تاثير ابعاد عدالت سازماني و فرهنگ سازماني بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان گروه صنعتي پاكشو
بررسي تاثير گرايش به بازار و يادگيري در عملكرد صادراتي بر پايه عامل اعتماد (مطالعه موردي : شركتهاي گروه مپنا)
بررسي تاثير سلامت سازماني و افزايش سرمايه اجتماعي سازمان بر استفاده از مديريت دانش در اداره تامين اجتماعي استان اردبيل
بررسي تاثير عوامل استرس زاي شغلي بر رفتارهاي كنارگيرانه و ضدبهره ور كاركنان تامين اجتماعي استان اردبيل
بررسي اثر فرصت هاي فناورانه و غير فناورانه محيطي بر نوآوري محصول و فرايند بنگاه
بررسي ريسك سيستماتيك در استراتژي معاملاتي مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه مديريت منابع انساني استراتژيك و فرهنگ سازماني با تاكيد بر نقش ميانجي رهبري تحولگرا
بررسي اثربخشي تبليغات بانك كشاورزي و شناسايي مهمترين عوامل در افزايش اثربخشي تبليغات در استان مازندران
بررسي و اولويت بندي عوامل مرتبط با سطح انگيزش شغلي و ارتباط سنجي آن با كيفيت زندگي كاري
بررسي ميزان سلامت رواني كاركنان محيط زيست بجنورد در سال 94-1393
بررسي ميزان تاثير بازارگرايي بر عملكرد مالي آژانس هاي گردشگري: مورد مطالعه آژانس هاي گردشگري شهرستان تهران
بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري با تعهد سازماني در مديران و كاركنان بيمه ايران
بررسي تاثير مولفه هاي جمعيت شناختي در رتبه بندي عوامل موثر بر تصميم خريد مشتري هنگام خريد لوازم خانگي
بررسي رابطه خلاقيت و خودكارآمدي با سلامت روان مديران مدارس
بررسي تاثير گزارش صورت هاي مالي برمبناي حسابداري تورمي بر تصميات اقتصادي وعملياتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بركيفيت خدمات با تاكيد بر نقش ميانجي تعهد سازماني در شركت نفت بهران
بررسي و مطالعه تطبيقي خدمات رفاهي به معلولين جنگي ده كشور در سه مؤلفه مسكن ، اشتغال و حقوق مستمري
پيش بيني خلاقيت كاركنان در چهارچوب ابعاد رهبري تحول گرا
پيامدهاي اخلاق اسلامي كار در حوزه برند
پارك هاي علم و فناوري، نهاد تاثيرگذار در اقتصاد مقاومتي
پيش بيني شاخص هاي سرمايه گذاري و اعتبار سنجي به وسيله مدلهاي فرا ابتكاري درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پتانسيل هاي مناطق روستايي در جذب گردشگر (مطالعه ي موردي:شهرستان طالقان)
پيش بيني بيثباتي بازدهي كل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش هاي اقتصادسنجي
تعيين واولويت بندي دوره هاي آموزشي و شاخص هاي عملكرد آن ها در شركت گاز استان اصفهان بر اساس نيازمندي هاي شغلي با استفاده از فن گسترش كاركرد كيفيت (QFD) مطالعه موردي شركت گاز استان اصفهان
تحليل رابطه بين استراتژي هاي بازرگاني و مديريت سود
تبيين حقوق شهروندي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
تاثير سرمايه اجتماعي در بهره وري كاركنان (مطالعه موردي: شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي)
تاثير محيط آموزشي بر خلاقيت دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان در سال تحصيلي 94-93
تاثير منابع قدرت مديران بر سكوت سازماني كاركنان مورد مطالعه : دانشگاه كاشان
تجزيه و تحليل عوامل داخلي و خارجي سازمان جهت ايجاد مزيت رقابتي
تاثيرفرهنگ ارزشي برسبك هاي رهبري درشهرداري تهران
تدوين استراتژي زنجيره تأمين شركت فولاد اكسين خوزستان در زمينه توليد فولادهاي خاص و فولادهاي تجاري
تأثير فرآيندهاي داخلي و رضايت مشتريان شركت ملي حفاري ايران بر فنآوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)
تأثير فرآيندهاي داخلي و وضعيت مالي شركت ملي حفاري ايران بر تحقيق و توسعه (R&D)
تعيين مزايا و معايب استراتژي مديريت روابط مشتري از طريق شبكه هاي اجتماعي
تاثير نوسانات نرخ سود بانكي و ميزان نقدينگي بر بازدهي غير عادي عرضه اوليه سهام در بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعيين و ارزيابي عوامل مؤثر بر كيفيت گزارشگري مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تدوين استراتژي هاي بهبود عملكرد در شركت هاي پيمانكاري مطالعه موردي: شركت پرديس سازان نويد
تحليل اثر عوامل موثر بر تراز تجاري دو جانبه بين ايران و روسيه
تعيين عوامل موثر بر استقرار استراتژي مديريت روابط مشتري از طريق شبكه هاي اجتماعي
تاثير ريسك هاي مالي بر سودآوري بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير استفاده از فناوري اطلاعات بر چابك سازي سازمان
تاثير اقدامات مديريت منابع انساني ادارك شده بر عملكرد سازماني: نقش توانمندساز تسهيم دانش ضمني و تسهيم دانش صريح
تغذيه ناب ، مفهومي جديد در رويكرد نوين فعاليتهاي لجستيك در صنعت خودرو سازي
تاثير رهبري تحول گرا و توانمند سازي روانشناسي بر تعهد سازماني مطالعه موردي شركتي برتر در حوزه ICT
تاثير فراواني گزارشهاي مالي برعدم تقارن اطلاعات وهزينه سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تئوري محدوديت
تاثير شيوه ي مديريت جهادي و فرهنگ متناسب با آن بر ميزان بهره وري و عملكرد سازماني
تلفيق مدل تعالي سازماني وكارت امتيازي متوازن بارويكرد ماتريس sowt در صنايع پتروشيمي
تأثير تعامل مشتري بر وفاداري مشتريان به برند (نام تجاري) (مطالعه موردي شركت كاله آمل)
تعيين و رتبه بندي عوامل موثر بر افزايش بهره وري با استفاده از رويكرد گسترش عملكرد كيفيت فازي (مورد مطالعه: شركت پالايش نفت كرمانشاه)
تأثير سبك هاي رهبري بر عملكرد كاركنان با نقش ميانجي عدالت ادراكي در شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان
تاثير توافق استراتژيك مديران بر عملكرد سازمان در شركتهاي دانش بنيان
تاثيرجريان وجه نقد آزاد در اهرم مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير مديريت مالي استراتژيك بر پيشرفت مالي سازمان
توانمند سازي كاركنان سازمان
تعيين و رتبه بندي عوامل بين كيفيت خدمات الكترونيكي ، تعيين قيمت و ريسك ادراك شده در ايجاد برند موفق مواد غذايي در بازارهاي داخلي
جايگاه سرمايه اجتماعي در مديريت بحران آب كشور
حركت به سمت پياده سازي حسابداري تعهدي در بخش عمومي؛ چالش ها و راهكارها
خلاقيت كاركنان: بررسي تأثير رهبري تحولآفرين در بانكداري الكترونيكي، مطالعه ميداني: بانك انصارشهرستان كرمانشاه
رابطه ي ميان سبك هاي مديريت با خلاقيت
رابطه بهينه سازي سايت هاي تجاري براي موتورهاي جستجو در بازاريابي الكترونيك و ميزان فروش محصول در شركت هاي تجهيزات پزشكي ايران
رابطه بين اجزاي اقلام تعهدي با هزينه معامله سهام
رتبه بندي عوامل موثر بر كارآفريني سازماني فناورانه شركتهاي حاضر در پارك علم و فناوري خراسان رضوي با استفاده از مدل ديمتل
رتبه بندي عوامل موثر در برندسازي كالاي صادراتي با تكيه بر هوش تجاري
جايگاه و اهميت پايگاه هاي اطلاعاتي در مديريت اطلاعات
رابطه تبعيض ادراك شده و رضايت شغلي (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامي و احد اصفهان)
رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
راهكارهاي پرورش رهبران ياددهنده بر مبناي مدل تيچي مطالعه موردي: شهرداري اصفهان
رابطه بين فن آوري اطلاعات (IT) و قابليت هاي چابكي سازماني با ميانجي گري نقش توانمندسازهاي تعالي سازماني (EFQM )(مورد مطالعه : اداره كل ورزش و جوانان فارس)
رابطه عدالت سازماني با رفتار شهروندي سازماني كاركنان آموزش و پرورش قم
رابطه تبعيض ادراك شده با رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامي و احد اصفهان)
رابطه زير ساخت هاي مديريت دانش با هوش سازماني پرديس قم دانشگاه تهران
رتبه بندي شركتهاي پتروشيمي پذيرفته شده دربورس و فرابورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازتكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه (آنتروپي و تاپسيس)
رابطه بين زير سامانه هاي منابع انساني و كارآفريني سازماني در كاركنان آموزش و پرورش
رتبه بندي شركت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش هاي تحليل شبكه اي و تاپسيس (مورد مطالعه: شركتهاي پتروشيمي)
رابطه عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني (مورد: شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان)
رابطه جو اخلاقي با تمايل به ترك خدمت دبيران زن متوسطه دوم ناحيه يك شهر خرم اباد
رابطه ي مديريت استعداد و اثربخشي مديران در مدارس شهرستان بانه
رابطه بين اقلام تعهدي فزاينده سود و قرارداد حسابرسي مالياتي شركتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران
رتبه بندي عوامل موثر بر افزايش بهره وري با استفاده از روش تحليل تحليل شبكه اي فازي (مورد مطالعه: شركت پالايش نفت كرمانشاه)
راهكارهاي بهينه سازي برنامه ريزي نيروي انساني آموزش و پرورش
رتبه بندي صنايع فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تركيبي تكنيك هاي AHP فازي و TOPSIS
رهبري تحول آفرين و فرهنگ سازماني، پيش بين هاي نوآوري سازماني (مورد مطالعه: گروه بهمن)
رابطه تورم و رشد اقتصادي با معيار هاي ارزيابي عملكرد و كيفيت حسابداري
سنجش جهندگي سازماني در سازمانهاي دولتي مورد مطالعه: ادارات كل استان كهگيلويه و بويراحمد
سنجش تاثير توانمندسازي روانشناختي بر خلق دانش كاركنان مورد مطالعه در شركت بيمه پارسيان
سنجش تفكر استراتژيك دردانشگاه سيستان و بلوچستان بر مبناي مدل جين ليدكا
سيستم هزينه يابي هدف الزامي در مديريت هزينه ها
سنجش رابطه حمايت سازماني ادراك شده و بي تفاوتي سازماني (شركت تعاوني كشاورزي شهرضا)
شناسايي و دسته بندي چالش ها و موانع پياده سازي مديريت استعداد با استفاده از روش كيو در شركت پالايش گاز ايلام
شناسائي ابعاد كمي آموزش خصوصي تكميلي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران
شناسايي و اولويت بندي عوامل و شاخص هاي كليدي موفقيت پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) در سازمان هاي دولتي
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر خلاقيت و نوآوري در طرح هاي كارآفرينانه و كسب و كارهاي كوچك و متوسط با كمك مدلهاي تصميم گيري MADM
شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي انتخاب بهترين تأمين كننده با تكنيك AHP يك رويكرد تصميم گيري (مطالعه موردي: شهرك صنعتي گنبدكاووس)
شناسايي عوامل مؤثر بر شكل گيري نقش شريك استراتژيك در ميان مديران منابع انسانيشهرداري تهران
شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي ارزيابي اقدامات كارآفرينانه شركتي از منظر مالي با استفاده از مدل ISM و تكنيك TOPSIS
شناسايي انواع پيروان (كاركنان) در مناطق شهرداري اصفهان و راه كارهاي پرورش پيروان (كاركنان) موثر
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر سودآوري بانك ها
طراحي و استقرار سيستم ارزيابي متوازن (BSC) در شركت واحد اتوبوسراني اصفهان
عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان زن استخرهاي سرپوشيده خصوصي منطقه غرب تهران
عوامل موفقيت افزايش قدرت برند در بانك ها (مورد مطالعه: بانك ملت استان تهران)
عوامل تاثيرگذار بر اجتناب از ماليات
عصر متكي بر بازاريابي مغزها
فرآيند راه اندازي كسب و كار آنلاين در ايران
فاكتورهاي موثر در به كارگيري موفق سيستم اطلاعات منابع انساني
فرهنگ سازماني و رهبري تحول آفرين، پيش بين هاي كارآفريني؟
گذري بر پاردايم و ئئوري در مديريت
مديريت تغيير، پلي به سوي مزيت رقابتي پايدار
مقايسه نسبت اهرم مالي قبل و بعد از به كارگيري حاكميت شركتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقايسه نسبت هاي سودآوري قبل و بعد از به كارگيري تامين مالي خارج از ترازنامه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقايسه انگيزه هاي كار، نگرش ها و پاداش هاي ادراك شده كاركنان بخش دولتي و خصوصي در ايران
مفهوم صندوق سرمايه گذاري هاي مشترك و ريسك سرمايه گذاري
مقايسه تاثير اندازه (تعدد) خدمات غير حسابرسي (غير حسابداري) ، ميزان (مبلغ) حق الزحمه خدمات غير حسابرسي و ارايه خدمات از نوع حسابداري بر كيفيت عملكرد حسابرسي از ديدگاهحسابرسان و حسابداران
مروري بر شفافيت و افشا در گزارشگري مالي
مديريت سياستهاي پولي و مالي بر توليد بخش كشاورزي درايران درطي سالهاي 1391-1368
بررسي و مقايسه تطبيقي استاندارد هاي مديريت پروژه ISO21500 و PMBOK
مطالعه رفتار استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي دسترسي آزاد در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه با استفاده از تئوري تلفيقي پذيرش و كاربرد فناوري(مطالعه موردي شهرستان اهواز)
مديريت استراتژيك ، ضرورت و موانع بكارگيري آن در سازمانها
مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات با رويكرد توسعه نرم افزار در ايران
مديريت استراتژيك
موانع برنامه ريزي استراتژيك در فضاي مجازي
مدل مفهومي در راستاي تاثير هوش كسب و كار در رشد كسب و كارهاي مخاطره آميز جديد
مديريت استراتژيك
مقايسه مسئوليت مديران در شركتهاي شخص و سرمايه
مدل سازي مسير بهينه فروش جهت تخصيص به فروشندگان با هدف متعادل سازي بار كاري با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري ژنتيك
مطالعه رابطه بين شفافيت اطلاعات مبتني بر مدل شفافيت بوشمن، پيوتروسكي، اسميت و شكل گيري رفتار گله اي در بازار اوراق بهادار
مدلهاي نوآوري
مطالعه تطبيقي مديريت زنجيره عرضه سنتي و مديريت موجودي توسط فروشنده
مروري بر مسائل اخلاقي در مديريت رفتار كاركنان
نقش مديريت (برنامه هاي) استراتژيك حمايتي و توانمندسازي افراددر اثر بخشي مولفه هاي رفاه و سلامت اجتماعي در تهران
نقش حمايت هاي تعاوني ها در كارآفريني زنان و اشتغال پايدار
نقش ميانجي تسهيم دانش در ارتقاي نوآوري سازماني از طريق سرمايه هاي فكري
نقش هوش تجاري بر مديريت بهره وري صنعت بانكداري ايران
نقش حسابرسي عملياتي و حسابرسي عملكرد در ارزيابي اثر بخشي شركتها
نگرشي مفهومي برماليات برارزش افزوده، ضرورت و موانع اجراي آن درايران
نقش مبادله ي اجتماعي در سازمان هاي امروزي
نقش خلاقيت (نوآوري) درتدوين استراتژي در صنايع بزرگ مطالعه موردي (شركت پارس خودرو)
نقش ابزارهاي مديريتي درتحقق نتايج عملكردي مطالعه موردي:شركت هاي توزيع برق تهران
نقش ويژگي ذاتي و ويژگي دروني بر بينش بازاريابي مشتريان تلفن همراه با استفاده روش Q
ويژگي شغلي (تنوع مهارت، اهميت، هويت ، استقلال و بازخورد) و رضايت شغلي
هوش تجاري در سازمان ها و بررسي درجه بندي عوامل مؤثر بر آن، مطالعه موردي سازمان تامين اجتماعي
همراستاسازي استراتژيهاي سازمان با فرايندهاي منابع انساني با رويكرد مبتني بر منابع در شركت فرابورس ايران
يكسان دستي دانش
بررسي تاثير مشوق هاي مالياتي و فرهنگ بر فرار مالياتي
Risk and Challenges Implications of Medical Tourism for Patients: A Qualitative Study of India Health Tourism
بررسي جايگاه تصوير ذهني دانشگاه آزاد اسلامي در مقايسه با دانشگاه هاي دولتي
مروري بر ابعاد ويژگي شغلي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید